In Azerbaijani

 • Əliyev, Sakit Hacalı oğlu. Azərbaycanın siyasi təlimlər tarixi: dərslik / S. H. Əliyev, C. X. Cahangirli; elmi red. E. Ə. Nəcəfov.- Bakı: JekoPrint, 2020.- 364 s.
 • Süleymanov, Mehman Sirac oğlu. Azərbaycan ordusunun tarixi / M. S. Süleymanov; Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası.
  V cild: 1991-2017 / elmi red.: Ə. Qasımov, Q. Hacıyev.- Bakı: Maarif, 2019.- 784 s.
 • Azərbaycan tarixi: qeyri-humanitar ixtisaslar üçün: dərslik / A. M. Bayramov, E. M. Aslanov, N. Ə. Həmzəyev [et al.]; baş red. A. M. Məmmədov; Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 456 s.
 • Nuriyeva, İradə Tofiq qızı. Azərbaycan tarixi: ən qədim dövrlərdən zəmanəmizədək: texniki ali məktəblər üçün dərslik / İ. T. Nuriyeva; elmi red. C. M. Mustafayev; red. S. S. Nağıyeva.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 624 s.
 • Azərbaycançılıq ideologiyası: ənənə və müasirlik / H. Dayıyev, H. M. Seyidbəyli, K. İsmayılov [et al.] ; layihənin rəh. M. H. Seyidbəyli; elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli ; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 456 s.
 • Novruzov, Siyavuş Dünyamalı oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan dövlətçiliyi: [məqalələr] / S. D. Novruzov; elmi red.: Ə. C. Əhmədov, M. D. Qıpçaq; ön sözün müəl. İ. Ə. Həbibbəyli.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 272 s.
 • Hüseynova, Mahirə Nağı qızı. Missiya / M. Hüseynova; elmi red., ön sözün müəl. İ. Ə. Həbibbəyli; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2019.- 366 s.
 • Hümmətov, Əşrəf Əli oğlu. Müstəqilliyimiz və təhsilimiz / Ə. Ə. Hümmətov; red. M. Rəcəb.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 208 s.
 • Müstəqilliyimiz əbədidir, daimidir, dönməzdir: Azərbaycan Respublikası hüquq mühafizə orqanlarının gənc əməkdaşlarının I Forumu: Bakı, 18 oktyabr 2019-cu il / Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti; tərt.: A. Babayev [et al.].- Bakı: Şərq-Qərb, 2019.- 184 s.
 • Novruzov, Siyavuş Dünyamalı oğlu. Qurtuluşdan başlayan tərəqqi: [müsahibələr] / S. D. Novruzov; tərt. M. D. Qıpçaq; red.: Z. A. Əsgərov, M. D. Qıpçaq ; məsul red. T. Talıbova.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 232 s.
 • Novruzov, Siyavuş Dünyamalı oğlu. Xalqla iqtidarın birliyi: [müsahibələr] / S. D. Novruzov; tərt. M. D. Qıpçaq; elmi red. M. Q. Qurbanlı; məsul red. T. Talıbova.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 272 s.
 • Azərbaycan - tolerantlıq məkanı = Azerbaijan The Land of Tolerance = Азербайджан - страна толерантности.- Bakı, 2018. - 423 s.- Azərbaycan, ingilis, rus və ərəb dillərində.
 • Əliyev, Şəfa. Azərbaycan iqtisadiyyatı: dərslik / Ş. Əliyev.- Sumqayıt: Sumqayıt Dövlət Universiteti nəşriyyatı, 2018.- 376 s.
 • Rzayev, Ramiz Yaqub oğlu. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi: tarixi və bu günü / R. Y. Rzayev, B. H. Əsədov; Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi.- Bakı: Nurlar NPM, 2018.- 286 s.
 • Cəfərli, Azər Hacı oğlu. Azərbaycan-Polşa münasibətləri: 1991-2011-ci illər: dərslik: bakalavr təhsil pilləsi üçün / A. H. Cəfərli; elmi red. Ə. S. Əhməd; Bakı Slavyan Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 184 s.
 • Məmmədov, Ceyhun Valeh oğlu. Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri: tarix və müasirlik / C. V. Məmmədov; elmi red. A. Şirinov; red.: R. Həsrətova, E. Ağaoğlu; Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu.- Bakı: Tuna, 2018.- 124 s.
 • Ağayev, İsfəndiyar Bəhlul oğlu. Cinayət hüququ: xüsusi hissə: dərslik / İ. B. Ağayev.- Bakı: Nurlar NPM, 2018.- 488 s.
 • əl-Armuti, Ömər Məhəmməd. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və beynəlxalq hüquq / Ö. M. əl-Armuti; ərəb dilindən tərc. Z. Qasımov; red. F. Güney.- Bakı: Orxan NPM, 2018.- 160 s.
 • Allahverdiyev, Dağbəyi İsa oğlu. Müasir dünya iqtisadiyyatı: iqtisadi mənafelər, mövcud reallıqlar və perespektivlər: monoqrafiya / D. İ. Allahverdiyev; elmi red.: K. Abdullayev, Z. Əliyev; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 336 s.
 • Üçüncü minillikdə geosiyasətin yeni üfüqləri: [seçilmiş məqalələr] / N. İ. Məmmədov [et al.]; baş red. N. İ. Məmmədov; red. heyəti: Ə. İ. Həbibbəyli [et al.].- Bakı: Şərq-Qərb, 2018.- 284 s.
 • Azərbaycan - faktlar və rəqəmlər, 2017 = Azerbaijan - facts and figures, 2017 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2017.- 20 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • İmamverdiyeva, Könül. Azərbaycan bayrağı / K. İmamverdiyeva; ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov; red. A. Məmmədov ; Dənizkənarı Bulvar İdarəsi.- Bakı, 2017.- 48 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi: 10 aprel 2017-ci il tarixədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul Ə. H. Hüseynov.- Bakı: Digesta, 2017.- 120 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi: 20 aprel 2017-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul Ə. H. Hüseynov.- Bakı: Digesta, 2017.- 600 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi: 1 fevral 2017-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul Ə. H. Hüseynov.- Bakı: Digesta, 2017.- 104 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi: 1 fevral 2017-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul Ə. H. Hüseynov.- Bakı: Digesta, 2017.- 384 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi: 10 fevral 2017-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul Ə. H. Hüseynov.- Bakı: Digesta, 2017.- 352 s.
 • Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləri: 1991-2016: [məqalələr toplusu] / F. Məmmədov [et al.]; red.: F. Məmmədov, C. Vəliyev, A. Məmmədov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi.- Bakı: Poliart MMC, 2017.- 904 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: 20 iyun 2017-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul Ə. H. Hüseynov.- Bakı: Digesta, 2017.- 240 s.
 • Azərbaycan rəqəmlərdə - 2017: statistik məcmuə = Azerbaijan in fiqures - 2017: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. T. Budaqov.- Bakı, 2017.- 285 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycan tarixi: ən qədim zamanlardan - XXI əsrin ilk onilliklərinədək: dərslik / M. Q. Abdullayev [et al.]; elmi red. M. Q. Abdullayev.- Yenilənmiş IV nəşri.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2017.- 412 s.
 • Azərbaycan-Gürcüstan: dostluğun inkişaf yolu: araşdırma / P. Əfəndiyev [et al.]; layihənin rəh., tərt. D. O. Osmanlı; red.: R. Hümmət, M. Məmmədoğlu; "Türk Dünyası İnfo" İB, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası.- Bakı: Qaya Nəşriyyat, 2017.- 224 s.
 • İmanov, Kamran Sultan oğlu. Azərbaycanın inkişafında əqli mülkiyyət hüquqlarının rolu / K. S. İmanov; Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi.- Bakı, 2017.- 74 s.
 • Dövlət bayrağına münasibət qaydaları / tərt.-müəl. Ə. E. Əhmədov.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 47 s.
 • Qənbərov, Daşqın Məcid oğlu. Ekologiya hüququ: xüsusi hissə: dərs vəsaiti / D. M. Qənbərov, Ə. İ. Hüseynov; elmi red. A. M. Qasımov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Sabah, 2017.- 260 s.
 • Folklor və dövlətçilik düşüncəsi / AMEA Folklor İnstitutu; layihənin rəh. M. Kazımoğlu.
  II kitab / R. O. Qafarlı [et al.].- Bakı: Elm və Təhsil, 2017.- 260 s.
 • Hüseynov, Nəsir Cavanşir oğlu. Hərbi qulluqçuların hüquqi məsuliyyəti: anlayışı, növləri və tətbiqi: dərslik / N. C. Hüseynov; elmi red. A. C. Əliyev; ön sözün müəl. H. S. Qurbanov; AMEA Hüquq və İnsan Hüquqları İnstitutu.- Bakı: Qanun, 2017.- 160 s.
 • Hüseynov, İlqar Həsrət oğlu. İctimaiyyətlə əlaqələr: dərslik / İ. H. Hüseynov, S. A. Əmirxanov; elmi red. Ə. S. Piriyev; Bakı Biznes Universiteti.- Bakı: Biznes Universiteti nəşriyyatı, 2017.- 480 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, muraciətlər / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  41-ci kitab: may 2010 - iyul 2010.- Bakı: Azərnəşr, 2017.- 400 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, muraciətlər / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  40-cı kitab: fevral 2010 - mart 2010.- Bakı: Azərnəşr, 2017.- 408 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, muraciətlər / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  39-cu kitab: noyabr 2009 - fevral 2010.- Bakı: Azərnəşr, 2017.- 400 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, muraciətlər / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev.
  38-ci kitab: sentyabr 2009 - noyabr 2009.- Bakı: Azərnəşr, 2017.- 400 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, muraciətlər / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev.
  37-ci kitab : iyul 2009 - sentyabr 2009. - Bakı : Azərnəşr, 2017. - 400 s.
 • Müstəqillik dövründə Azərbaycan təhsili: nəzəri və praktik aspektlər: monoqrafiya / İ. Cəbrayılov, C. Valehov, Z. Muradova [et al.]; elmi red. İ. Cəbrayılov; ön sözün müəl. F. Şahbazlı; Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu.- Bakı: Vahid-M MMC, 2017.- 448 s.
 • Shahdag Mountain Resort present / Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan.- Baku, 2017.- 26 p.- İngilis dilində.
 • Turizm 2016: bülleten / AMEA İqtisadiyyat İnstitutu; tərt. L. Allahverdiyeva; elmi red. N. Müzəffərli.- Bakı, 2017.- 24 s.
 • Bağırov, İsmayıl Bağır oğlu. Vergi məcəlləsinin xüsusi hissəsinin praktiki izahı: dərs vəsaiti / İ. B. Bağırov, T. D. Tağıyev; elmi red. A. A. Rüstəmov; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2017.- 660 s.
 • Xəlilov, Qədir Rövşən oğlu. Yerli özünüidarəetmə hakimiyyəti və öz müqəddəratını təyinetmə hüququ: monoqrafiya / Q. R. Xəlilov; məsul red. Ə. İ. Sadıqov.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 296 s.
 • Quluzadə, Musa Nizam oğlu. Azərbaycanın dövlətçilik tarixi: dərslik / M. N. Quluzadə; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Mütərcim, 2016.- 264 s.
 • "Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Referendum Aktı: Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 18 mart tarixli Qanunu: 2016-cı il oktyabrın 15-dək edilmiş əlavə dəyişiklərlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2016.- 16 s.
 • Azərbaycan - faktlar və rəqəmlər, 2016 = Azerbaijan - facts and figures 2016 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2016.- 26 s.- Azərbaycan və inglis dilərində.
 • Məmmədov, Müzəffər Qulu oğlu. Azərbaycan dünya təsərrüfat əlaqələri sistemində: monoqrafiya / M. Q. Məmmədov; elmi red. Ş. H. Hacıyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: Vektor Nəşrlər Evi, 2016.- 404 s.
 • Aras, Osman Nuri. Azərbaycan iqtisadiyyatı / O. N. Aras, E. Süleymanov; elmi red. M. Əzizov.- Yenilənmiş II nəşr.- Bakı: Şərq-Qərb, 2016.- 412 s.
 • Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi; red. heyəti: K. M. Abdullayev [et al.]; tərt.: M. Z. Nağısoylu [et al.]; elmi red. K. M. Abdullayev.
  I kitab.- Bakı: Mütərcim, 2016.- 285 s.
 • Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin kommentariyası / F. Y. Səməndərov [et al.]; elmi red. F. Y. Səməndərov
  I hissə: CM-in 1-189-1-ci maddələrinin şərhi.- Yenidən işlənmiş təkrar nəşr.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2016.- 674 s.
 • Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin kommentariyası / F. Y. Səməndərov [et al.]; elmi red. F. Y. Səməndərov
  II hissə: CM-in 190-353-cü maddələrinin şərhi.- Yenidən işlənmiş təkrar nəşr.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2016.- 764 s.
 • Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin kommentariyası: 20 may 2016-cı il tarixədək edilmiş əlavə və dəyişikliklər / C. H.H. Mövsümov [et al.]; elmi red.: C. H.H. Mövsümov, B. C. Kərimov, Ə. H. Hüseynov.- Yenidən işlənmiş təkrar nəşr.- Bakı: Digesta, 2016.- 1336 s.
 • Azərbaycan Respublikası Milli Paralimpiya Komitəsi - 20 il: 1996-2016 = 20 years National Paralympic Committee of the Republic of Azerbaijan: 1996-2016 / tərc.: A. Novruzlu, R. Quliyev; layihənin rəh. İ. Rəhimov; red. L. Aslanov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2016.- 215 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Məmmədov, Yaşar Əzimağa oğlu. Azərbaycan Respublikasında fond bazarının formalaşması və inkişaf istiqamətləri: monoqrafiya / Y. Ə. Məmmədov; elmi red. A. M. Mustafayev; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Avropa, 2016.- 162 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi: 1 fevral 2016-cı il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul B. C. Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2016.- 240 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: 30 sentyabr 2016-cı il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul B. C. Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2016.- 688 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi: 2 aprel 2016-cı ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2016.- 784 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi: 30 sentyabr 2016-cı il tarixinədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul B. C. Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2016.- 391 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi: 15 may 2016-cı il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul B. C. Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2016.- 392 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi / bur. məsul B. C. Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2016.- 352 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi: 30 sentyabr 2016-cı il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul B. C. Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2016.- 126 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi: 1 fevral 2016-cı il tarixədək - Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul Ə. H. Hüseynov.- Bakı: Digesta, 2016.- 104 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi: 30 sentyabr 2016-cı ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul B. C. Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2016.- 856 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi: 10 aprel 2016-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2016.- 472 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi: 2006-2016: kitab-kataloq / layihənin rəh., ön sözün müəl. Ə. M. Qarayev; tərt. R. Əliyev; red. F. E. Xudanlı.- Bakı: Retro-Dizayn MMC, 2016.- 352 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi: normativ-hüquqi aktlar toplusu: 3 fevral 2016-cı il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə / məsul red. K. N. Ağayev.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2016.- 256 s.
 • Azərbaycan Respublikasının tarixi: 1991-2003 / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; layihənin rəh., elmi red. Y. M. Mahmudov, red. heyəti: A. A. Əlizadə [et al.]
  I cild: Heydər Əliyev dövrü.- Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016.- 704 s.
 • Azərbaycan Respublikasının tarixi: 1991-2016: tarixi-biblioqrafik araşdırma / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; layihənin rəh., elmi red., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov; tərt.: Z. İ. Əliyeva, A. S. Rüstəmova.- Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016.- 372 s.
 • Azərbaycan Respublikasının tarixi: 1991-2016: fotokitab / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; layihənin rəh., elmi red. Y. M. Mahmudov; red. heyəti: Y. M. Mahmudov [et al.].- Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016.- 280 s.
 • Azərbaycan Respublikasının tarixi: 1991-2016: tarixi-xronoloji araşdırma / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; layihənin rəh., elmi red. Y. M. Mahmudov; tərt. İ. V. Niftəliyev.- Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016.- 244 s.
 • Azərbaycan Respublikasının tarixi: 2003-2016 / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; layihənin rəh., elmi red. Y. M. Mahmudov, red. heyəti: A. A. Əlizadə [et al.]
  II cild: İlham Əliyev dövrü.- Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016.- 716 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: 30 sentyabr 2016-cı il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul B. C. Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2016.- 359 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: 20 mart 2016-cı il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul B. C. Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2016.- 352 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: 30 sentyabr 2016-cı il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul B. C. Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2016.- 258 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: 15 may 2016-cı il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul B. C. Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2016.- 257 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: 20 fevral 2016-cı il tarixədək olan əlavə və dəyişıkliklərlə / bur. məsul B. C. Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2016.- 256 s.
 • Azərbaycan rəqəmlərdə - 2016: statistik məcmuə = Azerbaijan in fiqures - 2016: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. T. Budaqov.- Bakı, 2016.- 285 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Baxşıyev, Zamin Şahab oğlu. Azərbaycan tarixi: vəsait / Z. Ş. Baxşıyev; elmi red. N. H. Həsənov.- Bakı: Elm və təhsil, 2016. - 400 s.
 • Cəfərov, Cəfər Məmməd oğlu. Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti - 10 / C. M. Cəfərov; elmi red. E. Aslanov; red. Q. Məmmədova; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: VM Reklam, 2016.- 209 s.
 • Azərbaycan-Çin: diplomatik münasibətlərinin qurulmasının 25 ili [Electronic resource] / Azərbaycan Dillər Universiteti; tərt. R. Abbasov.- Bakı : n. y., n. i. y.- 2 el. opt. disk (CD-ROM).- Azərbaycan və Çin dillərində.
 • Mirzəzadə, Reyhan Sabir qızı. Azərbaycançılıq və vətənpərvərlik məfkurəsi / R. S. Mirzəzadə; red. M. Ələkbərli.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2016.- 664 s.
 • Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti: 2015-ci il üzrə illik məruzənin qısa icmalı = Состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане: краткий обзор годичного доклада за 2015-й год = Provision and Protection of Human Rights and Freedoms in Azerbaijan: summary of the annual report for 2015 / E. T. Süleymanova; Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).- Bakı: Qanun, 2016.- 298 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 • Mirzəyeva A.Q. Azərbaycanın inkişafı tarixində vergilərin tətbiqi texnikası və verginin hüquqi tərkib elementlərinə dair klassik və müasir vergi nəzəriyyələri: monoqrafiya / A. Q. Mirzəyeva.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2016.- 112 s.
 • İmanov, Kamran Sultan oğlu. Azərbaycanın müəllif-hüquq sistemi 20 ildə / K. S. İmanov; Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyi.- Bakı, 2016.- 35 s.
 • Azərbaycanın regionları - 2016: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. T. Budaqov.- Rəsmi nəşr.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2016.- 820 s.
 • Azərbaycanın statistik göstəriciləri - 2016 = Statistical yearbook of Azerbaijan - 2016 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. T. Budaqov.- Rəsmi nəşr.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2016.- 823 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Məmmədov, Rüstəm Fəxrəddin oğlu. Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri beynəlxalq təşkilatlar müstəvisində / R. F. Məmmədov, S. A. Süleymanlı, X. R. Abbasov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Xəzər - Gələcək Naminə Tərəfdaşlıq Hərəkatı İctimai Birliyi.- Bakı: Səda, 2016.- 232 s.
 • Dinlərarası dialoqun sülh və multikultural həyata töhfəsi / Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, "Evsen" Şirkətlər Qrupu, Bakı Dövlət Universiteti
  I cild.- Madrid, 2016.- 231 s.
 • Qənbərov, Daşqın Məcid oğlu. Ekologiya hüququ: ümumi hissə: dərs vəsaiti / D. M. Qənbərov; elmi red. A. M. Qasımov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Sabah, 2016.- 380 s.
 • Mehdiyeva, Validə. Ekoloji-iqtisadi rayonlaşmanın sosial-iqtisadi aspektləri: monoqrafiya / V. Mehdiyeva, T. Bəhərçi; elmi red. A. Qurbanlı; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. - Bakı: Gənclik, 2016.- 108 s.
 • İmanov, Kamran Sultan oğlu. Fövqəladə hallar və əqli mülkiyyət hüquqları ilə qorunan mədəni dəyərlər = Emergency situations and cultural properites protected by İPR / K. S. İmanov; Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi.- Bakı, 2016.- 44 s.- Azərbaycan və ingilis dilərində.
 • Heydər Əliyev - Azərbaycan: dünən, bu gün və sabah: elmi-praktiki konfransın materialları / elmi red. Ş. H. Hacıyev; ön söz müəl. E. Ə. Əzizov.- Bakı: Azərbaycan, 2016.- 340 s.
 • Mirzəzadə, Aydın Böyükkişi oğlu. Heydər Əliyev siyasi irsinin politoloji aspektləri: dərslik / A. B. Mirzəzadə; elmi red. Ə. M. Həsənov; red. E. Səmədova; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2016.- 240 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi: [Heydər Əliyevin aandan olmasının 93-cü ildönümü münasibətilə keçirilmış Səbail məktəblərinin elmi-praktik konfransında dinlənilmiş məruzələr toplusu] / Bakı Şəhəri Səbayıl Rayon İcra Hakimiyyəti; elmi red. E. İmanov.- Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 160 s.
 • Ağakərimov, Müzəffər Mehdi oğlu. Hotel menecmenti: dərs vəsaiti / M. M. Ağakərimov; elmi red. H. B. Soltanova; ön sözün müəl. Ə. M. Qarayev; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2016.- 312 s.
 • Hərbi vəzifə və Hərbi xidmət haqqında Qanun. Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti haqqında Əsasnamə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2016.- 92 s.
 • Aslanov, Aslan Əhməd oğlu. İnformasiya yaradıcılığı: standartlar və yeni yanaşmalar: dərslik / A. Ə. Aslanov; elmi red. C. Məmmədli; red. E. Şahbalayev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2016.- 200 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, muraciətlər / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev.
  36-cı kitab: aprel 2009 - iyul 2009.- Bakı: Azərnəşr, 2016.- 400 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər / İ. H. Əliyev; bur. məsul. R. Ə. Mehdiyev.
  32-ci kitab: avqust 2008 - sentyabr 2008.- Bakı: Azərnəşr, 2016.- 384 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev.
  31-ci kitab: iyun 2008 - avqust 2008.- Bakı: Azərnəşr, 2016.- 392 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev.
  30-cu kitab: aprel 2008 - iyun 2008.- Bakı: Azərnəşr, 2016.- 408 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, muraciətlər / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  29-cu kitab: fevral 2008- aprel 2008.- Bakı: Azərnəşr, 2016.- 400 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, muraciətlər / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  28-ci kitab: dekabr 2007 - fevral 2008.- Bakı: Azərnəşr, 2016.- 415 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, muraciətlər / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  27-ci kitab: oktyabr 2007 - dekabr 2007.- Bakı: Azərnəşr, 2016.- 400 s.
 • Quluzadə, Mahmud Məmməd oğlu. İnsan amili və Azərbaycan Respublikası qərb bölgəsinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi: monoqrafiya / M. M. Quluzadə; elmi red. İ. A. Kərimli; red. İ. Səfərov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: Nurlar NPM, 2016.- 176 s.
 • Quluzadə, Mahmud Məmməd oğlu. İnsan amili və Azərbaycan Respublikası səhiyyəsinin inkişafı: monoqrafiya / M. M. Quluzadə; elmi red. İ. A. Kərimli; red. İ. Səfərov.- Bakı: Nurlar NPM, 2016.- 152 s.
 • Bəkirli, Asif Şahnəzər oğlu. İnsan resurslarının idarə edilməsi: nəzəriyyədən praktikaya / A. Ş. Bəkirli.- Bakı: Elm və Təhsil, 2016.- 304 s.
 • Ataşov, Bəyalı Xanalı oğlu. Maliyyə bazarları: dərslik / B. X. Ataşov; elmi red. N. A. Novruzov.- Bakı: Kooperasiya nəşriyyatı, 2016.- 456 s.
 • Müstəqil Azərbaycan - 25 il = Independent Azerbaijan - 25 Year / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. T. Budaqov.- Rəsmi nəşr.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2016.- 642 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Nuriyev, Eldar Sirac oğlu. Müstəqil Azərbaycanda tikinti: 25 il misilsiz inkişaf yollarında / E. S. Nuriyev, Z. M. Allahverdiyev; red. M. Ş. Alıyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2016.- 412 s.
 • Müstəqil Azərbaycanın 25 ili səfirlərin gözü ilə: məqalələr toplusu = 25 Years of Independent Azerbaijan Through the Eyes of Ambassadors: collection of articles / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Xarici əlaqələr şöbəsi; ideya müəl. N. X. Məmmədov.- Bakı: Best-TMS MMC, 2016.- 645 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Müstəqillik yollarında: Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 25 illiyinə həsr edilmiş məqalələr toplusu / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası; red. heyəti: R. Ə. Mehdiyev [et al.]; məsul red. İ. Ə. Həbibbəyli.- Bakı: Şərq-Qərb, 2016.- 628 s.
 • Qasımov, Ramiz Asəf oğlu. Müstəqillik yollarında: liderlik missiyası / R. A. Qasımov, Z. H. İsmayıl; elmi red. İ. Hacıyev; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2016.- 216 s.
 • Müstəqilliyimiz əbədidir! / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi; layihənin rəh., tərt. M. B. Bağırov; elmi red.: F. F. İbrahimli, C. Ə. Bəhramov.- Bakı: Ecoprint, 2016.- 395 s.
 • İmanov, Kamran Sultan oğlu. Qlobal innovasiya indeksi və Azərbaycan = Глобальный инновационный индекс и Азербайджан / K. S. İmanov; elmi red. R. Ağayev; Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi.- Bakı: Azərbaycan Respublikası Müəllif hüquqları Agentliyi, 2016.- 47 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Əsgərov, Akif Məcid oğlu. Qloballaşma şəraitində həyat səviyyəsi probleminin konseptual məsələləri: Azərbaycan Respublikasının timsalında / A. M. Əsgərov; elmi red.: İ. H. Alıyev, K. N. Abdullayev; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı, 2016.- 192 s.
 • Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası, 2014: hesabatlar, tapıntılar = The Gabala Archaeological Expedition, 2014: reports, findings / SEBA (Seul-Bakı) Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyası; layihənin rəh., ön sözün müəl. R. M. Heydərova; tərc. S. Abiyeva [et al.]; məsul red. İ. Babayev; red. heyəti: İ. M. Nəcəfova [et al.].- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2016.- 227 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Əlirzayev, Əli Qəmbərəli oğlu. Sosial-mədəni sahələrin iqtisadiyyatı: inkişaf və tənzimləmə: dərs vəsaiti / Ə. Q. Əlirzayev; elmi red. E. Əlirzayev; baş red. İ. Səfərov; red. İ. Hüseynova; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2016.- 220 s.
 • Allahverdiyeva, Müslümat Allahverdi qızı. Transmilli biznesin tənzimlənməsi problemləri: nəzəriyyə və praktika: monoqrafiya / M. A. Allahverdiyeva; elmi red. M. Q. Ələkbərov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: Ecoprint, 2016.- 364 s.
 • Abbasov, Oqtay Allahverən oğlu. Təhsilin idarə olunması: dərslik / O. A. Abbasov; elmi red. Ə. Ə. Abdullayev.- Bakı: MM-S, 2016.- 232 s.
 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş "Dünya iqtisadiyyatı və Azərbaycanda turizmin inkişaf istiqamətləri" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları: məruzə və çıxışlar: 05-06 may 2016-cı il / Ə. X. Nuriyev [et al.]; tərt.: S. A. Əmirxanov, N. R. Axundova, A. V. İsgəndərova; red. İ. M. Abbasov; Bakı Biznes Universiteti.- Bakı: Biznes Universiteti nəşriyyatı, 2016.- 770 s.
 • Bağırov, İsmayıl Bağır oğlu. Vergi məcəlləsinin xüsusi hissəsinin praktiki izahı: dərs vəsaiti / İ. B. Bağırov, T. D. Tağıyev; elmi red. A. A. Rüstəmov.- Bakı: Zərdabi LTD, 2016.- 628 s.
 • Xalqın tarixi yaddaşı / tərt.: A. Fikrətoğlu, T. Abbasov; red. F. Məhəmmədoğlu.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2016.- 320 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın geoiqtisadiyyatı: Azərbaycanın enerji siyasəti: monoqrafiya / Ə. M. Həsənov; elmi red. E. İ. Əhmədov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2016.- 296 s.
 • Ədliyyə fəaliyyəti mətbuat səhifələrində, 2015 = Media Coverage of Justice Activity, 2015 / bur. məsul R. Həsənov.- Bakı: Ədliyyə Nəşriyyat Evi MMC, 2016.- 810 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Qasımov, Alış Məmiş oğlu. Əmək hüququ: dərslik / A. M. Qasımov; elmi red. İ. İ. İsmayılov.- Əlavə və dəyişikliklərlə yenidən işlənilmiş II nəşri.- Bakı: Letterpress, 2016.- 840 s.
 • İmanov, Kamran Sultan oğlu. Əqli mülkiyyət və insan hüquqları = Intellectual property and human rights / K. S. İmanov; Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi.- Bakı, 2016.- 29 s.- Azərbaycan və ingilis dilərində.
 • Əliyev, Həbib Əli oğlu. "Qobustan" radiosu mətbuat aynasında: Krım-Azərbaycan dostluq körpüsü: 1997-2015 / H. Ə. Əliyev; ön sözün müəl. A. Quliyev
  IV kitab.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 200 s.
 • Akademiya simalarda: 1945-2015 / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.- Bakı: Elm, 2015.- 462 s.
 • Əliyev, Rasim Nəcəf oğlu. Alternativ enerji və ekologiya / R. N. Əliyev; red. P. B. Əliyev.- Bakı: Təknur, 2015.- 368 s.
 • Quliyev, Eldar Allahyar oğlu. Aqrar iqtisadiyyat: dərslik / E. A. Quliyev; elmi red. Z. Ə. Səmədzadə.- Bakı: Kooperasiya nəşriyyatı, 2015.- 320 s.
 • Aqrobiznes və ərzaq təhlükəsizliyi: dərslik / İ. Ş. Qarayev [et al.]; red. İ. Hüseynova; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2015.- 366 s.
 • Talıbov, Rza Vasif oğlu. Asiya ölkələri beynəlxalq münasibətlər sistemində: dərslik / R. Talıbov; elmi red. A. N. Abbasbəyli.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 312 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Avropa strukturlarının deqradasiyasının mənbələri haqqında və ya Azərbaycana münasibətdə ikili standartlar siyasəti: dünya nizamından "Nizamsızlığa" doğru = Об истоках деградации европейских структур, или политика двойных стандартов в отношении Азербайджана: от мирового порядка к "Беспорядку" / R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2015.- 200 s.
 • Azərbaycan - faktlar və rəqəmlər, 2015 = Azerbaijan- facts and figures, 2015 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. H. Bağırov.- Bakı, 2015.- 26 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Quliyev, Rüfət Əli oğlu. Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində gömrük işi / R. Ə. Quliyev; elmi red. İ. Hacıyev; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
  II kitab: Azərbaycan SSR sovet gömrük sistemi şəraitində: 1920-1991.- Bakı: Turxan NPB, 2015.- 308 s.
 • Quliyev, Rüfət Əli oğlu. Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində gömrük işi / R. Ə. Quliyev; elmi red. İ. Hacıyev; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
  III kitab: Azərbaycan Respublikasında gömrük sisteminin inkişafı: 1991-2014.- Bakı: Turxan NPB, 2015.- 360 s.
 • Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi = The Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan = Конституционный суд Азербайджанской Республики.- Bakı, 2015.- 48 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində
 • Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun qərarları: 01.01.2014-31.12.2014.- Bakı: Qanun, 2015.- 304 s.
 • Əsgərov, İdris Qasım oğlu. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin Kommentariyası: 3 yanvar 2015-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / İ. Q. Əsgərov; red. R. Ə. Bayramov
  II kitab.- Yenidən işlənmiş III nəşr.- Bakı: Qanun, 2015.- 1120 s.
 • Hüseynov, Ərşad Hüsü oğlu. Azərbaycan Respublikası Mülki-Prosessual Məcəlləsinin kommentariyası / Ə. H. Hüseynov, B. C. Kərimli, F. S. Manafov.
  I-III bölmələr: 1-477 maddələr.- Yenidən işlənmiş təkrar nəşr.- Bakı: Digesta, 2015.- 1392 s.
 • Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi: 2000-2015 / Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi.- Bakı, 2015.- 306 s.
 • Azərbaycan Respublikasında cinsi və reproduktiv sağlamlıq və hüquqlar üzrə saziş qurumlarının tövsiyələrinin icra vəziyyətinin qiymətləndirilməsi / BMT-nin Əhali Fondu, BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt.: J. B. Mesquita, P. Bayramova, R. Rumzadə.- Bakı, 2015.- 120 s.
 • Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramının 2014-cü il üzrə nəticələri / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt.: A. Səfixanlı, Z. H. Əliyev, M. Mahmudov.- Bakı, 2015.- 504 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi Plenumunun qərarlar toplusu / bur. məsul B. C. Kərimov.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2015.- 376 s.
 • Adıgözəlov, Zaur Nazim oğlu. Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqı ölkələri ilə siyasi əlaqələri: 1991-2006: monoqrafiya / Z. N. Adıgözəlov; elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: CBS-PP MMC, 2015.- 200 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi: 5 yanvar 2015-ci il tarixədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə.- Bakı: Digesta, 2015.- 528 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi: 31 may 2015-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə / məsl. M. A. Ağazadə.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2015.- 784 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi: 2015-ci il aprelin 15-dək edilmiş dəyişiklik və əlavələrlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2015.- 188 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi: 30 sentyabr 2015-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul B. C. Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2015.- 376 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi: 14 fevral 2015-ci il tarixədək olan əlavə və dəyisikliklərlə.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2015.- 400 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi: 15 may 2015-ci il tarixə kimi olan əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2015.- 148 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi: 20 aprel 2015-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul B. C. Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2015.- 736 s.
 • Məmmədov, Zahid Səttar oğlu. Azərbaycan Respublikasının region ölkələrinə inteqrasiyası: 2006-2010-cu illər: monoqrafiya / Z. S. Məmmədov; elmi red. Z. Ə. Səmədzadə
  II kitab.- Bakı: MBM, 2015.- 368 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi: normativ-hüquqi aktlar toplusu: 1 avqust 2015-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə dəyişikliklərlə / məsul red. K. N. Ağayev.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2015.- 256 s.
 • Azərbaycan Respublikasının tikintiyə dair sənədlər toplusu / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2015.- 136 s.
 • Qasımlı, Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti: 1991-2003 / M. C. Qasımlı; red. heyəti: A. Əzimov [et al.]; baş red. E. M. Məmmədyarov; Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi.
  II hissə.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 664 s.
 • Qasımlı, Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti: 1991-2003 / M. C. Qasımlı; red. heyəti: A. Əzimov [et al.]; baş red. E. M. Məmmədyarov; Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi.
  I hissə.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 648 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: 16 fevral 2015-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul B. C. Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2015.- 288 s.
 • Azərbaycan rəqəmlərdə - 2015: statistik məcmuə = Azerbaijan in fiqures - 2015: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. H. F. Bağırov.- Bakı, 2015.- 178 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Seyidov, Mirkazım. Azərbaycan: Avropa oyunlarının ilk evi = Азербайджан: Первый дом Европейских игр = Azerbaijan: The first home of European games / M. Seyidov, V. Əskərov; red. D. O. Osmanlı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 440 s.- Azərbaycan, rus, İngilis dillərində.
 • Azərbaycana maraq Azərbaycana məhəbbətə çevrilir: Azərbaycan multikulturalizmi yerli və əcnəbi tələbələrin gözü ilə: IV Virtual Dəyirmi masa, 2015 = Интерес к Азербайджану перерастает в любовь к Азербайджану: азербайджанский мультикультурализм глазами местных и иностранных студентов: IV Виртуальный Круглый стол, 2015 = Interest in Azerbaijan Grows into Love for Azerbaijan: Azerbaijani Multicuturalism Throough the Eyes of Local and Foreign Students, 4th Virtual Round Table, 2015 / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi; red. heyəti: K. M. Abdullayev [et al.].- Bakı: Mütərcim, 2015.- 64 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Niftiyev, Niyaz Məmmədəli oğlu. Azərbaycanda birgəyaşayış və multikulturalizm / N. M. Niftiyev; elmi red. I. Abbasov; ön sözün müəl. E. X. Nəsirov; Bakı Beynalxalq Multikulturalizm Mərkəzi.- Bakı, 2015.- 408 s.
 • Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti: 2014-cü il üzrə illik məruzənin qısa icmalı = Состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане: краткий обзор годичного доклада за 2014-й год = Provision and Protection of Human Rights and Freedoms in Azerbaijan: summary of the annual report for 2014 / E. T. Süleymanova; Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).- Bakı: Qanun, 2015.- 248 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 • Azərbaycanda tolerantlıq ənənəsi / Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; red. N. Məmmədov.- Bakı: Nurlar NPM, 2015.- 160 s.
 • İmanov, Kamran Sultan oğlu. Azərbaycanda əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatının təkmilləşdirilməsi zərurəti / K. S. İmanov.- Bakı: Azərbaycan Respublikası Müəllif hüquqları Agentliyi, 2015.- 24 s.
 • Azərbaycanın enerji siyasəti Qərb mətbuatında / tərc.: C. Agayev, Ş. Ələsgərov; red.: B. Abbasov, A. Eyvazov.- Bakı: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2015.- 288 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycanın geosiyasəti: dərslik / Ə. M. Həsənov; elmi red. E. X. Nəsirov; red. V. S. Səlimov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Zərdabi LTD MMC NPM, 2015.- 1056 s.
 • Hüseynov, Tofiq Həsən oğlu. Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modeli: nəzəriyyə və praktika: monoqrafiya / T. H. Hüseynov; elmi red. A. K. Ələsgərov.- Bakı: Elm, 2015.- 466 s.
 • Əsədov, Kərəm Sadıx oğlu. Azərbaycanın Milli Parkları: dərs vəsaiti / K. S. Əsədov, T. O. İbrahimov; elmi red. Ş. Y. Göyçaylı; Bakı Dövlət Universiteti, AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı.- II nəşr.- Bakı, 2015.- 336 s.
 • Azərbaycanın regionları - 2015: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; layihənin rəh. T. Budaqov; bur. məsul R. Süleymanov.- Rəsmi nəşr.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2015.- 834 s.
 • Mehdiyev, Xəyyam Osman oğlu. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına retrospektiv baxış: müqayisəli təhlil / X. O. Mehdiyev; elmi red. T. Paşa
  I kitab.- Bakı: İdeal-Print, 2015.- 112 s.
 • Qənbərov, Daşqın Məcid oğlu. Beynəlxalq ekoloji standartlar insan hüquqları kontekstində / D. M. Qənbərov; elmi red. Ə. İ. Əliyev.- Bakı: Sabah, 2015.- 324 s.
 • Kazımlı, Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Böyük siyasətin davamı / X. H. Kazımlı; red. Ə. M. Həsənov
  VII cild: avqust- dekabr 2005.- Bakı: Nurlar NPM, 2015.- 708 s.
 • Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat: 2015-ci il oktyabrın 1-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2015.- 64 s.
 • Dövlət qulluğu üzrə qanunvericilik / tərt. S. H. Əsgərli.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 402 s.
 • Atakişiyev, Məhəmməd Fərhad oğlu. Dövlət qulluğunun müsabiqə və müsahibə mərhələsinə hazırlıq / M. F. Atakişiyev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 208 s.
 • Dövlətçiliyin, milli maraqların və təhlükəsizliyin Qarantı / Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi; red. heyəti: F. Vahabov, A. Babayev; məsl. E. Mahmudov; tərt. H. Ağammədov [et al.].- Bakı: Şərq-Qərb, 2015.- 380 s.
 • Heydər Əliyev siyasəti: tolerantlıq: çıxışlar, nitqlər, görüşlər, təbriklər / bur. məsul S. Salahlı; ön söz müəl. M. Qurbanlı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 504 s.
 • Cabbarlı, Ələkbər Həsən oğlu. Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələləri: monoqrafiya / Ə. H. Cabbarlı; elmi red. E. Y. Cəfərli.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2015.- 232 s.
 • Aslanov, Zamiq Novruz oğlu. Hüquqi dövlət quruculuğunda və vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmləndirilməsində vəkillik institutunun rolu / Z. N. Aslanov; tərt.: İ. Məmmədli, N. Zeynalov; AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 165 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. İkili standartların dünya nizamı və müasir Azərbaycan / R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2015.- 224 s.
 • İlham Əliyev: Azərbaycan tolerantlıq örnəyidir: çıxışlar, nitqlər, görüşlər, təbriklər / bur. məsul S. Salahlı; tərt.: N. Məmmədov, C. Əlifzadə; ön söz müəl. M. Qurbanlı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 616 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyənatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  26-cı kitab: avqust 2007 - oktyabr 2007.- Bakı: Azərnəşr, 2015.- 400 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyənatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  25-ci kitab: iyun 2007 - avqust 2007.- Bakı: Azərnəşr, 2015.- 408 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər,bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  24-cü kitab: aprel 2007- iyun 2007.- Bakı: Azərnəşr, 2015.- 408 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  23-cü kitab: mart 2007- aprel 2007.- Bakı: Azərnəşr, 2015.- 400 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər,bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  22-ci kitab: dekabr 2006- fevral 2007.- Bakı: Azərnəşr, 2015.- 384 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  21-ci kitab: noyabr 2006- dekabr 2006.- Bakı: Azərnəşr, 2015.- 392 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  20-ci kitab: oktyabr 2006- noyabr 2006.- Bakı: Azərnəşr, 2015.- 408 s.
 • Quluzadə, Mahmud Məmməd oğlu. İnsan amili və Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi: monoqrafiya / M. M. Quluzadə; elmi red. İ. A. Kərimli; red. İ. Səfərov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: Nurlar NPM, 2015.- 304 s.
 • İnsan ekologiyası: antropoekologiya: dərslik / Q. Ş. Məmmədov [et al.]; elmi red.: M. Xəlilov, F. Mustafayev.- Bakı: OKA Ofset, 2015.- 734 s.
 • İnsan hüquqları sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt. Z. Vəliməmmədli; red., ön sözün müəl. E. T. Süleymanova; red. Z. Əliyev.- Bakı: RS Poliqraf MMC, 2015.- 352 s.
 • İşgəncələr əleyhinə milli preventiv mexanizmin fəaliyyətinə dair hesabat - 2014 = Report on the Activity of the National Preventive Mechanism Against Torture - 2014 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); ön sözün müəl. E. T. Süleymanova.- Bakı, 2015.- 200 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Kitabxana işinə dair rəsmi sənədlər: qanun və qanun qüvvəli normativ hüquqlu sənədlər toplusu / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. K. M. Tahirov; red. A. Abdullayeva.- Təkmilləşdirilmiş III nəşri.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2015.- 200 s.
 • Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında normativ hüquqi aktlar toplusu / bur. məsul B. C. Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2015.- 112 s.
 • Milli təhlükəsizliklə bağlı normativ aktlar toplusu / bur. məsul B. C. Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2015.- 80 s.
 • Qasımov, Cəlal Əbil oğlu. Milli təhlükəsizliyin əsasları: dərslik / C. Ə. Qasımov, N. Nağıyev; elmi red. Z. M. Yusifzadə; Azərbaycan Respublikası MTN-in Heydər Əliyev adına Akademiyası.- Bakı: MTN Maddi-texniki Təminat Baş İdarəsinin NPM, 2015.- 407 s.
 • Müasir dövrdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi və mənəvi inkişafın harmoniyası: I Virtual Dəyirmi masa, 2014: IV Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu ərəfəsində = Гармония социально-экономического и духовного развития в современном Азербайджане: I Виртуальный Круглый стол, 2014: накануне IV Бакинского Гуманитарного Форума = Socio-Economic and Spiritual Development in Harmony in Present-day Azerbaijan 1st Virtual Round table, 2014: On the eve of the Humanitarian Forum / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 74 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Rüstəmov, Pərviz Hacı oğlu. Müasir idarəetmə sistemində innovasiyalı yanaşma: Azərbaycanın neft-qaz sənayesi timsalında: dərs vəsaiti / P. H. Rüstəmov; elmi red. Ə. M. Abbasov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2015.- 168 s.
 • Rzayev, Məmməd Hüseyn oğlu. Müasir şəxsiyyət: sosial-fəlsəfi təhlil: monoqrafiya / M. H. Rzayev; elmi red. Ə. M. Tağıyev.- Bakı: MBM, 2015.- 534 s.
 • Multikultural təhlükəsizlik: II Virtual Dəyirmi masa, 2015 = Мультикультуральная безопасность: II Виртуальный Круглый стол, 2015 = Multicultural Security: 2nd Virtual Round table, 2015 / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 75 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • İmanov, Kamran Sultan oğlu. Mədəni müxtəlifliyin qorunması və təşviqinin aktual problemləri / K. S. İmanov.- Bakı: Azərbaycan Respublikası Müəllif hüquqları Agentliyi, 2015.- 20 s.
 • Cəfərova, Laləzar. Məktəbəqədər təhsilin müasir problemləri / L. Cəfərova, İ. Qafarova; elmi red. Ə. Abbasov; bur. məsul Q. Novruzov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- Bakı: Kövsər nəşriyyatı, 2015.- 136 s.
 • Naxçıvan: 1924-2014: fotoalbom / Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Arxivi İdarəsi.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2015.- 264 s.
 • Məmmədov, Məhərrəm Fərman oğlu. Nəqliyyatın dinamik inkişaf strategiyası / M. F. Məmmədov; bur. məsul M. Cəfərov; elmi red. L. A. Məmmədova; red. Ə. Sadiqov.
  I cild: Məcmuələr toplusu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2015.- 228 s.
 • Ombudsmanın sorğuları əsasında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən qəbul edilmiş aktların toplusu / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt. M. N. Məmmədov; red., ön sözün müəl. E. T. Süleymanova.- Bakı, 2015.- 264 s.
 • Abbasbəyli, Ağalar Nəriman oğlu. Qloballaşan dünyada milli dövlət: dərs vəsaiti / A. N. Abbasbəyli, N. S. Məmməd-zadə; red. M. V. Babazadə.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 228 s.
 • Kazım, Ülvi. Qloballaşma dövründə gənclər siyasətinin aspektləri / Ü. Kazım; red. P. Şukür.- Bakı: MTR Group, 2015.- 142 s.
 • Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası, 2013: hesabatlar, tapıntılar = The Gabala Archaeological Expedition, 2013: reports, findings / SEBA (Seul-Bakı) Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyası; layihənin rəh., ideya müəl., ön sözün müəl. R. M. Heydərova; tərc.: N. Alıyeva, R. Bağırova, Nəbiyeva, S. Abiyeva; məsul red. İ. Babayev; red. heyəti: İ. M. Nəcəfova,İ. Zeynalova, C. Eminli, K. Jongil.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2015.- 284 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Hacalıyev, Elnur Bəybala oğlu. Siyasi demokratiya və cəmiyyətin siyasi modernləşməsi: monoqrafiya / E. B. Hacalıyev; elmi red.: H. C. Əlibəyli, Ə. M. Tağıyev; AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 356 s.
 • Cəbrayılov, Rafael Kamil oğlu. Sərbəst toplaşmaq azadlığı: monoqrafiya / R. K. Cəbrayılov; elmi red. M. F. Məlikova.- Bakı, 2015.- 248 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Tarixi idrakın elmiliyi problemlərinə dair = К вопросу о проблемах научности исторического познания / R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2015.- 320 s.
 • Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında normativ hüquqi aktlar toplusu / bur. məsul B. C. Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2015.- 96 s.
 • Torpaq qanunları külliyyatı: almanax / tərt.: B. C. Kərimov, F. Y. Xəlilov
  II cild.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2015.- 792 s.
 • Torpaq qanunları külliyyatı: almanax / tərt.: B. C. Kərimov, F. Y. Xəlilov
  I cild.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2015.- 720 s.
 • Turizmin əsasları: dərslik / B. Ə. Bilalov [et al.]; layihənin rəh. Ç. G. Gülalıyev; red.: B. Ə. Bilalov, Ç. G. Gülalıyev; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası.- Bakı: QHT nəşriyyatı, 2015.- 496 s.
 • Təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyası: perspektivlər və vəzifələr / Q. Novruzov [et al.]; elmi red. Q. Novruzov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- Bakı: Kövsər nəşriyyatı, 2015.- 304 s.
 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci illiyinə həsr olunmuş "İnvestisiya qoyuluşlarının siyasi aspektləri və iqtisadi səmərəliliyi" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları: məruzə və çıxışlar: 5-6 may 2015-ci il / Z. Ə. Səmədzadə [et al.]; tərt.: S. A. Əmirxanov, N. R. Axundova, A. V. İsgəndərova; red. İ. M. Abbasov; Bakı Biznes Universiteti, Yeni Azərbaycan Partiyası Yasamal Rayon Təşkilatı.- Bakı: Biznes Universiteti nəşriyyatı, 2015.- 589 s.
 • Bağırov, İsmayıl Bağır oğlu. Vergi məcəlləsinin xüsusi hissəsinin praktiki izahı: dərs vəsaiti / İ. B. Bağırov, T. D. Tağıyev; elmi red. A. A. Rüstəmov; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2015.- 576 s.
 • Məmmədov, Ələkbər. Vergi və tərəqqi / Ə. Məmmədov, C. Yusifov , İ. Seyfullayev; elmi red. Y. A. Kəlbiyev; red. E. Əliyev; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.- Bakı: Bestpack, 2015.- 324 s.
 • Qurbanzadə, Ağazeynal Alı oğlu. XXI əsr: dayanıqlı inkişafın aqrar-sənaye klaster faktoru: monoqrafiya / A. A. Qurbanzadə.- Bakı: Kooperasiya nəşriyyatı, 2015.- 216 s.
 • Əlilliyi olan uşaqların inkluziv və fərdi təhsili haqqında qanunvericilik sənədlər toplusu: toplu / "Beynəlxalq Əlillər Cəmiyyəti" İctimai Birliyi; tərt. T. B. Xudiyev; red. A. İ. Mustafayeva.- Bakı: Adiloğlu, 2015.- 206 s.
 • Baxşıyeva, Nərmin Ənvər qızı. İnzibati hüquqi mübahisələr üzrə inzibati məhkəmə icraatı: nəzəri aspektlər: monoqrafiya / N. Ə. Baxşıyeva.- Bakı: "E.L." NPŞ MMC, 2014.- 400 s.
 • Alıyev, İsa Hüseyn oğlu. "Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış" İnkişaf Konsepsiyasının tətbiqi: "Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sənayesinin İnkişaf Proqramı": monoqrafiya / İ. H. Alıyev, Y. Ə. Məmmədov; elmi red.: A. Ə. Rüstəmov, H. Rüstəmbəyov, A. Ələkbərov; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Avropa, 2014.- 134 s.
 • Mehdiyev, Ərəstun Balaxan oğlu. "Əsrin müqaviləsi": Azərbaycan neft strategiyasının təməl daşı: monoqrafiya / Ə. B. Mehdiyev; elmi red., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Turxan NPB, 2014.- 248 s.
 • 18 iyun - Azərbaycan Respublikasında "İnsan Hüquqları Günü"nə, YUNESKO üzrə Azərbaycan Respublikası Milli Komissiyasının, Əhali məsələləri üzrə Qahirə konfransının, Pekin Bəyannaməsi və Fəaliyyət Platformasının 20 illiyinə, BMT-nin Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması haqqında Konvensiyasının 35-ci ildönümünə həsr edilmiş "Qadın hüquqlarının təmin edilməsində milli insan hüquqları təsisatlarının rolu" mövzusunda Ombudsmanların XII Bakı Beynəlxalq konfransının materialları: 18-20 iyun 2014-cü il = Presentations of XII Baku International Conference of Ombudsmen on "The role of National Human Rights Institutions in ensuring the rights of women" devoted to the 18th June- Human Rights Day in the Republic of Azerbaijan, 20th anniversary of National Commission of the Republic of Azerbaijan for UNESCO, Cairo Conference on Population, Beijing Declaration and Platform for Action and the 35th anniversary of the UN CEDAW: 18-20-June 2014 = Материалы XII Международной Бакинской конференции омбудсманов на тему: "Роль Национальных Институтов по Правам Человека в обеспечении прав женщин", приуроченной ко "Дню Прав Человека" в Азербайджанской Республике- 18 июня, 20-летию Национальной Комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, Каирской конференции по народонаселению, Пекинской декларации и Платформы действий, 35-летию Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: 18-20-июня 2014 г. / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt.: Z. Əliyev, G. Rəhimova; red. E. T. Süleymanova.- Bakı: RS Poliqraf MMC, 2014.- 311 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində
 • Hacıyev, Rəhman Balabəy oğlu. Azərbaycan gəncliyinin himayədarı: Heydər Əliyevin gənclər siyasəti: 1993-2003-cü illər: monoqrafiya / R. B. Hacıyev; elmi red. İ. M. Hacıyev; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Aspoliqraf, 2014.- 192 s.
 • Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun Qərarları: 03.11.2008-15.11.2013.- Bakı: Qanun, 2014.- 156 s.
 • Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin kommentariyası: 25 aprel 2014-cü il tarixədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / F. Y. Səməndərov [et al.]; elmi red. F. Y. Səməndərov.- Yenidən işlənmiş təkrar nəşr.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2014.- 1088 s.
 • Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu: illik hesabat- 2013 / tərt. T. H. Kərimli.- Bakı, 2014.- 156 s.
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu = Memorandum of Understanding on the Cooperation Between the Government of the Republic of Azerbaijan and the Word Intellectual Property Organization.- Bakı: Azərbaycan Respublikası Müəllif hüquqları Agentliyi, 2014.- 12 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun qərarları: 22.01.2013-09.12.2013.- Bakı: Qanun, 2014.- 208 s.
 • Seyidov, Ənvər Cümşüd oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və hüququnun əsasları: dərs vəsaiti / Ə. C. Seyidov; baş red. İ. İ. İsmayılov; red.: C. E. Hüseynov, Z. S. Nağıyev.- Bakı: UniPrint, 2014.- 705 s.
 • Əsgərov, İdris Qasım oğlu. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin Kommentariyası: 1 iyun 2014-cü ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / İ. Q. Əsgərov; red. R. Ə. Bayramov
  I kitab.- Yenidən işlənmiş V nəşr.- Bakı: Qanun, 2014.- 948 s.
 • Cəbrayılov, Rafael Kamil oğlu. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində boşluqlar və onların aradan qaldırılması problemləri: monoqrafiya / R. K. Cəbrayılov; elmi red. M. F. Məlikova.- Bakı, 2014.- 196 s.
 • Azərbaycan Respublikası silahlı Qüvvələrinin ümumqoşun nizamnamələri.- Bakı: Qanun, 2014.- 464 s.
 • Cəbrayılov, Rafael Kamil oğlu. Azərbaycan Respublikasında hüquq islahatları: monoqrafiya / R. K. Cəbrayılov; elmi red. M. F. Məlikova.- Bakı, 2014.- 304 s.
 • Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramının 2013-cü il üzrə nəticələri / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt.: A. Səfixanlı, Z. H. Əliyev, M. Mahmudov; red. E. T. Süleymanova.- Bakı, 2014.- 662 s.
 • Səlimov, Elşad Tahir oğlu. Azərbaycan Respublikasında insan və vətəndaşların şərəf və ləyaqətinin müdafiyəsinin konstitusion hüquqi təminatı / E. T. Səlimov; elmi red. İ. Quliyev.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 208 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 2014-cü il yaz sessiyasında qəbul edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul B. C. Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2014.- 440 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 2014-cü il yaz sessiyasında qəbul edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul B. C. Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2014.- 568 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) tərəfindən irəli sürülmüş təkliflərin icrası vəziyyəti / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt. M. Əmirəliyev; red. E. T. Süleymanova.- Bakı, 2014.- 266 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi: 2014-cü il fevralın 1-dək edilmiş dəyişiklik və əlavələrlə / Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi; bur. məsul T. E. Əsgərov; baş red. S. A. Mirzəyev; elmi red. N. A. Səfərov; red. S. Ə. Kərimov.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2014.- 576 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi: 30 sentyabr 2014-cü il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul B. C. Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2014.- 736 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi - 2014: illik hesabat = Center for Strategic Studies under the President og the Republic of Azerbaijan- 2014: Annual Report / Strateji Araşdırmalar Mərkəzi.- n. y. y.: n. y., 2014.- 46 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: 1 may 2014-cü ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2014.- 296 s.
 • Azərbaycan rəqəmlərdə - 2014: statistik məcmuə = Azerbaijan in figures- 2014: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev.- Bakı, 2014.- 278 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Azərbaycan tarixi: ən qədim zamanlardan- XXI əsrin ilk onilliklərinədək: dərslik / M. Q. Abdullayev [et al.]; red. M. Q. Abdullayev.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2014.- 380 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycan xalqının tarixi və ya "tərcümeyi-hal"ı = История или биография азербайджанского народа = "Autobiography" or History of Azerbaijan People / N. Q. Cəfərov; red. D. O. Osmanlı.- Bakı: AzAtaM: Elm və Təhsil, 2014.- 144 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Azərbaycan-YUNESKO: insan hüquqlarına əsaslanan tərəfdaşlıq / BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı, UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyası, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); red. heyəti: E. T. Süleymanova [et al.]; tərt. R. F. Rumzadə.- Bakı, 2014.- 287 s.
 • Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti: 2013-cü il üzrə illik məruzənin qısa icmalı = Состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане: краткий обзор годичного доклада за 2013-й год = Provision and protection of human rights and freedoms in Azerbaijan: summary of the annual report for 2013 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); E. T. Süleymanova.- Bakı: Qanun, 2014.- 240 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • İmrani, Zaur Tahir oğlu. Azərbaycanda təsərrüfatın ərazi təşkilinin iqtisadi-coğrafi xüsusiyyətləri / Z. T. İmrani, K. Z. Zeynalova; elmi red. R. M. Məmmədov; AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.- Bakı: Nafta-Press, 2014.- 232 s.
 • Azərbaycanın regionları: yeni inkişaf dövrü: 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc
  III cild.- Bakı, 2014.- 299 s.
 • Azərbaycanın regionları: yeni inkişaf dövrü: 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc
  II cild.- Bakı, 2014.- 399 s.
 • Azərbaycanın regionları: yeni inkişaf dövrü: 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc
  I cild.- Bakı, 2014.- 462 s.
 • Azərbaycanın regionları - 2014 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. H. Bağırov; bur. məsul M. B. Əmirova.- Rəsmi nəşr.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2014.- 778 s.
 • Azərbaycanın statistik göstəriciləri - 2014 = Statistical yearbook of Azerbaijan - 2014 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. H. Bağırov; tərc. G. Xəlilova.- Bakı: Səda, 2014.- 812 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2011: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov [et al.]
  II hissə.- Bakı: Season MMC, 2014.- 336 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2011: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov [et al.].
  I hissə.- Bakı: Season MMC, 2014.- 912 s.
 • Azərbaycanşünaslığa giriş: dərs vəsaiti / Ə. Əhməd [et al.]; red.: M. Q. Qocayev, İ. H. Həmidov, E. Ə. Şükürlü; Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycanşünaslıq tədris-mədəniyyət mərkəzi.- Bakı: BSU, 2014.- 432 s.
 • Yusifzadə, Ziya Məmmədiyyə oğlu. Böyük insan / Z. M. Yusifzadə; tərt. M. Cavadov; red. İ. Allahverdiyev; bur. məsul İ. Quliyev.- Bakı: Azərnəşr, 2014.- 288 s.
 • BP Azərbaycanda: davamlı inkişaf haqqında hesabat - 2013.- Bakı: Max Offset NE, 2014.- 56 s.
 • Cinayət qanunları külliyyatı: 1920-2000: almanax / AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu; tərt.-red.: B. C. Kərimov, F. Y. Xəlilov, S. O. Əliyev, elmi red.: F. Y. Səməndərov, İ. V. Vəliyev.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2014.- 1184 s.
 • Vəliyev, Xanlar Rüstəm oğlu. Dövlət ittihamının müdafiə edilməsinin müasir problemləri: dərs vəsaiti / X. R. Vəliyev.- Bakı: Hərbi Nəşriyyat, 2014.- 472 s.
 • Səfərov, Rəşad Akif oğlu. Dövlət qulluğu: dərs vəsaiti / R. A. Səfərov; elmi red. K. A. Şahbazov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2014.- 228 s.
 • Dövlət qulluğu haqqında sənədlər toplusu: 1 avqust 2014-cü ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2014.- 484 s.
 • Oruclu, Nurlan. Dövlət qulluğuna hazırlaşmağın asan yolu / N. Oruclu; elmi red.: F. Mustafa, E. Paşayev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 241 s.
 • Məmmədov, Vüqar. Ekoloji menecment: dərs vəsaiti: 2 cilddə / V. Məmmədov, E. Yusifov; baş red. L. Əliyeva; məsul red. A. Ələkbərov; elmi red.: Q. Ş. Məmmədov, U. K. Ələkbərov, İ. Ələkbərov; Heydər Əliyev Mərkəzi, İDEA İctimai Birliyi
  II cild.- Bakı: Mega Basım, 2014.- 428 s.
 • Məmmədov, Vüqar. Ekoloji menecment: 2 cilddə: dərs vəsaiti / V. Məmmədov, E. Yusifov; baş red. L. Əliyeva; məsul red. A. Ələkbərov; elmi red.: Q. Ş. Məmmədov, U. K. Ələkbərov, İ. Ələkbərov; Heydər Əliyev Mərkəzi, İDEA İctimai Birliyi
  I cild.- Bakı: Mega Basım, 2014.- 384 s.
 • Geoekoloji monitorinq: dərslik / V. M. Babazadə [et al.]; elmi red. Ş. Y. Göyçaylı.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2014.- 424 s.
 • Zamanov, Nağdəli Tapdıq oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti: monoqrafiya / N. T. Zamanov; elmi red. M. Ə. Mahmudov; ön sözün müəl. N. Q. Cəfərov
  II kitab.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 496 s.
 • Tağıyev, İlqar Tağı oğlu. Heydər Əliyev və müasir Azərbaycanda təhsil / İ. T. Tağıyev; elmi red. H. M. Hacıyeva.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2014.- 312 s.
 • Heydər Əliyev və mədəni irs = Heydar Aliyev and Cultural Heritage / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; layihənin rəh. V. Əliyev.- Bakı, 2014.- 272 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Hacıyev, Qasım Əhəd oğlu. Heydər Əliyevin Dağlıq Qarabağa erməni iddialarına qarşı mübarizəsi / Q. Ə. Hacıyev; elmi red. İ. M. Hacıyev.- Bakı: Təknur, 2014.- 400 s.
 • Həyat sosiologiyası: sosioloji və sosial-psixoloji problemlər = Социология жизни: социальные и социально-психологические проблемы / AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu; elmi red. R. C. Əzimova
  III bur.- Bakı: Təknur, 2014.- 179 s.
 • İdarəetmə qərarları: dərslik / K. A. Şahbazov [et al.]; red. K. A. Şahbazov; bur. məsul H. S. Həsənov.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2014.- 176 s.
 • Abutalıbov, Rasim Rafiq oğlu. İdarəetmənin əsasları: dərs vəsaiti / R. R. Abutalıbov, S. M. Məmmədov, S. M. Quliyev; red. S. M. Məmmədov.- Bakı: YEK Production, 2014.- 222 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. İkili standartların dünya nizamı və müasir Azərbaycan = Миропорядок двойных стандартов и современный Азербайджан / R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2014.- 128 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  19-cu kitab: avqust 2006- oktyabr 2006.- Bakı: Azərnəşr, 2014.- 392 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  18-ci kitab: iyun 2006- avqust 2006.- Bakı: Azərnəşr, 2014.- 424 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  17-ci kitab: may 2006- iyun 2006.- Bakı: Azərnəşr, 2014.- 392 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  16-cı kitab: mart 2006- may 2006.- Bakı: Azərnəşr, 2014.- 376 s.
 • Süleymanova, Elmira Teymur qızı. İnsan hüquqları: mühazirələr toplusu: dərs vəsaiti / E. T. Süleymanova, Z. H. Əliyev; red. E. T. Süleymanova.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2014.- 360 s.
 • Baxşıyeva, Nərmin Ənvər qızı. İnzibati hüquqi mübahisələr üzrə inzibati məhkəmə icraatı: mahiyyəti və predmeti: monoqrafiya / N. Ə. Baxşıyeva; elmi red. H. S. Qurbanov.- Bakı: "E.L." NPŞ MMC, 2014.- 224 s.
 • Qasımlı, Vüsal Əfras oğlu. İqtisadi modernizasiya / V. Ə. Qasımlı; ön sözün müəl. V. Vəliyev; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi.- Bakı, 2014.- 311 s.
 • İşgəncələr əleyhinə milli preventiv mexanizmin fəaliyyətinə dair hesabat - 2013 = Report on the Activity of the National Preventive Mechanism Against Torture - 2013 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).- Bakı, 2014.- 176 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Mehriban Əliyeva: tərəqqi və yüksəliş yolları ilə: 2 cilddə / elmi red., ideya müəl. A. H. Naxçıvanlı, elmi məsl. K. R. Əliyeva.
  II cild.- Bakı, 2014.- 384 s.
 • Mehriban Əliyeva: tərəqqi və yüksəliş yolları ilə: 2 cilddə / elmi red., ideya müəl. A. H. Naxçıvanlı, elmi məsl. K. R. Əliyeva.
  I cild.- Bakı, 2014.- 408 s.
 • Məmmədli, Oqtay Qulam oğlu. Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi: dərslik / O. Q. Məmmədli, M. İ. İsmayılov, F. İ. İsmayılov; elmi red. Ş. M. Muradov.- Bakı: MBM, 2014.- 624 s.
 • Əyyubov, Veysəl Seyfəl oğlu. Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi: dərs vəsaiti / V. S. Əyyubov, A. M. Tağıyev; elmi red. A. K. Ələsgərov; Mingəçevir Politexnik Institutu.- Mingəçevir: Avropa, 2014.- 350 s.
 • Müasir Azərbaycanda politologiyanin aktual problemləri / AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu; red. heyəti: R. S. Mirzəzadə [et al.] ; layihənin rəh. R. S. Mirzəzadə.
  VI bur. / İ. Məmmədzadə [et al.]. - Bakı : Təknur, 2014. - 224 s.
 • Müasir cəmiyyətdə təhsilin sosiologiyası = Социология образования в современном обществе / Ə. D. Süleymanov [et al.]; elmi red. R. C. Əzimova; AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- Bakı: Təknur, 2014.- 156 s.
 • Müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüququn bəzi problemləri: məqalələr toplusu / AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu; elmi red. İ. R. Məmmədzadə.- Bakı: Elm, 2014.- 368 s.
 • Müasir dövrdə dinşünaslığın və mədəniyyətin aktual problemləri: toplu / AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu; red. S. Hüseynov
  III bur. / E. M. Səmədov [et al.].- Bakı: Təknur, 2014.- 358 s.
 • Əhədova, Sevda Ağamirzə qızı. Müasir dünyada mədəniyyətlərarası münasibətlər / S. A. Əhədova; elmi məsl. A. İ. Mustafayeva; elmi red. İ. M. Hüseynova; AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu.- Bakı: Elm, 2014.- 348 s.
 • Həsənli, Anar Vaqif oğlu. Müasir şəraitdə Azərbaycanda dini-mədəni dəyərlərin inkişaf xüsusiyyətləri: monoqrafiya / A. V. Həsənli; elmi red. S. Hüseynov; ön sözün müəl. İ. Ə. Rüstəmov.- Bakı: Nur Art, 2014.- 144 s.
 • Müasir təhsilin aktual-sosial psixoloji problemləri / R. Əliyev [et al.]; elmi red. Q. Novruzov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- Bakı: Mütərcim, 2014.- 256 s.
 • Hacıyev, İsmayıl Muxtar oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası - 90: quruculuq salnaməsi / İ. M. Hacıyev, B. İsmayılov; Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2014.- 184 s.
 • Naxçıvan Muxtar Respublikası - 90 / Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2014.- 104 s.
 • Naxçıvan Muxtar Respublikası konstitusiyalarda / tərt., mətnin müəl. E. Y. Cəfərli, red. F. Y. Səfərli.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 208 s.
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası: ən son əlavə və dəyişikliklərlə.- Bakı: PG nəşrlər evi, 2014.- 28 s.
 • Pekin Deklarasiyası və fəaliyyət platforması: Pekin Bəyannaməsi və Fəaliyyət Platformasının həyata keçirilməsi üzrə Gələcək Tədbir və Təşəbbüslər: qadın hüquqları və gender bərabərliyi üzrə vəsait / Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərc., tərt. S. M. Qəhrəmanova, red. E. T. Süleymanova.- Bakı, 2014.- 251 s.
 • Qasımova, Təzəgül. Qlobal problemlər sosial idarəetmə çərçivəsində: monoqrafiya / T. Qasımova; elmi red. R. S. Mirzəzadə; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.- Bakı: Elm, 2014.- 116 s.
 • Qəbələ arxeoloji ekspedisiyasının hesabatları, 2011-2012 = Reports of the Gabala Archaeological Expedition, 2011-2012 / SEBA (Seul-Bakı) Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyası; tərc. A. Mirzəyeva [et al.]; layihənin rəh. R. M. Heydərova; red. heyəti: İ. M. Nəcəfova [et al.].- Bakı: Şərq-Qərb, 2014.- 424 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Siyasi sosiologiyanın müasir problemlərinə dair / AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu; red. heyəti R. Mirzəzadə [et al.]; layihənin rəh. R. Mirzəzadə.
  VII bur. / İ. Məmmədzadə [et al.].- Bakı: Təknur, 2014.- 190 s.
 • Əyyubova, Natəvan Soltan qızı. Sosial-iqtisadi proseslərin proqnozlaşdırılması məsələləri: dərslik / N. S. Əyyubova; elmi red. E. Q. Orucov.- Bakı: Afpoliqraf, 2014.- 168 s.
 • Tağıyeva, Nəzakət Rüstəm qızı. Sənaye rayonlarında təbii-texnogen ekosistemlərin geoekoloji qiymətləndirilməsi: Sumqayıt şəhəri və yanaşı ərazilərin timsalında / N. R. Tağıyeva; elmi red. S. A. İsayev.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2014.- 288 s.
 • Tikintiyə dair sənədlər toplusu / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2014.- 60 s.
 • İsmayılov, Gündüz. Tolerantlıq: bildiklərimiz və bilmədiklərimiz / G. İsmayılov; ön sözün müəl. M. Q. Qurbanlı; red. N. Məmmədov.- Bakı: Nurlar NPM, 2014.- 240 s.
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr olunmuş ümumi psixologiya və ümumi pedaqogika kafedralarının "Təhsilin aktual psixoloji- pedaqoji problemləri" mövzusunda elmi konfransının materialları / İ. İsayev [et al.]; tərt.: R. Əliyev, İ. N. İsayev, Ü. Əfəndiyeva; elmi red. F. A. Rüstəmov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2014.- 358 s.
 • Vergiyə giriş: dərslik / Ə. C. Məmmədov [et al.]; elmi red. Ə. C. Məmmədov; Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi.- Şamaxı, 2014.- 651 s.
 • Xalqa sadiq lider / tərt.: A. Fikrətoğlu, T. Abbasov; red. F. Məhəmmədoğlu.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2014.- 280 s.
 • Yaşıl inkişaf: enerji səmərəliliyi və alternativ mənbələr / V. Qasımlı [et al.]; ön sözün müəl. U. K. Ələkbərov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi.- Bakı, 2014.- 144 s.
 • Həbibbəyli, Ərəstü İsa oğlu. Yeni çağırışların işığında / Ə. İ. Həbibbəyli; elmi red. E. Arif.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 352 s.
 • Yol hərəkəti qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar: 2014-cü il sentyabrın 30-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2014.- 84 s.
 • Zərdab rayonu: Regional İnnovasiya Proqramı, 2014-2018-ci illər / AMEA Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi, Zərdab rayonu İcra Hakimiyyəti; tərt.-müəl. T. N. Əliyev.- Bakı: Apostrof, 2014.- 112 s.
 • Əbədi intibahın simvolu / tərt.: T. Abbasov, A. Fikrətoğlu; məsl. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2014.- 324 s.
 • Ədliyyə fəaliyyəti mətbuat səhifələrində, 2013: toplu = Media Coverrage of Justice Activity, 2013: collection.- Bakı: Ədliyyə Nəşriyyat Evi MMC, 2014.- 850 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 • Muradov, Rövşən. Əmək potensialı: formalaşması və istifadəsi problemləri: monoqrafiya / R. Muradov; elmi red. İ. H. Alıyev; red. A. N. Muradov; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Avropa, 2014.- 326 с.
 • Şirinov, Asif Xasay oğlu. Əmək qanunvericiliyinin əlifbası / A. X. Şirinov; baş məsl. M. Əliyev; red. İ. Əhmədov.- Bakı: Digesta, 2014.- 312 s.
 • "Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyəti" mövzusunda elmi-praktiki konfransının materialları / C. Səttarova [et al.].- Bakı: Ziya, 2013.- 80 s.
 • "Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyin elmi-biblioqrafik göstəricisi: 2 cilddə / AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana; tərt.-müəl. A. İ. Əliyeva-Kəngərli, layihənin rəh. A. A. Əlizadə, elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli
  I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 632 s.
 • "Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyin elmi-biblioqrafik göstəricisi: 2 cilddə / AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana; tərt.-müəl. A. İ. Əliyeva-Kəngərli, layihənin rəh. A. A. Əlizadə, elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli
  II cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 752 s.
 • 30 tarixi səfər: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəsmi və dövlət səfərləri: 1993-2003 / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi; layihənin rəh. F. Babayev; red.: G. Nəsibov [et al.].- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2013.- 360 s.
 • Amnistiya aktları: amnistiyanın tətbiqinə dair qanunlar və Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra verilmiş amnistiya aktları / bur. məsul Ə. H. Hüseynov.- Bakı: Digesta, 2013.- 104 s.
 • Audit: qanunvericilik və normativ sənədlər: toplu / Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası; layihənin rəh. V. T. Novruzov; tərt. N. Talıbov; red. Ş. H. Yaqubov
  VII cild.-Bakı: Nağıl evi, 2013.-216 s.
 • Əliyev, Şəfa Tiflis oğlu. Azad iqtisadi zonalar: dərslik / Ş. T. Əliyev; elmi red. Ə. Bayramov; Sumqayıt Dövlət Universiteti.- Sumqayıt: Sumqayıt Dövlət Universiteti nəşriyyatı, 2013.- 280 s.
 • Azərbaycan - faktlar və rəqəmlər- 2013 = Azerbaijan- facts and figures - 2013 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev.- Bakı, 2013.- 26 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Azərbaycan 2013-2003: əsrə bərabər illər
  Dövlət quruculuğu: peşakarlıq, kreativlik və demokratizm.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 240 s.
 • Azərbaycan 2013-2003: əsrə bərabər illər
  Humanitar siyasət: qəbul edilən qərarların gələcəyə yönümlülüyü.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 236 s.
 • Azərbaycan 2013-2003: əsrə bərabər illər
  Ordu quruculuğu: təhlükəsizlik və müstəqilliyin zəmanəti.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 160 s.
 • Azərbaycan 2013-2003: əsrə bərabər illər
  Regional inkişaf: modernləşmə və sahəvi ənənələrin qorunması.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 492 s.
 • Azərbaycan 2013-2003: əsrə bərabər illər
  Xarici siyasət: ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlər- beynəlxalq inteqrasiya və ölkənin nüfuzunun güclənməsi.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 256 s.
 • Azərbaycan 2013-2003: əsrə bərabər illər
  İnsan amili: sosial siyasət sahəsində bütün dövlət təşəbbüslərinin əsası.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 280 s.
 • Azərbaycan 2013-2003: əsrə bərabər illər
  İqtisadiyyat inkişaf və tərəqqi amili kimi.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 276 s.
 • Azərbaycan memarlıq tarixi / Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı, AVRASIYA Tərcümə Mərkəzi; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; elmi red. G. H. Məmmədova
  V cild: Azərbaycan Respublikasının müasir dövr memarlıq tarixi = Архитектура Азербайджанской Республики современного периода / N. H. Nağıyev, F. M. Hüseynov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 352 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Azərbaycan memarlıq tarixi / Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı, AVRASIYA Tərcümə Mərkəzi; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; elmi red. G. H. Məmmədova
  V cild: Azərbaycan Respublikasının müasir dövr memarlıq tarixi = Modern architectural period of Azerbaijan Republic / N. H. Nağıyev, F. M. Hüseynov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 344 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin Kommentariyası / F. Y. Səməndərov [et al.]; red. F. Y. Səməndərov.- Yenidən işlənmiş təkrar nəşri.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2013.- 1120 s.
 • Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin kommentariyası: Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə 2013-cü il yaz sessiyasında edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / C. H.H. Mövsümov [et al.]; elmi red.: C. H.H. Mövsümov, B. C. Kərimov, Ə. H. Hüseynov.- Yenidən işlənmiş təkrar nəşr.- Bakı: Digesta, 2013.- 1364 s.
 • Abdullayev, Fərhad Sahib oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hüquqi mövqeləri: 1998-2012 / F. S. Abdullayev; red. heyəti: A. Q. Hüseynov [et al.]; elmi red. M. F. Məlikova.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2013.- 664 s.
 • Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumunun qərarları: aprel 2012-ci il- yanvar 2013-cü il / bur. məsul Ə. H. Hüseynov.- Bakı: Digesta, 2013.- 84 s.
 • Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramının birinci ilinin nəticələri / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt.: A. Səfixanlı, Z. H. Əliyev, M. Mahmudov; red. E. T. Süleymanova.- Bakı, 2013.- 528 s.
 • Azərbaycan Respublikasının bank sistemi üçün hesablar planı və onun tətbiqinə dair metodiki göstərişlər / Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı.- Bakı: İdeal-Print, 2013.- 648 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: 30 sentyabr 2013-cü il tarixədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul B. C. Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2013.- 400 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi: 30 sentyabr 2013-cü il tarixədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2013.- 696 s.
 • Azərbaycan Respublikasının cəzaların icrası qanunvericiliyi: normativ aktlar toplusu: 10 mart 2013-cü il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul Ə. H. Hüseynov; tərt. C. M. Quliyev.- Bakı: Digesta, 2013.- 560 s.
 • Bəhərçi, Tofiq. Azərbaycan Respublikasının ekoloji-coğrafi problemləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri: monoqrafiya / T. Bəhərçi, V. Mehdiyeva, N. Sadıqova; elmi red.: N. A. Babaxanov, A. Qurbanlı; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: Gənclik, 2013.- 250 s.
 • Azərbaycan Respublikasının hərbi qanunvericilik ensiklopediyası: 2013-cü il yanvarın 15-dək olan dəyişikliklərlə / red. heyəti: M. Y. Hətəmov, Q. X. Qaralov, E. R. Əzimzadə, tərt., bur. məsul E. İ. Əsgərov, baş red. S. A. Mirzəyev, red. N. A. Səfərov.- Bakı: Elm, 2013.- 1268 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) - 10 il: 2002- 2012 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt. M. Əmirəliyev [et al.]; elmi məsl., red. E. T. Süleymanova; elmi red.: A. Səfixanlı, Z. Əliyev.- Bakı: Vəfa Print, 2013.- 412 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi: 2013-cü il yanvarın 15-dək edilmiş dəyişiklik və əlavələrlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2013.- 472 s.
 • Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi bölgüsü: 2013-cü il aprel ayının 1-nə olan vəziyyətə görə: məlumat toplusu / red. heyəti: B. Ə. Budaqov [et al.]; red. İ. Qarayev.- Bakı: N print studiya MMC, 2013.- 488 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Azərbaycan dövlətinin rəmzləri. Azərbaycan Respublikasında xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların bayraqlarının istifadəsi qaydaları haqqında / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2013.- 132 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2013.- 128 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi: 30 sentyabr 2013-cü il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul B. C. Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2013.- 816 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi: 31 yanvar 2013-cü il tarixədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul Ə. H. Hüseynov.- Bakı: Digesta, 2013.- 320 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Bülleteni: xüsusi buraxılış / red. heyəti: A. Ə. Ələkbərov [et al.]; baş red. A. Ş. Mehdiyev.- Bakı: Elm, 2013.- 176 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi: 2013-cü il noyabrın 1-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.-Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2013.-128 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: 2013-cü il yanvarın 15-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2013.- 308 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: 2013-cü il yanvarın 15-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2013.- 304 s.
 • Azərbaycan rəqəmlərdə - 2013: statistik məcmuə = Azerbaijan in figures- 2013: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev.- Bakı, 2013.- 280 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Azərbaycan turizmi: bu gün və sabah: ümummilli lider H.Ə. Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların IV Respublika elmi-praktiki konfransının materialları / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Turizm İnstitutu; red. heyəti: C. Cəfərov [et al.].- Bakı: Aypara-3, 2013.- 170 s.
 • Azərbaycan və Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri: statistik məcmuə = Azerbaijan and the countries of Commonwealth of Independent States: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev.- Rəsmi nəşr.- Bakı, 2013.- 227 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Azərbaycan və Rusiya - 2013: statistik məcmuə = Азербайджан и Россия - 2013: статистический сборник / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Rusiya Dövlət statistikasının Federal xidməti; bur. məsul M. B. Əmirova [et al.].- Rəsmi nəşr.- Bakı, 2013.- 339 s.
 • Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubleyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları: 24 aprel 2013-cü il / H. T. Qaraşov [et al.]; elmi red. H. Qaraşov; red. heyəti: R. Y. Zeynalov [et al.]; Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası.- Bakı: Vətən nəşriyyatı, 2013.- 166 s.
 • Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "Heydər Əliyev və Azərbaycanda mülkiyyət islahatları" mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları: 3 may 2013-cü il / K. Həsənov [et al.].- Bakı, 2013.- 72 s.
 • Məmmədov, Fərhad. Azərbaycanda araşdırma və beyin mərkəzləri: yaranması, inkişafı və perspektivləri / F. Məmmədov, T. Allahyarova; elmi red. E. Aslanov; red. A. Məmmədov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi.-Bakı: Caspian Links, 2013.-348 s.
 • İsmayılov, Süleyman Abbas oğlu. Azərbaycanda dövlət qulluğunun və idarəetmə sisteminin keçmişi, bu günü və perspektivləri / S. A. İsmayılov.- Bakı: Oğuz eli, 2013.- 216 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Azərbaycanda Heydər Əliyevin aqrar siyasəti / Q. Ş. Məmmədov; red. H. B. Məmmədov.- Bakı: Elm, 2013.- 344 s.
 • Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti: 2012-ci il üzrə illik məruzənin qısa icmalı = Состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане: краткий обзор годичного доклада за 2012-й год = Provision and protection of human rights and freedoms in Azerbaijan: summary of the annual report for 2012 / E. T. Süleymanova; Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).- Bakı: Qanun, 2013.- 240 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Nuriyev, Əli Xudu oğlu. Azərbaycanda iqtisadi inkişaf və modernləşmə siyasətinin konseptual əsasları / Ə. X. Nuriyev; elmi red.: Z. Ə. Səmədzadə, İ. H. Alıyev, C. D. Qocayev; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Regional iqtisadi və sosial araşdırmalar institutu.- Bakı: Avropa, 2013.- 422 s.
 • Azərbaycanda politologiya və siyasi sosiologiyanın aktual problemləri / İ. Məmmədzadə [et al.]; red.: T. Allahyarova, Y. S. Türkel; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu
  I hissə.- Bakı: Təknur, 2013.- 192 s.
 • Əfəndiyev, Vüsət Əmir oğlu. Azərbaycanda qəsəbə / V. Ə. Əfəndiyev, F. E. Qasımova; elmi red. N. A. Babaxanov; red. Ş. Tahirqızı.- Bakı: "EMK" nəşriyyatı, 2013.- 219 s.
 • Məmmədov, Elşən Qardaşxan oğlu. Azərbaycanda turizm bazarının formalaşması və idarə olunmasının regional xüsusiyyətləri: monoqrafiya / E. Q. Məmmədov; elmi red. Ə. Q. Əlirzayev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: Gənclik, 2013.- 172 s.
 • Azərbaycanı dünyaya, dünyanı Azərbaycana tanıdan dahi: Ulu öndər Heydər Əliyevin xarici səfərləri fotoşəkillərdə: 1993-2003 = The Genius Who Introduced Azerbaijan to the World and the World to Azerbaijan: National Leader Heydar Aliyev's foreign visits in photos: 1993-2003 / Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi, Heydər Əliyev Mərkəzi.- Bakı: Mega print, 2013.- 310 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Azərbaycanın regionları - 2013: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; bur. məsul M. B. Əmirova.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2013.- 777 s.
 • Azərbaycanın statistik göstəriciləri - 2013 = Statistical Yearbook of Azerbaijan - 2013 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2013.- 804 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Abasov, İsmət Dursun oğlu. Azərbaycanın və dünya ölkələrinin kənd təsərrüfatı / İ. D. Abasov; bur. məsul T. Hüseynov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 712 s.
 • Əhmədov, Elçin İldırım oğlu. Azərbaycanın xarici siyasəti: beynəlxalq təhlükəsizlik və əməkdaşlıq institutları ilə münasibətlər / E. İ. Əhmədov; elmi red. Ə. M. Həsənov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Letterpress, 2013.- 452 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2010: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov [et al.]
  II hissə.- Bakı: Cool Print MMC, 2013.- 608 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2010: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov [et al.]
  I hissə.- Bakı: Cool Print MMC, 2013.- 1032 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycanşünaslığın əsasları: dərs vəsaiti / N. Q. Cəfərov, M. N. Çobanov, Q. Ə. Paşayeva; red. N. B. Məmmədli.- Bakı: AzAtaM, 2013.- 352 s.
 • Bakı: 2003-2013: hədəflər, inkişaf, nəticələr / Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi.- Bakı, 2013.- 247 s.
 • Bakı: yeni inkişaf dövrü: 2 cilddə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi
  II cild.- Bakı, 2013.- 400 s.
 • Bakı: yeni inkişaf dövrü: 2 cilddə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi
  I cild.- Bakı, 2013.- 366 s.
 • Şiryayev, Vladimir İvanoviç. Biznes-prosesləri idarəetmə: tədris-metodik vəsait / V. İ. Şiryayev, Y. V. Şiryayev; rus dilindən tərc. M. Ə. Əliyev [et al.]; tərc. red. M. Ə. Əliyev.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2013.- 396 s.
 • Əliyev, Məhəmməd Ələkbər oğlu. Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi: dərslik / M. Ə. Əliyev, H. İ. Həmidov; elmi red. T. Ə. Hüseynov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2013.- 532 s.
 • Böyük insanın ömür anları...: 1923-2003: fotoalbom / Heydər Əliyev Fondu, Heydər Əliyev Mərkəzi; ön sözün müəl. M. A. Əliyeva.- Bakı, 2013.- 392 s.
 • Qurbanzadə, Azər Ağazeynal oğlu. Dayanıqlı ərzaq təminatının iqtisadi əsasları: monoqrafiya / A. A. Qurbanzadə; elmi red. G. Ə. Gənciyev.- Bakı: Elm, 2013.- 232 s.
 • Din və ictimai təhlükəsizliyin aktual problemləri / AMEA İnsan Hüquqları Elmi Tədqiqat İnstitutu; layihənin rəh. A. İ. Mustafayeva; tərt. G. İbrahimova [et al.]; elmi red. V. Q. Məmmədov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 278 s.
 • Dövlət idarəçiliyində varislik, novatorluq və dinamizm: İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyətinin xronikası: rəsmi qəbul və səfərlərinin icmalı / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası; elmi red. R. Ə. Mehdiyev
  IV kitab: 2011-2013, mart / tərt.: U. K. Ələkbərov, E. X. Nəsirov, E. İ. Əhmədov.- Bakı: Letterpress, 2013.- 976 s.
 • Dövlət idarəçiliyində varislik, novatorluq və dinamizm: İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyətinin xronikası: rəsmi qəbul və səfərlərinin icmalı / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası; elmi red. R. Ə. Mehdiyev
  III kitab: 2008, oktyabr- 2010 / tərt.: U. K. Ələkbərov, E. X. Nəsirov, E. İ. Əhmədov.- Bakı: Letterpress, 2013.- 752 s.
 • Dövlət qulluğu imtahanları: qanunvericilik və testlər toplusu / E. Ə. Hacıyev; elmi red. E. Hacıyev.- Bakı: MSA, 2013.- 398 s.
 • Hüseynova, Nazənin Şahin qızı. Dövlət qulluğu və kadr siyasəti: monoqrafiya / N. Ş. Hüseynova; elmi red. Ə. Abdullayev.- Bakı: Adiloğlu, 2013.- 476 s.
 • Əsgərov, Vüqar. Dövlət qulluğuna qəbul üzrə qanunvericilik toplusu və test tapşırıqları: 2013-cü il sentyabrın 15-dək olan əlavə və dəyişikliklərlə / V. Əsgərov, E. Əliyev; Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Hüquqşünaslar Birliyi, Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası.- Bakı: Adventa MMC, 2013.- 380 s.
 • Dövlət qulluğuna qəbul üzrə sınaq test imtahanları: müxtəlif materiallar və nümunəvi test tapşırıqları / tərt.-müəl. Q. S. Süleymanov, İ. Ə. Rəhmanov, elmi red. N. B. Novruzov.- Bakı: MSA, 2013.- 500 s.
 • Məmmədov, Oruc Cəmil oğlu. Dövlət qulluqçularının əlavə təhsilinin hüququ tənzimlənməsi: monoqrafiya / O. C. Məmmədov; elmi red. A. M. Qasımov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 188 s.
 • Quliyev, Eldar Allahyar oğlu. Etibarlı ərzaq təminatı sistemi: kooperasiya və inteqrasiya problemləri: monoqrafiya / E. A. Quliyev; elmi red. B. X. Ataşov.- Bakı: Elm, 2013.- 308 s.
 • Mollayeva, Elza Əlipaşa qızı. Gender tərbiyəsi: tarixi, nəzəriyyəsi və müasir problemləri: monoqrafiya / E. Ə. Mollayeva; elmi red. F. A. Rüstəmov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 268 s.
 • Heydər Əliyev: 2 cilddə / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; layihənin rəh., elmi red., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov; red. heyəti: Y. M. Mahmudov [et al.]
  II cild.-Bakı: Turxan NPB, 2013.-704 s.
 • Heydər Əliyev: 2 cilddə / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; layihənin rəh., elmi red., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov; red. heyəti: Y. M. Mahmudov [et al.]
  I cild.-Bakı: Turxan NPB, 2013.-500 s.
 • Heydər Əliyev Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidənqurulması layihəsinin banisidir / Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti.- Bakı: Mütərcim, 2013.- 128 s.
 • Babaoğlu, Hikmət. Heydər Əliyev siyasi irsinin politoloji aspektləri: dərslik / H. B. Məmmədov; elmi red. Ə. M. Həsənov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: MSA, 2013.- 456 s.
 • Hacıyev, İsmayıl Muxtar oğlu. Heydər Əliyev siyasəti: tarixdə və günümüzdə: monoqrafiya / İ. M. Hacıyev; red. Ə. Q. Qasımov.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2013.- 296 s.
 • Heydər Əliyev şəxsiyyətinə beynəlxalq baxış: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi munasibətilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının keçirdiyi beynəlxalq yazı müsabiqəsinə daxil olmuş məqalələr toplusu / Ş. Tampiko [et al.]; red. S. Alışarlı; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası.- Bakı: QHT nəşriyyatı, 2013.- 244 s.- Azərbaycan, rus, gürcü, rumın və türk dillərində.
 • Zamanov, Nağdəli Tapdıq oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti: monoqrafiya / N. T. Zamanov; elmi red. M. Ə. Mahmudov
  I kitab.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 480 s.
 • Heydər Əliyev və kənd təsərrüfatının yeni inkişaf dövrü: fotoalbom / Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı Muzeyi; tərt. N. Qurbanov; red. S. İmanova.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 120 s.
 • Heydər Əliyev və müasir Azərbaycan / Heydər Əliyev Fondu, Heydər Əliyev Mərkəzi.- Bakı, 2013.- 116 s.
 • Qasımov, Ədalət Qasım oğlu. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkisaf tarixi: 1969-2003-cü illər: monoqrafiya / Ə. Q. Qasımov; layihənin rəh., ön sözün müəl., elmi red. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-Bakı: Turxan NPB, 2013.-264 s.
 • Əhmədova, Salatın Alı qızı. Heydər Əliyev və ədəbi-tarixi proses: monoqrafiya / S. A. Əhmədova; red. T. H. Kərimli.- Bakı: Elm, 2013.- 156 s.
 • İbrahimov, Səbuhi Məmmədəli oğlu. Heydər Əliyev və əxlaqi dəyərlər: monoqrafiya / S. M. İbrahimov; elmi red. M. Rzayev.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2013.- 280 s.
 • Heydər Əliyev. Azərbaycan elminin keşiyində: sənədlər və materiallar / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; layihənin rəh., elmi red., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov, red. heyəti: Y. M. Mahmudov [et al.]
  II cild: 1993-2003.-Bakı: Turxan NPB, 2013.-640 s.
 • Heydər Əliyev. Azərbaycan elminin keşiyində: sənədlər və materiallar / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; layihənin rəh., elmi red., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov, red. heyəti: Y. M. Mahmudov [et al.]
  I cild: 1969-1982.-Bakı: Turxan NPB, 2013.-668 s.
 • Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası; layihənin rəh. Ə. M. Qarayev; red.: K. M. Tahirov, G. C. Səfərəliyeva
  III kitab: Çoxcildliyin XXIX-XXXXII cildlərinin köməkçi göstəricisi: qeydlər, şəxsi və coğrafi adlar göstəricisi.- Bakı: Zərdabi LTD MMC NPM, 2013.- 448 s.
 • Şükürov, Məsud Ağayar oğlu. İlham Əliyev fenomeni / M. A. Şükürov; red. S. Mustafayev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 240 s.
 • İlham Əliyev və müasir aqrar siyasət / layihənin rəh., məsul red. E. R. İbrahimov, tərt. Ə. M. Babaşov.-Bakı: Azərnəşr, 2013.-936 s.
 • Babaoğlu, Hikmət. İnfoimperializm və media: monoqrafiya / H. B. Məmmədov; elmi red. Ə. M. Həsənov; red. N. V. Qələndərov.- Bakı: MSA, 2013.- 192 s.
 • Əliquliyev, Rasim Məhəmməd oğlu. İnformasiya cəmiyyətində bazar iqtisadiyyatının transformasiyası məsələləri: ekspress-informasiya / R. M. Əliquliyev, R. Ş. Mahmudov; elmi red. Y. N. İmamverdiyev; AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu.- Bakı: İnformasiya Texnologiyaları nəşriyyatı, 2013.- 58 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev.
  12-ci kitab: avqust 2005- sentyabr 2005.- Bakı: Azərnəşr, 2013.- 400 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev.
  11-ci kitab: iyun 2005- avqust 2005.- Bakı: Azərnəşr, 2013.- 400 s.
 • Nəsibov, Elşən Misir oğlu. İnkişaf və sülh ideyaları / E. M. Nəsibov
  III kitab / elmi red. P. Y. İbrahimova.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 216 s.
 • Əliyev, Əmir İbrahim oğlu. İnsan hüquqları: dərslik / Ə. İ. Əliyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2013.- 508 s.
 • Məcidbəyli, Rauf Xudakərim oğlu. İnsan resurslarının idarə edilməsi: insan resurslarının idarə edilməsinin meydana gəlməsi, anlayışı və tarixi inkişaf prosesi / R. X. Məcidbəyli.- Bakı: Bilik, 2013.- 112 s.
 • Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu. İqtisadi diplomatiya: dərslik / A. M. Məhərrəmov; layihənin rəh. Ə. Hüseynli; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası, Azərbaycan Gənc Hüquqşünaslar Birliyi.-II nəşri.-Bakı: Adventa MMC, 2013.-386 s.
 • Babayev, Əlican Pirican oğlu. İqtisadi inkişafdan modernləşməyə doğru / Ə. P. Babayev; ön sözün müəl. A. A. Nadirov; elmi red. A. K. Ələsgərov.- Bakı: Oğuz eli, 2013.- 200 s.
 • Rizayeva, Sevil. İqtisadiyyat: dərslik / S. H. Rizayeva, M. K. Ramazanov; elmi red. A. A. Nadirov; Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev adına Akademiyası.- Bakı: MTN Maddi-texniki Təminat Baş İdarəsinin NPM, 2013.- 344 s.
 • Həsənov, Əkrəm Şirvan oğlu. İş və xidmət müqavilələri: Mülki Məcəllənin kommentariyası / Ə. Ş. Həsənov; layihənin rəh. Ə. Hüseynli; Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyası.-II nəşri.-Bakı: Adventa MMC, 2013.-416 s.
 • İşgəncələr əleyhinə milli preventiv mexanizmin fəaliyyətinə dair hesabat - 2012 = Report on the Activity of the National Preventive Mechanism for the Prevention of Torture - 2012 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).- Bakı, 2013.- 166 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Rüstəmov, Akif Rüstəm oğlu. Jurnalistika: dərs vəsaiti / A. R. Rüstəmov; elmi red. N. A. Əhmədli
  II cild.- Yenilənmiş nəşr.- Bakı: UniPrint, 2013.- 324 s.
 • Qasımov, Fərman Hüseyn oğlu. Milli innovasiya sisteminin təşkili və idarə edilməsi: dərs vəsaiti / F. H. Qasımov, T. N. Əliyev, Z. M. Nəcəfov; elmi red. Z. Ə. Səmədzadə.-Bakı: Elm və Təhsil, 2013.-680 s.
 • Müasir Azərbaycanda politologiya və siyasi sosiologiyanın aktual problemləri: toplu / AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu; red. heyəti R. R. Mirzəzadə [et al.]
  II hissə.- Bakı: Təknur, 2013.- 282 s.
 • Paşayeva, Qənirə Ələsgər qızı. Müasir dövrdə Avropada və Cənubi Qafqazda regional münaqişələr və onların nizamlanması ətrafında diplomatik-siyasi mübarizə: monoqrafiya / Q. Ə. Paşayeva; elmi red. H. K. Hüseynova.- Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 392 s.
 • Müasir dövrdə dinşünaslığın və mədəniyyətin aktual problemləri / AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu; elmi red. S. Y. Hüseynov; bur. məsul A. A. Əlizadə
  II bur.- Bakı: Təknur, 2013.- 288 s.
 • Mübarək səfərlər, səmimi görüşlər: [ümummilli lider Heydər Əliyev qədim Cavanşır yurdunda] / ideya müəl. M. M. Sadıqov; tərt. F. Z. Bəşirov; bur. məsul V. Salehov.- Bakı: Letterpress, 2013.- 144 s.
 • Mirzəzadə, Rəna Seyidrza qızı. Multikulturalizm siyasəti: din və gender dialoqunda / R. R. Mirzəzadə; elmi məsl. İ. R. Məmmədzadə; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.- Bakı : Təknur MMC, 2013.- 168 s.
 • İsmayılova N.R. Müstəqillik illərində Azərbaycanda ibtidai təhsilin inkişafı: monoqrafiya / N. R. İsmayılova; elmi red. Ə. Ə. Ağayev.- Bakı: Mütərcim, 2013.- 164 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: qeydlər / H. Ə. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  46-cı kitab.- Bakı: Azərnəşr, 2013.- 496 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  45-ci kitab: may 2003- oktyabr 2003.- Bakı: Azərnəşr, 2013.- 384 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul. R. Ə. Mehdiyev
  44-cü kitab: fevral 2003- may 2003.- Bakı: Azərnəşr, 2013.- 376 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  43-cü kitab: noyabr 2002- fevral 2003.- Bakı: Azərnəşr, 2013.- 464 s.
 • Əliyeva, Hafizə. Müstəqilliyin işığında Babək / H. Əliyeva; red. Y. Cəliloğlu.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2013.- 536 s.
 • Hümbətov, Yusif Əbülfət oğlu. Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi: dərs vəsaiti / Y. Ə. Hümbətov; elmi red. F. A. İsgəndərov.- Bakı: UniPrint, 2013.- 293 s.
 • Ombudsmanın informasiya bülletenləri: 2011-2012 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt.: Z. Əliyev, Z. Məhərrəmli, S. Cəbrayılova; red. E. T. Süleymanova.- Bakı, 2013.- 759 s.
 • Parlament tariximizin Heydər Əliyev dövrü / tərt.-mьəl.: S. A. Mirzəyev, M. Qayıbov; məsul red. O. Əsədov.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2013.- 559 s.
 • Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət, 2008-2013: 2 cilddə / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi; layihənin rəh. Ə. M. Qarayev; tərt.: L. A. Məmmədova, M. H. Əhmədov, Ə. Eyvazov; red. heyəti: L. A. Məmmədova [et al.]
  II cild: Təbriklər, qanunlar, fərmanlar, sərəncamlar.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 624 s.
 • Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət, 2008-2013: 2 cilddə / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin "Prezident Kitabxanası", Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi; layihənin rəh. Ə. M. Qarayev; tərt.: L. A. Məmmədova, M. H. Əhmədov, Ə. Eyvazov; red. heyəti: L. A. Məmmədova [et al.]
  I cild: Qəbullar, nitqlər, çıxışlar, görüş və mərasimlər, səfərlər, müsahibələr.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 952 s.
 • Prezident İlham Əliyevin seçilmiş nitqləri: 2003-2013 / Strateji Araşdırmalar Mərkəzi; tərc.: R. S. Kərimov, Xu Fenxua.- Bakı: SAM, 2013.- 192 s.- Azərbaycan və Çin dilində
 • Qaçqınların və məcburi köçkünlərin rifahı naminə = For the Welfare of Refugees and Internally Displaced Persons: 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi
  III cild.- Bakı, 2013.- 408 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Qaçqınların və məcburi köçkünlərin rifahı naminə = For the Welfare of Refugees and Internally Displaced Persons: 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi
  II cild.- Bakı, 2013.- 398 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Qaçqınların və məcburi köçkünlərin rifahı naminə = For the Welfare of Refugees and Internally Displaced Persons: 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi
  I cild.- Bakı, 2013.- 416 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Qlobal siyasət: təhdidlər, çağırışlar, ümidlər: məqalələr toplusu / red. heyəti: P. Q. Darabadi [et al.]; baş red. N. İ. Məmmədov.- Bakı: Qanun, 2013.- 320 s.
 • Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası, 2011-2012: tapıntılar = The Gabala Archaeological Expedition: 2011-2012 / Qəbələ Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi, SEBA (Seul-Bakı) Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyası; tərt. İ. Zeynalova [et al.]; layihənin rəh. R. M. Heydərova.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 344 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Rəcəbli, Hadi Musa oğlu. Sabitlikdən sosial rifaha: elmi-publisistik məqalələr / H. M. Rəcəbli; elmi red. Ə. Əhmədov.- Bakı: MBM, 2013.- 280 s.
 • Əhmədov, Yaşar Paşa oğlu. Sosial işin nəzəriyyəsi və təcrübəsi: dərs vəsaiti / Y. P. Əhmədov; elmi red. R. O. Məmmədova.- Bakı: PG nəşrlər evi, 2013.- 281 s.
 • Vahidov, Fazil Qulammirzə oğlu. Sosiologiya: dərs vəsaiti / F. Q. Vahidov, T. B. Ağayev; elmi red. İ. Ə. Rüstəmov; Bakı Dövlət Universiteti.- Əlavələrlə təkrar nəşr.- Bakı: Zərdabi LTD MMC NPM, 2013.- 352 s.
 • Mahmudova, Ofeliya Əbülhəsən qızı. Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin beynəlxalq xüsusi hüquqi tənzimlənməsi: monoqrafiya / O. Ə. Mahmudova; elmi red. Ə. İ. Əliyev; ön sözün müəl. R. K. Məmmədov.- Bakı: Bakı Çap Evi, 2013.- 220 s.
 • Əzizov B.M. Tətbiqi ekologiyanın əsasları: dərslik / B. M. Əzizov, M. İ. Əliyev, C. S. Mehdiyev; elmi red. A. Ş. Mehdiyev; "Azərbaycan Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Milli Aviasiya Akademiyası.- Bakı: Milli Aviasiya Akademiyasının nəşriyyatı, 2013.- 438 s.
 • İsmayılov, Cabbar İsmayıl oğlu. Ümumi ekologiya: mühazirə mətnləri: dərslik / C. İ. İsmayılov; elmi red. Z. S. Məmmədov.- Bakı: Kooperasiya nəşriyyatı, 2013.- 176 s.
 • Sadıqlı, Ayşən Əsəd qızı. Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı / A. Ə. Sadıqlı; elmi red.: T. Hüseynoğlu, M. Vəliyev.- Bakı: Mütərcim, 2013.- 308 s.
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş pedaqogika və psixologiya fakültəsinin müəllim və tələbələrinin elmi konfransının materialları / Q. E. Əzimli [et al.]; layihənin rəh. Ş. Q. Əliyeva.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2013.- 187 s.
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş "Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu" III Respublika elmi konfransının materialları / N. M. Vəlixanlı [et al.]; red. heyəti: N. M. Vəlixanlı [et al.]; AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi.- Bakı: Ziya, 2013.- 272 s.
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş ADPU-nun Pedaqoji fakültə əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının materialları / F. A. Rüstəmov [et al.]; elmi red. F. A. Rüstəmov; red. heyəti: F. A. Rüstəmov [et al.]; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 452 s.
 • Uşaq hüquqları Konvensiyası: dərs vəsaiti / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt. R. F. Rumzadə; red. E. T. Süleymanova.- Bakı: Qismət, 2013.- 64 s.
 • Uşaq hüquqlarının pilləli tədrisi üzrə seçilmiş mövzular: dərs vəsaiti / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt. R. F. Rumzadə; red. E. T. Süleymanova.- Bakı: Qismət, 2013.- 224 s.
 • Vergi Məcəlləsi - 2013 / bur. məsul A. Bayramov.- Bakı: Monitor Konsaltinq Servis MMC, 2013.- 280 s.
 • Məcidov, Mobil Kamil oğlu. Vergi sistemi: dərslik / M. K. Məcidov; elmi red. R. F. Sadıqov.- Bakı: Biznes Universiteti nəşriyyatı, 2013.- 507 s.
 • Məmmədov, Ələkbər. Vergi və investisiya mühiti / Ə. C. Məmmədov, İ. Z. Seyfullayev; elmi red. Y. A. Kəlbiyev; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.-Bakı, 2013.-376 s.
 • Hacaliyev, Elşad Nuriq oğlu. Vergilər: qanunvericilik və praktika / E. N. Hacaliyev.- Bakı: Letterpress, 2013.- 504 s.
 • Xalqa həsr olunan illər = Years dedicated to people: məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev.- II nəşri.- Bakı, 2013.- 528 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Məmmədov, Novruz İsmayıl oğlu. Xarici siyasət: reallıqlar və gələcəyə baxış / N. İ. Məmmədov; red. K. Ə. Adıgözəlov; rəy. Ə. İ. Həbibbəyli.- Bakı: Qanun, 2013.- 264 s.
 • Yol hərəkəti qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar: 2013-cü il iyulun 1-dək qanunvericiliyə edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2013.- 84 s.
 • Yoxlamalar: A-dan Z-yə / tərt. A. M. Cəfərov; bur. məsul A. Bayramov; red. Q. Toğrul.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2013.- 368 s.
 • Ədliyyə fəaliyyəti mətbuat səhifələrində: 2012-ci il = Media Coverage of Justice Activity: 2012 / bur. məsul R. Həsənov.- Bakı: Ədliyyə Nəşriyyat Evi MMC, 2013.- 630 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 • Ədliyyə qulluğuna qəbulla bağlı testlər / Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyası; tərt. Ə. Hacıbəyli.- Bakı: Qanun, 2013.- 304 s.
 • Əmək qanunvericiliyi toplusu - 2013 / bur. məsul A. Bayramov; red. Q. Toğrul.- Bakı: Monitor Konsaltinq Servis MMC, 2013.- 408 s.
 • Həsənov, Mədət. Əməyin mühafizəsi və ekologiyanın əsasları üzrə mövcud normativ hüquqi aktların əsaslı izahı və iqtisadi baxımdan əhəmiyyətinin təhlili: dərs vəsaiti / M. Həsənov, E. Cəfərov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2013.- 80 s.
 • Ətraf mühit kimyası: dərslik / R. Ə. Əliyeva [et al.]; elmi red. T. M. İlyaslı.- Bakı: UniPrint, 2013.- 280 s.
 • "Azerbaijan- Hungary: a Dialogue of Cultures": VI International Conference: speeches, articles and reports: 24-25 November 2011.- w. c.: w. p., 2012.- 212 p.- Macar dilində
 • "Azərbaycan torpaqları: genezis, coğrafiya, meliorasiya, səmərəli istifadə və ekologiya" adlı Beynəlxalq Elmi Konfransın əsərlər toplusu = The Proceedings of the International Scientific Conference, entitled Soils of Azerbaijan: genesis, geography, melioration, rational use and ecology = Сборник материалов Международной научной конференции "Почвы Азербайджана: генезис, география, мелиорация, рациональное использование и экология" / AMEA Aqrar Elmlər Bölməsi, Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyəti; red. heyəti: Q. Ş. Məmmədov [и др.]; baş red. Q. Ş. Məmmədov
  XII cild, II hissə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2012.- 612 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • "Azərbaycan torpaqları: genezis, coğrafiya, meliorasiya, səmərəli istifadə və ekologiya" adlı Beynəlxalq Elmi Konfransın əsərlər toplusu = The Proceedings of the International Scientific Conference, entitled Soils of Azerbaijan: genesis, geography, melioration, rational use and ecology = Сборник материалов Международной научной конференции "Почвы Азербайджана: генезис, география, мелиорация, рациональное использование и экология" / AMEA Aqrar Elmlər Bölməsi, Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyəti; red. heyəti: Q. Ş. Məmmədov [et al.]; baş red. Q. Ş. Məmmədov
  XII cild, I hissə.- Bakı: Elm, 2012.- 612 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Məmmədova, Leyla Nəbi qızı. "Azərbaycan təbiəti" elmi-metodik jurnalında ətraf mühitin qorunması problemləri (jurnalın materialları əsasında): monoqrafiya / L. N. Məmmədova; elmi red. B. Ə. Budaqov; AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 192 s.
 • "Banklar haqqında" və "Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunları.- Bakı: Qanun, 2012.- 128 s.
 • "Səmərəli dövlət idarəçiliyi: zamanın çağırışları" mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları: 05-06 dekabr 2011, Bakı- Azərbaycan / Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Türkiyə Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi (TİKA); red. heyəti: Ə. Nuriyev [et al.].- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 622 s.- Azərbaycan, türk və rus dillərində
 • 18 iyun - "İnsan Hüquqları Günü"nə, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) fəaliyyətinin 10 illiyinə və Azərbaycanın YUNESKO-ya üzv olmasının 20 illiyinə həsr edilmiş "Fövqəladə hallarda insan hüquqlarının müdafiəsi: problemlər və imkanlar" mövzusunda Ombudsmanların X Bakı Beynəlxalq konfransının materialları: 18-20 iyun 2012-ci il = Материалы Х Международной Бакинской Конференции Омбудсманов на тему: "Защита прав человека в чрезвычайных ситуациях: проблемы и возможности" приуроченная к 18 июня- "Дню Прав человека", 10-летию деятельности Уполномоченного по правам человека (Омбудсмана) Азербайджанской Республики и 20-летию членства Азербайджана в ЮНЕСКО: 18-20 июня 2012 г. = Presentations of X Baku International Conference of Ombudsmen on "The Protection of Human Rights in Emergency Situations: Challenges and Opportunities" dedicated to the 18 June- "Human Rights Day", 10th Anniversary of the Activity of the Commissioner for Human Rights (Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan and to 20 Years of the Republic of Azerbaijan's Membership to the UNESCO: 18-20 June, 2012 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt.: Z. Əliyev, Y. Cəfərova.- Bakı, 2012.- 487 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Mirzəyev A.B. Abşeron yarımadası və Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən neft mədən ərazilərinin ekoloji problemləri və onların aradan qaldırılması yolları: monoqrafiya / A. B. Mirzəyev, F. B. Şıxəliyev; elmi red. B. Ə. Budaqov; AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti.- Bakı: Elm, 2012.- 368 s.
 • Yusifov, Tofiq. Açıq cəmiyyət və mətbuat / T. Yusifov; ön sözün müəl. Q. M. Məhərrəmli; red. Ə. Yusifzadə.- Bakı: Apostrof, 2012.- 220 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Azərbaycan: qloballaşma dövrünün tələbləri / R. Ə. Mehdiyev.- n. y. y.: Niyəd İslam, 2012.- 320 s.- Fars dilində
 • Azərbaycan 2020: inkişafın yeni hədəfləri / M. N. Ələsgərov [et al.]; Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra Katibliyi.- Bakı: Azərnəşr, 2012.- 848 s.
 • Nadirov, Asəf Abbasqulu oğlu. Azərbaycan iqtisadiyyatının daima yüksələn müstəqillik dövrü / A. A. Nadirov; elmi red. Ə. X. Nuruyev.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2012.- 359 s.
 • Azərbaycan Respublikası - Belçika Krallığı: 1992-2012 = Republique d'Azerbaidjan- Royaume de Belgique: 1992-2012 = Republiek Azerbeidzjan- Konınkrıjk Belgıe: 1992-2012 / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2012.- 350 s.- Azərbaycan, fransiz və flamand dillərində
 • Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin yozumu / B. H. Əsədov [et al.]; red. Ə. Hacıbəyli; Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyası.- Bakı: Digesta, 2012.- 480 s.
 • Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin kommentariyası: 1 may 2012-ci il tarixədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / F. Y. Səməndərov [et al.]; elmi red. F. Y. Səməndərov.- Yenidən işlənmiş təkrar nəşr.- Bakı: Digesta, 2012.- 1103 s.
 • Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi: 1992-2012 = Azerbaijan Republic State Customs Committee: 1992-2012 / tərt. A. Əliyev; tərc. M. İbrahimova; red.: M. İbrahimova, E. Qasımova.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2012.- .260 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu: illik hesabat 2011 / tərt. T. H. Kərimli.- Bakı, 2012.- 140 s.
 • Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumunun qərarları: aprel 2010-cu il- sentyabr 2012-ci il / bur. məsul B. C. Kərimov.- Bakı: Digesta, 2012.- 528 s.
 • Hüseynov, Ərşad Hüsü oğlu. Azərbaycan Respublikası Mülki-Prosessual Məcəlləsinin kommentariyası / Ə. H. Hüseynov, B. C. Kərimli, F. S. Manafov
  I-II bölmələr: 1-284-cü maddələr / red. F. S. Manafov.- Yenidən işlənmiş təkrar nəşr.- Bakı: Digesta, 2012.- 928 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi: 2012-ci il sentyabrın 15-dək olan dəyişikliklər və əlavələrlə / Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi; bur. məsul E. İ. Əsgərov; baş red. S. A. Mirzəyev; elmi red. N. A. Səfərov; red. S. Ə. Kərimov.- Bakı: Zərdabi LTD MMC NPM, 2012.- 624 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi: 2012-ci il fevralın 1-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2012.- 412 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası / tərt.-red. N. Ələkbərli.- Bakı: "Biznes xəbərləri" qəzeti, 2012.- 64 s.
 • Hüseynzadə, Çingiz. Azərbaycan Respublikasının Milli Olimpiya Komitəsi - 20 il = National Olimpic Committee of the Republic of Azerbaijan- 20 years / Ç. Hüseynzadə, C. Rəhmanov; tərc. L. C. Hüseynova; fot. D. Nəcəfov [et al.].- Bakı, 2012.- 454 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi: 2012-ci il martın 20-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2012.- 776 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi: 1 fevral 2012-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2012.- 760 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi: 1 yanvar 2012-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2012.- 320 s.
 • Rəcəbli, Hadi Musa oğlu. Azərbaycan Respublikasının sosial müdafiə sistemi: dərs vəsaiti / H. M. Rəcəbli; elmi red. S. Y. Müslümov.- Bakı: MBM, 2012.- 408 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi.- Bakı: Qanun, 2012.- 96 s.
 • Bəhərçi, Tofiq. Azərbaycan Respublikasının təbii şəraiti, təbii ehtiyatları, onların iqtisadi-ekoloji qiymətləndirilməsi: dərslik / T. Bəhərçi, V. Mehdiyeva; elmi red. N. A. Babaxanov; red.: İ. Xəlilov, T. Q. Süleymanov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2012.- 304 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: 1 yanvar 2012-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2012.- 416 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: 1 mart 2012-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Təkrar nəşr.- Bakı: Qanun, 2012.- 417 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: 2012-ci il fevralın 1-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2012.- 304 s.
 • Azərbaycan rəqəmlərdə - 2012: statistik məcmuə = Azerbaijan in figures- 2012: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev.- Bakı, 2012.- 288 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Mərdanov, Misir Cumayıl oğlu. Azərbaycan təhsil tarixi / M. C. Mərdanov
  IV cild: Müstəqillik illərində ali təhsil / elmi red. F. Qədirov; red.: G. Ə. Mehdiyeva, L. İmaməliyeva.- Bakı: Təhsil, 2012.- 912 s.
 • Azərbaycan Uşaq və Gənclərin Sülh Şəbəkəsi / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman), Azərbaycan Uşaq və Gənclərin Sülh Şəbəkəsi, Azərbaycan Qadın və İnkişaf Mərkəzi.- Bakı, 2012.- 16 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycan xalqının tarixi və ya "tərcümeyi-hal"ı / N. Q. Cəfərov; red. D. Osmanlı; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: İrfan, 2012.- 64 s.
 • Orucov, Hidayət Xuduş oğlu. Azərbaycanda din: ən qədim dövrdən bu günədək / H. X. Orucov; red.: G. İsmayılov, C. Ə. Bəhramov, E. Cabbarov.- Bakı: Idrak IB, 2012.- 388 s.
 • Hüseynov, Sakit Yəhya oğlu. Azərbaycanda dini tolerantlıq mədəniyyəti: tarix və müasirlik: monoqrafiya / S. Y. Hüseynov; elmi red. A. Əlizadə.- Bakı: Təknur, 2012.- 176 s.
 • Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti: 2011-ci il üzrə illik məruzənin qısa icmalı = Состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане: краткий обзор годичного доклада за 2011-й год = Provision and Protection of Human Rights and Freedoms in Azerbaijan: Summary of the Annual Report for 2011 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); E. T. Süleymanova.- Bakı: Qanun, 2012.- 217 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Əliyeva, Mətanət Lətif qızı. Azərbaycanda istehsal infrastrukturunun inkişafı problemləri: monoqrafiya / M. L. Əliyeva; elmi red. M. A. Məmmədov.- Bakı: Elm, 2012.- 140 s.
 • Quliyev, Emin Ramiz oğlu. Azərbaycanda qanunvericiliyin məcəllələşdirilməsi: tarixi-nəzəri aspektlər: monoqrafiya / E. R. Quliyev; elmi red. M. F. Məlikova.- Bakı: "E.L." NPŞ MMC, 2012.- 236 s.
 • Həsənov, Arzu Nəcəf oğlu. Azərbaycanda regional turizmin inkişafı: problemlər, perspektivlər: monoqrafiya / A. N. Həsənov; elmi red. H. B. Allahverdiyev.- Bakı: Avropa, 2012.- 368 s.
 • Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafına dövlət qayğısı = State Care to the Development of Entrepreneurship in Azerbaijan / tərt. M. Əlisoy; red.: M. Seyidov, S. Mikayılqızı.- Bakı: Ziya, 2012.- 192.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Kərimov, Elsevər Nəriman oğlu. Azərbaycanda təsərrüfat subyektlərinin istehsal fəaliyyətinin inkişaf problemləri: monoqrafiya / E. N. Kərimov; elmi red. İ. H. Alıyev; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2012.- 284 s.
 • Əliyev, Alı Heydər oğlu. Azərbaycanın fiziki-coğrafi şəraiti, təbii-iqtisadi zonalar və ekoloji problemlər: dərs vəsaiti / A. H. Əliyev; elmi red. Q. Ş. Məmmədov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2012.- 424 s.
 • Azərbaycanın regionları - 2012: məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev.- Bakı: Səda, 2012.- 776 s.
 • Əlirzayev, Əli Qəmbərəli oğlu. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri, konseptual yanaşma, maliyyə-büdcə və sahələrarası proqnozlaşma mexanizmləri: monoqrafiya / Ə. Q. Əlirzayev, E. Ə. Əlirzayev; elmi red. A. A. Nadirov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2012.- 584 s.
 • Azərbaycanın statistik göstəriciləri - 2012 = Statistical Yearbook of Azerbaijan- 2012 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Rəsmi nəşr.- Bakı: Səda, 2012.- 816 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Səfərov, Paşa İbiş oğlu. Borclunun əmlakı üzərinə həbs qoyulması: "İcra haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 50-ci maddəsinin elmi-təcrübi kommentariyası / P. İ. Səfərov.- Bakı: Digesta, 2012.- 152 s.
 • Muradlı, Arzuman Aрamməd oğlu. Demokratiya- dünyanın getdiyi yol / A. A. Muradlı; red. İ. Rüstəmov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 332 s.
 • Ağamirzəyev, Fəxrəddin. Dönüşdən qurtuluşa / F. Ağamirzəyev; rus dilinə tərc.: N. Bənnayeva, O. Ağamirzəyev; ing. dilinə tərc. R. Həsənli; red. T. Aydınoğlu.- Bakı: Adiloğlu, 2012.- 168 s.
 • Şükürov, Nəsib Heybət oğlu. Dövlət hakimiyyəti mexanizminin bəzi nəzəri məsələləri: monoqrafiya / N. H. Şükürov; elmi red. Ə. İ. Əliyev.- Bakı: Qanun, 2012.- 256 s.
 • Hacıyev, Elvin Əliman oğlu. Dövlət qulluğuna qəbul: qanunvericilik üzrə proqram və testlər toplusu / E. Ə. Hacıyev; elmi red. E. Hacıyev.- Bakı, 2012.- 263 s.
 • Süleymanov, Qubad Səhrad oğlu. Dövlət qulluğunun qəbul imtahanları: müsabiqə və müsahibələrə hazırlaşanlar üçün vəsait / Q. S. Süleymanov; elmi red. N. Novruzov [et al.].- Bakı: MSA, 2012.- 372 s.
 • Əzizova G.A. Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti: dərs vəsaiti / G. A. Əzizova; elmi red.: M. Ə. Əhmədov, A. C. Hüseyn.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2012.- 212 s.
 • Ekologiya: dərs vəsaiti / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti; tərt. T. B. Hüseynov [et al.]; elmi red. V. Z. Mehdiyeva.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2012.- 392 s.
 • Ekologiya: dərslik / F. Q. Əliyev [et al.]; elmi red. B. Ə. Budaqov; red.: M. Ş. Babayev, N. Məmmədov, F. Mustafayev.- Bakı: Elm, 2012.- 828 s.
 • Nəbibəyli, Ziyadxan İsrafil oğlu. Ekologiya və fövqəladə hallar / Z. İ. Nəbibəyli; elmi red. İ. Cəlilbəyli.- Bakı: AzTU, 2012.- 380 s.
 • Ekoloji geologiya: dərslik / V. M. Babazadə [et al.]; elmi red. Ş. Y. Göyçaylı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 384 s.
 • Qarayev, Rauf Məmməd oğlu. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında beynəlxalq təşkilatların qərarlarının əhəmiyyəti və beynəlxalq hüquq: monoqrafiya / R. M. Qarayev; elmi red. İ. R. Məmmədzadə; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.- Bakı: Təknur MMC, 2012.- 344 s.
 • Əhmədov, Elçin İldırım oğlu. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü: təhlili xronika: 1987-2011: monoqrafiya / E. İ. Əhmədov; elmi red. Ə. M. Həsənov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, "Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycan İcması" İctimai Birliyi.- Ensiklopedik nəşr.- Bakı: Letterpress, 2012.- 912 s.
 • Quliyev, Eldar Allahyar oğlu. Gömrük işinin təşkili: dərs vəsaiti / E. A. Quliyev, İ. İ. Mehrəliyev; elmi red. A. Ş. Şəkərəliyev.- Bakı: Kooperasiya nəşriyyatı, 2012.- 400 s.
 • Nuriyev, Cümşüd Qurban oğlu. Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi: dərslik / C. Q. Nuriyev, A. Ə. Əliyev, M. C. Atakişiyev; red.: Ş. S. Bağırov, V. İ. Əliyev.- Yenidən işlənmiş və tamamlanmış nəşri.- Bakı: Apostrof, 2012.- 332 s.
 • Muradlı, Arzuman Ağamməd oğlu. Heydər Əliyev Partiyası: Yeni Azərbaycan Partiyası- 20 / A. A. Muradlı; məsl., ön sözün müəl. Z. İ. Qaralov, red. İ. Rüstəmov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 632 s.
 • Quliyev, Aqşin İsabala oğlu. Hüquq sosiologiyası / A. İ. Quliyev; elmi red. İ. Rəhimov.- Bakı: Qanun, 2012.- 504 s.
 • Qəfərov, Midhəd Seyidəhməd oğlu. Hüquq-mühafizə orqanları: dərslik / M. S. Qəfərov, H. Q. Eyvazov; elmi red.: N. Əliyev, M. B. Əhmədov; red. F. N. Ağazadə; Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Respublikası DİN-in Polis Akademiyası.- Əlavə və dəyişikliklərlə III nəşri.- Bakı: Qanun, 2012.- 600 s.
 • İdarəetmə nəzəriyyəsi: dərslik / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası, AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu; tərt.: M. Ə. Mahmudov, Z. M. Şabanov, F. Q. Ələkbərov; elmi red. Ə. M. Tağıyev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 344 s.
 • İnformasiya iqtisadiyyatı: dərslik / İ. Ə. Mehdiyev [et al.]; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- Bakı: Təhsil NPM, 2012.- 430 s.
 • Verdiyev, Nazim Davud oğlu. İnformasiya iqtisadiyyatı: dərs vəsaiti / N. D. Verdiyev; elmi red. F. A. İsgəndərov.- Bakı: AzTU, 2012.- 243 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  10-cu kitab: may, 2005- iyun, 2005.- Bakı: Azərnəşr, 2012.- 408 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  9-cu kitab: mart, 2005- may, 2005.- Bakı: Azərnəşr, 2012.- 408 s.
 • Nəsibov, Elşən Misir oğlu. İnkişaf və sülh ideyaları / E. M. Nəsibov
  II kitab / elmi red. C. Cabbaroğlu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 160 s.
 • Əliyev, Teyyub Qəni oğlu. İnsan resurslarının idarə edilməsi: dərs vəsaiti / T. Q. Əliyev, Ş. T. Əliyeva, R. T. Əliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 2012.- 303 s.
 • İsmayılzadə, Əliağa. İnsan resurslarının idarə edilməsi və sosial inkişafı: monoqrafiya / Ə. A. İsmayılzadə; elmi red. F. Rəhmanov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: Gənclik, 2012.- 472 s.
 • Həmidov, Ənvər Mustafa oğlu. İntellektual ekologiya / Ə. M. Həmidov, Z. Ə. Həmidova; ön sözün müəl. E. K. Əlizadə; red. S. A. Nəzərli.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 584 s.
 • İnzibati məsuliyyət: dərs vəsaiti / Azərbaycan Respublikası DİN-in Polis Akademiyası; tərt.-müəl.: V. G. Abışov, A. V. İsmayılov, R. İ. Nəcəfquliyev, elmi red. N. T. Əliyev.- Bakı, 2012.- 330 s.
 • Həsənov, Tapdıq Güləhməd oğlu. İqtisadi-coğrafi rayonlaşdırma: dərslik / T. G. Həsənov; elmi red. A. A. Nadirov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2012.- 245 s.
 • İşgəncələr əleyhinə milli preventiv mexanizmin fəaliyyətinə dair hesabat - 2011 = Report on the Activity of the National Preventive Mechanism Against Torture- 2011 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).- Bakı, 2012.- 219 s.
 • Mədətov, Mübariz İsrafil oğlu. İslahatlar yolu ilə tərəqqiyə doğru / M. İ. Mədətov, E. Həsənov, V. Hümbətov; elmi red.: N. İ. Məmmədov, Z. Ə. Səmədzadə; red.: G. Raufqızı, A. Həsənov
  III kitab.- Bakı: Adiloğlu, 2012.- 144 s.
 • Rüstəmov, Akif Rüstəm oğlu. Jurnalistika: dərs vəsaiti / A. R. Rüstəmov; elmi red. N. A. Əhmədli
  II cild.- Yenilənmiş nəşr.- Bakı: UniPrint, 2012.- 308 s.
 • Əliyev, Adil Abış oğlu. Kütləvi iğtişaş əməlləri ilə mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri: monoqrafiya / A. A. Əliyev; elmi red. F. Y. Səməndərov.- Bakı: Adiloğlu, 2012.- 184 s.
 • Qafarov, Kamil Saleh oğlu. Makroiqtisadi təhlilin əsasları: dərs vəsaiti / K. S. Qafarov, Ə. M. Əhmədov, Z. S. Əsgərova; elmi red. H. B. Allahverdiyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2012.- 198 s.
 • Alıyev, İsa Hüseyn oğlu. Milli iqtisadiyyat: modernləşmə və davamlı inkişaf / İ. H. Alıyev, S. Y. Hüseynov, A. M. Əsədov; elmi red.: A. K. Ələsgərov, İ. R. Məmmədzadə.- Bakı: Avropa, 2012.- 475 s.
 • Allahverdiyev, Həsən Bəkir oğlu. Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi: dərslik / H. B. Allahverdiyev, K. S. Qafarov, Ə. M. Əhmədov; elmi red. H. B. Allahverdiyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2012.- 508 s.
 • Abbasov, Əbülhəsən Fərhad oğlu. Milli maraqlar və milli ideologiya: monoqrafiya / Ə. F. Abbasov; elmi red. Ə. Abasov; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.-Bakı: Təknur, 2012.-240 s.
 • Milli müstəqilliyimizin yetirməsi - 20: 1992-2012 / Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası.- Bakı: Şərq-Qərb, 2012.- 272 s.
 • Milli strategiyalar, ideologiyalar və beynəlxalq münasibətlər: tarix, nəzəriyyə və müasir praktikalar = Национальные стратегии, идеологии и международные отношения: история, теория и современные практики / AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu; elmi red.: Ə. S. Abasov, Ə. F. Abbasov, H. Əlibəyli.- Bakı: Elm, 2012.- 752 s.
 • Modernləşmə siyasəti: yeni iqtisadi və sosial çağırışlar: beynəlxalq konfrans, 21 dekabr 2011-ci il = Modernization Policy: New Economic and Social Challenges: International Conference, December 21, 2011 = Политика модернизации: новые экономические и социальные вызовы: международная конференция, 21 декабря 2011 года / Yeni Azərbaycan Partiyası, AzərTAc; layihənin müəl.: Ə. C. Əhmədov, A. M. Aslanov; tərc.: C. Səfərov, F. Ağazadə, C. Bədəlov; red. D. M. İsmayılov [et al.].- Bakı: Şərq-Qərb, 2012.- 464 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Müasir dövrdə dinşünaslığın və mədəniyyətin aktual problemləri / AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu; elmi red. S. Y. Hüseynov; bur. məsul A. A. Əlizadə
  I bur.- Bakı: Təknur, 2012.- 232 s.
 • Müasir şəraitdə şəffaflığın artırılmasında auditin rolu: beynəlxalq elmi-praktik simpoziumun materialları: 15-16 mart 2012-ci il / Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı, Azərbaycan Universiteti; tərt. S. Gülməmmədov; elmi red.: Z. Ə. Səmədzadə, V. T. Novruzov; red. Ş. H. Yaqubov.- Bakı: Nağıl evi, 2012.- 120 s.
 • Mühasibat uçotu: qanunlar, qaydalar, təlimatlar / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2012.- 756 s.
 • Mirzəzadə, Rəna Seyidrza qızı. Multikulturalizm siyasəti və şərq-qərb müxtəlifliyi: gender, din və mənəviyyat / R. R. Mirzəzadə; elmi məsl. İ. R. Məmmədzadə; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.- Bakı: Təknur MMC, 2012.- 160 s.
 • Müstəqil Azərbaycan - 20 il: dövlət ailə, qadın və uşaq siyasəti: məqalələr toplusu / M. A. Əliyeva [et al.]; red. heyəti: H. K. Hüseynova [et al.]; Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.- Bakı: Nurlar NPM, 2012.- 504 s.
 • Quliyev, Dilqəm Qasım oğlu. Müstəqil Azərbaycan Respublikasında bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı: 1991-2011: dərs vəsaiti / D. Q. Quliyev; Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.- Bakı: Mütərcim, 2012.- 216 s.
 • Mirabdullayev, Adil Mirabdulla oğlu. Müstəqil Dövlətlər Birliyi müasir beynəlxalq münasibətlərdə: monoqrafiya / A. M. Mirabdullayev; elmi red. H. C. Əlibəyli.- Bakı: Elm, 2012.- 196 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  42-ci kitab: oktyabr, 2002- noyabr, 2002.- Bakı: Azərnəşr, 2012.- 472 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  41-ci kitab: sentyabr, 2002- oktyabr, 2002.- Bakı: Azərnəşr, 2012.- 488 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  40-cı kitab: iyul, 2002- sentyabr, 2002.- Bakı: Azərnəşr, 2012.- 512 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  39-cu kitab: İyun, 2002- iyul, 2002.- Bakı: Azərnəşr, 2012.- 480 s.
 • Bəhərçi, Tofiq. Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi: dərslik / T. Bəhərçi, V. Mehdiyeva; elmi red. N. A. Babaxanov; red.: İ. B. Xəlilov, Ə. M. Əhmədov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2012.- 526 s.
 • Əliyeva, Almaz Məcid qızı. NATO-da hərbi-siyasi islahatlar və Azərbaycan Respublikası: monoqrafiya / A. M. Əliyeva; elmi red. M. B. Fətəliyev.- Bakı: Yeni Poliqrafist MMC, 2012.- 279 s.
 • Ombudsmanın informasiya bülletenləri: 2007-2008 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt.: Z. Əliyev, Z. Məhərrəmli, F. Məmmədxanova ; red. E. T. Süleymanova.- Bakı, 2012.- 919 s.
 • Ombudsmanın informasiya bülletenləri: 2009-2010 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt.: Z. Əliyev, Z. Məhərrəmli, F. Məmmədxanova; red. E. T. Süleymanova.- Bakı, 2012.- 999 s.
 • Qaçqınlar, sığınacaq axtaran şəxslər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərlə bağlı qanunvericilik: normativ-hüquqi sənədlər toplusu / Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası; red. N. A. Adilov.- Bakı: NAT MMC, 2012.- 159 s.
 • Qanunvericilik: qiymətləndirmə və rəylər / L. Mader [et al.]; rus dilindən tərc., red. Ə. Hacıbəyli; Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyası.- Bakı: Zərdabi LTD MMC NPM, 2012.- 316 s.
 • Məmmədov, İqbal Nəriman oğlu. Qeyri-neft sektorunun inkişaf istiqamətləri: monoqrafiya / İ. N. Məmmədov; elmi red. A. F. Abbasov.- Bakı: Apostrof, 2012.- 524 s.
 • Qloballaşma şəraitində iqtisadi diplomatiya: dərs vəsaiti / V. A. Qorbanyov [et al.]; rus dilindən tərc.: B. M. Abdullayev, Z. R. Bayramov, A. K. Eyyubov; red. B. M. Abdullayev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2012.- 616 s.
 • Qloballaşma şəraitində kulturoloji innovasiyalar və sosial-mədəni inkişaf: Beynəlxalq konfrans materialları: 21-22 dekabr 2012 = Культурологические инновации и социально-культурное развитие в условиях глобализации: материалы международной конференции: 21-22 декабря 2012 = Culturological Innovations and Social-Cultural Development in Conditions of Globalisation: materials of International scientific-theoretical conference: 21-22 December 2012 / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti; red. heyəti: T. İ. Əfəndiyev [et al.]; red. Ə. M. Tağıyev.- Bakı: Təknur, 2012.- 492 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 • Qəbələ arxeoloji ekspedisiyasının hesabatları, 2005-2010 = Reports of the Gabala Archaeological Expedition, 2005-2010 / SEBA (Seul-Bakı) Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyası; layihənin rəh. R. M. Heydərova; red. heyəti: İ. Nəcəfova [et al.]; ing. dilinə tərc. S. Quliyeva [et al.]; məsul red. T. Ə. Bünyadov [et al.].- Bakı, 2012.- 416 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Regional innovasiya fəaliyyəti: reallıqlar və perspektiv inkişaf: elmi-praktiki konfransın materialları: 13-14 dekabr 2012-ci il / F. H. Qasımov [et al.]; red. X. Rzayeva; Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı, AMEA Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi, Gəncə Regional Elmi Mərkəzi, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti.- Gəncə, 2012.- 208 s.
 • Regional innovasiya proqramının tərtibatı üzrə metodiki tövsiyyələr / AMEA Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi; tərt.: T. N. Əliyev, L. B. Babayev.- Bakı: Apostrof, 2012.- 72 s.
 • Mahmudlu, Yaqub Mikayıl oğlu. Seçilmiş əsərləri / Y. M. Mahmudlu; elmi red. Y. H. Gözəlova
  XII cild / tərt. N. B. Məmmədova [et al.].- Bakı: Təhsil, 2012.- 624 s.
 • Mahmudlu, Yaqub Mikayıl oğlu. Seçilmiş əsərləri / Y. M. Mahmudlu; elmi red. Y. H. Gözəlova
  X cild / azərb. dilindən tərc. E. M. Lətifova; tərt.: N. B. Məmmədova, G. Talıbova.- Bakı: Təhsil, 2012.- 656 s.
 • Vahidov, Fazil Qulammirzə oğlu. Sosiologiya: dərs vəsaiti / F. Q. Vahidov, T. B. Ağayev; elmi red. İ. Ə. Rüstəmov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Zərdabi LTD MMC NPM, 2012.- 352 s.
 • Hüseynova, Almas Mirzəxan qızı. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi: dərs vəsaiti / A. M. Hüseynova; elmi red.: M. A. Məmmədov, Ə. F. Mehdiyev; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- III nəşri.- Bakı: Təhsil, 2012.- 286 s.
 • Turizmin davamlı inkişafı yerli planlaşdırma üzrə mütəxəssislər üçün vəsait / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; bur. məsul F. Qürbətov [et al.].- Bakı, 2012.- 61 s.
 • Bayramov, Kərəm Bayram oğlu. Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji problemləri / K. B. Bayramov; elmi red. O. K. Alxasov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2012.- 120 s.
 • Ulu öndər Heydər Əliyevin irsi və politologiyanın aktual problemləri / AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu; red. heyəti: İ. R. Məmmədzadə [et al.].- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2012.- 294 s.
 • Vergi qanunvericiliyi toplusu - 2012 / bur. məsul A. Bayramov; red. F. Qasımova.- Bakı: Monitor Konsaltinq Servis MMC, 2012.- 525 s.
 • Vərəsəlik hüququna dair qanunvericilik: 01.01.2000- 01.09.2012 / tərt. P. İ. Səfərov.- Bakı: Digesta, 2012.- 152 s.
 • Qənbərov, Fuad Əlinağı oğlu. Xarici iqtisadi əlaqələr və iqtisadi artım: monoqrafiya / F. Ə. Qənbərov; elmi red. A. K. Ələsgərov; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2012.- 448 s.
 • Məmmədov, Novruz İsmayıl oğlu. Xarici siyasətin Azərbaycan modeli: məqalələrdən seçmələr: 1997-2011 / N. İ. Məmmədov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2012.- 464 s.
 • Əliyev, Şəfa Tiflis oğlu. Xüsusi iqtisadi zonaların tətbiqi problemləri: monoqrafiya / Ş. T. Əliyev; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu.- Bakı: Elmin İnkişafı Fondu, 2012.- 360 s.
 • XXI əsrin Bakı metropoliteni / red. heyəti: T. M. Əhmədov [et al.].- Bakı, 2012.- 608 s.
 • Ədliyyə fəaliyyəti mətbuat səhifələrində, 2011-ci il = Media Coverage of Justice Activity, 2011 / bur. məsul R. Həsənov.- Bakı: Ədliyyə Nəşriyyat Evi MMC, 2012.- 662 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"nın Zərdab rayonunda həyata keçirilməsinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları / bur. məsul T. N. Əliyev.- Bakı: MBM, 2011.- 78 s.
 • 18 iyun - "İnsan Hüquqları Günü"nə, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 20 illiyinə, Vətəndaş və siyasi hüquqlar, İqtisadi sosial və mədəni hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktların 45 illiyinə həsr edilmiş "Milli azlıqların və miqrantların mədəni hüquqları: hüquqi aspektlər və implementasiya" mövzusunda Ombudsmanların IX Bakı Beynəlxalq Konfransının materialları: Bakı, 16-18 iyun 2011-ci il = Материалы IX Международной Бакинской Конференции Омбудсманов на тему "Культурные права национальных меньшинств и мигрантов: правовые аспекты и имплементация" приуроченная к 18 июня- "Дню Прав Человека", 20-летию государственной независимости Азербайджана и 45-летию принятия Международных Пактов о Гражданских и политических правах и Экономических, социальных и культурных правах: Баку, 16-18 июня, 2011 г. = IX International Conference of Ombudsmen on "Cultural rights of national minorities and migrants: the legal aspects and implementation" Dedicated to the 18 June- Human Rights Day, the 20th anniversary of the Independence of the Republic of Azerbaijan, the 45th anniversary of the International Covenants on Civil and political rights and Economic, social and cultural rights: 16-18 June, 2011 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt.: Z. Əliyev, Y. Cəfərova.- Bakı: Səda, 2011.- 382 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Tofiqli, Vüqar. Ağdam çörək muzeyi: dünəni, bu günü və sabahı / V. Tofiqli; red. F. A. Əliyev; Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası, Söz Azadlığını Müdafiə Fondu.- Bakı: Adiloğlu, 2011.- 140 s.
 • Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi: dərslik / İ. Ş. Qarayev [et al.]; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2011.- 522 s.
 • Süleymanov, Elxan Sirac oğlu. Avropa İttifaqı və Azərbaycan: strateji tərəfdaşlığa doğru = The EU and Azerbaijan: towards strategic partnership / E. S. Süleymanov; red. R. Sevdimalıyev.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2011.- 112 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Qasımzadə, Rəşad Süleyman oğlu. Avropa İttifaqı və Azərbaycan: "Yeni qonşuluq siyasəti" / R. S. Qasımzadə; elmi məsl. Ə. Həsənov.- Bakı: Adiloğlu, 2011.- 152 s.
 • Süleymanov, Elxan Sirac oğlu. Azərbaycan 10 il Avropa Şurasında / E. S. Süleymanov; elmi red. E. Lintner.- Bakı: Xəzər nəşriyyatı, 2011.- 46 s.
 • Mehdiyev, Aqşin Şəfayət oğlu. Azərbaycan Avropa Şurasında: 2001-2005 / A. Ş. Mehdiyev; red. T. Ş. Kazımov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 248 s.
 • Məmmədov, Nüsrəddin Məmmədcəfər oğlu. Azərbaycan iqtisadiyyatı: dərs vəsaiti / N. M. Məmmədov, A. M. Məhərrəmov, S. E. Əhmədova; elmi red. T. Paşa.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 522 s.
 • Şükürov, Nəsib Heybət oğlu. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin konstitusiya hüquqi statusu: monoqrafiya / N. H. Şükürov; elmi red. M. N. Ələsgərov.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2011.- 308 s.
 • Əsgərov, İdris Qasım oğlu. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin Kommentariyası: 2011-ci ilin 5 yanvarınadək olan əlavə və dəyişikliklərlə / İ. Q. Əsgərov; red. R. Ə. Bayramov.
  IV kitab.- Bakı: Qanun, 2011.- 400 s.
 • Əsgərov, İdris Qasım oğlu. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin kommentariyası: 2011-ci ilin 5 yanvarınadək olan əlavə və dəyişikliklərlə / İ. Q. Əsgərov; red. R. Ə. Bayramov.
  I-II kitab.- Yenidən işlənmiş IV nəşri.- Bakı: Qanun, 2011.- 816 s.
 • Səfərov, Pərviz Şahin oğlu. Azərbaycan Respublikası Rusiya-İran və Türkiyənin geosiyasi maraqlarında: monoqrafiya / P. Ş. Səfərov; elmi red. M. C. Qasımlı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 264 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 2009-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; tərt.: Z. A. Abbasəliyev, X. Nəsibov
  XXIII cild: Ölkə əhalisinin yaş qrupları üzrə daimi yaşayış yerində yaşadığı müddətə görə bölgüsü.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2011.- 555 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 2009-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; tərt.: Z. A. Abbasəliyev, X. Nəsibov
  XXII cild: Əhalinin doğulduğu yer, vətəndaşlığı, daxili, xarici miqrasiyası və miqrasiya səbəblərinə görə bölgüsü.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2011.- 603 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 2009-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; tərt.: Z. A. Abbasəliyev, X. Nəsibov
  XXI cild: Əhalinin və ev təsərrüfatlarının milli tərkibinə, gəlir mənbələrinə və iqtisadi fəallığına görə bölgüsü.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2011.- 632 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 2009-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; tərt.: Z. A. Abbasəliyev, X. Nəsibov
  XX cild: Əhalinin milli mənsubiyyətinə, təhsil səviyyəsinə və nikah vəziyyətinə görə bölgüsü.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2011.- 686 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 2009-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; tərt.: Z. A. Abbasəliyev, X. Nəsibov
  XIX cild: Əhalinin milli mənsubiyyətinə, yaşına, ana dili və sərbəst danışdığı digər dillərə görə bölgüsü.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2011.- 779 s.
 • Baxşıyeva, Nərmin Ənvər qızı. Azərbaycan Respublikasında bank nəzarətinin hüquqi tənzimi problemləri: monoqrafiya = Правовые проблемы банковского надзора в Азербайджанской Республике: монография = The Leqal Problems of Bank Supervision in Azerbaijan Republic: monograph / N. Ə. Baxşıyeva; elmi red. İ. A. Xanmədov.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2011.- 604 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 • Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının tətbiqinin dördüncü ilinin nəticələri / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt.: A. Səfixanlı, Z. H. Əliyev, Y. Səfərova; red. E. T. Süleymanova.- Bakı: Səda, 2011.- 352 s.
 • İsakov, Hakim Vəlican oğlu. Azərbaycan Respublikasının "Böyük İpək yolu"nun bərpasında iştirakı: 1991-2005-ci illər: monoqrafiya / H. V. İsakov; layihənin rəh. Y. M. Mahmudov; elmi red. Q. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Müzəffərli; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 284 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi: 2011-ci il yanvarın 31-dək edilmiş dəyişiklik və əlavələrlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2011.- 142 s.
 • Rzayeva, Səkinəxanım Nəhməd qızı. Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququnda amnistiya və əfvetmə məsələləri: monoqrafiya / S. N. Rzayeva; elmi red. F. Y. Səməndərov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Digesta, 2011.- 336 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: 2011-ci il yanvarın 15-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2011.- 452 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi: 1 fefral 2011-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2011.- 172 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2011.- 88 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi / tərt.-red. N. Ələkbərli.- Bakı: Biznes xəbərləri, 2011.- 320 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi: 2011-ci il yanvarın 15-dək edilmiş dəyişiklik və əlavələrlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2011.- 388 s.
 • Əfəndiyev, Eldar Məmməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası: testlər / E. M. Əfəndiyev; elmi red. İ. M. Cəfərov.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2011.- 272 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasəti: monoqrafiya / Ə. M. Həsənov; elmi red. Ə. Abdullayev; red. M. Abdullayev; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Letterpress, 2011.- 440 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2011.- 768 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi: 2011-ci yanvarın 31-dək edilmiş dəyişiklik və əlavələrlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2011.- 284 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm qanunvericiliyi toplusu: 2 cilddə / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; tərt. C. K. Quliyev; red. U. Rəhimoğlu
  II cild.- Bakı: Avrasiya Press, 2011.- 502 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm qanunvericiliyi toplusu: 2 cilddə / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; tərt. C. K. Quliyev; red. U. Rəhimoğlu
  I cild.- Bakı: Avrasiya Press, 2011.- 522 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2011.- 164 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi: 2011-ci il yanvarın 15-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2011.- 200 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: 2011-ci il yanvarın 1-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2011.- 292 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: 25 yanvar 2011-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul B. C. Kərimli.- Bakı: Digesta, 2011.- 284 s.
 • Azərbaycan rəqəmlərdə - 2011: statistik məcmuə = Azerbaijan in figures- 2011: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev.- Bakı, 2011.- 293 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Şəkuri, Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Azərbaycan torpaqlarının geokimyəvi xüsusiyyətləri = Геохимические особенности почв Азербайджана / B. Q. Şəkuri; red. Ş. B. Şəkuri.- Bakı: MBM, 2011.- 320 s.
 • Mərdanov, Misir Cumayıl oğlu. Azərbaycan təhsil tarixi / M. C. Mərdanov
  III cild: Müstəqillik illəri / elmi red. F. Qədirov; red.: G. Ə. Mehdiyeva, L. İmaməliyeva.- Bakı: Təhsil, 2011.- 672 s.
 • Azərbaycan vahid və bölünməz Avropada: 2001-2011 = Azerbaijan in United and Indivisible Europe: 2001-2011 / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi; tərc., red. M. Babayeva.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2011.- 436 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycan- tolerantlıq məkanı = Azerbaijan- the Land of Tolerance = Азербайджан- страна толерантности.- Bakı, 2011.- 399 s.- Azərbaycan, ingilis, rus və ərəb dillərində.
 • Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri son 20 ildə: uğurlar və imkanlar: məqalələr toplusu / E. Aslanov [et al.]; tərc. K. Muxtar; red. M. Cəfərli; layihənin koord.: C. Vəliyev, R. Rəsullu, K. Aslanlı; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycan-Türkiyə iş adamları birliyi.- Bakı: CBS Polygraphics Nəşriyyatı, 2011.- 157 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Azərbaycanda aqrar islahatlar: tənəzzüldən ərzaq təhlükəsizliyinə doğru / Q. Ş. Məmmədov; red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 352 s.
 • Cəfərov, Azər Bəhlul oğlu. Azərbaycanda dinlər və məzhəblər bir ümumi din işığında / A. B. Cəfərov, H. İsgəndər; elmi red. R. Mobili.- Bakı: Təhsil, 2011.- 184 s.
 • Əhəd, Aslan. Azərbaycanda muasir iqtisadi inkisaf strategiyası / A. Əhəd.- Bakı, 2011.- 160 s.
 • Azərbaycanda qadınların reproduktiv sağlamlığının ətraf mühitin təsirindən asılılığı: monoqrafiya / H. F. Bağırova [et al.]; red. V. M. Əlizadə; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu.- Bakı: Nafta-Press, 2011.- 194 s.
 • Babayev, Fuad İlyas oğlu. Azərbaycanda vətəndaş inteqrasiyası və KİV: məqalələr toplusu / F. İ. Babayev; red. G. Nəsibov.- Bakı: Apostrof, 2011.- 100 s.
 • Babayev, Fuad İlyas oğlu. Azərbaycanda vətəndaş inteqrasiyasının formalaşmasında kütləvi informasiya vasitələrinin rolu / F. İ. Babayev; elmi red.: R. Sevdimalıyev, T. Dadaşov; red. G. Nəsibov.- Bakı, 2011.- 237 s.
 • Talıbova, Aynur Yusif qızı. Azərbaycanı tanı / A. Y. Talıbova; red. V. Bilaloğlu; layihənin rəh. C. Y. Osmanlı; fot. A. Y. Talıbova; "İRƏLİ" İctimai Birliyi.- İstanbul: İMAK, 2011.- 386 s.
 • Qurbanov, Habil Surxay oğlu. Azərbaycanın bələdiyyə hüququ: dərs vəsaiti / H. S. Qurbanov, Y. N. Balakişiyeva, S. Q. Hacıyeva; elmi red. İ. O. Quliyev; rəy.: Ə. H. Rzayev , Z. Ə. Məmmədov; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.- Bakı: Təknur, 2011.- 360 s.
 • Azərbaycanın regionları - 2011: məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev.- Bakı, 2011.- 768 s.
 • Eyyubov, İsmayıl Əhməd oğlu. Azərbaycanın siyasi təlimlər tarixi: dərslik / İ. Ə. Eyyubov; elmi red. M. Ə. Əfəndiyev; red. V. Cəfərova.- Bakı, 2011.- 351 s.
 • Azərbaycanın statistik göstəriciləri - 2011 = Statistical yearbook of Azerbaijan- 2011 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Rəsmi nəşr.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2011.- 848 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Musa, İsmayıl. Azərbaycanın xarici siyasəti: dərslik: 3 hissədə / İ. M. Musa; elmi red. A. Hacıyeva; Bakı Dövlət Universiteti
  III hissə: Çağdaş beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti.- II nəşri.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2011.- 776 s.
 • Bakı-Brüssel: Azərbaycan- Avropa İttifaqı münasibətləri = Baku- Brussels: Azerbaijan- European Union relations / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi; tərt. F. Babayev [et al.]; red. M. Babayeva.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2011.- 404 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Əliyev, Müseyib Fayaz oğlu. Bankların inkişaf istiqamətləri: monoqrafiya / M. F. Əliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 120 s.
 • Daxili işlər orqanlarının inzibati fəaliyyəti: Xüsusi hissə: dərs vəsaiti / Azərbaycan Respublikası DİN-in Polis Akademiyası; tərt.: V. Abışov, F. Mövsümov, V. Mansurov; elmi red. M. Əhmədov.- Bakı: MBM, 2011.- 264 s.
 • Süleymanov, Qubad Səhrad oğlu. Dövlət qulluğuna qəbul imtahanlarına hazırlıq / Q. S. Süleymanov; elmi red.: N. Novruzov, M. Məmmədov.- Bakı: Qanun, 2011.- 332 s.
 • Rzayev, Əli Heydər oğlu. Dövlət qulluğunun hüquqi əsasları: dərs vəsaiti / Ə. H. Rzayev; elmi red. M. F. Məlikova.- Bakı: Elm, 2011.- 480 s.
 • Əhmədov, Məhiş Alış oğlu. Dövlətin iqtisadi siyasəti: dərs vəsaiti / M. A. Əhmədov, A. C. Hüseyn; elmi red. Q. N. Manafov.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2011.- 220 s.
 • Şəkərəliyev, Arif Şəkərəli oğlu. Dövlətin iqtisadi siyasəti: dayanıqlı və davamlı inkişafın təntənəsi: monoqrafiya / A. Ş. Şəkərəliyev; elmi red. M. X. Meybullayev; rəy.: M. A. Əhmədov, Q. N. Manafov.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2011.- 542 s.
 • Dünya Azərbaycanlılarının III Qurultayı: Bakı. 5 iyul 2011-ci il / Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərt. L. Həmzəyeva [et al.]; red.: N. Qurbanov, E. Miraləm; bur. məsul N. İbrahimov.- Bakı: Adventa, 2011.- 240 s.
 • Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşə sektorunda 2002-2010-cu illərdəki fəaliyyətinə dair toplu / Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi; tərt.: H. S. Bağırov, H. Bədəlov; red. S. Mikayılqızı.- Bakı: ZİYA NPM, 2012.- 144 s.
 • Babayev, Amin. Ekoloji kənd təsərrüfatının əsasları: dərslik / A. H. Babayev, V. A. Babayev; elmi red. Q. Ş. Məmmədov; red. H. A. Abbasov.- Bakı: Qanun, 2011.- 544 s.
 • Əkbərov, Məhərrəm. Elektron kommersiya: dərs vəsaiti / M. Q. Əkbərov; elmi red. K. P. Paşayev.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2011.- 211 s.
 • Ermənistanda Azərbaycan mədəni irsinə qarşı vandalizm: bəzi faktlar = Vandalism Against Azerbaijani Cultural Heritage in Armenia: some facts / red. heyəti: H. İ. Mirzəyev [et al.].- Bakı, n. i. y.- 16 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Heydər Əliyev Fondu = Heydar Aliyev Foundation / ön sözün müəl. M. A. Əliyeva.- Bakı, n. i. y.- 225 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Heydər Əliyev ideyalarının zəfər yürüşü: monoqrafiya / Y. M. Mahmudov; elmi red. Ə. M. Həsənov; red.: Y. H. Gözəlova, N. B. Məmmədova, G. Talıbova.- Bakı: Təhsil, 2011.- 548 s.
 • Hüseynova, Leyla Əhliman qızı. Heydər Əliyev irsində Azərbaycan tarixi məsələləri: müstəqillik dövrü: monoqrafiya / L. Ə. Hüseynova; layihənin rəh., elmi red., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov, red. V. Musayev; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-Bakı: Təhsil, 2011.-216 s.
 • Heydər Əliyev mədəni irsimizin keşiyində / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi
  III kitab.- Bakı, 2011.- 352 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Heydər Əliyev torpaq islahatlarının Azərbaycanın 20 illik inkişaf tarixində rolu / Q. Ş. Məmmədov.- Bakı: Əkizlər MMC, 2011.- 104 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycanın müasirləşmə strategiyası / M. N. Ələsgərov [et al.]; Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra Katibliyi.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 952 s.
 • Əfəndiyev, Timuçin İlyas oğlu. Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimiz / T. İ. Əfəndiyev; red. A. Babayev; rəy.: B. Ə. Nəbiyev, R. Məmmədova.- Bakı: Zərdabi LTD MMC NPM, 2011.- 260 s.
 • Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası / tərt.: Q. Əliyeva, G. Hacızadə, red., ön sözün müəl. S. C. Həsənova.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2011.- 304 s.
 • Heydər Əliyev: "Gürcüstan və Azərbaycan xalqlarının dostluğu dünyada nümunədir / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi; tərc., red. M. Babayeva, bur. məsul V. Süleymanov.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2011.- 270 s.- Azərbaycan və gürcü dillərində.
 • Quliyev, Cəlil Bahadur oğlu. Həyat səviyyəsi: yoxsulluğu törədən və azaldan sosial-iqtisadi amillər: monoqrafiya / C. B. Quliyev; elmi red. R. S. Abdullayeva; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Avropa, 2011.- 235 s.
 • Ataşov, Bəyalı Xanalı oğlu. İdarəetmə elmi və rəhbər əməyi: elmi-təcrübi tezislər toplusu / B. X. Ataşov; elmi red. Ə. X. Nuriyev.- Bakı: Elm, 2011.- 180 s.
 • İlham Əliyev: təltiflər / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi.- Bakı, 2011.- 415 s.
 • Əliyev, Teyyub Qəni oğlu. İnformasiyanın iqtisadiyyatı: dərs vəsaiti / T. Q. Əliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş II nəsri.- Bakı: ADNA, 2011.- 266 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  8-ci kitab: yanvar, 2005- mart, 2005 / bur. məsul R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 408 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  6-cı kitab: sentyabr 2004- oktyabr 2004.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 416 s.
 • Nəsibov, Elşən Misir oğlu. İnkişaf və sülh ideyaları / E. M. Nəsibov
  I kitab / elmi red. H. Cabbarlı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 154 s.
 • İnsanların əsas hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2011.- 176 s.
 • Alıyev, İsa Hüseyn oğlu. İqtisadiyyat hamı üçün / İ. H. Alıyev, S. Əhmədov; elmi red.: A. Ələsgərov, A. N. Muradov; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- Təkrar nəşr.- Bakı: Avropa, 2011.- 404 s.
 • İşgəncələr əleyhinə milli preventiv mexanizmin fəaliyyətinə dair məruzə - 2009-2010 = Report: on the Activity of the National Preventive Mechanism Against Torture- 2009-2010 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).- Bakı, 2011.- 276 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Rüstəmov, Akif Rüstəm oğlu. Jurnalistikanın əsasları / A. R. Rüstəmov; elmi red. N. A. Əhmədli.- Bakı: AzTU-nun nəşri, 2011.- 350 s.
 • Milli mühasibat uçotu standartları: "Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq hazırlanmış və mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlarına əsaslanmışdır.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2011.- 310 s.
 • Abdullayev, Fətəli Nəriman oğlu. Miqrasiya və milli təhlükəsizlik / F. N. Abdullayev; elmi red. M. C. Qasımlı; AMEA İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2011.- 284 s.
 • Müasir Azərbaycan: dövrün baxışında / bur. məsul B. Y. Sadıqov
  II cild.- Bakı: OSKAR NPM, 2011.- 352 s.
 • Müasir Azərbaycan: dövrün baxışında / bur. məsul B. Y. Sadıqov
  I cild.- Bakı: OSKAR NPM, 2011.- 528 s.
 • Aslanova, Rəbiyyət Nurullah qızı. Müasir dövlət və dövlətşünaslıq elmi: Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümü işığında / R. N. Aslanova; elmi red. R. Ə. Mehdiyev; rəy. Y. M. Mahmudov.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 440 s.
 • Haqverdiyev, Musa Bədirxan oğlu. Müasir dövrdə ümumavropa təhlükəsizliyi və Azərbaycan: monoqrafiya / M. B. Haqverdiyev; elmi red. A. N. Abbasbəyli; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 232 s.
 • Müdriklik zirvəsi: [məqalələr] / F. S. Heydərov [et al.]; tərt., ön sözün müəl. A. H. Naxçıvanlı.- Bakı: Yazıçı, 2011.- 302 s.
 • Mühasibat uçotu / tərt. A. M. Cəfərov; red. Q. Toğrul; bur. məsul A. Bayramov.- Bakı, 2011.- 504 s.
 • Mühasibat uçotu: qanunlar, qaydalar, təlimatlar / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2011.- 456 s.
 • Mövsümov, Mövsüm Allahverdi oğlu. Mülki-prosessual hüquq: dərslik / M. A. Mövsümov; elmi red., ön sözün müəl. A. M. Qasımov.- Bakı: Qanun, 2011.- 416 s.
 • Hüseynov, Aydın Nəsir oğlu. Müstəqil Azərbaycan - 20: iqtisadi inkişaf yolu / A. N. Hüseynov; məsl. Ə. Əhmədov; ön sözün müəl. Z. Ə. Səmədzadə; red. B. Quliyev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2011.- 328 s.
 • Müstəqil Azərbaycan - 20 il = Independent Azerbaijan- 20 Year / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Rəsmi nəşr.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2011.- 640 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • İsmayılov, Çingiz Niyazi oğlu. Müstəqil Azərbaycan 20 il ərzində = 20 лет суверенному Азербайджану = Independent Azerbaijan in the Past 20 Years / Ç. N. İsmayılov, V. E. Süleymanov; Azərbaycanda Regional İnkişaf Mərkəzi Fondu.- Bakı, 2011.- 79 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 • Müstəqil Azərbaycanın vergi sistemi - 20 il: 1991-2011 / Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi.- Bakı, 2011.- 207 s.
 • Müstəqillik illərində Azərbaycanda innovasiyanın inkişafı: toplu = Развитие инновации в Азербайджане в годы независимости: сборник / AMEA Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi; red. F. H. Qasımov; nəşrə məsul A. D. Hüseynova.- Bakı, 2011.- 225 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  38-ci kitab: mart, 2002- may, 2002.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 480 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  37-ci kitab: noyabr, 2001- mart, 2002.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 520 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  36-cı kitab: sentyabr, 2001- noyabr, 2001.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 512 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  35-ci kitab: iyun, 2001- avqust, 2001.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 520 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  34-cü kitab: may, 2001- iyun, 2001.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 488 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  33-cü kitab: mart, 2001- aprel, 2001.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 480 s.
 • Abbasov, Namiq Ələkbər oğlu. Mədəniyyət siyasəti və mədəni irs: kulturoloji təhlil / N. Ə. Abbasov; elmi red. V. B. Cəfərov.- Bakı, 2011.- 220 s.
 • Cəfərov, Tofiq Pirəli oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında səhiyyənin inkişafı: 1828-2002-ci illər: monoqrafiya / T. P. Cəfərov.- Yenidən işlənmiş və əlavə edilmiş II nəşri.- Bakı: Mütərcim, 2011.- 472 s.
 • Hacıyev, İsmayıl Muxtar oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi həyatı, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı: 1991-2011-ci illər: monoqrafiya / İ. M. Hacıyev.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2011.- 272 s.
 • Rzayev, Qəhrəman Rəsul oğlu. Nəzarət və təftiş: dərslik / Q. R. Rzayev; elmi red. S. M. Səbzəliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2011.- 264 s.
 • Əliyev, Səbuhi Osman oğlu. Qanuni sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə qarşı törədilən cinayətlərin xüsusiyyətləri: elmi-nəzəri problemlər: monoqrafiya / S. O. Əliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 216 s.
 • Tanrıverdi, Paşa Əhməd oğlu. Qlobal maliyyə böhranı: səbəbləri, dünya və Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün nəticələri: monoqrafiya / P. Ə. Tanrıverdi; elmi red. İ. H. Alıyev; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2011.- 196 s.
 • Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası, 2005-2010: tapıntılar = The Gabala archaeological expedition, 2005-2010: findings / SEBA (Seul-Bakı) Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyası; layihənin müəl. R. M. Heydərova; red. heyəti: İ. Zeynalova, Ü. Hacıyeva, S. Nəbiyeva; tərc.: N. Alıyeva, S. Quliyeva.- Bakı: CBS, 2011.- 236 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Mahmudov M.M. Regionların sosial-iqtisadi inkisafının tənzimlənməsi: dərslik / M. M. Mahmudov, İ. M. Mahmudova; elmi red. M. A. Əhmədov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2011.- 370 s.
 • Məmmədov, Yaşar Əzimağa oğlu. Rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın formalaşmasına auditin təsiri / Y. Ə. Məmmədov; elmi rəh. İ. H. Alıyev.- Bakı: Avropa, 2011.- 44 s.
 • Mahmudlu, Yaqub Mikayıl oğlu. Seçilmiş əsərləri / Y. M. Mahmudlu; elmi red. Y. H. Gözəlova
  IX cild / tərt.: N. B. Məmmədova, G. Talıbova.- Bakı: Təhsil, 2011.- 576 s.
 • Bağırov, Mehdi Siyavuş oğlu. Sosial-iqtisadi statistika: dərs vəsaiti / M. S. Bağırov; elmi red. C. İ. Mahmudov; Naxçıvan Özəl Universitetinin Dizayn və Poliqrafiya Mərkəzi
  I cild.- Naxçıvan, 2011.- 224 s.
 • Sosial-iqtisadi statistika: dərs vəsaiti / O. Q. Məmmədli [et al.].- Bakı: Kooperasiya nəşriyyatı, 2011.- 404 s.
 • Yaqubov, Sakit Məmədi oğlu. Sosial-iqtisadi statistika: dərslik / S. M. Yaqubov, A. C. Məmmədov; red. S. M. Yaqubov.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2011.- 394 s.
 • Abadov, Məsim Kazım oğlu. Turizm məhsulunun tərtibi texnologiyası: dərs vəsaiti / M. K. Abadov; elmi red. F. Ə. Məmmədov; Azərbaycan Texnologiya Universiteti.- Bakı: Elm, 2011.- 136 s.
 • Heydərov, Şahsuvar Əsgər oğlu. Turizmdə nəqliyyat xidmətlərinin təşkili: dərs vəsaiti / Ş. Ə. Heydərov; elmi red. B. Ə. Bilalov.- Mingəçevir: Mingəçevir Poliqrafiya Müəssisəsi MMC, 2011.- 148 s.
 • Əlirzayev, Əli Qəmbərəli oğlu. Turizmin iqtisadiyyatı və idarə olunması: dərs vəsaiti / Ə. Q. Əlirzayev; red. E. Əlirzayev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2011.- 494 s.
 • Türk dünyasının birliyi ideyası və Heydər Əliyev: araşdırma / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Türk Dünyası İnfo İB; layihənin rəh. D. O. Osmanlı, tərt.-red. Ə. M. Yolçuyev, elmi red. N. Q. Cəfərov, red. Ş. Əliyev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 168 s.
 • Tənzimlənən qiymətlər və dövlət rüsumları / tərt.-red. N. Ələkbərli.- Bakı: "Biznes xəbərləri" qəzeti, 2011.- 224 s.
 • Sadıqlı, Ayşən Əsəd qızı. Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycan dili / A. Ə. Sadıqlı; elmi red. Y. M. Seyidov.- Bakı: Mütərcim, 2011.- 180 s.
 • Rzayev, Zahid Hüseyn oğlu. Vergi planlaşdırılması və proqnozlaşdırılası: dərslik / Z. H. Rzayev; elmi red. Y. A. Kəlbiyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2011.- 263 s.
 • Bəhmənli, Vaqif. Vətənin İlhamı: ömürdən reportaj / V. Bəhmənli; layihənin rəh., ön sözün müəl. Ə. M. Qarayev, məsl. V. Əliyev, red. U. Rəhimoğlu; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Çağdaş As, 2011.- 312 s.
 • Xoşməramlı səfir / ön sözün müəl., tərt., elmi red. A. H. Naxçıvanlı, elmi məsl. K. R. Əliyeva.- Bakı: Şəms, 2011.- 744 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. XXI əsrin humanitar çağırışları / İ. H. Əliyev, D. A. Medvedev; red.: R. Ə. Mehdiyev, S. Narışkin.- Bakı; М.: Терра: ИТАР-ТАСС, 2011.- 247 s.
 • Yeni tərəqqi illəri: 2003-2011 = The Years of New Progress: 2003-2011 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev.- Rəsmi nəşr.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2011.- 254 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Hüseynov, Ərşad Hüsü oğlu. Yol hərəkəti qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə məsuliyyətə cəlb etmə qaydalarının icmal şərhi: Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 159-1-ci maddəsinin şərhi də daxil olmaqla / Ə. H. Hüseynov.- Bakı: Digesta, 2011.- 128 s.
 • Əhalinin siyahıyaalınması 2009-cu il = Population Census 2009 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; bur. məsul Z. M. Abbasəliyev; tərt. X. Nəsibov
  II cild.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2011.- 586 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Əhalinin siyahıyaalınması 2009-cu il = Population census 2009 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; bur. məsul Z. M. Abbasəliyev; tərt. X. Nəsibov
  I cild.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2011.- 564 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Bayramov, Şamil Baxış oğlu. Əmək hüququ: mühazirə mətnləri: dərs vəsaiti / Ş. B. Bayramov; elmi red. A. M. Qasımov.- Bakı: Adiloğlu, 2011.- 196 s.
 • "Mədəni hüquqların qorunması və milli prioritetlər" mövzusunda dəyirmi masanın materialları: 27 may 2010-cu il / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman), Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyi, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; tərt. Z. H. Əliyev [et al.]; red.: E. T. Süleymanova, K. İmanov.- Bakı, 2010.- 52 s.
 • "Qlobal maliyyə böhranı və dövlət idarəetmə sistemində antiböhran siyasət: Dünya təcrübəsi və Azərbaycan modeli" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları: 4 iyun 2010-cu il, Bakı / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Türkiyə və Orta Şərq İdarəetmə İnstitutu, Sankt-Peterburq Dövlət İqtisadiyyat və Maliyyə Universiteti, Türkiyə Cümhuriyyəti Mərmərə Universiteti; elmi məsl. S. M. Qəndilov; elmi red. Z. F. Məmmədov; bur. məsul E. N. Vəliyev.- Bakı, 2010.- 424 s.
 • 2010-cu il Milli Məclisə seçkilərin monitorinqi: yaddaş kitabçası / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası; tərt. M. P. Zülfüqarlı.- Bakı: Qanun, 2010.- 32 s.
 • Nadirov, Asəf Abbasqulu oğlu. Akademiyada regionların sosial-iqtisadi inkişaf problemləri üzrə tədqiqatların ümumi qısa tarixi səlnaməsi / A. A. Nadirov; red. Ə. X. Nuriyev.- Bakı: Elm, 2010.- 128 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Aqroekologiya: dərslik / Q. Ş. Məmmədov, M. Y. Xəlilov, S. Z. Məmmədova; elmi red. Q. Ş. Məmmədov.- Bakı: Elm, 2010.- 552 s.
 • Hüseynoğlu, Sərvaz. Tarix olduğu kimi: İmişli-80 / S. Hüseynoğlu, Ç. Bahaduroğlu; red. H. Tağıyev.- Bakı: ŞƏMS, 2010.- 282 s.
 • Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun qərarları: 2009-cu il.- Bakı: Qanun, 2010.- 36 s.
 • Əfəndiyev, Eldar Məmməd oğlu. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin (Ümumi və Xüsusi hissə) qısa şərhi: 2010-cu il noyabrın 10-dək edilmiş dəyişiklik və əlavələrlə / E. M. Əfəndiyev; elmi red. F. Y. Səməndərov.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2010.- 1016 s.
 • Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin kommentariyası: 20 aprel 2010-cu il tarixədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / F. Y. Səməndərov [et al.]; elmi red. F. Y. Səməndərov.- Yenidən işlənmiş təkrar nəşr.- Bakı: Digesta, 2010.- 1024 s.
 • Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin kommentariyası: Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə 20 mart 2010-cu il tarixədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / C. H.H. Mövsümov [et al.]; elmi red.: C. H.H. Mövsümov, B. C. Kərimov, Ə. H. Hüseynov.- Yenidən işlənmiş təkrar nəşr.- Bakı: Digesta, 2010.- 1332 s.
 • Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin kommentariyası: 27 avqust 2010-cu ilə qədər olan əlavə və dəyişiklərlə / A. M. Abdullayev [et al.]; red. A. M. Abdullayev.- Bakı: Qanun, 2010.- 852 s.
 • Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin (Plenumunun) qərarları / bur. məsul: B. C. Kərimli, Ə. H. Hüseynov.- Bakı: Digesta, 2010.- 888 s.
 • Cəfərov, İlqar Mərdan oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının şərhi / İ. M. Cəfərov; elmi red. E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2010.- 724 s.
 • Əsgərov, İdris Qasım oğlu. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin kommentariyası: 2010-cu ilin 20 mayınadək olan əlavə və dəyişikliklərlə / İ. Q. Əsgərov; red. R. Ə. Bayramov.
  IV kitab.- Bakı: Qanun, 2010.- 400 s.
 • Əsgərov, İdris Qasım oğlu. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin kommentariyası: 2010-cu ilin 20 aprelinədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / İ. Q. Əsgərov; red. R. Ə. Bayramov.
  III kitab.- Bakı: Qanun, 2010.- 824 s.
 • Manafov, Faiq Səmədağa oğlu. Azərbaycan Respublikası Mülki-Prosessual Məcəlləsinin kommentariyası: 25 oktyabr 2010-cu il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / F. S. Manafov, Ə. H. Hüseynov, B. C. Kərimli
  III-IV bölmələr: 357-477 maddələr.- Bakı: Digesta, 2010.- 432 s.
 • Hüseynov, Ərşad Hüsü oğlu. Azərbaycan Respublikası Mülki-Prosessual Məcəlləsinin kommentariyası: 20 fevral 2010-cu il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / Ə. H. Hüseynov, B. C. Kərimli
  I bölmə: Ümumi qaydalar: 1-148-ci maddələr.- Bakı: Digesta, 2010.- 576 s.
 • Kərimli, Bəhruz Cəbrayıl oğlu. Azərbaycan Respublikası Mülki-Prosessual Məcəlləsinin kommentariyası: 10 aprel 2010-cu il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / B. C. Kərimli
  II bölmə: Birinci instansiya məhkəməsində icraat.- Bakı: Digesta, 2010.- 580 s.
 • Həsənov, Simran Seyfəddin oğlu. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin kommentariyası: xüsusi hissə / S. S. Həsənov; elmi red. B. H. Əsədov.- Bakı: Qanun, 2010.- 464 s.
 • Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi - 10 il: 2000-2010 / red. Z. Ə. Səmədzadə.- Bakı, 2010.- 190 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 2009-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; tərt.: Z. A. Abbasəliyev, X. Nəsibov
  XVIII cild: Ev təsərrüfatlarının mənzil şəraiti, yaşayış evinin sahəsi və otaqların sayına görə bölgüsü.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2010.- 771 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 2009-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; tərt.: Z. A. Abbasəliyev, X. Nəsibov
  XVII cild: Ev təsərrüfatlarının mənzil şəraiti və abadlığı.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2010.- 530 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 2009-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; tərt.: Z. A. Abbasəliyev, X. Nəsibov
  XVI cild: Ev təsərrüfatlarının strukturu.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2010.- 875 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 2009-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; tərt.: Z. A. Abbasəliyev, X. Nəsibov
  XV cild: Ev təsərrüfatlarının sayı, ölçüsü və tərkibi.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2010.- 534 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 2009-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; tərt.: Z. A. Abbasəliyev, X. Nəsibov
  XIV cild: İşləyən əhalinin məşğulluq statusu.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2010.- 729 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 2009-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; tərt.: Z. A. Abbasəliyev, X. Nəsibov
  XIII cild: Məşğul əhalinin iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgüsü.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2010.- 725 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 2009-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; tərt.: Z. A. Abbasəliyev, X. Nəsibov
  XII cild: İşləməyən iqtisadi fəal əhalinin təhsil səviyyəsinə görə bölgüsü.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2010.- 697 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 2009-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; tərt.: Z. A. Abbasəliyev, X. Nəsibov
  XI cild: Məşğul əhalinin təhsil səviyyəsinə görə bölgüsü.- Bakı, 2010.- 697 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 2009-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; tərt.: Z. A. Abbasəliyev, X. Nəsibov
  X cild: Məşğul və işləməyən iqtisadi fəal əhalinin cinsə, yaş tərkibinə və nikah vəziyyətinə görə bölgüsü.- Bakı, 2010.- 522 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 2009-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; tərt.: Z. A. Abbasəliyev, X. Nəsibov
  IX cild: İqtisadi fəal əhalinin təhsil səviyyəsinə görə bölgüsü.- Bakı, 2010.- 697 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 2009-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; tərt.: Z. A. Abbasəliyev, X. Nəsibov
  VIII cild: İqtisadi fəal əhalinin cinsə, yaş tərkibinə və nikah vəziyyətinə görə bölgüsü.- Bakı, 2010.- 612 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 2009-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; tərt.: Z. A. Abbasəliyev, X. Nəsibov
  VII cild: Əhalinin nikah vəziyyətinə və təhsil səviyyəsinə görə yaşayış üçün gəlir mənbələri.- Bakı, 2010.- 699 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 2009-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; tərt.: Z. A. Abbasəliyev, X. Nəsibov
  VI cild: Əhalinin yaşayış üçün gəlir mənbələri.- Bakı, 2010.- 500 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 2009-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; tərt.: Z. A. Abbasəliyev, X. Nəsibov
  V cild: Qadınların yaşı, təhsil səviyyəsi və doğduğu üşaqların sayına görə bölgüsü.- Bakı, 2010.- 774 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 2009-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; tərt.: Z. A. Abbasəliyev, X. Nəsibov
  IV cild: Qadınların yaşı, nikah vəziyyəti, nikaha daxil olduğu yaş, doğduğu və sağ qalan uşaqların sayına görə bölgüsü.- Bakı, 2010.- 863 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 2009-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt.: Z. A. Abbasəliyev, X. Nəsibov
  III cild: Təhsil müəssisələrində oxuyan əhalinin cins və yaş tərkibi.- Bakı, 2010.- 764 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 2009-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt.: Z. A. Abbasəliyev, X. Nəsibov
  II cild: Əhalinin təhsil səviyyəsi.- Bakı, 2010.- 772 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 2009-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt.: Z. A. Abbasəliyev, X. Nəsibov
  I cild: Əhalinin sayı, yerləşməsi, cins, yaş tərkibi və nikah vəziyyəti.- Bakı, 2010.- 629 s.
 • Azərbaycan Respublikasında 2010-2011-ci illərdə "Elektron hökumət"in formalaşdırılması üzrə Fəaliyyət Proqramı = Action Program on formation of "E-Government" in the Republic of Azerbaijan in 2010-2011 = Программа деятельности по формированию "Электронного правительства" в Азербайджанской Республике в 2010-2011 годах.- Bakı: Letterpress, 2010.- 89 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində
 • Rzayev, İmran Mirzə oğlu. Azərbaycan Respublikasında regionların davamlı sosial-iqtisadi inkisafı: mövcud vəziyyət və gələcək perspektivlər: monoqrafiya / İ. M. Rzayev; elmi red. Q. N. Manafov.- Bakı: Elm, 2010.- 468 s.
 • Sərdarov, Tahir Əlimiran oğlu. Azərbaycan Respublikasında regionların sosial infrastrukturunun tənzimlənməsi problemləri: monoqrafiya / T. Ə. Sərdarov; elmi red. İ. H. Alıyev.- Bakı: Elm, 2010.- 270 s.
 • Nağıyev, Nazim Teymur oğlu. Azərbaycan Respublikasında sosial təminatın konstitusion və hüquqi əsasları: monoqrafiya / N. T. Nağıyev; elmi red. İ. O. Quliyev.- Bakı: Qanun, 2010.- 180 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi: 20 aprel 2010-cu ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.- 168 s
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: 10 yanvar 2010-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.- 324 s.
 • Muradov, Elsevər İsmayıl oğlu. Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyində cəzanı yüngülləşdirən hallar: qanun, nəzəriyyə və praktika: monoqrafiya / E. İ. Muradov; elmi red. F. Y. Səməndərov.- Bakı: Adiloğlu, 2010.- 328 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi: 10 yanvar 2010-cu ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.- 536 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi: 10 may 2010-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı : Qanun, 2010.- 256 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Dövlət Maliyyəsi haqqında normativ-hüquqi aktlar toplusu / red. heyəti: V. Z. Zeynalov [et al.]; tərt. R. N. Nəbiyev [et al.]; elmi red. Z. F. Məmmədov.- Bakı: Qanun, 2010.- 800 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi: 5 iyul 2010-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.- 336 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Hərbi Doktrinası: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 2010-cu il 8 iyun tarixli 1029-III QR nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2010.- 36 s.
 • Azərbaycan Respublikasının hərbi qanunvericiliyi / tərt., bur. məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.- 1216 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi: 15 fevral 2010-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə.- Bakı: Qanun, 2010.- 564 s.
 • Paşayev, Nəriman Əziz oğlu. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası: problemlər, proseslər, konstruktiv aspektlər: ümumi hissə / N. Ə. Paşayev, N. H. Əyyubov, Z. N. Eminov; elmi red. B. Ə. Budaqov; red. E. K. Əlizadə.- Bakı: Çıraq, 2010.- 416 s.
 • Məmmədova, Nərminə İsrafil qızı. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası: test tapşırıqları: dərs vəsaiti / N. İ. Məmmədova, A. Ç. Allahverdiyev; elmi red. E. H. Nəsirov; Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası.- Bakı: Şərq-Qərb, 2010.- 142 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları: mühazirə kursu: dərs vəsaiti / Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Salyan filialı; tərt.: A. H. Dəmirov, İ. N. İsmayılov, Q. F. Hüseynov; elmi red. S. A. Məmmədov; red. A. O. Rzayev.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 196 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi: 10 aprel 2010-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.- 288 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.- 136 s.
 • Əliyev, Etibar Əli oğlu. Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat hüququ: dərs vəsaiti / E. Ə. Əliyev; elmi red. L. H. Hüseynov; red. A. A. Abbasbəyli; Bakı Dövlət Universiteti, Bakı Biznes Universiteti.- Təkrar nəşr.- Bakı: UniPrint, 2010.- 544 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası
  2010-cu ildə maliyyələşən layihələr / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası.- Bakı: Avrasiya Press, 2010.- 352 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi: 1 iyul 2010-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı : Qanun, 2010.- 224 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: 1 aprel 2010-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.- 401 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: 10 yanvar 2010-cu ilə qədər olan əlavə və dəyişiklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.- 400 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: 25 iyun 2010-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.- 280 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: 15 fevral 2010-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.- 272 s.
 • Azərbaycan tarixi: mühazirələr kursu / Bakı Dövlət Universiteti
  II hissə: XIX-XXI əsrin əvvəli / E. B. Muradəliyeva [et al.]; red. A. Ə. Rzayev.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2010.- 544 s.
 • Məmmədov, İsaq Mustafa oğlu. Azərbaycan tarixi: XX əsr- XXI əsrin əvvəlləri: mühazirələr kursu: dərs vəsaiti / İ. M. Məmmədov, Ç. İ. Məmmədov; elmi red. Y. M. Mahmudov; rəy.: Ş. M. Qasımov [et al.].- Bakı: UniPrint, 2010.- 336 s.
 • Əhmədov, Hümeyir Hüseyn oğlu. Azərbaycan təhsilinin inkişaf strategiyası: monoqrafiya / H. H. Əhmədov; elmi red. Ə. Ə. Ağayev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- Bakı: Elm, 2010.- 800 s.
 • Azərbaycan uşaq və gənclərin Sülh Şəbəkəsi- 10 il / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt.: R. F. Rumzadə, F. Ağayev; red. E. T. Süleymanova.- Bakı: Oğuz evi, 2010.- 288 s.
 • Abdullayev, Bəhruz Musa oğlu. Azərbaycan və ATƏT: dərs vəsaiti / B. M. Abdullayev, Z. R. Bayramov, S. M. İmanova; red. R. M. Qurbanov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2010.- 100 s.
 • Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş "Heydər Əliyev və insan hüquqları: əqli mülkiyyət, elm və mədəniyyət sahələrində töhfələr" mövzusunda dəyirmi masanın materialları: 3 may 2010-cu il / E. T. Süleymanova [et al.]; tərt. Z. H. Əliyev [et al.]; red.: E. T. Süleymanova, K. İmanov; Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman), Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyi.- Bakı, 2010.- 75 s.
 • Yusifov, Mübariz İmran oğlu. Azərbaycançılıq / M. İ. Yusifov; red. İ. Z. İsmayılov; Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə şəhər Təşkilatı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 132 s.
 • Məmmədov, Nüsrəddin Məmmədcəfər oğlu. Azərbaycanda orta təbəqənin formalaşması problemləri: monoqrafiya / N. M. Məmmədov; elmi red.: F. F. Mustafayev, T. Paşa.- Bakı: Azərnəşr, 2010.- 736 s.
 • Allahyarova, Tahirə. Azərbaycanda siyasi partiyalar: seçkidən seçkiyə / T. Allahyarova, F. Məmmədov; elmi red. E. Nuriyev; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi.- Bakı: CBS-PP MMC, 2010.- 146 s.
 • Babayev M.P. Azərbaycanda torpaq deqradasiyası və mühafizəsi / M. P. Babayev, E. A. Qurbanov, V. H. Həsənov; elmi red. A. P. Gərayzadə; AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.- Bakı: Elm, 2010.- 216 s.
 • Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası: dərslik / A. A. Nadirov [et al.]; red. V. Ə. Əfəndiyev; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2010.- 496 s.
 • Azərbaycanın regionları - 2010: məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2010.- 652 s.
 • Azərbaycanın statistik göstəriciləri - 2010 = Statistical yearbook of Azerbaijan- 2010 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2010.- 840 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2009: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov [et al.]
  II hissə.- Bakı: Qoliaf NE MMC, 2010.- 664 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2009: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov [et al.]
  I hissə.- Bakı: Qoliaf NE MMC, 2010.- 976 s.
 • Əlibəyzadə, Elməddin Məhərrəm oğlu. Azərbaycanşünaslığa giriş / E. M. Əlibəyzadə; elmi red. Q. Ş. Kazımov.- Bakı: Ozan, 2010.- 856 s.
 • Nəbibəyli, Ziyadxan İsrafil oğlu. Beynəlxalq hüquq, idarəçilik və iqtisadiyyat / Z. İ. Nəbibəyli, İ. Cəlilbəyli; red. M. M. Quliyev.- Bakı, 2010.- 297 s.
 • Bəkirli, Asif Şahnəzər oğlu. Beynəlxalq idarəetmə sistemlərinin inteqrasiyası və auditi: sənədləşdirmə nümunələri / A. Ş. Bəkirli.- Bakı: Oğuz eli, 2010.- 164 s.
 • Göyçaylı, Şövqi Yusifziya oğlu. Coğrafi ekologiyanın əsasları: dərslik / Ş. Y. Göyçaylı; elmi red. B. Ə. Budaqov.- Bakı: MBM, 2010.- 406 s.
 • Paşayev, Talıb Surxay oğlu. Diyarşunaslıq materialları gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsinin mühüm vasitəsi kimi: monoqrafiya / T. S. Paşayev; elmi red.: Ə. Ə. Ağayev, İ. H. Cəbrayılov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 300 s.
 • Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə kargüzarlığın aparılmasına dair sənədlər toplusu.- Bakı: Qanun, 2010.- 128 s.
 • Dövlət idarəçilik nəzəriyyəsi: dərslik / S. M. Qəndilov [et al.]; red. heyəti: S. M. Qəndilov [et al.]; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 552 s.
 • Dövlət qulluğu haqqında sənədlər toplusu: 20 iyun 2010-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.- 372 s.
 • Süleymanov, Qubad Səhrad oğlu. Dövlət qulluğuna müsabiqə yolu ilə qəbul: qanunvericilik proqramı üzrə hazırlanmış testlər toplusu / Q. S. Süleymanov; elmi red. N. Novruzov.- Bakı: Qanun, 2010.- 280 s.
 • Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyi: dərslik / Ş. H. Hacıyev [et al.]; elmi red. K. A. Şahbazov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2010.- 440 s.
 • Həsənli, Asif. Dövlət və korrupsiya / A. Həsənli; red. A. Həsənli.- Bakı: Nurlan, 2010.- 400 s.
 • İsmayılov, İsrafil Zakir oğlu. Dünyanın türk-müsəlman dövlətlərinin mədəni əlaqələrinin genişlənməsi / İ. Z. İsmayılov; red. Y. P. Əhmədov.- Bakı, 2010.- 204 s.
 • Ekologiya: mühazirələr toplusu / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti; tərt. C. M. Mahmudov ; elmi red. Ş. M. Manafov.- IV nəşri.- Bakı: Nurlan, 2010.- 319 s.
 • Qurbanzadə, Ağazeynal Alı oğlu. Ekologiya: sosial-iqtisadi əsasları: monoqrafiya / A. A. Qurbanzadə; elmi red. Z. S. Məmmədov.- Bakı: Elm, 2010.- 159 s.
 • Goranboy 2004-2009-cu illər - dinamik inkişaf yolunda / "Mübariz" qəzeti redaksiyası.- Mingəçevir: Mingəçevir Poliqrafiya Müəssisəsi MMC, 2010.- 122 s.
 • Hakimlərin Etik Davranış Kodeksi. Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrində kargüzarlığın aparılmasına dair təlimat / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.- 172 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi: biblioqrafik göstərici / AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana; tərt.-müəl. A. İ. Əliyeva-Kəngərli, elmi red. A. A. Xələfov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2010.- 424 s.
 • Xəlilov, Rahid Süleyman oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan-Dünya münasibətləri: siyasətdən mədəniyyətədək / R. S. Xəlilov; elmi red. N. Q. Cəfərov; red. S. Süleymanlı; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: İdeal-Print, 2010.- 610 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət / tərt. H. X. Orucov.- II nəşri.- Bakı, 2010.- 290 s.
 • Abasbəyli, Siruz Hüseyn oğlu. Heydər Əliyev və rabitəmizin intibahı: 1992-1997-ci illər / S. H. Abasbəyli; baş red. Ə. Məmmədov; red. S. Mikayılqızı.- Bakı: Ziya, 2010.- 624 s.
 • Əhmədova, Salatın Alı qızı. Heydər Əliyevin dil siyasəti / S. A. Əhmədova; elmi red. N. Q. Cəfərov; red. C. İsgəndər.- Bakı: İncə NE, 2010.- 212 s.
 • Qəfərov, Midhəd Seyidəhməd oğlu. Hüquq-mühafizə orqanları: dərslik / M. S. Qəfərov, H. Q. Eyvazov; elmi red. M. B. Əhmədov; Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Respublikası DİN-in Polis Akademiyası.- Bakı: Qanun, 2010.- 640 s.
 • İlham Əliyev: "Mən jurnalistləri vətənpərvərliyə çağırıram": [sərəncamlar, mərasimlər, müsahibələr, konfranslar, tədbirlər, dəyirmi masalar] = Ilham Aliyev: "I challenge the journalists to patriotism": [Instructions, Ceremonies, Interviews, Events, Round Tables] / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi; ön sözün müəl. Ə. M. Həsənov; bur. məsul V. Süleymanov.- Bakı: Apostrof, 2010.- 269 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • İsmayılov, Güloğlan İskəndər oğlu. İnformasiya iqtisadiyyatı: dərslik / G. İ. İsmayılov; elmi red. M. C. Atakişiyev; Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası.- Bakı: Çənlibel NPM, 2010.- 332 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  5-ci kitab: iyun, 2004- avqust, 2004.- Bakı: Azərnəşr, 2010.- 392 s.
 • İnsan və vətəndaş hüquqları, onların təminatı: dərs vəsaiti / Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Salyan filialı; tərt.: A. H. Dəmirov, Ş. N. İsmayılov, Q. F. Hüseynov; elmi red. S. A. Məmmədov; red. A. O. Rzayev.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 80 s.
 • İnsanların əsas hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2010.- 176 s.
 • Əliquliyev, Rasim Məhəmməd oğlu. İnternet mühitində intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması məsələləri: eksrpess-informasiya / R. M. Əliquliyev, R. Ş. Mahmudov; elmi red. F. Yusifov; AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu.- Bakı: İnformasiya Texnologiyaları nəşriyyatı, 2010.- 60 s.
 • Kərimov, Elsevər Nəriman oğlu. İqtisadi nəzəriyyə: mikro- makroiqtisadiyyat: dərslik / E. N. Kərimov, B. O. Osmanov; elmi red. İ. H. Alıyev.- Yenidən işlənmiş təkrar nəşr.- Bakı: Vətən nəşriyyatı, 2010.- 634 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Meşə ekologiyası: dərslik / Q. Ş. Məmmədov, K. S. Əsədov; elmi red. M. Y. Xəlilov.- Bakı: Elm, 2010.- 452 s.
 • Meybullayev, Məmmədhəsən Xanlar oğlu. Mikroiqtisadiyyata giriş: dərs vəsaiti / M. X. Meybullayev; elmi red. T. Ə. Quliyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2010.- 398 s.
 • Adilov, Nadir Adil oğlu. Müasir beynəlxalq hüquq və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində uşaq hüquqlarının müdafiəsi : nəzəri və praktiki məsələlər: monoqrafiya / N. A. Adilov.- Bakı: Aypara-3, 2010.- 288 s.
 • Məmmədov, Yaşar Əzimağa oğlu. Müasir şəraitdə iqtisadi idarəetmə sisteminin təşəkkülü və inkişafı: monoqrafiya / Y. Ə. Məmmədov; elmi red. G. Ə. Gənciyev.- Bakı: Elm, 2010.- 184 s.
 • İbadov, Nazim Sadıq oğlu. Müqayisəli politologiya: dərs vəsaiti / N. S. İbadov; elmi red. M. Ə. Əfəndiyev; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı, 2010.- 221 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  32-ci kitab: yanvar, 2001- mart, 2001.- Bakı: Azərnəşr, 2010.- 512 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  31-ci kitab: noyabr, 2000- yanvar, 2001.- Bakı: Azərnəşr, 2010.- 512 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  30-cu kitab: sentyabr, 2000- noyabr, 2000.- Bakı: Azərnəşr, 2010.- 512 s.
 • Şəkuri, Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ekoloji şəraiti, təbii ehtiyatları, dağətəyi düzən zonada şəkər çuğunduru əkininin intensivləşməsi və onun qida sisteminin optimizasiyası / B. Q. Şəkuri, B. S. Bayramov; red. Z. Ə. Nəcəfova.- Bakı: "MBM" MMC, 2010.- 240 s.
 • Nağıyev, Vasif Nağı oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının faydalı qazıntıları / V. N. Nağıyev, İ. Ə. Məmmədov; baş red. H. S. Bağırov; red. Y. Kərimov; Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidməti.- Bakı: Elm, 2010.- 240 s.
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası.- Bakı: Adiloğlu, 2010.- 32 s.
 • Şəkuri, Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının torpaq bitki örtüyü, ekoloji vəziyyəti və təbii ehtiyatları / B. Q. Şəkuri; elmi red. H. Ə. Qiyasi.- Bakı: MBM, 2010.- 84 s.
 • Prezident İlham Əliyev regional təhlükəsizlik haqqında: [nitqlər] / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası; ideya müəl., red. R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2010.- 50 s.
 • Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət, 2003-2008: 2 cilddə / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin "Prezident Kitabxanası"; lahiyənin rəh. Ə. M. Qarayev; bur. məsul: T. Mehdiyev, S. Y. Məmmədəliyeva, Ə. Vəliyev; tərt.: L. A. Məmmədova, M. H. Əhmədov, Ə. Eyvazov.- II nəşr, əlavə və dəyişikliklərlə
  II cild: Təbriklər, qanunlar, fərmanlar, sərəncamlar.- Bakı: İdeal-Print, 2010.- 568 s.
 • Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət, 2003-2008: 2 cilddə / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin "Prezident Kitabxanası"; lahiyənin rəh. Ə. M. Qarayev; bur. məsul: T. Mehdiyev, S. Y. Məmmədəliyeva, Ə. Vəliyev; tərt.: L. A. Məmmədova, M. H. Əhmədov, Ə. Eyvazov.- II nəşr, əlavə və dəyişikliklərlə
  I cild: Qəbullar, nitqlər, çıxışlar, görüş və mərasimlər, səfərlər, müsahibələr.- Bakı: İdeal-Print, 2010.- 506 s.
 • Məhərrəmzadə, Əlibala Səttar oğlu. Prezident İlham Əliyevin iqtisadi və siyasi strategiyası / Ə. S. Məhərrəmzadə; elmi red. T. Məmmədov; red. A. Məhərrəmli; rəy.: Z. Ə. Səmədzadə, A. Bayramov.- Bakı: Araz, 2010.- 500 s.
 • İsrafilov, Həsən Abid oğlu. Qloballaşma şəraitində istehlak kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri: monoqrafiya / H. A. İsrafilov; elmi red. Ş. H. Hacıyev.- Bakı: Elm, 2010.- 452 s.
 • Sərdarov, Məmmədağa Əhmədkərim oğlu. Qloballaşma və miqrasiya siyasəti / M. Ə. Sərdarov; elmi red. Ə. M. Tağıyev; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.- Bakı: Təknur, 2010.- 124 s.
 • Regional sosial-iqtisadi inkişaf: tarixi faktlar, reallıqlar və inkişaf meylləri / elmi məs. T. N. Əliyev; rəy.: T. Ə. Bünyadov [et al.].- Bakı: İdeal-Print, 2010.- 308 s.
 • Regionların sosial-iqtisadi inkişafı: 2009-2013-cü illər: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. A. M. Vəliyev; bur. məsul: A. Abbasəliyev, S. Ələkbərov
  Aprel, 2010.- Bakı, 2010.- 409 s.
 • Regionların sosial-iqtisadi inkişafı: 2009-2013-cü illər: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. A. M. Vəliyev; bur. məsul A. Abbasəliyev
  Oktyabr, 2010.- Bakı, 2010.- 463 s.
 • Regionların sosial-iqtisadi inkişafı: 2009-2013-cü illər: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. A. M. Vəliyev; bur. məsul: A. Abbasəliyev, S. Ələkbərov
  Yanvar, 2010.- Bakı, 2010.- 427 s.
 • Regionların sosial-iqtisadi inkişafı: 2009-2013-cü illər: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. A. M. Vəliyev; bur. məsul A. Abbasəliyev
  İyul, 2010.- Bakı, 2010.- 435 s.
 • Seçki sistemləri və seçki komissiyalarının təşkili: yerli və beynəlxalq təcrübə = Formation of electoral systems and election commissions: local and international experience / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası; tərt. M. P. Zülfüqarlı.- Bakı: Qanun, 2010.- 80 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Seçkilərin nəticələri ilə bağlı yerli və beynəlxalq təşkilatların mövqeyi: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə seçkilər, 7 noyabr 2010-cu il / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası; tərt. M. P. Zülfüqarlı.- Bakı: Qanun, 2010.- 72 s.
 • Həsənov, Rəfail Musa oğlu. Siyasi sosiologiya: dərs vəsaiti / R. M. Həsənov; elmi red.: İ. Ə. Rüstəmov, F. Q. Vahidov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı, 2010.- 208 s.
 • Nəsibov, Elşən Misir oğlu. Siyasət: nəzəriyyələr, mövqelər, baxışlar, təhlillər, ideyalar, təkliflər, proqnozlar: elmi və elmi-publisistik məqalələr toplusu / E. M. Nəsibov; elmi red.: M. M. Əliyeva, H. Həsənov
  II cild.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 600 s.
 • Sosial kulturologiya: dərslik / M. C. Manafova [et al.]; red. M. C. Manafova; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- Bakı: Sabah, 2010.- 260 s.
 • Əlirzayev, Əli Qənbərəli oğlu. Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi: dərs vəsaiti / Ə. Q. Əlirzayev; red.: İ. Səfərov, İ. Hüseynova.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2010.- 326 s.
 • Mustafayev, Qara Teyfur oğlu. Təbiətin sirrləri: fəlsəfi, ekoloji, və bədii publisistika / Q. T. Mustafayev, A. T. Məmmədov; red.: H. Mahmud, Ş. Y. Göyçaylı
  I hissə.- Bakı: Elm, 2010.- 292 s.
 • Təhsilin idarə olunmasının əsasları: dərs vəsaiti / Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Mingəçevir filialı; tərt.: O. H. Rzayev, S. M. Məmmədov; elmi red. N. R. Manafov; red. Z. M. Əzizova.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 476 s.
 • Pənahov, İlham Ağasəf oğlu. Uğurlu siyasətin təntənəsi / İ. A. Pənahov.- Bakı: Qismət, 2010.- 348 s.
 • Sultanov, Rauf Lütvəli oğlu. Ümumi ekologiya: dərslik / R. L. Sultanov, N. A. Sadıqova, Ü. E. Ataşova; elmi red.: Ş. Y. Göyçaylı, M. M. Qurbanova; red. İ. H. Cəbrayılov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2010.- 384 s.
 • Ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin irsi və milli ideologiyanın formalaşması məsələləri: 2010-cu il mayın 5-də keçirilmiş Ümumrespublika elmi-nəzəri konfransının materialları / İ. R. Məmmədzadə [et al.]; red. heyəti: İ. R. Məmmədzadə, İ. Ə. Həbibbəyli, Ə. M. Tağıyev; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Azərbaycan Forumu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 424 s.
 • Vergilər və qiymətləndirmə: qanunvericilik sənədləri / tərt.-red. N. İ. Ələkbərli.- Bakı: Biznes xəbərləri, 2010.- 322 s.
 • Vergilər və vergitutma: dərslik / F. Ə. Məmmədov [et al.]; rəy.: Z. Ə. Səmədzadə, M. Ə. Əhmədov.- Yenidən işlənmiş təkrar nəşri.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2010.- 508 s.
 • Axundov, Əkbər Bilal oğlu. Xalqın azadlığı uğrunda mübarizə Heydər Əliyevin həyat amalı idi: Naxçıvan dövrü haqqında xatirələr / Ə. B. Axundov; red. Ə. Ə. Sayilov.- Bakı: Araz, 2010.- 208 s.
 • Yeni iş yerləri: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. A. M. Vəliyev; red. A. Abbasəliyev; bur. məsul: S. Ələkbərov, A. Abbasəliyev
  Aprel, 2010.- Rəsmi nəşr.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2010.- 280 s.
 • Yeniləşən Mədəniyyət məkanları / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; layihənin rəh. Ə. M. Qarayev; mətnin müəl. İ. Ə. Rəhimli
  V kitab: Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı.- Bakı: Təhsil, 2010.- 168 s.
 • Yeniləşən Mədəniyyət məkanları / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; layihə rəh. Ə. M. Qarayev; mətnin müəl. İ. Ə. Rəhimli
  IV kitab: Azərbaycan Dövlət Film Fondu.- Bakı: Təhsil, 2010.- 168 s.
 • Yeniləşən Mədəniyyət məkanları / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; layihənin rəh. Ə. M. Qarayev; mətnin müəl. İ. Ə. Rəhimli
  III kitab: Heydər Əliyev sarayı.- Bakı: Təhsil, 2010.- 168 s.
 • Yeniləşən Mədəniyyət məkanları / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; layihənin rəh. Ə. M. Qarayev; mətnin müəl. İ. Ə. Rəhimli
  II kitab: Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı.- Bakı: Təhsil, 2010.- 168 s.
 • Yeniləşən Mədəniyyət məkanları / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; layihənin rəh. Ə. M. Qarayev; mətnin müəl. İ. Ə. Rəhimli
  I kitab: Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı.- Bakı: Təhsil, 2010.- 168 s.
 • Hüseynov, Ərşad Hüsü oğlu. Yol hərəkəti qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaların kommentariyası: normativ materiallarla / Ə. H. Hüseynov.- Bakı: Digesta, 2010.- 704 s.
 • Əbədiyyət məbədi / tərt.: M. H. Seyidov, Q. Kamiloğlu; red. M. Həsənov
  I hissə.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 544 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 • İsmayılov, Orxan Nadir oğlu. Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulda iştirak edən namizədlər üçün testlər toplusu / O. N. İsmayılov.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 128 s.
 • Əlilliyi olan insanlar üçün bərabər imkanların yaradılmasına dair məlumat kitabı / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Azərbaycan Respublikası Əlil Təşkilatları İttifaqı; tərt. D. Rəhimli.- Bakı: Adiloğlu, 2010.- 101 s.
 • Mirzəyev, Həsən İbrahim oğlu. Əsərləri / H. İ. Mirzəyev
  XIV cild: Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının memarı, xilaskarı və qurucusudur: müqəddəslər ölmür / elmi red.: V. H. Əliyev, N. Q. Cəfərov.- Bakı: Elm, 2010.- 756 s.
 • "Mənəvi zərərin ödənilməsi barədə qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun Qərarı / Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi.- Bakı: Qanun, 2009.- 8 s.
 • 2008-ci il prezident seçkiləri sosioloji təhlil müstəvisində: seçki prosesinə həsr olunmuş sosioloji rəy sorğuları, "exit-poll" və "quick count" tədqiqatlarının yekun nəticələri = Presidential Elections of the Azerbaijan Republic on the Plane of Sociological Analysis: 2008 / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası, ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi; tərc. R. Hüseynov; red.: R. Mursaquliyev, Q. Bayramov.- Bakı: AVCİYA, 2009.- 100 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Əliyev, Kərəm Qara oğlu. Aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafının regional problemləri / K. Q. Əliyev; elmi red. Ə. H. Hacıyev.- Bakı: Nurlar NPM, 2009.- 160 s.
 • Həmidov, Samir Sabir oğlu. Avropa İttifaqında siyasi inteqrasiya prosesləri və Azərbaycan / S. S. Həmidov; elmi red. H. K. Hüseynova; Azərbaycan Dillər Universiteti.- Bakı: ADU, 2009.- 271 s.
 • Avropa İttifaqında siyasi inteqrasiya prosesləri və Azərbaycan kursunun proqramı / Azərbaycan Dillər Universiteti, Beynəlxalq Münasibətlər Kafedrası; tərt. S. S. Həmidov; elmi red. H. K. Hüseynova.- Bakı: ADU, 2009.- 34 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Azərbaycan - 2003-2008: zaman haqqında düşünərkən = Azerbaijan- 2003-2008: thinking about time = Азербайджан- 2003-2008: размышляя об эпохе / R. Ə. Mehdiyev; red.: A. Ə. Aslanov, V. Musayev, D. M. İsmayılov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 240 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 • Azərbaycan diasporuna dövlət qayğısı / Azərbaycan Respublikasınin Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi; bur. məsul N. İbrahimov
  III kitab / tərt.: N. Qurbanov, E. Miri.- III nəşri.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 284 s.
 • Əhmədli, Rafail Ayvaz oğlu. Azərbaycan dövlətçilik fəlsəfəsinə dair: monoqrafiya / R. A. Əhmədli; elmi red.: L. Mövsümova, M. B. Ağayev.- Bakı: Təknur MMC, 2009.- 380 s.
 • İbrahimova, Gülzar. Azərbaycan qadını: tarix və gerçəklik: monoqrafiya / G. İbrahimova; elmi red., ön süzün müəl. H. K. Hüseynova; AMEA İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2009.- 500 s.
 • Azərbaycan qanunvericiliyində uşaq hüquqları: 2009-cu il noyabrın 1-dək edilmiş dəyişikliklər və əlavələr nəzərə alınmaqla / tərt.: A. Abasova, S. Rəhimova; red.: S. A. Mirzəyev, H. Babayev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2009.- 673 s.
 • Azərbaycan regionlarında iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafı: monoqrafiya / Ə. X. Nuriyev [et al.]; elmi red.: Ə. X. Nuriyev, R. P. Sultanova; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2009.- 296 s.
 • Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına dair suallar, test nümunələri, məsələlər və kazuslar / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu; tərt. Y. F. Xəlilov; elmi red. Q. Behbudov.- Bakı: Qanun, 2009.- 144 s.
 • Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər edilməsinə dair referendum sənədlərdə, 18 mart 2009-cu il / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası; bur. məsul M. P. Zülfüqarlı.- Bakı: AVCİYA, 2009.- 112 s.
 • Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin və onun strukturuna daxil olan qurumların əsasnamələri.- Bakı: Qanun, 2009.- 59 s.
 • Azərbaycan Respublikası: ekoloji atlas = Азербайджанская Республика: экологический атлас / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi; tərt.: Q. Ş. Məmmədov, M. Y. Xəlilov, S. Z. Məmmədova; red. heyəti Q. Ş. Məmmədov [et al.]; elmi red. B. Ə. Budaqov; red.: İ. V. Konovalova, H. Ə. Qafarova; kart. Q. Ş. Məmmədov [et al.].- Bakı: Bakı kartoqrafiya fabriki, 2009.- 156 s.
 • Abdullayev, Fərhad Sahib oğlu. Azərbaycan Respublikasında Konstitusiya icraatının nəzəri və praktiki problemləri: monoqrafiya / F. S. Abdullayev; elmi red. M. F. Məlikova.- Bakı: Elm, 2009.- 396 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi: 08 oktyabr 2009-cu ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2009.- 184 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi: 2008-ci ilin 15 mayınadək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 160 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə.- Bakı: Qanun, 2009.- 12 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Gömrük Qanunvericiliyi: 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi; tərt. S. Muxtarov
  II cild.- Bakı: Ozan, 2009.- 872 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Gömrük Qanunvericiliyi: 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi; tərt. S. Muxtarov
  I cild.- Bakı: Ozan, 2009.- 704 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Gömrük Qanunvericiliyi: 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi; tərt. S. Muxtarov
  III cild.- Bakı: Oğuz eli, 2009.- 684 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) Uşaq hüquqları üzrə ixtisaslaşmış ilk məruzəsi / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); red. E. T. Süleymanova.- Bakı: Simurq-V MMC, 2009.- 160 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi / bur. məsul B. C. Kərimov.- Bakı: Digesta, 2009.- 80 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi / bur. məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2009.- 96 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası: 24 avqust 2002-ci il tarixdə Referendumla edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə: 13 dekabr 2005-ci il tarixli, №7-III KQD saylı Konstitusiya Qanunu ilə edilmiş əlavələrlə.- Bakı: Qanun, 2009.- 68 s.
 • Babaoğlu, Hikmət. Azərbaycan Respublikasının müasir dünya siyasətində yeri və rolu: monoqrafiya / H. B. Məmmədov; elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı, 2009.- 328 s.
 • Allahverdiyev, Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu: dərslik / S. S. Allahverdiyev; Odlar Yurdu Universiteti
  IV cild: Xüsusi hissə: 31 mart 2009-cu il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / red. R. Ş. Dünyamalıyeva.- II nəşri.- Bakı: Digesta, 2009.- 708 s.
 • Allahverdiyev, Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu: dərslik / S. S. Allahverdiyev; Odlar Yurdu Universiteti
  III cild: Xüsusi hissə: 25 iyun 2009-cu il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / red.: R. Ş. Dünyamalıyeva, E. Ə. Əliyev, Ə. Ə. Kazımov.- II nəşri.- Bakı: Digesta, 2009.- 1048 s.
 • Allahverdiyev, Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu: dərslik / S. S. Allahverdiyev; Odlar Yurdu Universiteti
  II cild: Xüsusi hissə: 05 yanvar 2009-cu il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / red.: S. Səlimov, N. Əhmədov, M. Məmmədov.- II nəşri.- Bakı: Digesta, 2009.- 736 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi: 2009-cu ilin fevralınadək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Təkrar nəşr.- Bakı: Qanun, 2009.- 160 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 164 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2009.- 136 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi / bur. məsul B. C. Kərimov.- Bakı: Digesta, 2009.- 120 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası: 10 il: 1999-2009 / red. S. M. Qəndilov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2009.- 304 s.
 • Əzizxanlı, Məmmədxan Məmməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əlavə və dəyişikliklər haqqında təkliflər toplusu / M. M. Əzizxanlı; red., ön sözün müəl. F. N. Ağazadə.- Bakı: Qanun, 2009.- 328 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: 15 yanvar 2009-cu ilə qədər olan əlavə və dəyişiklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Təkrar nəşri.- Bakı: Qanun, 2009.- 416 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: 01.01.2009-cu il tarixədək əlavə və dəyişikliklərlə.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 240 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: 15 avqust 2009-cu ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2009.- 400 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: 02 fevral 2009-cu ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2009.- 380 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: 01 sentyabr 2009-cu il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul B. C. Kərimov.- Bakı: Digesta, 2009.- 280 s.
 • Azərbaycan rəqəmlərdə - 2009: statistik məcmuə = Azerbaijan in figures- 2009: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev.- Bakı, 2009.- 262 s.
 • Azərbaycan və Avropa Şurası / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası; tərt. S. Yusifova; ön sözün müəl. F. M. Ələsgərov; bur. məsul A. İ. Vəliyev.- Bakı: Avrasiya Press, 2009.- 240 s.
 • Sadıqoğlu, Afət. Azərbaycan-Hindistan əlaqələri / A. Sadıqoğlu; tərc. S. Mütəllimova; elmi red. A. Q. Seyidov.- Bakı: Nurlan, 2009.- 140 s.
 • Azərbaycan-NATO: tərəfdaşlıqdan başlanan yol: 1994-2009 = Azerbaijan-NATO: road beginning from partnership: 1994-2009 = Azerbaidjan-OTAN: le debut du partenariat: 1994-2009 / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi.- Bakı: Apostrof, 2009.- 342 s.- Azərbaycan, ingilis və fransız dillərində.
 • Azərbaycanda azad rəqabətin mövcud vəziyyəti və ölkə iqtisadiyyatına təsiri / Azərbaycan-Türkiyə iş adamları birliyi; ön sözün müəl. A. Erentok.- Bakı: ATİB, 2009.- 67 s.
 • Aslanov, Mirzə Sahib oğlu. Azərbaycanda inzibati ədliyyə: monoqrafiya / M. S. Aslanov; elmi red. E. İ. Abdullayev.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 178 s.
 • Azərbaycanda qadınlar və kişilər - 2009 = Women and Men in Azerbaijan- 2009: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2009.- 316 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • İsmayılov, Telman. Azərbaycanda təbiətdən istifadə və ekoloji problemlər: seçilmiş elmi və elmi-kütləvi məqalələr toplusu / T. İsmayılov; red. S. Mikayılqızı.- Bakı: ZİYA KRM, 2009.- 196 s.
 • Əliyev, Tərbiz Nəsib oğlu. Azərbaycanda xarici və müştərək müəssisələr: təşkili və idarə olunması: dərs vəsaiti / T. N. Əliyev, M. T. Babayev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: Elm, 2009.- 150 s.
 • Əkbərov, Rahib Abdulla oğlu. Azərbaycanın dövlət və hüquq tarixi: ən qədim dövrlərdən XXI əsrin əvvəllərinə qədər: dərs vəsaiti / R. A. Əkbərov, S. M. Səlimov; elmi red. İ. İ. İsmayılov.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 488 s.
 • Əkbərov, Rahib Abdulla oğlu. Azərbaycanın dövlət və hüquq tarixi: qədim, orta əsrlər və müasir dövr: dərs vəsaiti / R. A. Əkbərov; elmi red. N. H. Cəfərli.- Bakı: Qanun, 2009.- 604 s.
 • Həsənov, Eldar Hümbət oğlu. Azərbaycanın dövlət və hüququnun əsasları: dərslik / E. H. Həsənov; elmi red. F. Y. Səməndərov.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 528 s.
 • Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyası: Mədəniyyətlərin İpək Yolurı = The Integration of Azerbaijan into the World Community: the Silk Way of Cultures = Интеграция Азербайджана в мировое сообщество: Шелковый путь культур: konfrans materialları / R. S. Xəlilov [et al.]; bur. məsul R. S. Xəlilov; elmi red. N. Q. Cəfərov; red. S. Süleymanlı; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Qlobalistika və Sivilizologiya Elmi Araşdırmalar İctimai Birliyi.- Bakı: Sabah, 2009.- 160 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 • Qarayev, İlkin Malik oğlu. Azərbaycanın maliyyə sektoru üzrə hesabat / İ. M. Qarayev; ön sözün müəl. A. Erentok; Azərbaycan-Türkiyə iş adamları birliyi.- Bakı: ATİB, 2009.- 77 s.
 • Azərbaycanın regionları - 2009: məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2009.- 660 s.
 • Azərbaycanın statistik göstəriciləri - 2009 = Statistical Yearbook of Azerbaijan- 2009 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2009.- 768 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2004: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov, B. K. Həsənov
  II hissə.- Bakı: GARISMA MMC, 2009.- 1016 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2004: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov, B. K. Həsənov
  I hissə.- Bakı: GARISMA MMC, 2009.- 816 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2005: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov, B. K. Həsənov
  II hissə.- Bakı: GARISMA MMC, 2009.- 688 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2005: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov, B. K. Həsənov
  I hissə.- Bakı: GARISMA MMC, 2009.- 648 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2006: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov, B. K. Həsənov
  II hissə.- Bakı: GARISMA MMC, 2009.- 440 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2007: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov, B. K. Həsənov
  II hissə.- Bakı: GARISMA MMC, 2009.- 1040 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2008: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov, B. K. Həsənov
  I hissə.- Bakı: GARISMA MMC, 2009.- 656 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti: 2008: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov, B. K. Həsənov
  II hissə.- Bakı: GARISMA MMC, 2009.- 440 s.
 • Manafova, Maral Cəbrayıl qızı. Azərbaycanın ərəb ölkələri ilə mədəni əlaqələri: dərs vəsaiti / M. Manafova, S. Əliyeva; elmi red. N. T. Əfəndiyeva; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- Bakı: Sabah, 2009.- 134 s.
 • Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı: 2006-2007-ci illər: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. A. M. Vəliyev; bur. məsul A. Abbasəliyev
  Yanvar, 2009.- Bakı, 2009.- 185 s.
 • Banklar haqqında normativ-hüquqi aktlar toplusu / tərt. R. M. Rzayev [et al.]; elmi red. Z. F. Məmmədov.- Bakı: Qanun, 2009.- 1092 s.
 • Beyləqan: 1939-2009: rayon haqqında qısa məlumat.- Beyləqan, 2009.- 30 s.
 • Əskərov, Əlimirzamin. Beynəlxalq hüquqda fəxri konsul institutu: dərs vəsaiti / Ə. Əskərov, P. Məmmədova; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Azərbaycan Respublikası XİN Diplomatiya Akademiyası.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 136 s.
 • Muradova, Elmira Əjdər qızı. Demokratik ekoloji təhsilin prinsipləri: monoqrafiya / E. Ə. Muradova; elmi red. Q. T. Mustafayev.- Bakı: Elm, 2009.- 448 s.
 • Məmmədov, Tahir Tais oğlu. Demokratiya - müasir Azərbaycan dövlətinin siyasi simasıdır / T. T. Məmmədov; elmi red. S. M. Qəndilov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 176 s.
 • Qəndilov, Seyfəddin Mirtağı oğlu. Dövlətçilik təfəkkürü, idarəçilik məharəti: dərs vəsaiti / S. M. Qəndilov; red. Ə. M. Həsənov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2009.- 432 s.
 • Şəkərəliyev, Arif Şəkərəli oğlu. Dövlətin iqtisadi siyasəti: reallıqlar və perspekttivlər: monoqrafiya / A. Ş. Şəkərəliyev; elmi red. M. X. Meybullayev.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2009.- 416 s.
 • Xəlilov, Telman Abdul Həmid oğlu. Ekologiya və ətraf mühiti mühafizənin əsasları: dərslik / T. A. Xəlilov; elmi red. Ş. Y. Göyçaylı.- Bakı: MBM-R, 2009.- 232 s.
 • Qarayev, Məmməd Abbas oğlu. Ekoloji fiziologiya: dərs vəsaiti / M. A. Qarayev, Ş. M. Hüseynzadə; red. M. C. Əliyev.- Təkrar nəşr.- Bakı: Təhsil, 2009.- 220 s.
 • Gömrük tarifi / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2009.- 1144 s.
 • Goranboy 2004-2008-ci illər- tərəqiyyə gedən yolda / "Mübariz" qəzeti redaksiyası.- Mingəçevir: Mingəçevir Poliqrafiya Müəssisəsi MMC, 2009.- 102 s.
 • Gəncəni dəyişdirən doqquz səfər.- Gəncə, 2009.- 192 s.
 • Heydər Əliyev - Azərbaycan, Gəncə / ön sözün müəl. E. Əzizov.- Bakı: Nurlar NPM, 2009.- 200 s.
 • Xəlilov, Qədir Rövşən oğlu. Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin ekoloji təhlükəsizliyinin beynəlxalq hüquq və dövlətdaxili qanunvericilik problemləri: monoqrafiya / Q. R. Xəlilov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 392 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı / B. Ə. Nəbiyev [et al.]; bur. məsul N. M. Cabbarlı; elmi red. B. Ə. Nəbiyev; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 248 s.
 • İdarəetmənin əsasları / S. M. Məmmədov [et al.].- Bakı: Nurlar NPM, 2009.- 144 s.
 • İlham Əliyevin 5 illik prezidentlik fəaliyyəti və Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti = 5 years of Ilham Aliyev's Presidency and Civil Society in Azerbaijan: sosioloji tədqiqat noyabr-dekabr, 2008 / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası; layihənin rəh. E. Süleymanov; red. C. Q. Cabbarlı.- Bakı: AVCİYA, 2009.- 192 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Əhmədova, Aygün Seyidəhməd qızı. İnformasiya cəmiyyəti şəraitində insan hüquqlarının reallaşma imkanları: ekspress-informasiya / A. S. Əhmədova; elmi red. T. Kazımov; AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu.- Bakı: İnformasiya Texnologiyaları nəşriyyatı, 2009.- 60 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  4-cü kitab: aprel, 2004- iyun, 2004.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 400 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  3-cü kitab: fevral, 2004- aprel, 2004.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 416 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  2-ci kitab: oktyabr, 2003- fevral, 2004.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 432 s.
 • Mikayılova S.M. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasının makroiqtisadi problemləri: monoqrafiya / S. M. Mikayılova; elmi red. M. X. Meybullayev.- Bakı: Gənclik, 2009.- 398 s.
 • Məmmədov, Nüsrəddin Məmmədcəfər oğlu. Keçid dövründə Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaşmasının xüsusiyyətləri: monoqrafiya / N. M. Məmmədov; elmi red. F. F. Mustafayev.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 568 s.
 • Yunusov, Arif. Migration Processes in Azerbaijan: monograph / A. Yunusov; trans. E. Mamedov, trans. N. Guliyev, ed. of trans. E. Thomas, ed. R. Huseynov, ed. I. Molodikova; Institute of Peace and Democrasy.- Baku: Adiloglu, 2009.- 312 p.
 • Abdullayev, Fətəli Nəriman oğlu. Müasir Azərbaycan dövlətinin miqrasiya siyasəti və beynəlxalq əməkdaşlıq / F. N. Abdullayev; elmi red. H. K. Hüseynova.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 328 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müdrik fikirlər / H. Ə. Əliyev; Heydər Əliyev Fondu, Regionların İnkişafı İctimai Birliyi
  II kitab: Dövlətçilik, müstəqillik və demokratiya haqqında: oktyabr, 1998- oktyabr, 2003.- Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 415 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  29-cu kitab: iyul, 2000- sentyabr, 2000.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 520 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  28-ci kitab: iyun, 2000- iyul, 2000.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 480 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  27-ci kitab: aprel, 2000- iyun, 2000.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 496 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  26-cı kitab: mart, 2000- aprel, 2000.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 512 s.
 • Hüseynov, Şirməmməd Ağaməmməd oğlu. Müstəqilliyin çətin yolu...: reallıqlar, düşüncələr / Ş. A. Hüseynov; red. Ü. Hüseynova.- II nəşri, əlavələrlə.- Bakı: Elm, 2009.- 540 s.
 • Abbasov, Namiq Ələkbər oğlu. Mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlər / N. Ə. Abbasov; elmi red. M. Süleymanlı.- Bakı: Təknur MMC, 2009.- 444 s.
 • Naxçıvan Muxtar Respublikası - 85 / Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2009.- 104 s.
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlıq / Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi.- Naxçıvan: Qızıl Dağ MMC, 2009.- 182 s.
 • Şəkuri, Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ekosistemləri, ekzogen və antropogen proseslərin onlara təsiri, təbii müvazinətin bərpası zərurəti / B. Q. Şəkuri, A. H. Mərdanlı.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 256 s.
 • Novruz bayramı münasibətilə amnistiya aktı.- Bakı: Qanun, 2009.- 11 s.
 • Peşəkar mühasiblərin etika məcəlləsi. Beynəlxalq audit standartları / Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası.- Bakı, 2009.- 794 s.
 • Qaçqınların statusu haqqında konvensiya və protokol: hüquqi-normativ aktlar toplusu / Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası; nəşrə məsul N. A. Adilov.- Bakı: NAT MMC, 2009.- 60 s.
 • Məhyəddinqızı, Şəlalə. Qəbələ Qafqazın incisi / Ş. Məhyəddinqızı; red. M. Quliyev.- Bakı: Oğuz eli, 2009.- 256 s.
 • Regionların sosial-iqtisadi inkişafı: 2004-2008-ci illər: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. A. M. Vəliyev; bur. məsul A. Abbasəliyev
  Yanvar, 2009.- Bakı, 2009.- 678 s.
 • Regionların sosial-iqtisadi inkişafı: 2009-2013-cü illər: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. A. M. Vəliyev; bur. məsul: A. Abbasəliyev, S. Ələkbərov
  Oktyabr, 2009.- Bakı, 2009.- 401 s.
 • Regionların sosial-iqtisadi inkişafı: 2009-2013-cü illər: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. A. M. Vəliyev; bur. məsul A. Abbasəliyev
  İyul, 2009.- Bakı, 2009.- 375 s.
 • Sabaha doğru: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin çıxışları əsasında = Towards the future: Compiled on the materials of speeches of Heydar Aliyev, national leader of the Azerbaijani people and Ilham Aliyev. President of the Republic of Azerbaijan = Навстречу грядущему дню: На основе выступлений общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi; bur. məsul V. Süleymanov; red. M. Babayeva.- Bakı: Apostrof, 2009.- 709 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu. Sahibkarlıq: nəzəriyyədən praktikaya: monoqrafiya / A. M. Məhərrəmov.- Bakı: Nurlar NPM, 2009.- 360 s.
 • Nəsibov, Elşən Misir oğlu. Siyasət: mövqelər, baxışlar, təhlillər, nəzəriyyələr, ideyalar, təkliflər, proqnozlar: elmi və elmi-publisistik məqalələr toplusu / E. M. Nəsibov; elmi red.: K. Məmmədov, H. Həsənov
  I cild.- Bakı: Təhsil EİM, 2009.- 496 s.
 • Əsgəroğlu, İslam. Siyasət və gerçək uğur / İ. Əsgəroğlu; ön sözün müəl. N. M. Əliyeva; red. V. Mövsümov
  I kitab: 1994-2003.- Bakı: Araz, 2009.- 224 s.
 • Tağıyev, Əlikram Mirhəsən oğlu. Siyasət və zaman / Ə. M. Tağıyev; red. R. Mirzəzadə; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: Səda, 2009.- 120 s.
 • Məmmədova, Sədaqət Davud qızı. Sosial proqnozlaşdırma və layihələşdirmə: dərs vəsaiti / S. D. Məmmədova; elmi red. İ. Ə. Rüstəmov.- Bakı: Elm, 2009.- 292 s.
 • Abdullayeva, Rəsmiyyə Sabir qızı. Sosial sferanın iqtisadiyyatı: dərs vəsaiti / R. S. Abdullayeva, A. N. Muradov; elmi red. C. B. Quliyev; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Mega-H, 2009.- 237 s.
 • Sosial siyasət sahəsində qanunvericilik və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi perspektivləri / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, İnsan Hüquqları üzrə Monitorinq və Maarifləndirmə Mərkəzi.- Bakı: Aypara-3, 2009.- 338 s.
 • Əfəndiyev, Məcid Əhməd oğlu. Sosiologiya / M. Ə. Əfəndiyev; elmi red. C. T. Əhmədli.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2009.- 520 s.
 • Salmanov, Məmməd Əhəd oğlu. Tanıyaq dünyamızı, vətənimizi, özümüzü və ya hər kəs üçün ekologiya / M. Ə. Salmanov.- II nəşr.- Bakı: Nurlar NPM, 2009.- 352 s.
 • Nuriyev, Cümşüd Qurban oğlu. Torpaq hüququ: dərs vəsaiti / C. Q. Nuriyev, M. C. Atakişiyev, Ə. T. Əsgərov.- Bakı: Apostrof, 2009.- 284 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Türk dünyasının yeni lideri / N. Q. Cəfərov, O. Ə. Musayev, D. O. Osmanlı; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı, 2009.- 760 s.
 • Əliyev, Zaur Bilal oğlu. Türkdilli xalqların diasporları / Z. B. Əliyev; elmi red. Ə. M. Tağıyev; red. E. Miraləm.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 296 s.
 • Təhlükəsizlik xidməti: normativ-hüquqi aktlar toplusu / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 172 s.
 • Tənzimlənən qiymətlər və dövlət rüsumları / tərt.-red. N. Ələkbərli.- Bakı: "AM 965" MMC, 2009.- 222 s.
 • Uşaq hüquqları hamı üçün: tədris vəsaiti / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt. R. Rumzadə; red. E. T. Süleymanova.- Bakı, 2009.- 128 s.
 • Uşaq hüquqları üzrə pilləli tədrislə bağlı seçilmiş mövzular / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt. R. Rumzadə; red. E. T. Süleymanova.- Bakı, 2009.- 285 s.
 • Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün yaddaş: məlumat kitabı / Azərbaycan Respublikasınin Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərt.: N. Qurbanov, E. Miraləm; bur. məsul N. İbrahimov.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 440 s.
 • Zirvəyə aparan yol: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bədən tərbiyəsi və idmanla bağlı nitqləri, çıxışları, görüşləri, qəbulları və müsahibələri: 1993-2009-cu illər / Azərbaycan Respublikasının Gənclər Və İdman Nazirliyi; ön sözün müəl. A. A. Rəhimov; tərt. Q. S. Mehdiyev.- Bakı: CBS, 2009.- 576 s.
 • Həsənzadə, Səidə Bəhram qızı. Əlillərin sosial müdafiəsi sahəsində hüquq islahatlarının əsas istiqamətləri: monoqrafiya / S. B. Həsənzadə; elmi red. M. N. Əliyev; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.- Bakı: Təknur MMC, 2009.- 120 s.
 • Seyidov, Yusif Mirəhməd oğlu. Əsərləri: 15 cilddə / Y. M. Seyidov; tərt.-red. N. Q. Cəfərov
  V cild: Heydər Əliyev və demokratiyanın şərəfli yolu.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2009.- 536 s.
 • "Dövlət idarəçiliyində informasiya texnologiyalarının tətbiqi" mövzusunda elmi-praktik konfransın tezisləri: 14 may 2008-ci il / A. A. Abbaszadə [et al.].; baş red. S. M. Qəndilov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Təhsil NPM, 2008.- 126 s.
 • Hüseynzadə, Çingiz. Azərbaycan XXIX Olimpiya Oyunlarında: Pekin 2008 = Azerbaijan at the XXIX Olympic Games: Beijing 2008 / Ç. Hüseynzadə, C. Rəhmanov; tərc. L. Hüseynova ; Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi.- Bakı, 2008.- 116 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycan diaspor təşkilatları üçün sənədlər və məlumatlar toplusu / Azərbaycan Respublikasınin Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi; bur. məsul N. İbrahimov
  I kitab / tərt.: N. Qurbanov, E. Miraləm.- Bakı: Şirvannəşr, 2008.- 308 s.
 • Əhmədli, Rafail Ayvaz oğlu. Azərbaycan dövlətçilik fəlsəfəsi: monoqrafiya / R. A. Əhmədli; elmi red.: L. Mövsümova, M. B. Ağayev.- Bakı: Nurlan, 2008.- 360 s.
 • Azərbaycan İslam Konfransı təşkilatı sıralarında: İslam Konfransı Təşkilatının Kasablanka (1994-cü il), Tehran (1997-ci il), Məkkə (2005-ci il) və Dakar (2008-ci il) Zirvə görüşlərinin və Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 33-cü Bakı sessiyasının (2006-ci il) materialları əsasında = Azerbaijan in the organization of the Islamic Conference: On the basis of the materials of the summits of the Organization of the Islamic Conference Casablanca (1994), Tehran (1997), Mecca (2005), dakar (2008) and the 33rd Session of Organization of the Islamic Conference Member-Countries Foreign Ministers Board in Baku (2006) = Azerbaidjan dans les rangs de Lorganisation de la Conference İslamique: Sur la base des materiaux des sommets de iOrganisation de la Conference İslamique de Casablanca (1994), de Teheran (1997), de la Mecque (2005) et de Dakar et de la 33 session du Conseil des Ministres des affaires etrangeres de Bakou (2006) / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi.- Bakı: Apostrof, 2008.- 414 s.- Azərbaycan, ingilis, fransız, ərəb dillərində.
 • Azərbaycan Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumu: vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda 10 il.- Bakı: Avrasiya Press, 2008.- 444 s.
 • Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin kommentariyası: 1 sentyabr 2008-ci il tarixədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / F. Y. Səməndərov [et al.]; elmi red. F. Y. Səməndərov.- Yenidən işlənmiş təkrar nəşr.- Bakı: Digesta, 2008.- 1006 s.
 • Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin kommentariyası: 10 fevral 2008-ci il tarixədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / elmi red. F. Y. Səməndərov.- Yenidən işlənmiş təkrar nəşr.- Bakı: Digesta, 2008.- 992 s.
 • Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin kommentariyası: Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə 1 sentyabr 2008-ci il tarixədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / C. H.H. Mövsümov [et al.]; elmi red.: C. H.H. Mövsümov, B. C. Kərimov, Ə. H. Hüseynov.- Yenidən işlənmiş təkrar nəşri.- Bakı: Digesta, 2008.- 1320 s.
 • Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin (Plenumunun) qərarları. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Plenumunun qərarları / bur. məsul: B. C. Kərimov, Ə. H. Hüseynov.- Bakı: Digesta, 2008.- 844 s.
 • Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin (Plenumunun) qərarları: 3 sentyabr 2008-ci ilə qədər olan qərarlar / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 408 s.
 • Əsgərov, İdris Qasım oğlu. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin kommentariyası: 2008-ci ilin iyulunadək olan əlavə və dəyişikliklərlə / İ. Q. Əsgərov; red. R. Ə. Bayramov.
  III kitab.- Bakı: Qanun, 2008.- 824 s.
 • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Seçkiləri sənədlərdə: 15 oktyabr 2008-ci il / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası; bur. məsul M. P. Zülfüqarlı.- Bakı: AVCİYA, 2008.- 118 s.
 • Muradov, Şahbaz Musa oğlu. Azərbaycan Respublikası əhalisinin dinamikası və quruluşu: əsas demoqrafik və etno-demoqrafik dəyişikliklər: 1897-2007-ci illər: monoqrafiya = The Dynamics and Structure of the Population of the Republic of Azerbaijan: Main Demographic and Ethno-Demographic Changes: 1897-2007 years = Динамика и структура населения Азербайджанской Республики: основные демографические и этно-демографические изменения: 1897-2007 гг. / Ş. M. Muradov; red. A. Q. Gözəlova; rəy.: S. H. Haqverdiyeva, G. Z. Yüzbaşova.- Bakı: Elm, 2008.- 240 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində
 • İsmayılova, Arzu Alim qızı. Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin formalaşmasının sosial-iqtisadi problemləri: monoqrafiya / A. A. İsmayılova.- Bakı: Elm, 2008.- 250 s.
 • Azərbaycan Respublikasında İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının tətbiqinin birinci ilinin nəticələrinə həsr olunmuş konfransın materialları: Bakı, 30 yanvar 2008-ci il / E. T. Süleymanova [et al.]; tərt.: A. Səfixanlı, Z. H. Əliyev; red. E. T. Süleymanova.- Bakı, 2008.- 269 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi: 25.01.2008-ci ilə qədər əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 184 s.
 • Azərbaycan Respublikasının bank sistemi üçün hesablar planı və onun tətbiqinə dair göstərişlər / Azərbaycan Respublikası Milli Bankı.- Bakı: Çinar-Çap, 2008.- 324 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: 2008-ci il fevralın 1-dək olan dəyişikliklər və əlavələrlə / Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi; red.: S. A. Mirzəyev, N. A. Səfərov, S. Ə. Kərimov; bur. məsul: E. İ. Əsgərov, E. A. Dadaşova, İ. M. Cəfərov.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 480 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi: 20 oktyabr 2008-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul Ə. H. Hüseynov.- Bakı: Digesta, 2008.- 576 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi: 20.08.2008-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 528 s.
 • Qasımov, Aydın Eylas oğlu. Azərbaycan Respublikasının cəzaların icrası məcəlləsinin kommentariyası / A. E. Qasımov; elmi red. F. Y. Səməndərov.- Bakı: Qanun, 2008.- 736 s.
 • Əliyev, İqrar Həbib oğlu. Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri / İ. H. Əliyev, E. Ə. Məhərrəmov; red. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Yenidən işlənilmiş nəşri.- Bakı: Nurlan, 2008.- 56 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi: 2008-ci ilin dekabrına qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 312 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi: 2008-ci il fevralın 1-dək olan dəyişikliklər və əlavələrlə / Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi; baş red. S. A. Mirzəyev; red. N. A. Səfərov; bur. məsul: İ. M. Cəfərov, E. A. Dadaşova, E. İ. Əsgərov.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 480 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi: 2008-ci ilin 10 oktyabrına qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə.- Bakı: Qanun, 2008.- 672 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi: 2008-ci ilin yanvarın 5-dək olan əlavə və dəyişikliklərlə.- Bakı: Qanun, 2008.- 636 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Azərbaycan dövlətinin rəmzləri. Azərbaycan Respublikasında xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların bayraqlarının istifadəsi qaydaları haqqında / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2008.- 112 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası: 24 avqust 2002-ci il tarixdə Referendumla edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə: 13 dekabr 2005-ci il tarixli, №7-III KQD saylı Konstitusiya Qanunu ilə edilmiş əlavələrlə.- Bakı: Qanun, 2008.- 64 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsi: 2008-ci ilin aprelin 1-dək olan əlavə və dəyişikliklərlə.- Bakı: Qanun, 2008.- 68 s.
 • Allahverdiyev, Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu: dərslik / S. S. Allahverdiyev; Odlar Yurdu Universiteti
  I cild: Ümumi hissə: 15 noyabr 2008-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / red.: S. Səlimov, N. Əhmədov, M. Məmmədov.- II nəşri.- Bakı: Digesta, 2008.- 944 s.
 • Allahverdiyev, Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikasının mülki hüququ: dərslik / S. S. Allahverdiyev; Odlar Yurdu Universiteti
  III cild. IV kitab / red. M. Məmmədov.- Bakı: Diqesta, 2008.- 700 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi: 25 oktyabr 2008-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ə. H. Hüseynov.- Bakı: Digesta, 2008.- 720 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi: 15 mart 2008-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul Ə. H. Hüseynov.- Bakı: Digesta, 2008.- 748 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi: 2008-ci ilin aprelinədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 640 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi: 2008-ci ilin 25 mayınadək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 276 s.
 • Azərbaycan Respublikasının məhkəmə hakimiyyəti: normativ aktlar toplusu: 15 aprel 2008-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul Ə. H. Hüseynov.- Bakı: Digesta, 2008.- 392 s.
 • Əsədov, Oqtay Sabir oğlu. Azərbaycan Respublikasının Parlamenti = The Parliament of the Azerbaijan Republic / O. S. Əsədov, R. K. Cəbrayılov; tərc.: Q. İ. Əhmədov, Q. H. Bayramov, İ. Qafarova; red. S. A. Mirzəyev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 520 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi: 2008-ci ilin 15 iyuluna qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 324 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi: 2008-ci ilin aprelin 1-dək olan əlavə və dəyişikliklərlə.- Bakı: Qanun, 2008.- 91 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi: 2008-ci ilin aprelinədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 192 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi: 2008-ci ilin aprelin 1-dək olan əlavə və dəyişikliklərlə.- Bakı: Qanun, 2008.- 151 s.
 • Azərbaycan Respublikasının torpaq qanunvericiliyi: toplu: 15.05.2008-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / tərt. Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 840 s.
 • Şirinov, Natiq Telman oğlu. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: xüsusi hissənin izahı / N. T. Şirinov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 384 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: 01 yanvar 2008-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 420 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: 2008-ci ilin 10 iyununa qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 324 s.
 • Azərbaycan rəqəmlərdə - 2008: statistik məcmuə = Azerbaijan in figures- 2008: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev.- Bakı: Səda, 2008.- 263 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Mirzəzadə, Aydın Böyükkişi oğlu. Azərbaycan, zaman, inkişaf / A. B. Mirzəzadə.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008.- 608 s.
 • Məmmədov, Habil Nurkişi oğlu. Azərbaycan-Şərqi Avropa: mədəniyyətlərarası əməkdaşlığın tarixi: monoqrafiya / H. N. Məmmədov; elmi red. A. Ə. Rəcəbli.- Bakı: Mütərcim, 2008.- 312 s.
 • Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi əlaqələri: mövcud vəziyyət və inkişaf perspektivləri / Azərbaycan-Türkiyə iş adamları birliyi; tərt.: K. Aslanlı, A. Çərkəzov.- Bakı: ATİB, 2008.- 107 s.
 • Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti: 2007-ci il üzrə illik məruzənin qısa icmalı = Состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане: краткий обзор годичного доклада за 2007-й год = Provision and Protection of Human Rights and Freedoms in Azerbaijan: summary of the annual report for 2007 / E. T. Süleymanova.- Bakı: Qanun, 2008.- 207 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 • Azərbaycanda işgüzar mühitin təkmilləşdirilməsinə dair müşahidələr və tövsiyələr / Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatası.- Bakı, 2008.- 56 s.
 • Quliyev, Aqşin İsabala oğlu. Azərbaycanın ictimai-siyasi fikrində sosial ədalət ideyası: monoqrafiya / A. İ. Quliyev; elmi red. M. Ə. Cəfərquliyev; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: Səda, 2008.- 351 s.
 • Məhyəddinqızı, Şəlalə. Azərbaycanın İsveçrəsi / Ş. Məhyəddinqızı; red.: M. Quliyev, N. Kərimli.- Bakı: Nasir, 2008.- 304 s.
 • Vəliyev, Dünyamalı Əmir oğlu. Azərbaycanın qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyası: monoqrafiya / D. Ə. Vəliyev; elmi red. A. A. Nadirov.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 428 s.
 • Azərbaycanın statistik göstəriciləri - 2008 = Statistical yearbook of Azerbaijan- 2008 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Bakı: Səda, 2008.- 774 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Manafova, Maral Cəbrayıl qızı. Azərbaycanın Şərqi Asiya ölkələri ilə mədəni əlaqələri: dərs vəsaiti / M. Manafova; elmi red. N. T. Əfəndiyeva; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- Bakı: Sabah, 2008.- 96 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2006: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov, B. K. Həsənov
  I hissə.- Bakı: GARISMA MMC, 2008.- 848 s.
 • Azərbaycanın xarici siyasəti - 2007: sənədlər məcmuəsi / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi; red. heyəti: E. M. Məmmədyarov, B. K. Həsənov
  I hissə.- Bakı: GARISMA MMC, 2008.- 704 s.
 • Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı: 2006-2007-ci illər: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. A. M. Vəliyev; bur. məsul A. Abbasəliyev
  Yanvar, 2008.- Bakı: Səda, 2008.- 164 s.
 • Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafının əsas istiqamətləri: monoqrafiya / AMEA İqtisadiyyat İnstitutu; elmi red. Ş. M. Muradov.- Bakı: Elm, 2008.- 188 s.
 • Beynəlxalq mədəni əlaqələr: dərslik / M. Manafova [et al.]; elmi red. V. İ. Məmmədova; red.: M. C. Manafova, N. T. Əfəndiyeva.- Bakı: Sabah, 2008.- 655 s.
 • Məmmədova, Afət Oqtay qızı. Bitki bioindikatorları və ətraf mühitin qiymətləndirilməsi: monoqrafiya / A. O. Məmmədova; elmi red. U. K. Ələkbərov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: BDU nəşriyyatı, 2008.- 175 s.
 • Biz Azərbaycanı sevirik: 2006-2008-ci illərdə Gədəbəy rayonunda keçirilən konfransların materialları / K. Rzazadə [et al.]; tərt. İ. Əhmədov; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi, Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyəti.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 206 s.
 • Biz Azərbaycanı sevirik: 2006-2008-ci illərdə Şəmkir rayonunda keçirilən konfransların materialları / N. Veysov [et al.]; tərt. İ. Əhmədov; red. T. Həmid; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi, Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyəti.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 272 s.
 • Biz Azərbaycanı sevirik: 2006-2008-ci illərdə Qazax rayonunda keçirilən konfransların materialları / R. Hüseynov [et al.]; tərt. İ. Əhmədov; red. T. Həmid; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi, Qazax Rayon İcra Hakimiyyəti.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 284 s.
 • Kazımlı, Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Böyük siyasətin davamı / X. H. Kazımlı
  V cild: mart- may, 2005 / red. Ə. Həsənov.- Bakı: Nurlar NPM, 2008.- 732 s.
 • Kazımlı, Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Böyük siyasətin davamı / X. H. Kazımlı
  IV cild: noyabr, 2004- mart, 2005 / red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Nurlar NPM, 2008.- 720 s.
 • Bədən tərbiyəsi və idmanla bağlı hüquqi sənədlər: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları, qanunlar, dövlət proqramları, qərarlar və normativlər: 1994-2008-ci illər / Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi; tərt. Q. S. Mehdiyev.- Bakı: Avropa, 2008.- 255 s.
 • Bələdiyyələr haqqında sənədlər toplusu: 2008-ci ilin oktyabrına qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / tərt. Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 676 s.
 • Daxili audit: dərs vəsaiti / V. T. Novruzov [et al.]; elmi red. V. T. Novruzov; Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası.- Bakı: Nağıl evi, 2008.- 332 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Deyilən söz yadigardır / H. Ə. Əliyev; tərt.: E. Z. Qaraxanlı, S. Babullaoğlu; red. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, 2008.- 32 s.
 • Dövlət idarəçiliyində varislik, novatorluq və dinamizm: İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyətinin xronikası: rəsmi qəbul və səfərlərinin icmalı / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası; elmi red. R. Ə. Mehdiyev
  II kitab: 2007-2008 / tərt.: S. M. Qəndilov, E. İ. Əhmədov, E. X. Nəsirov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008.- 754 s.
 • Dövlət qulluğu haqqında sənədlər toplusu: 01.04.2008-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 316 s.
 • Dövlət, demokratiya, qanunçuluq haqqında: çıxış və nitqlərdən sitatlar / tərt. H. T. İsmayılov.- N. y. y.: [n. y.], n. i. y.- 39 s.
 • Dünya Azərbaycanlılarının II qurultayından keçən dövr ərzində diaspor quruculuğu sahəsində görülmüş işlərlə bağlı məlumat / Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi.- Bakı: "AM 965" MMC, 2008.- 168 s.
 • Məmmədov, Zahid Fərrux oğlu. Dünya təcrübəsi kontekstində Azərbaycan iqtisadiyyatı: hadisələr, şərhlər və faktlar = Азербайджанская экономика в контексте мирового опыта: события, комментарии и факты / Z. F. Məmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 2008.- 536 s.
 • Quliyev, Natiq Əliabbas oğlu. Elektron imza, elektron kommersiya: informatika: dərs vəsaiti / N. Ə. Quliyev; elmi red. M. S. Xəlilov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı, 2008.- 344 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Ensiklopedik ekoloji lüğət / Q. Ş. Məmmədov, M. Y. Xəlilov; elmi red. B. Ə. Budaqov; red. Z. M. Əhmədov.- Bakı: Elm, 2008.- 728 s.
 • Ruintən, Kəmalə Fərrux qızı. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və dünya siyasəti: monoqrafiya / K. F. Ruintən; elmi red. M. C. Qasımlı; red. S. Ruintən.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 260 s.
 • Mehrəliyev, İmaməddin İbrahim oğlu. Gömrük fəaliyyətinin iqtisadiyyatı: dərslik / İ. İ. Mehrəliyev, Ə. B. Abduləzimov; elmi red. A. Ş. Şəkərəliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 320 s.
 • Goranboy bu gün / "Mübariz" qəzeti redaksiyası.- Mingəçevir: Mingəçevir Poliqrafiya Müəssisəsi MMC, 2008.- 92 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Gələcəyin strategiyasını müəyyənləşdirərkən: modernləşmə xətti = Defining the strategy of tomorrow: course towards modernization = Определяя стратегию развития: курс на модернизацию / R. Ə. Mehdiyev; red.: A. Ə. Aslanov, V. Musayev, D. M. İsmayılov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- 216 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 • Hakimlərin Etik Davranış Kodeksi. Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrində kargüzarlığın aparılmasına dair təlimat / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 172 s.
 • Ağamalı, Fəzail Rəhim oğlu. Harmonik inkişafın yüksəliş dövrü / F. R. Ağamalı; elmi red. Ə. Əhmədov; red. A. Mənsimli.- Bakı: Ozan, 2008.- 277 s.
 • Hüseynli, Bayram. Heydər Əliyev: yaşanan və yaşadan ömür: publisistik düşüncələr / B. Hüseynli; ön sözün müəl. İ. Qurbanov; red. R. Nəbiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2008.- 236 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Heydər Əliyev: torpaq islahatları regionların sosial-iqtisadi inkişafının əsasıdır / Q. Ş. Məmmədov; red. H. B. Məmmədov.- Bakı, 2008.- 232 s.
 • Əsədov, Oqtay Sabir oğlu. Heydər Əliyev = Heydar Aliyev / O. S. Əsədov; tərc.: Z. Əhmədov, Ə. Əfəndiyev; red. R. K. Cəbrayılov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 407 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Heydər Əliyev dövlətçilik haqqında: kəlamlar, sitatlar, aforizmlər / red. və ön sözün müəl. X. Vəliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 168 s.
 • Heydər Əliyev müasir Azərbaycan parlamentinin banisidir / tərt.-müəl.: S. A. Mirzəyev, M. Qayıbov; red. O. S. Əsədov.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2008.- 495 s.
 • Heydər Əliyev və dövlət qadın siyasəti: fərmanlar, sərəncamlar, nitqlər, təbriklər, məlumatlar / Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi
  I kitab: 1969-1982, 1993-2003 / ön sözün müəl. H. K. Hüseynova; tərt.: S. Qəhrəmonova, T. Ə. Əhmədov; red. N. Rüstəmli.- Bakı: Nurlar NPM, 2008.- 440 s.
 • Sərdarov, Zakir Həsən oğlu. Heydər Əliyev və milli mübarizə tariximiz / Z. H. Sərdarov; bur. məsul R. Məhərrəmov; elmi red. H. Ə. Həsənov.- Bakı: Çinar-Çap, 2008.- 166 s.
 • Heydər Əliyev və mədəniyyət: müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar: 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; ön söz. müəl. Ə. M. Qarayev; tərt.: S. Y. Məmmədəliyeva, T. Ə. Əhmədov; red. L. A. Məmmədova
  III cild: 1999-2003.- Bakı: Nurlar NPM, 2008.- 536 s.
 • Heydər Əliyev və mədəniyyət: müraciətlər,çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar: 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; ön söz. müəl. Ə. Qarayev; tərt.: S. Məmmədəliyeva, T. Ə. Əhmədov; red. L. Məmmədova
  II cild: 1997-1998.- Bakı: Nurlar NPM, 2008.- 520 s.
 • Heydər Əliyev və mədəniyyət: müraciətlər,çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar: 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; ön söz. müəl. Ə. Qarayev; tərt.: S. Məmmədəliyeva, T. Əhmədov; red. L. Məmmədova
  I cild: 1969-1982, 1993-1996.- Bakı: Nurlar NPM, 2008.- 504 s.
 • Hüseynova, İradə Mehtiqulu qızı. Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi: dərslik / İ. M. Hüseynova.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 672 s.
 • Heydər Əliyev və qanunçuluq: çıxışlar, nitqlər, müraciətlər, müsahibələr, bəyanatlar, fərmanlar
  I kitab / red., ön sözün müəl. X. Vəliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 432 s.
 • Heydər Əliyev: Astara Azərbaycanın cənub mirvarisidir: siyasi publisistika / tərt. N. İbadov, red., ön sözün müəl. M. Nərimanoğlu.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 400 s.
 • Heydər Əliyev: Müstəqilliyimiz əbədidir / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası; layihənin rəh. Ə. M. Qarayev; red.: K. M. Tahirov, G. Səfərəliyeva, S. Mütəllimova
  I kitab: Çoxcildliyin I-IX cildlərinin köməkçi aparatı: qeydlər, mövzu, coğrafi və şəxsi adlar göstəricisi.- Bakı: İlay MMC, 2008.- 336 s.
 • Əhmədova, Salatın Alı qızı. Heydər Əliyevin dil siyasəti / S. A. Əhmədova; elmi red. N. Q. Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: MBM, 2008.- 96 s.
 • Məmmədov, Məhərrəm Fərman oğlu. III Respublika: milli inkişaf modeli və strategiyası / M. F. Məmmədov; elmi red.: S. M. Qəndilov, N. Məmmədov; red. V. Hümbətov; bur. məsul G. Hacıyeva.- Bakı: Nurlan, 2008.- 200 s.
 • İlham Əliyevin uğurlu ekoloji siyasəti / Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi; tərt. H. S. Bağırov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- 400 s.
 • Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / İ. H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  1-ci kitab: avqust, 2003- oktyabr, 2003.- Bakı: Azərnəşr, 2008.- 424 s.
 • Abdullayev, Abdüləli Mehman oğlu. İnzibati hüquq: dərslik / A. M. Abdullayev, F. T. Nağıyev; elmi red. B. S. Zahidov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Qanun, 2008.- 800 s.
 • Mehdiyev, Fərhad. İnzibati idarəetmə hüququ: dərs vəsaiti / F. Mehdiyev; red. S. Süleymanov.- Bakı: Qafqaz Universiteti nəşri, 2008.- 429 s.
 • Əliyev, Ümüdvar Qənbər oğlu. Keçid dövrünün milli iqtisadi problemləri: monoqrafiya / Ü. Q. Əliyev; elmi red. Q. N. Manafov.- Bakı: Azərnəşr, 2008.- 358 s.
 • Mehriban Əliyeva olduğu kimi / "Gənc Liderlər" Uşaq Təşkilatı; red. T. Şahbazov.- Bakı: Gənc Liderlər, 2008.- 96 s.
 • Məmmədli, Oqtay Qulam oğlu. Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi: dərs vəsaiti / O. Q. Məmmədli, M. İ. İsmayılov, F. İ. İsmayılov; elmi red. Ş. M. Muradov.- Bakı: MBM, 2008.- 560 s.
 • Abbasbəyli, Ağalar Nəriman oğlu. Müasir dünyanın siyasi mənzərəsi: monoqrafiya / A. N. Abbasbəyli; elmi red. Q. H. Məmmədov.- Bakı: Təhsil NPM, 2008.- 276 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müdrik fikirlər / H. Ə. Əliyev; ön sözün müəl. M. A. Əliyeva; Heydər Əliyev Fondu, Regionların İnkişafı İctimai Birliyi
  I kitab: Dövlətçilik, müstəqillik və demokratiya haqqında: iyun, 1993- oktyabr, 1998.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 399 s.
 • Mühasibat uçotu: qanunlar, qaydalar, təlimatlar / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2008.- 456 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  25-ci kitab: fevral, 2000- mart, 2000.- Bakı: Azərnəşr, 2008.- 520 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  24-cü kitab: dekabr, 1999- fevral, 2000.- Bakı: Azərnəşr, 2008.- 504 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  23-cü kitab: noyabr, 1999- dekabr, 1999.- Bakı: Azərnəşr, 2008.- 480 s.
 • Tahirqızı, Şəhla. Müəllif hüququ: dərs vəsaiti / Ş. Tahirqızı; elmi red.: B. Allahverdiyev, A. Talıbov.- Bakı: Nurlan, 2008.- 154 s.
 • Qəmbərova, Sədaqət. Mədən sənayesinin təsirlərinə məruz qalan ərazilərdə vətəndaş nəzarətinin təşkili / S. Qəmbərova, R. Steiner, E. Əsədullayeva; tərt.-red. S. Məmmədov.- Bakı: İlay MMC, 2008.- 159 s.
 • Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam: ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti / Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.- Bakı, 2008.- 233 s.
 • Əhmədov, Nazim Hidayət oğlu. Naxçıvan iqtisadiyyatının prioritetləri: iqtisadi artım, dinamik inkişaf: monoqrafiya / N. H. Əhmədov; red. N. R. Quliyev.- Bakı: Sabah, 2008.- 432 s.
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonu.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2008.- 49 s.
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonu.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2008.- 63 s.
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2008.- 36 s.
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayonu.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2008.- 53 s.
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan şəhəri.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2008.- 91 s.
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonu.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2008.- 73 s.
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonu.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2008.- 66 s.
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2008.- 29 s.
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonu.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2008.- 51 s.
 • Polis və insan hüquqları: polis əməkdaşları üçün yaddaş kitabçası / Azərbaycan Respublikası DİN-in Polis Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt.: Z. H. Əliyev, C. Süleymanov, İ. Ə. Əliyev; red.: E. T. Süleymanova, M. B. Əhmədov.- Bakı, 2008.- 32 s.
 • Polis və insan hüquqları: tədris modulu / Azərbaycan Respublikası DİN-in Polis Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt.: Z. H. Əliyev, C. Süleymanov, İ. Ə. Əliyev; red.: E. T. Süleymanova, M. B. Əhmədov.- Bakı, 2008.- 16 s.
 • Prezident İlham Əliyev: yüksək səviyyədə görüşlər: 2003-2008-ci illər: 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi
  III cild.- Bakı, 2008.- 518 s.
 • Prezident İlham Əliyev: yüksək səviyyədə görüşlər: 2003-2008-ci illər: 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi
  II cild.- Bakı, 2008.- 541 s.
 • Prezident İlham Əliyev: yüksək səviyyədə görüşlər: 2003-2008-ci illər: 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi
  I cild.- Bakı, 2008.- 516 s.
 • Prezident İlham Əliyev və idmanımızın 5 ili: sənədli publisistika / Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi; tərt. Q. S. Mehdiyev.- Bakı: Sərq-Qərb, 2008.- 124 s.
 • Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət, 2003-2008: 2 cilddə / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin "Prezident Kitabxanası"; layihənin rəh. Ə. M. Qarayev; bur. məsul: S. Y. Məmmədəliyeva, T. Mehdiyev, Ə. Vəliyev; tərt.: L. A. Məmmədova, M. H. Əhmədov
  II cild: Təbriklər, qanunlar, fərmanlar, sərəncamlar.- Bakı: İdeal-Print, 2008.- 568 s.
 • Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət, 2003-2008: 2 cilddə / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin "Prezident Kitabxanası"; layihənin rəh. Ə. M. Qarayev; bur. məsul: S. Y. Məmmədəliyeva, T. Mehdiyev, Ə. Vəliyev; tərt.: L. A. Məmmədova, M. H. Əhmədov
  I cild: Qəbullar, nitqlər, çıxışlar, görüş və mərasimlər, səfərlər müsahibələr.- Bakı: İdeal-Print, 2008.- 506 s.
 • Prezident: beş il: 2003-dən 2008-dək Azərbaycan Prezidenti fotolarla 5 il / red. heyəti: V. Mustafayev [et al.]; Milli qəhrəman Çingiz Mustafayev adına fond.- Bakı: ANS-Press, 2008.- 227 s.
 • Orucov, İlkin Rövşən oğlu. Pərakəndə bank xidmətləri: dünya təcrübəsi və Azərbaycan: dərs vəsaiti / İ. R. Orucov; elmi red. M. Nuriyev; red. K. İ. Aslan.- Bakı: Nurlan, 2008.- 212 s.
 • Qayıdış: 1990-1993: toplu / bur. məsul V. Y. Talıbov; tərt. Ə. M. Həsənov.- Təkmilləşmiş və yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008.- 840 s.
 • Qloballaşan dünyada insan hüquqları: Ombudsmanların VI Bakı Beynəlxalq Konfransının materialları: 18-19 iyun 2008-ci il = Права человека в глобализованном мире: материалы VI Бакинской Международной Конференции Омбудсманов: 18-19 июня 2008 г. = Human Rights in the Globalizing World: Reports of the VI Baku International Conference of Ombudsmen: 18-19 June, 2008 / E. T. Süleymanova [et al.]; tərt.: Z. H. Əliyev, Y. Cəfərova; red. E. T. Süleymanova.- Bakı: Oğuz eli, 2008.- 120 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Regionların sosial-iqtisadi inkişafı: 2004-2008-ci illər: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. A. M. Vəliyev; bur. məsul A. Abbasəliyev
  Oktyabr, 2008.- Bakı: Səda, 2008.- 634 s.
 • Regionların sosial-iqtisadi inkişafı: 2004-2008-ci illər: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. A. M. Vəliyev; bur. məsul A. Abbasəliyev
  Yanvar, 2008.- Bakı: Səda, 2008.- 636 s.
 • Sosiologiya: dərslik / F. Q. Vahidov [et al.]; red. F. Q. Vahidov.- Təkrar nəşr.- Bakı: E. Zeynalov, 2008.- 295 s.
 • Vahidov, Fazil Qulammirzə oğlu. Sosiologiya: dərs vəsaiti / F. Q. Vahidov, T. B. Ağayev; elmi red. İ. Ə. Rüstəmov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Təknur MMC, 2008.- 334 s.
 • Hüseynova, Almas Mirzəxan qızı. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi: dərs vəsaiti / A. M. Hüseynova; elmi red.: M. A. Məmmədov, Ə. F. Mehdiyev; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- II nəşri.- Bakı: Səda, 2008.- 246 s.
 • Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya haqqında sahibkarların maarifləndirilməsi / Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası; tərt. Ə. Qaybaliyev; elmi red. Ə. Məmmədov; red. Ç. Nağıyev.- Bakı: Assa MMC, 2008.- 78 s.
 • Təbii resurslar və davamlı inkişaf: dərs vəsaiti / T. Bəhərçi [et al.]; elmi red. A. A. Qurbanzadə; red. T. Q. Süleymanov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2008.- 131 s.
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları / Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi.- Bakı, 2008.- 552 s.
 • Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı və notariat haqqında sənədlər toplusu: 01.11.2008-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / tərt., nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 588 s.
 • Məhərrəmov, Amil Məmmədəli oğlu. Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi: dərslik / A. M. Məhərrəmov, H. H. Aslanov; elmi red. A. A. Qasımov.- Bakı: Zərdabi LTD MMC NPM, 2008.- 400 s.
 • Kazımov, Cahid İsmayıl oğlu. XI yüzilliyin tarixi onomastik leksikası: Mahmud Kaşğarlının " Divanü lüğat-it-türk" əsəri əsasında: monoqrafiya / C. İ. Kazımov; elmi red. M.M. Mirzəliyeva; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Elm, 2008.- 231 s.
 • Əliyev, Şəfa Tiflis oğlu. Xüsusi iqtisadi zonaların təşkili problemləri və inkişaf perspektivləri: monoqrafiya / Ş. T. Əliyev; elmi red. Ə. Bayramov.- Bakı: Elm, 2008.- 252 s.
 • Yardımlar, müavinətlər, pensiyalar: qanunlar toplusu / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2008.- 84 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Yeni siyasət: inkişafa doğru: məcmuə / R. Ə. Mehdiyev; tərt. B. Y. Sadıqov
  II cild.- Bakı: Azərbaycan qəzeti, 2008.- 343 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Yeni siyasət: inkişafa doğru: məcmuə / R. Ə. Mehdiyev; tərt. B. Y. Sadıqov
  I cild.- Bakı: Azərbaycan qəzeti, 2008.- 581 s.
 • Musayev, Akif Fərhad oğlu. Yerli özünüidarəetmə (bələdiyyə) orqanlarının vergi sistemi: dərs vəsaiti / A. F. Musayev, H. İ. Məmmədov; elmi red.: Z. Ə. Səmədzadə, E. Ə. Qəhrəmanov; Azərbaycan Universiteti.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2008.- 398 s.
 • Hüseynov, Ərşad Hüsü oğlu. Yol hərəkəti qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaların kommentariyası: normativ materiallarla / Ə. H. Hüseynov.- Bakı: Digesta, 2008.- 620 s.
 • Paşayev, Hafiz Mir Cəlal oğlu. Yüksəkliyə doğru: Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı ilk səfirinin seçilmiş məqalələri / H. M. Paşayev; tərc.: R. Hacıyev, X. Hüseynova; tərc. red. L. Tağıyeva; elmi red. P. İ. Xəlilov.- Bakı: Azərbaycan Marketinq Cəmiyyəti, 2008.- 336 s.
 • Əbədiləşən görüşlər / tərt. A. Ağalar-zadə; bur. məsul A. Q. Rəhimzadə.- Bakı: Təknur MMC, 2008.- 119 s.
 • Əlilliyi olan insanlar üçün bərabər hüquqlar və bərabər imkanlar: 31 yanvar 2008-ci il; Əlilliyi olan insanların cəmiyyətə inteqrasiyası: problemlər və perspektivlər: 5 may 2008-ci il:: konfrans materialları / E. T. Süleymanova [et al.]; tərt.: M. Mahmudov, F. Ağayev; red. E. T. Süleymanova; Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman), YUNİSEF.- Bakı, 2008.- 149 s.
 • Göyçaylı, Şövqi Yusifziya oğlu. Ətraf mühiti mühafizə: dərs vəsaiti / Ş. Y. Göyçaylı, B. M. Əzizov.- Bakı: MBM, 2008.- 278 s.
 • "Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı yerli və beynəlxalq qanunlar kontekstində": Bakıda keçirilən Beynəlxalq konfransın materialları: 19-20 noyabr, 2007-ci il / Söz Azadlığını Müdafiə Fondu.- Bakı, 2007.- 191 s.
 • "Büdcə sistemi" və "Dövlət büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunları.- Bakı: Qanun, 2007.- 40 s.
 • "Heydər Əliyev irsi və Azərbaycanın müasir inkişafında İlham Əliyev mərhələsi": Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları: Lənkəran, 23-24 dekabr 2006 / elmi red. A. İsgəndərov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2007.- 280 s.
 • "Yanğın təhlükəsizliyi haqqında" və "Yanğından icbari sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunları.- Bakı: Qanun, 2007.- 44 s.
 • 10 il öncə başlanan yol: sənədli publisistika / Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi; red. heyəti: Q. S. Mehdiyev [et al.]; red. T. Quliyev; fot. D. Nəcəfov.- Bakı, 2007.- 256 s.
 • Amnistiya haqqında normativ aktlar: 1991-2007.- Bakı: Qanun, 2007.- 92 s.
 • Audit: qanunvericilik və normativ sənədlər / Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası; red. Ş. H. Yaqubov
  IV cild / tərt.: S. Rəhimova, C. Axundov, N. Talıbov.- Bakı: "İqtisadiyyat və audit" jurnalının nəşri, 2007.- 272 s.
 • Bəşirli, Aynur Əlövsət qızı. Azad mətbuatın çərçivəsində. "The New York Times" Azərbaycandan. Nə? Nə zaman? Necə?: monoqrafiya / A. Ə. Bəşirli; elmi red. Y. M. Mahmudov; red. D. Vəkilova.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 224 s.
 • Babaoğlu, Hikmət. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərin aktoru kimi: siyasi, ideoloji və diplomatik məsələlər / H. B. Məmmədov; elmi red. A. Şirinov.- Bakı: Elm, 2007.- 516 s.
 • Əhmədli, Rafail Ayvaz oğlu. Azərbaycan milli-demokratik dövlətçilik məfkurəsi: türkçülük, müasirlik, islamçılıq: monoqrafiya / R. A. Əhmədli; elmi red. Q. Mürşüdlü.- Bakı: Elm, 2007.- 280 s.
 • Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun Qərarları: 1962-2007: toplu / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2007.- 468 s.
 • Xəlilov, Yunis Fərman oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının preambulası və ümumi müddəalarının şərhi / Y. F. Xəlilov; elmi red. E. H. Nəsirov.- Bakı: Qanun, 2007.- 248 s.
 • Allahverdiyev, Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və hüququnun əsasları: dərslik / S. S. Allahverdiyev; elmi red. Ə. H. Hüseynov; Odlar Yurdu Universiteti.- yenidən işlənmiş və əlavə olunmuş IV nəşri.- Bakı: Digesta, 2007.- 348 s.
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikası - 2007, I rüb: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2007.- 236 s.
 • Azərbaycan Respublikasında Ombudsman təsisatı və insan hüquqlarının inkişafı: elmi-praktiki konfransın materialları = Ombudsman in the Republic of Azerbaijan and promotion of Human Rights: materials of the scientific-practical conference / tərt. Z. H. Əliyev; red. E. T. Süleymanova.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2007.- 428 s.
 • Məmmədov, Tahir Tais oğlu. Azərbaycan Respublikasında siyasi mətbuatın inkişafında və formalaşmasında Heydər Əliyevin rolu: monoqrafiya / T. T. Məmmədov; elmi red. S. Qəndilov.- Bakı: Nurlan, 2007.- 239 s.
 • Allahverdiyev, Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq xüsusi (mülki) hüquq kursu: dərslik / S. S. Allahverdiyev; məsul red.: H. D. Qənbərov, E. Ə. Əliyev; Qərb Universiteti.- Bakı: Digesta, 2007.- 820 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: 2007-ci ilin martınadək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2007.- 352 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: 2007-ci il mayın 1-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2007.- 420 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi: 2007-ci il fevralın 1-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2007.- 640 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi: 2007-ci il mayın 15-nə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2007.- 144 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Hərbi Nizamnamələri / tərt.: M. B. Əhmədov, Ə. Təhməzov.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 436 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi: 2007-ci ilin sentyabrınadək olan əlavə və dəyişikliklərlə.- Bakı: Qanun, 2007.- 532 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Milli Olimpiya Komitəsi - 15 il = National Olympic Committee of the Republic of Azerbaijan- 15 years / red. heyəti: C. Rəhmanov [et al.]; baş red. Ç. Hüseynzadə; tərc. L. Hüseynova; foto İ. Cəfərov [et al.].- Bakı, 2007.- 462 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi: 2007-ci il iyunun 15-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2007.- 776 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi: 2007-ci il martın 15-dək edilmiş dəyişiklik və əlavələrlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2007.- 280 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi: 2007-ci il dekabrın 1-dək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Təkrar nəşr.- Bakı: Qanun, 2007.- 160 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi: 2006-cı il dekabrın 20-dək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Təkrar nəşr.- Bakı: Qanun, 2007.- 136 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə dövlət proqramı: 2007-2010-cu illər.- Bakı: Qanun, 2007.- 19 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Sosial Təminat Qanunvericiliyi: normativ-hüquqi aktlar toplusu: 2007-ci ilin mart ayınadək olan əlavə və dəyişiklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2007.- 968 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Torpaq qanunvericiliyi: toplu: 25.10.2007-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / tərt. Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2007.- 788 s.
 • Mirzəyeva, Afət Qədir qızı. Azərbaycan Respublikasının vergi hüququ: dərslik / A. Q. Mirzəyeva; elmi red. A. M. Qasımov.- Bakı: Digesta, 2007.- 336 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: 12 fevral 2007-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Təkrar nəşr.- Bakı: Qanun, 2007.- 400 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: 2007-ci il yanvarın 1-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2007.- 288 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: 2007-ci il sentyabrın 1-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2007.- 271 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: 2007-ci il mayın 1-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2007.- 272 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin Kommentariyası: 01.03.2007-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / A. M. Qasımov [et al.]; məsul red. A. M. Qasımov.- yenidən işlənmiş nəşr.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 880 s.
 • Azərbaycan rəqəmlərdə - 2007: statistik məcmuə = Azerbaijan in figures- 2007: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev.- Bakı: Səda, 2007.- 262 с.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Məmmədov, Süleyman Abbas oğlu. Azərbaycan tarixi: ən qədimdən 2006-cı ilədək: dərslik / S. A. Məmmədov; red. Y. M. Mahmudov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2007.- 392 s.
 • Azərbaycan-Türkiyə: bir millət, iki dövlət: vahid diaspor: Azərbaycan və Türk Diaspor Təşkilatları Rəhbərlərinin I Forumu / Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərt.: N. Qurbanov, R. Hüseynov, E. Miraləm; bur. məsul N. İbrahimov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2007.- 120 s.
 • Azərbaycanda gender bərabərliyinin qanunverici əsasları: toplu / tərt.: R. İbrahimbəyova, İ. Fərzəliyev.- Yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş nəşri.- Bakı: Səda, 2007.- 168 s.
 • Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti: 2006-cı il üzrə illik məruzənin qısa icmalı = Состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане: краткий обзор годичного доклада за 2006-й год = Provision and protection of human rights and freedoms in Azerbaijan: summary of the annual report for 2006 / E. T. Süleymanova.- Bakı: Qanun, 2007.- 208 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 • Əşrəfova, Rəsmiyyə Sabir qızı. Azərbaycanda pensiya təminatı sisteminin formalaşması və təkmilləşdirilməsi: monoqrafiya / R. S. Əşrəfova; elmi red.: Ş. M. Muradov, C. B. Quliyev.- Bakı: Elm, 2007.- 260 s.
 • Azərbaycanda qadınlar və kişilər - 2007 = Women and Men in Azerbaijan- 2007: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2007.- 291 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Azərbaycanın iqtisadi və siyasi yüksəlişi / E. Əhmədov [et al.]; tərt. G. Hacıyeva; baş red. M. Xəlilov; red. B. Nəbili; layihənin rəh. V. Hümbətov.- Bakı: Nurlan, 2007.- 167 s.
 • Azərbaycanın regionları - 2007: məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2007.- 710 s.
 • Azərbaycanın statistik göstəriciləri - 2007 = Statistical yearbook of Azerbaijan- 2007 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2007.- 721 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycanın və xarici ölkələrin siyasi sistemləri: dərs vəsaiti / Ə. M. Həsənov, A. İ. Vəliyev; elmi red. S. M. Qəndilov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2007.- 248 s.
 • Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı: 2006-2007-ci illər: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. A. M. Vəliyev; bur. məsul A. Abbasəliyev
  İyul, 2008.- Bakı: Səda, 2008.- 182 s.
 • Banklar haqqında normativ aktlar toplusu / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2007.- 284 s.
 • Beynəlxalq hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər: normativ sənədlər toplusu / bur. məsul: Ə. H. Hüseynov, B. C. Kərimov.- Bakı: Digesta, 2007.- 592 s.
 • Abdullayev, Eldəniz. Beynəlxalq ticarət münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq-hüquqi təcrübəsi: monoqrafiya / E. Abdullayev; elmi red. Ə. İ. Əliyev.- Bakı: Şirvannəşr, 2007.- 212 s.
 • Paşayev, Hafiz Mir Cəlal oğlu. Bir səfirin manifesti / H. M. Paşayev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 248 s.
 • Kazımlı, Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Böyük siyasətin davamı / X. H. Kazımlı
  III cild: avqust-oktyabr, 2004 / red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Nurlar NPM, 2007.- 687 s.
 • Kazımlı, Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Böyük siyasətin davamı / X. H. Kazımlı
  II cild: may-iyul 2004 / red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Nurlar NPM, 2007.- 712 s.
 • Bələdiyyələr haqqında sənədlər toplusu: 2007-ci ilin sentyabrına qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / tərt. Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2007.- 620 s.
 • Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnamə.- Bakı: Qanun, 2007.- 8 s.
 • Mehdiyev, İmran Əzim oğlu. Daşınmaz əmlakın iqtisadiyyatı: dərslik / İ. Ə. Mehdiyev, V. M. Şirəliyev, N. N. Məmmədova.- Bakı: Çaşıoğlu, 2007.- 456 s.
 • Zengin, Eyüp. Davamlı inkişaf və vahid ekoloji siyasət: Türkiyə və Azərbaycan: monoqrafiya / E. Zengin; elmi red. E. Kərimov.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 259 s.
 • Daxili audit: qanunvericilik və normativ sənədlər / Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası; tərt.-red. Ş. H. Yaqubov, layihənin rəh. V. T. Novruzov.- Bakı: "İqtisadiyyat və audit" jurnalının nəşri, 2007.- 96 s.
 • Dadaşov, Aydın Ərşad oğlu. Demokratiya və islam / A. Ə. Dadaşov; elmi red. F. F. Qasımzadə; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: Elm, 2007.- 280 s.
 • Hacıyev, Maqsud İbrahim oğlu. Diplomatik protokol və xarici əlaqələr: diplomatın stolüstü kitabı / M. İ. Hacıyev; red. Ə. Ağamirzəyev; son sözün müəl. İ. O. Quliyev.- Bakı: Mütərcim, 2007.- 632 s.
 • Dövlət idarəçiliyində varislik, novatorluq və dinamizm: İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyətinin xronikası: rəsmi qəbul və səfərlərinin icmalı / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası; elmi red. R. Ə. Mehdiyev
  I ktab: 2003-2006 / tərt.: S. M. Qəndilov, E. İ. Əhmədov, E. X. Nəsirov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2007.- 944 s.
 • Rzayev, Əli Heydər oğlu. Dövlət nəzarəti: nəzəriyyə və praktika: monoqrafiya / Ə. H. Rzayev; elmi red.: Y. İ. Rüstəmov, N. H. Cəfərli.- Bakı: Elm, 2007.- 310 s.
 • Dövlət qulluğu haqqında sənədlər toplusu: 01.08.2007-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2007.- 284 s.
 • Dövlət qulluğuna dair normativ hüquqi aktlar: 2007-ci il martın 1-dək olan əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul: V. Əsgərov, M. Məlikov; ön sözün müəl. B. Ə. Xəlilov.- Bakı, 2007.- 261 s.
 • Dünya Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları rəhbərlərinin I forumu: Bakı, 9 mart 2007-ci il, Heydər Əliyev adına Saray = Первый всемирный форум руководителей Азербайджанских и турецких диаспорских организаций: Баку, 9 марта 2007 г., Дворец имени Гейдара Алиева / Azərbaycan Respublikası "Kitab" cəmiyyəti və TEKFEN.- Bakı: İndigo, 2007.- 274 s.
 • İmanov, Rəftar Cəlil oğlu. Dünya və vətən mədəniyyəti tarixindən səhifələr: dərs vəsaiti / R. C. İmanov; elmi red. T. T. Mustafazadə; Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 160 s.
 • Abdullayev, Əli İzzət oğlu. Dəniz neft-qaz istehsalında ətraf mühitin mühafizəsi: monoqrafiya / Ə. İ. Abdullayev.- Bakı: Elm, 2007.- 472 s.
 • Əsədov A.Ə. Ekologiya hüququ: dərslik / A. Ə. Əsədov, L. T. Axundzadə, Z. N. Quliyeva; elmi red. A. M. Qasımov.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 512 s.
 • Babayev, Hənifə Bayram oğlu. Ekologiya və müasir hidrosfer / H. B. Babayev; elmi red. M. N. Məhərrəmov.- Bakı, 2007.- 492 s.
 • Hüseynov, Sakit Yəhya oğlu. Ekologiyanın fəlsəfi və hüquqi məsələləri / S. Y. Hüseynov, R. M. Sarıyev; elmi red. A. M. Şükürov.- Bakı: Təknur, 2007.- 216 s.
 • Sadıqov, Fərahim Balakişi oğlu. Ekoloji tərbiyənin etnopedaqoji əsasları / F. B. Sadıqov, G. Q. Əliyeva, M. Ə. Abbasov; elmi red. O. Həsənli; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2007.- 184 s.
 • Fövqəladə hallar və Mülki müdafiə haqqında sənədlər toplusu: 2007-ci ilin 25 oktyabrına qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / tərt. Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2007.- 572 s.
 • Mehrəliyev, İmaməddin İbrahim oğlu. Gömrük işi: dərs vəsaiti / İ. İ. Mehrəliyev; elmi red. M. X. Meybullayev.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 238 s.
 • Nəbiyev, Bəkir Əhməd oğlu. Heydər Əliyev haqqında etüdlər / B. Ə. Nəbiyev; elmi red. N. M. Cabbarlı; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Çinar-Çap, 2007.- 136 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: gerçəkliklər və perspektivlər: beynəlxalq konfrans, 3-4 aprel 2007-ci il: Bakı, "Gülüstan" sarayı / Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərt. G. İsmayılov; red.: H. X. Orucov, S. A. Nəzərli.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 424 s.
 • Heydər Əliyev və Çağdaş Azərbaycan Dövlətçiliyi = Haydar Aliyev ve Çağdaş Azerbaycan Devletçiliği / tərt. Ş. İsgəndərov; red. S. Aran.- İstanbul: Kutup Yıldızı Reklam, 2007.- 309 s.- Azərbaycan və türk dillərində.
 • Heydər Əliyev və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları siyasəti / Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi.- Bakı, 2007.- 176 s.
 • Kazımzadə, Aydın Ələsgər oğlu. Heydər Əliyev və kinematoqraf / A. Ə. Kazımzadə; elmi red. A. Ə. Dadaşov; red. M. Bəyişli.- Bakı: Mütərcim, 2007.- 204 s.
 • Əl-Fəlah, Adil Abdulla. Heydər Əliyev və milli mənəvi dəyərlər / A. A. Əl-Fəlah; elmi red. A. Paşazadə; rəy. V. M. Məmmədəliyev [et al.].- Bakı: Qismət, 2007.- 108 s.
 • Heydər Əliyev yolu: Azərbaycan inkişafın yeni mərhələsində / Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra Katibliyi; red. G. Adıgözəlqızı, E. Əsgərova, R. Cəfərov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2007.- 864 s.
 • Musayev, Maksim Talıb oğlu. Heydər Əliyevin qayıdışı parlamentdə / M. T. Musayev; red. C. Maksim qızı.- Bakı: Günəş, 2007.- 192 s.
 • Humanizm və xeyirxahlıq missiyası / tərt. S. Hüseynov; elmi red. S. Eyvazova.- Bakı: Nurlan, 2007.- 175 s.
 • Ozerov, Mixail. İlham Əliyev: Azərbaycanıma inanıram / M. Ozerov; rus dilindən tərc. R. Əskər.- Bakı: Azərnəşr, 2007.- 376 s.
 • İlham Əliyev: bizim siyasətimiz bizim işimizdir / tərt. M. Əmirov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2007.- 160 s.
 • İnformasiya və məlumat azadlığı haqqında sənədlər toplusu: 2007-ci ilin iyuluna qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2007.- 600 s.
 • İnsan hüquqlarının təşviqi və müdafiəsi sahəsində Ombudsmanların imkanlarının inkişaf etdirilməsi: Ombudsmanların V Bakı Beynəlxalq Konfransının materialları: 18-19 iyun 2007-ci il = Развитие возможностей Омбудсманов в сфере поощрения и защиты прав человека: материалы V Бакинской Международной Конференции Омбудсманов: 18-19 июня 2007 г. = Development of Ombudsmen's capacities in the promotion and protection of human rights: reports of the V Baku International Conference of Ombudsmen: 18-19 June, 2007 / E. T. Süleymanova [et al.]; tərt.: Z. H. Əliyev, Z. Zamanov; red. E. T. Süleymanova.- Bakı, 2007.- 124 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 • Əliyev, Ramil Bəylər oğlu. İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi: dərslik / R. B. Əliyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2007.- 484 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Milli məfkurə, dövlətçilik, müstəqillik yolu ilə: məqalələr, çıxışlar, müsahibələr / R. Ə. Mehdiyev
  II cild: yanvar, 2002- dekabr, 2006 / red.: A. Ə. Aslanov, V. Musayev.- Bakı: XXI-YNE, 2007.- 672 s.
 • Müasir Azərbaycan mədəniyyəti: problemlər və perspektivlər: elmi məqalələr toplusu / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; ön sözün müəl. Ə. M. Qarayev; elmi red. Y. Əliyev.- Bakı: "E.L." NPŞ MMC, 2007.- 256 s.
 • Mühasibat işi: normativ sənədlər toplusu: 01 dekabr 2007-ci ilədək əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2007.- 1248 s.
 • Mühasibat uçotu: qanunlar, qaydalar, təlimatlar / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2007.- 456 s.
 • Abdullayev, Əsgər İbrahim oğlu. Müstəqil Azərbaycan və Fransa: monoqrafiya / Ə. İ. Abdullayev; elmi red. M. F. Cəlilov.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2007.- 210 s.
 • Hüseynova, Fərqanə İsmayıl qızı. Müstəqillik dövründə Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin kulturoloji aspektləri: elm, təhsil, mədəniyyət / F. İ. Hüseynova; elmi red. M. Süleymanlı.- Bakı: Nurlan, 2007.- 302 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  22-ci kitab: sentyabr, 1999- noyabr, 1999.- Bakı: Azərnəşr, 2007.- 528 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  21-ci kitab: İyul, 1999- sentyabr, 1999.- Bakı: Azərnəşr, 2007.- 480 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  20-ci kitab: aprel, 1999- iyul, 1999.- Bakı: Azərnəşr, 2007.- 536 s.
 • Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi: Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı, Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyevanın mədəniyyət sahəsində fəaliyyəti: dövri mətbuat materialları əsasında tərtib edilmişdir: 1995-2007 / tərt., elmi red. S. Y. Məmmədəliyeva.- Bakı: NPM Nurlar, 2007.- 424 s.
 • Pasportlar, şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyatla bağlı normativ aktlar: 2007-ci ilin 25 dekabrına qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə: toplu / tərt. Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2007.- 220 s.
 • Səmədov, Abutalıb Qənbər oğlu. Prezident İlham Əliyev / A. Q. Səmədov; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev; elmi red. Ə. M. Həsənov
  II cild: İnkişafın Azərbaycan yolu: "Narıncı" fəlakətdən qurtuluş.- Bakı, 2007.- 462 s.
 • Səmədov, Abutalıb Qənbər oğlu. Prezident İlham Əliyev / A. Q. Səmədov; elmi red. S. Ş. Nuriyev
  I cild: Dəyanət.- Bakı, 2007.- 423 s.
 • Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında Qanun. Daxili audit haqqında Qanun. Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında Qanun / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2007.- 60 s.
 • Nuriyev, Əli Xudu oğlu. Regional idarəetmənin əsasları: dərslik / Ə. X. Nuriyev; elmi red.: S. M. Qəndilov, R. Ə. Balayev; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Geostrateji Araşdırmalar Mərkəzi.- Dəyişikliklər və əlavələr edilmiş II nəşri.- Bakı: Elm, 2007.- 428 s.
 • İbrahimov, İslam Hacı oğlu. Regionlarda sahibkarlığın inkişaf meylləri və xüsusiyyətləri / İ. H. İbrahimov; red. İ. V. Əhmədov.- Bakı: Sada, 2007.- 296 s.
 • Məmmədov, Zahid Səttar oğlu. Regionların iqtisadi inkişaf problemləri: 1995-2001-ci illər: monoqrafiya / Z. S. Məmmədov; elmi red. Z. Ə. Səmədzadə
  I kitab.- Bakı: Elm, 2007.- 465 s.
 • Əliyev, Məcnun. Rəsulzadə bələdiyyəsi: davamlı inkişaf yolunda = Municipality of Rasulzada: for the stable development = Продолжительный путь развития муниципалитета Расулзаде / M. Əliyev; tərc. L. Qafarlı, G. Səfərova; red. M. Nazimoğlu.- Bakı: Nurlan, 2007.- 170 s.
 • The Annual Reports of the Commissioner for Human Rights on Status of Provision and Protection of Human Rights and Freedoms in Azerbaijan: 2003-2006 = Годичные доклады Уполномоченного по правам человека (Омбудсмана) Азербайджанской Республики о положении в области обеспечения и защиты прав и основных свобод человека в Азербайджане: 2003-2006 = Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) illik məruzələri: 2003-2006 / The Commissioner for Human Rights of the Republic of Azerbaijan.- Baku, 2007.- 1 el. opt. disk (CD-ROM).- ingilis, rus və Azərbaycan dillərində
 • Hüseynov, İlqar Həsrət oğlu. Turizmin əsasları: dərslik / İ. H. Hüseynov, N. T. Əfəndiyeva; elmi red. N. Rüstəmova; red. P. H. Rzaquliyev; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- Bakı: Mars-Print NPF, 2007.- 442 s.
 • Vətəndaşlıq və miqrasiya haqqında normativ-hüquqi sənədlər toplusu / tərt. və elmi red. Ə. Əliyev.- Bakı: Qanun, 2007.- 404 s.
 • Aslanova, Günel İldırım qızı. Xarici ölkələrdə Ombudsman təsisatı / G. İ. Aslanova; red. R. F. Məmmədov.- Bakı: Şirvannəşr, 2007.- 118 s.
 • Xoşməramlı səfir
  V kitab / tərt. Ş. Əhmədov; elmi red. A. H. Naxçıvanlı.- Bakı: ŞƏMS, 2007.- 160 s.
 • Xoşməramlı səfir
  IV kitab / tərt. Ə. Əliyev; elmi red. Q. M. Əliyev.- Bakı: ŞƏMS, 2007.- 212 s.
 • Aslanova, Rəbiyyət Nurullah qızı. XXI əsr: yeni mədəniyyət məkanına inteqrasiya / R. N. Aslanova.- Bakı: Nurlan, 2007.- 440 s.
 • XXI əsrin parlaq günəşi / tərt.-müəl.: Y. Fərəcov, İ. Əzizxanoğlu; red.: V. Süleymanov, S. Orucov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2007.- 192 s.
 • Yeni Azərbaycan Partiyası: 15 il yüksəliş yolunda: toplu / Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra Katibliyi.- N. y. y.: [n. y.], n. i. y.- 698 с.
 • Yeni Azərbaycan Partiyası / Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra Katibliyi.- Bakı, 2007.- 263 s.
 • Əmək hüquqlarının müdafiəsi üzrə yaddaş kitabçası / tərt. P. İsgəndərov.- Bakı: Qarabağ, 2007.- 79 s.
 • Qasımov, Alış Məmiş oğlu. Əmək hüququ: dərslik / A. M. Qasımov; elmi red. İ. İ. İsmayılov.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 560 s.
 • Ətraf mühitin çirklənmə mənbələri / M. G. Məmmədov [et al.]; red.: C. İbrahimov, İ. Quliyev; Sumqayıt Dövlət Universiteti.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 100 s.
 • Mirzəyev, Məmməd Ələkbər oğlu. "Qara qızıl" ağ səadət rəngində / M. Ə. Mirzəyev, C. X. Mirzəliyev
  VI kitab.- Bakı: "MBM" MMC, 2006.- 240 s.
 • "Xüsusi istedada malik uşaqların (gənclərin) yaradıcılıq potensialının inkişafı üzrə dovlət proqramı (2006-2010-cu illər)" / Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.- Bakı: Təhsil, 2006.- 47 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. 2005-ci il parlament seçkiləri: ilkin təhlil: mülahizələr, nəticələr və proqnozlar. Azərbaycan- Siyasət və hökumət. Azərbaycan- Dövlətçilik- Tarix. Qloballaşma- Azərbaycan. Azərbaycan- İqtisadi aspektlər / R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: XXI-YNE, 2006.- 264 s.
 • 2005-ci ildə ev təsərrüfatları tədqiqatının əsas yekunları: statistik məcmuə = Main results of housenold budget survey in 2005: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev.- Bakı, 2006.- 223 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Nəsibov, Elşən Misir oğlu. ABŞ və Türkiyənin Qafqaz geosiyasi regionunda strateji maraqları və Azərbaycan Respublikası: monoqrafiya / E. M. Nəsibov; elmi red. S. M. Qəndilov.- Bakı: Çıraq, 2006.- 312 s.
 • Auditorların peşə etikası məcəlləsi / tərt. Q. H. Bayramov; red. Ş. H. Yaqubov.- Əlavə və dəyişikliklər edilmiş II nəşri.- Bakı: "İqtisadiyyat və audit" jurnalının nəşri, 2006.- 92 s.
 • Azərbaycan diasporu: böyük yolun başlanğıcı / Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərt.: N. Qurbanov, R. Hüseynov, E. Miraləm; bur. məsul N. İbrahimov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006.- 208 s.
 • Həbiboğlu, Vəli. Azərbaycan diasporu yeni mərhələdə / V. Həbiboğlu; elmi red., ön sözün müəl. V. M. Arzumanlı, rəy. Ə. M. Tağıyev.- Bakı: Elm, 2006.- 264 s.
 • Azərbaycan diasporuna dövlət qayğısı / Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; ön sözün müəl. N. İbrahimov.- II nəşri.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006.- 304 s.
 • Azərbaycan diasporuna dövlət qayğısı: müasir mərhələ / Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərt.: N. Qurbanov, R. Hüseynov, E. Miraləm; bur. məsul N. İbrahimov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006.- 172 s.
 • Əlirzayev, Əli Qənbərəli oğlu. Azərbaycan dövlətçiliyinin qanunvericiliyik bazasının təkmilləşdirilməsi üzrə təcrübə və perspektiv düşüncələr / Ə. Q. Əlirzayev.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 512 s.
 • Mirzə, Valeh. Azərbaycan dövlətçiliyinin qoşa qanadı / V. Mirzə; bur. məsul Q. M. Əliyev; elmi red. Ə. Ə. Ağayev.
  II kitab / red. Ə. Behbudlu.- Bakı: Təhsil, 2006.- 344 s.
 • Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun Qərarları: 2003-2006 / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2006.- 116 s.
 • Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu haqqında / Himayədar Humanitar Təşkilatının nəzdindəki Azərbaycanın Neft Sənayesi üzrə İnformasiya və Resurs Mərkəzi; tərt.: A. N. Muradov, R. Nurəliyev, M. Ə. Mahmudov; red.: H. Rizvanqızı, İ. Məmmədli.- Bakı: Azərnəşr, 2006.- 332 s.
 • Allahverdiyev, Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və hüququnun əsasları: dərslik / S. S. Allahverdiyev; elmi red. E. Ə. Əliyev; Odlar Yurdu Universiteti.- Yenidən işlənmiş və əlavə olunmuş III nəşri.- Bakı: Digesta, 2006.- 336 s.
 • Əsgərov, İdris Qasım oğlu. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin kommentariyası / İ. Q. Əsgərov; red. R. Ə. Bayramov
  II kitab.- Bakı: Qanun, 2006.- 312 s.
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikası - 2005: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2006.- 390 s.
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikası - 2006, I rüb: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2006.- 234 s.
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikası - 2006, II rüb: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2006.- 268 s.
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikası - 2006, III rüb: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2006.- 252 s.
 • Məmmədov, Yaşar Əzimağa oğlu. Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin formalaşması və inkişaf perspektivləri: monoqrafiya / Y. Ə. Məmmədov; elmi red. Ə. S. Salahov; İqtisadi İslahatlar Mərkəzi, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti.- Bakı: Elm, 2006.- 276 s.
 • Azərbaycan Respublikasının bank sistemində mühasibat uçotunun aparılmasına dair normativ qaydalar və metodoloji göstərişlər / Azərbaycan Respublikası Milli Bankı.- Bakı: Çinar-Çap, 2006.- 400 s.
 • Azərbaycan Respublikasının ekologiya qanunvericiliyi: normativ-hüquqi aktlar toplusu: 25 noyabr 2006-cı ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə
  II cild / tərt. Ş. Xuduoğlu, C. Q. Nuriyev, F. N. Ağazadə.- Bakı: Qanun, 2006.- 884 s.
 • Azərbaycan Respublikasının ekologiya qanunvericiliyi: normativ-hüquqi aktlar toplusu: 25 noyabr 2006-cı ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə
  I cild / tərt. Ş. Xuduoğlu, C. Q. Nuriyev, F. N. Ağazadə.- Bakı: Qanun, 2006.- 760 s.
 • Qəfərov, Midhəd Seyidəhməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları: dərslik / M. S. Qəfərov, V. G. Abışov, H. Q. Eyvazov; elmi red. M. B. Əhmədov; Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Respublikası DİN-in Polis Akademiyası.- Əlavə və dəyişikliklər edilmiş II nəşi.- Bakı: Qanun, 2006.- 600 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Hərbi Qanunlar toplusu / tərt.: M. B. Əhmədov, Q. Əliyarlı, Ə. Təhməzov; red. X. Vəliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 548 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi: 20 mart 2006-cı ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2006.- 704 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Külliyyatı: 01.06.2006-cı ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə
  I cild.- Bakı: Qanun, 2006.- 892 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi: 01.02.2006- cı ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul: Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2006.- 280 s.
 • Azərbaycan Respublikasının səhiyyə qanunvericiliyi: 15 fevral 2006-cı ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklər / nəşrə məsul: Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2006.- 760 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Torpaq qanunvericiliyi: toplu: 01.09.2006-cı ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə.- Bakı: Qanun, 2006.- 932 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: 3 yanvar 2006-cı ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul: Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2006.- 372 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək qanunvericiliyi: normativ hüquqi aktlar toplusu / tərt. A. M. Qasımov.- Bakı: Qanun, 2006.- 1256 s.
 • Azərbaycan rəqəmlərdə - 2006: statistik məcmuə = Azerbaijan in figures- 2006: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev.- Bakı: Səda, 2006.- 251 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Mərdanov, Misir Cumayıl oğlu. Azərbaycan təhsili dünən, bu ğün, sabah / M. C. Mərdanov; red. F. Qədirov.- Bakı: Təhsil, 2006.- 300 s.
 • İbadoğlu, Qubad. Azərbaycan və dünya ticarət təşkilatı = Azerbaijan and WTO / Q. İbadoğlu, A. Mehtiyev, R. Əliyev; elmi red. V. Bayramov; ERC İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi, MİTMAM Müasir İqtisadi Ticarət Münasibətlərinin Araşdırılması Mərkəzi.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2006.- 123 s.
 • Azərbaycan və Rusiya - 2006: statistik məcmuə = Азербайджан и Россия: 2006: статистический сборник / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Rusiya Dövlət statistikasının Federal xidməti.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; М.: Rosstat, 2006.- 304 s.
 • Azərbaycan-ABŞ strateji tərəfdaşlığın yeni üfüqləri: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfəri. Vaşinqton, 25-28 aprel 2006-cı il.- Bakı, 2006.- 110 s.
 • Vəliyev, Adil İsrayıl oğlu. Azərbaycan-Avropa Şurası: demokratiya və insan hüquqları sahəsində əməkdaşlıq: monoqrafiya / A. İ. Vəliyev; elmi red. Ə. M. Həsənov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Elm, 2006.- 236 s.
 • İsmayılov, İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycan-İran mədəni əlaqələri XX əsrdə / İ. Z. İsmayılov.- Bakı: Azərbaycan DNA-nın nəşri, 2006.- 96 s.
 • Azərbaycanda ailələr - 2006: statistik məcmuə = Families in Azerbaijan - 2006: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev.- Bakı: Səda, 2006.- 394 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar - 2006: statistik məcmuə = Crimes and offence in Azerbaijan - 2006: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. E. Tağıyeva.- Bakı: Səda, 2006.- 94 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • İmanlı, Məhəmməd Nağı oğlu. Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu, əsas insan haqları və azadlıqlarının təmini məsələləri / M. N. İmanlı; elmi red. F. M. Ələsgərov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006.- 208 s.
 • Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti: 2005-ci il üzrə illik məruzənin qısa icmalı = Состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане: краткий обзор годичного доклада за 2005-й год = Provision and Protection of Human Rights and Freedoms in Azerbaijan: summary of the annual report for 2005 / E. T. Süleymanova.- Bakı: Qanun, 2006.- 253 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 • İsmayılov, Fazil İsmayıl oğlu. Azərbaycanda iqtisadiyyatın hərtərəfli inkişaf etdirilməsinin bəzi problemləri: monoqrafiya / F. İ. İsmayılov; elmi red. O. Q. Məmmədov.- Gəncə: "Gəncə poliqrafiya" ASC, 2006.- 208 s.
 • Azərbaycanda səhiyyə və sosial təminat - 2006: statistik məcmuə = Health care and social security in Azerbaijan - 2006: statistical yearbook = Здравоохранение и социальное обеспечение в Азербайджане - 2006: статистический сборник / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Bakı: Səda, 2006.- 367 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanda tikinti - 2006: statistik məcmuə = Construction in Azerbaijan - 2006: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev.- Bakı: Səda, 2006.- 398 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət - 2006: statistik məcmuə = Education, science and culture in Azerbaijan - 2006: statistical publication = Образование, наука и культура в Азербайджане - 2006: статистический сборник / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Bakı: Səda, 2006.- 495 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanda uşaqlar - 2006: statistik məcmuə = Children in Azerbaijan: 2006: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Bakı: Səda, 2006.- 138 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinə dair statistik məlumatlar: 2005-ci ilin yanvar-dekadr aylarında = Statistical information on food security in Azerbaijan: january-december, 2005 / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2006.- 212 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinə dair statistik məlumatlar: 2006-cı ilin yanvar-mart aylarında = Statistical information on food security in Azerbaijan: january-march, 2006 / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2006.- 146 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinə dair statistik məlumatlar: 2006-cı ilin yanvar-iyun aylarında = Statistical information on food security in Azerbaijan: january-june, 2006 / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2006.- 157 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanda ətraf mühit - 2006: statistik məcmuə = Environment in Azerbaijan - 2006: statistical yearbook = Окружающая среда в Азербайджане - 2006: статистический сборник / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Bakı: Səda, 2006.- 288 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri - 2006: statistik məcmuə = Demographic indicators of Azerbaijan - 2006: statistical publication / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev.- Bakı: Səda, 2006.- 427 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • İsmayılov, Xəyyam Cəbrayıl oğlu. Azərbaycanın dövlət və hüquq tarixi: dərslik / X. C. İsmayılov; elmi red. M. F. Məlikova.- Bakı: Nurlan, 2006.- 720 s.
 • Yüzbaşova, Gulşən Zahid qızı. Azərbaycanın neft-qaz strategiyası: problemlər və proqnozlar: monoqrafiya / G. Z. Yüzbaşova, Z. S. Abdullayev; elmi red. A. B. Abbasov.- Bakı: Nurlan, 2006.- 755 s.
 • Məmmədov, Rövşən. Azərbaycanın Qərb dövlətləri ilə beynəlxalq münasibətlərinin siyasi, iqtisadi aspektləri: monoqrafiya / R. Məmmədov; elmi red. Ə. M. Tağıyev; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: Elm-İste. nəşriyyatı, 2006.- 226 s.
 • Azərbaycanın regionları - 2006: məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2006.- 714 s.
 • Azərbaycanın statistik göstəriciləri - 2006 = Statistical yearbook of Azerbaijan- 2006 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2006.- 868 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • İsmayılov, İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycanın XX əsrdə Almaniya və Fransa ilə mədəni əlaqələri / İ. Z. İsmayılov.- Bakı: Azərbaycan DNA-nın nəşri, 2006.- 79 s.
 • Azərbaycanın əhalisi - 2006: statistik bülleten = Population of Azerbaijan - 2006: statistical bulletin / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; bülletenin rəh. A. Məmmədov.- Bakı, 2006.- 113 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Qaffarov, Tahir. Azərbaycanın ən yeni tarixi: XX əsrin sonları- XXI əsrin əvvəlləri / T. Qaffarov.- Bakı: GİSO Enterprise MMC, 2006.- 275 s.
 • Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı: 2006-2007-ci illər / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
  İyul, 2006.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2006.- 142 s.
 • Banklar haqqında sənədlər.- Bakı: Qanun, 2006.- 128 s.
 • İsmayılov, Mürsəl İsmayıl oğlu. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində özəlləşdirilən əmlakın qiymətləndirilməsi: monoqrafiya / M. İ. İsmayılov; elmi red. O. Q. Məmmədov.- Bakı: MBM, 2006.- 224 s.
 • Məmmədli, Oqtay Qulam oğlu. Bazar iqtisadiyyatının dövlət tərəfindən tənzimlənməsi: dərs vəsaiti / O. Q. Məmmədli, F. İ. İsmayılov; elmi red. Ş. M. Muradov.- Bakı: MBM, 2006.- 432 s.
 • Məmmədov, Sadir Surxay oğlu. BMT-nin narkotiklər haqqında konvensiyaları və Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Qanunvericiliyi: monoqrafiya / S. S. Məmmədov; elmi red. R. İsgəndərov; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2006.- 154 s.
 • Hacıyev, Allahverdi Şəmistan oğlu. Böyük siyasətin uğurlu davamı / A. Ş. Hacıyev; red. Z. Məhərrəmov.- Bakı: Nərgiz, 2006.- 104 s.
 • Dövlət orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə kargüzarlığın aparılmasına dair sənədlər toplusu: 01.02.2006-cı ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə.- Bakı: Qanun, 2006.- 127 s.
 • Zeynalov, Vidadi Zeynal oğlu. Dövlət və bələdiyyə maliyyəsinin problemləri: dərs vəsaiti / V. Z. Zeynalov, A. M. Hüseynov; elmi red. D. A. Bağırov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: Təhsil, 2006.- 432 s.
 • Dünya Azərbaycanlıları: məlumat kitabı
  I cild / tərt. M. N. Bağıyeva [et al.]; elmi red. Ə. M. Həsənov; red. Q. M. Əliyev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2006.- 424 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Ekologiya, ətraf mühit və insan: dərslik / Q. Ş. Məmmədov, M. Y. Xəlilov; elmi red. B. Ə. Budaqov.- Bakı: Elm, 2006.- 608 s.
 • Axundova, Ellada Mirəli qızı. Ekoloji genetika: canlı orqanizmlər- genetik sistem- mühit: dərs vəsaiti / E. M. Axundova; elmi red. R. T. Əliyev.- II nəşri.- Bakı: Təhsil, 2006.- 264 s.
 • Əliyev, Tərbiz Nəsib oğlu. Ekoloji menecment: monoqrafiya / T. N. Əliyev.- Bakı: Çinar-Çap, 2006.- 454 s.
 • Emal müəssisələri, ticarət təşkilatları və ev təsərrüfatlarında ərzaq məhsullarının qalıqlarına dair birdəfəlik müayinənin yekunları: 2005-ci ilin sentyabr ayı vəziyyətinə: statistik məcmuə = Results of the one-off survey about remains of food products at the manufacturing and households: for the state of September, 2005: statistical collection / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2006.- 147 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Enerjidaşıyıcılar: imkanlar, perspektivlər / A. M. Quliyev [et al.]; elmi red.: A. F. Vusayev, Q. Ə. Məmmədov.- Bakı: Nafta-Press, 2006.- 297 s.
 • Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi: dərs vəsaiti / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti; tərt. A. Ş. Şəkərəliyev, M. Y. Həmidova; elmi red. M. M. Məmmədli.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2006.- 216 s.
 • Gömrük rəsmiləşdirilməsi: dərslik / K. F. Heydərov [et al.]; red. Ş. S. Bağırov.- Bakı: Qanun, 2006.- 324 s.
 • Gələcək 10 il: Azərbaycanda demokratik islahatların başlıca istiqamət və məqsədləri / "Azərbaycan naminə" ictimai forum
  II cild.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 368 s.
 • Gələcək 10 il: Azərbaycanda demokratik islahatların başlıca istiqamət və məqsədləri / "Azərbaycan naminə" ictimai forum
  I cild.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 368 s.
 • Əlizadə, Məmməd İsa oğlu. Heydər Əliyev inamı və idrakı / M. İ. Əlizadə; red. A. Məhərrəmov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2006.- 228 s.
 • Alışanova, Mehriban Nadir qızı. Heydər Əliyev iqtisadi müstəqilliyimizin banisidir / M. N. Alışanova; elmi red. Ş. M. Muradov.- Bakı: Çinar-Çap, 2006.- 214 s.
 • Heydər Əliyev irsi: Azərbaycanın davamlı inkişaf strategiyası.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2006.- 784 s.
 • Aqaşova, Nüşabə. Heydər Əliyev və Azərbaycan / N. Aqaşova, S. Abdullayev; red. A. Ş. Abbasov.- Bakı: Əlfərül nəşriyyatı, 2006.- 224 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan strategiyası mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları: 11 dekabr 2006-cı il, Qazax / red. G. Həsənova; bur. məsul T. Həmid.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006.- 95 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq: Qusarda, Lənkəranda və Şəkidə keçirilmiş bölgə müşavirələrinin materialları / tərt.-red. M. Talıblı.- Bakı: MASTER, 2006.- 186 s.
 • Xələfov, Abuzər Alı oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi / A. A. Xələfov; elmi red. T. X. Musayeva; red.: K. İ. Aslan, L. A. Məmmədova.- Bakı: Azərnəşr, 2006.- 312 s.
 • Heydər Əliyev və ordu quruculuğu: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müraciətlər: iyun, 1993- iyun, 2003 / red. X. Vəliyev; bur. məsul Ə. Təhməzov.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 480 s.
 • Heydər Əliyev: "Biz Azərbaycan ərazisində ikinci bir erməni dövlətinin yaranmasına yol verə bilmərik" = Heydar Aliyev: "We can not allow the second armenian state be established in the territory of Azerbaijan" = Heydar Aliyev: "Nous ne pouvons pas admettre l'apparition sur le territorie de l'Azerbaidjan du deuxième Etat armènien" = Гейдар Алиев: "Мы не можем допустить возникновения на территории Азербайджана второго армянского государства" / "Heydər Əliyev irsi" Beynəlxalq Elektron Kitabxana; red. heyəti F. Babayev [et al.]; red. M. Babayeva; bur. məsul V. Süleymanov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006.- 472 s.- Azərbaycan, ingilis, rus və farnsız dillərində.
 • Səfərli, Firudin Qasım oğlu. Heydər Əliyevçilər cəmiyyəti necə yarandı: zirzəmilərdə keçən ömür / F. Q. Səfərli; red. P. İmanov.- Bakı, 2006.- 159 s.
 • İlham Əliyev Gədəbəydə: 1 noyabr 2006-cı il.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006.- 87 s.
 • İlham Əliyev Şəmkirdə: 1 noyabr 2006-cı il.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006.- 103 s.
 • İlham Əliyev: iqtibaslar və təhlil / tərt.: E. K. Aslanov, F. Məmmədov, C. Y. Osmanlı; elmi red. R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2006.- 328 s.
 • Babaoğlu, Hikmət. İnsan hüquqları və azadlıqları: tarixi təkamülü, beynəlxalq və politoloji aspektləri, Azərbaycan təcrübəsi: monoqrafiya / H. B. Məmmədov; elmi red. Ə. Əhmədov.- Bakı: Elm, 2006.- 244 s.
 • İpoteka haqqında sənədlər toplusu / nəşrə məsul: Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2006.- 60 s.
 • Məmmədov, Nüsrəddin Məmmədcəfər oğlu. İqtisadi təhlükəsizlik: dərslik / N. M. Məmmədov, M. İ. Bərxudarov; red. Ş. H. Hacıyev.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2006.- 452 s.
 • Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının gübrə və ziyanvericilərə qarşı kimyəvi preparatlardan istifadəyə dair birdəfəlik müayinənin yekunları: 2005-ci ilin əkinlərində: statistik məcmuə = Results of the one-off survey about using bu agricultural farms the fertilizers and chemical pesticides: in sowing of 2005: statistical collestion / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2006.- 219 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Əlizadə, Məmməd İsa oğlu. Milli müdrikliyin Heydər Əliyev zirvəsi / M. İ. Əlizadə; red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2006.- 752 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Milli məfkurə, dövlətçilik, müstəqillik yolu ilə: məqalələr, çıxışlar, müsahibələr / R. Ə. Mehdiyev; red.: A. Ə. Aslanov, V. Musayev
  I cild: İyun, 1971- iyun, 2001.- Bakı: XXI-YNE, 2006.- 624 s.
 • Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti fənninin proqramı: bakalavr hazırlığı üçün / Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası; tərt. Ə. M. Həsənov; elmi red.: Ə. B. Mehdiyev, E. İ. Əhmədov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2006.- 96 s.
 • Ağayev, İbrahim Məmməd oğlu. Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər: monoqrafiya / İ. M. Ağayev; elmi red.: Q. Cavadov, Ə. M. Tağıyev.- Bakı: MBM, 2006.- 180 s.
 • Qəndilov, Seyfəddin Mirtağı oğlu. Müstəqillik illərinin düşüncələri: dərs vəsaiti / S. M. Qəndilov; elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Naksuana, 2006.- 501 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  19-cu kitab: yanvar, 1999- aprel, 1999.- Bakı: Azərnəşr, 2006.- 528 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  18-ci kitab: oktyabr, 1998- dekabr, 1998.- Bakı: Azərnəşr, 2006.- 552 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  17-ci kitab: iyul 1998- oktyabr 1998.- Bakı: Azərnəşr, 2006.- 258 s.
 • Naxçıvan: tarixi gerçəklik, müasir durum, inkişaf perspektivləri: 9-10 iyun 2006-cı ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AMEA Naxçıvan bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti; red. heyəti: Y. M. Mahmudov [et al.].- Bakı: Təhsil, 2006.- 504 s.
 • Axundov, Bəhruz Həsən oğlu. Nəşriyyat işinin əsasları: dərs vəsaiti / B. H. Axundov, M. A. Mahmudov; elmi red.: A. R. Rüstəmov, A. Musayev.- Bakı: Aspoliqraf LTD, 2006.- 224 s.
 • Əfəndiyev, Eldar Məmməd oğlu. Planetimizin bütün dövrlərdə ən görkəmli şəxsiyyəti / E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2006.- 264 s.
 • Məmmədəliyeva, Sevda Yusif qızı. Qloballaşma dövründə mədəniyyətin fəlsəfi aspektləri: monoqrafiya / S. Y. Məmmədəliyeva; tərc. O. Qəbələli.- Bakı: Nurlar NPM, 2006.- 224 s.
 • Regional İctimai Görüşlər - 2006 / Yoxsulluğun Azaldılması və İqtisadi İnkişaf üzrə Dövlət Proqramı, Minilliyin İnkişaf Məqsədləri.- Bakı, 2006.- 23 s.
 • Qasımov, Əbülfəz Cəbrayıl oğlu. Regional siyasətin bəhrələri və inkişaf istiqamətləri: klassik nəzəriyyələr və zəngin təcrübələr: monoqrafiya / Ə. С. Qasımov; red.: M. A. Əhmədov, N. Q. Cəfərov, R. Ə. Balayev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2006.- 520 s.
 • İmanov, Əzizağa Şirinəli oğlu. Regionların inkişafının proqnozlaşdırılması: dərs vəsaiti / Ə. Ş. İmanov; red.: M. Məmmədov; rəy.: B. Xankişiyev, Ə. Nağıyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2006.- 201 s.
 • Regionların sosial-iqtisadi inkişafı: 2004-2008-ci illər: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
  Aprel, 2006.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2006.- 416 s.
 • Regionların sosial-iqtisadi inkişafı: 2004-2008-ci illər / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
  İyul, 2006.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2006.- 449 s.
 • Qasımov, Sücayət Şükür oğlu. Sahibkarlığı necə inkişaf etdirməli / S. Ş. Qasımov
  I hissə.- Bakı, 2006.- 185 s.
 • Sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsində maliyyə nəzarətinin rolu: beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları: 16 sentyabr 2006 / Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti; tərt., red. Ş. H. Yaqubov, elmi red. V. T. Novruzov.- Bakı: "İqtisadiyyat və audit" jurnalının nəşri, 2006.- 244 s.
 • Sosiologiya: dərslik / F. Q. Vahidov [et al.]; red. F. Q. Vahidov.- Təkrar nəşr.- Bakı: E. Zeynalov, 2006.- 295 s.
 • Kərimov, Xalid Zahid oğlu. Strateji idarəetmə: metodlar və praktika / X. Z. Kərimov; elmi red. T. N. Əliyev.- Bakı: Elm, 2006.- 196 s.
 • Qasımov, Əbülfəz Cəbrayıl oğlu. Şərqin qapısı Naxçıvan diyarı: sosial-iqtisadi oçerk / Ə. С. Qasımov; red.: N. Q. Cəfərov, M. Z. Nağısoylu, Q. M. Əliyev
  II cild.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2006.- 392 s.
 • Qasımov, Əbülfəz Cəbrayıl oğlu. Şərqin qapısı Naxçıvan diyarı: sosial-iqtisadi oçerk / Ə. С. Qasımov; red.: N. Q. Cəfərov, M. Z. Nağısoylu, Q. M. Əliyev
  I cild.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2006.- 340 s.
 • Allahverdiyev, Sabir Salman oğlu. Şərəf, ləyaqət və işgüzar nüfuzun mülki-hüquqi üsüllarla məhkəmə müdafiəsi: Azərbaycan Respublikası MM-in 23-cü maddəsinin elmi-praktiki kommentariyası / S. S. Allahverdiyev.- Bakı: Digesta, 2006.- 144 s.
 • İmanlı, Məhəmməd Nağı oğlu. Terrorçuluğa qarşı mübarizəyə dair xarici ölkələrin qanunvericiliyi: şərhlər, təhlillər və təkliflər: monoqrafiya / M. N. İmanlı.- Bakı: Yeni yol, 2006.- 160 s.
 • Əhmədov, Əli Rəcəb oğlu. Torpağın ekologiyası / Ə. R. Əhmədov, İ. R. Məmmədova
  IV hissə: Torpağın redusent orqanizmlərinin biosenoz funksiyası / elmi red.: X. Q. Qənbərov, N. M. İsmayılov.- Bakı: Şirvannəşr, 2006.- 154 s.
 • Yeqanlı, Siyavuş Teymur oğlu. Turizm: dərs vəsaiti / S. T. Yeqanlı, E. M. Hacıyev; elmi red. H. H. Əhmədov; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- Bakı: Təhsil, 2006.- 324 s.
 • Bilalov, Bahadur Ənvər oğlu. Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi: dərs vəsaiti / B. Ə. Bilalov; elmi red. H. B. Soltanova.- Bakı: Mütərcim, 2006.- 280 s.
 • Əlirzayev, Əli Qəmbərəli oğlu. Turizmin inkişafının sosial-iqtisadi problemləri / Ə. Q. Əlirzayev, S. İ. Aslanova.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 164 s.
 • Seyidova, Şərqiyyə Əbülfət qızı. Türkiyə-Azərbaycan - bir ürəkdə iki can: publisistik məqalələr / Ş. Ə. Seyidova; red. H. Məlikzadə.- Bakı: Araz, 2006.- 294 s.
 • Babaxanov, Neron Aslan oğlu. Təbii fəlakətləri ram etmək olarmı? / N. A. Babaxanov; elmi red. M. A. Müseyibov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm, 2006.- 214 s.
 • Göyçaylı, Şövqi Yusifziya oğlu. Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji əsasları: dərslik / Ş. Y. Göyçaylı, T. İsmayılov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Şirvannəşr, 2006.- 176 s.
 • Rzayev, Nadir Rza oğlu. Ümumi və hərbi sosiologiya: dərslik / N. R. Rzayev, X. K. Əzizov; red. Q. N. Vəliyev; Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi.- Bakı: ŞƏMS, 2006.- 223 s.
 • Ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin əziz xatirəsinə həsr olunan "Azərbaycan iqtisadiyyatı yeni inkişaf mərhələsində: uğurlar, problemlər, təkliflər" elmi-praktiki konfransın materialları / Ş. M. Muradov [et al.]; elmi red. C. B. Quliyev [et al.]; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2006.- 462 s.
 • Abduləzimov, Cavanşir Bəşir oğlu. Vədinə sadiq Prezident / C. B. Abduləzimov; red. İ. Hüseynli.- Bakı: Təhsil, 2006.- 256 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Vətəndaş cəmiyyətinə yol açan ideyalar / R. Ə. Mehdiyev; tərt. B. Y. Sadıqov; ön sözün müəl. R. N. Aslanova; red. Z. Ə. Səmədzadə.- Bakı: Polygraphic Production, 2006.- 583 s.
 • Xoşməramlı səfir
  III kitab / tərt. S. Cəfərov; elmi red. A. H. Naxçıvanlı.- Bakı: ŞƏMS, 2006.- 192 s.
 • Xoşməramlı səfir
  II kitab / tərt. A. Qasımov; elmi red. A. H. Naxçıvanlı.- Bakı: ŞƏMS, 2006.- 208 s.
 • Novruzoğlu, Rövşən. XXI əsr... Dünyanın sonu?. Azərbaycandan baxış: dövlətçiliyimiz üçün təhlükə mənbələri: milli təhlükəsizlik kontekstində: 5 cilddə / R. Novruzoğlu; elmi red.: M. Quluzadə, Z. Məmmədzadə
  III cild.- Bakı: Qanun, 2006.- 492 s.
 • Xələfov, Abuzər Alı oğlu. XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycanda kitabxana işinin əsas inkişaf istiqamətləri: mülahizələr, təkliflər və proqnozlar / A. A. Xələfov; red. K. İ. Aslan; AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana.- Bakı, 2006.- 106 s.
 • Aslanov, Elnur Kazım oğlu. Yeni dünya nizamı və milli inkişaf / E. K. Aslanov; elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2006.- 296 s.
 • Yeni iş yerləri = New jobs / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
  Aprel, 2006 = April, 2006.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2006.- 324 s.
 • Yeni iş yerləri = New jobs / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
  Yanvar, 2006 = January, 2006.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2006.- 326 s.
 • Yeni iş yerləri = New jobs / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
  İyul, 2006 = July, 2006.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2006.- 321 s.
 • Əliyev, Mayis Nəbi oğlu. Yoxsulluğa qarşı mübarizənin hüquqi problemləri: monoqrafiya / M. N. Əliyev; elmi red. A. M. Qasımov.- Bakı: Səda, 2006.- 182 s.
 • Abbasov, Mehman Salman oğlu. Əsrimizin qlobal ekoloji problemləri / M. S. Abbasov; elmi red. Q. Ş. Məmmədov.- Bakı: Elm, 2006.- 420 s.
 • Mirzəyev, Həsən İbrahim oğlu. Əsərləri / H. İ. Mirzəyev.
  X cild: Müstəqillik uğrunda, mübarizə yollarında / elmi red. Z. M. Həsənalıyev.- Bakı: Elm, 2006.- 688 s.
 • "Müstəqillik dövründə gənclik": müsabiqəli tələbə elmi konfransının materialları: Bakı, 29 aprel, 2005 / E. Həsənov [et al.]; Qafqaz Universiteti.- Bakı: Qafqaz Universiteti nəşri, 2005.- 316 s.
 • 17 dekabr 2004- cü il Azərbaycan Respublikası yerli özünüidarə orqanlarına (bələdiyyələr) seçkilərin müşahidəsinə (monitorinq) dair nəticələrin yekun hesabatı = Final Report on the Results of the Monitoring of the Municipality Elections in the Azerbaijan Republic on 17 December 2004 = Итоговый отчет о результатах мониторинга выборов в органы местного самоуправления (муниципалитеты) Азербайджанской Республики, состоявшихся 17 декабря 2004 года.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 172 s.
 • 2004-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının yekunları haqqında.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2005.- 76 s.
 • 2004-cü ildə yaranmış təkrar xammal, tullantılar və onların istifadəsi: seçmə müayinənin yekunları / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Yanacaq-enerci və material balansları şöbəsi, 2005.- 292 s.
 • Antikorrupsiya: sənədlər toplusu / Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası; layihənin rəh. V. T. Novruzov; tərt., bur. məsul Ş. H. Yaqubov.- Bakı: "İqtisadiyyat və audit" jurnalının nəşri, 2005.- 244 s.
 • Audit: qanunvericilik və normativ sənədlər / Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası
  III cild / tərt.: F. İsmayılov, Q. H. Bayramov; red. Ş. H. Yaqubov.- Bakı: "İqtisadiyyat və audit" jurnalının nəşri, 2005.- 337 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Azerbaycan: Küreselleşmenin talepleri: geçmişten dersler, bugünün gerçekleri ve geleceğin perspektifleri / R. Ə. Mehdiyev; ed. M. M. Kalkışım.- İstanbul: Da Yayınçılık, 2005.- 448 s.- türk dilində
 • Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi / Y. M. Mahmudov; elmi red.: M. N. Mirzəyev; red.: E. M. Lətifova.- Bakı: Təhsil, 2005.- 140 s.
 • Heydərov, Kəmaləddin Fəttah oğlu. Azərbaycan gömrüyü sabit inkişaf yolunda / K. F. Heydərov; elmi red. R. F. Mustafayev.- Bakı: Ozan, 2005.- 128 s.
 • Azərbaycan naminə / Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası; red. heyəti: M. İ. Əlizadə [et al.]; tərt.: Ç. H. Məmmədova, İ. Əlizadə
  IV kitab: noyabr, 2004- dekabr, 2004.- Bakı: Bəstəkar NPM, 2005.- 342 s.
 • Azərbaycan naminə / Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası; red. heyəti: M. İ. Əlizadə [et al.]; tərt.: Ç. H. Məmmədova, İ. Əlizadə
  III kitab: iyul, 2004- oktyabr, 2004.- Bakı: Bəstəkar NPM, 2005.- 342 s.
 • Azərbaycan naminə / Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası; red. heyəti: M. İ. Əlizadə [et al.]; tərt.: Ç. H. Məmmədova, İ. Əlizadə
  II kitab: aprel, 2004- iyul, 2004.- Bakı: Bəstəkar NPM, 2005.- 342 s.
 • Azərbaycan naminə / Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası; red. heyəti: M. İ. Əlizadə [et al.]; tərt.: Ç. H. Məmmədova, İ. Əlizadə
  I kitab: oktyabr, 2003- mart, 2004.- Bakı: Bəstəkar NPM, 2005.- 342 s.
 • Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin fərdi şikayətlər üzrə qərarlarının toplusu = The Compilation of Judgements on Individual Complaints of the Constitutional Court of the Azerbaijan Republic = Сборник постановлений Конституционного Суда по индивидуальным жалобам / rus dil. tərc. A. Zeynalov [et al.].- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2005.- 774 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində
 • Allahverdiyev, Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və hüququnun əsasları: dərslik / S. S. Allahverdiyev; elmi red. E. Ə. Əliyev; Odlar Yurdu Universiteti.- Yenidən işlənmiş və əlavə olunmuş II nəşri.- Bakı: Digesta, 2005.- 336 s.
 • Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin İntizam Nizamnaməsi: 7 oktyabr 1997-ci il tarixli qanunla edilmiş əlavələr və dəyişikliklərlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2005.- 44 s.
 • Həsənov, Simran Seyfəddin oğlu. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin kommentariyası: ümumi hissə: 2005-ci il mayın 1-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklər / S. S. Həsənov.- Bakı: Nurlan, 2005.- 448 s.
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətin gömrük statistikası - 2004: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2005.- 432 s.
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətin gömrük statistikası - 2004, IV rüb: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2005.- 286 s.
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikası - 2005, I rüb: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2005.- 240 s.
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikası - 2005, II rüb: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2005.- 257 s.
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikası - 2005, III rüb: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2005.- 260 s.
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikası - 2005, IV rüb: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2005.- 254 s.
 • Azərbaycan Respublikasında Bələdiyyələrin hüquqi əsasları / Analitik İnformasiya və Araşdırmalar Mərkəzi; tərt. S. H. Nüseynzadə; bur. məsul A. T. Umbayev
  II cild.- Bakı: Naksuana, 2005.- 567 s.
 • Azərbaycan Respublikasının bank sistemi üçün hesablar planı və onun tətbiqinə dair göstərişlər / Azərbaycan Respublikası Milli Bankı.- Bakı: QAPP-POLIQRAF NPK, 2005.- 322 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: 14 yanvar 2005-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2005.- 268 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi: 15 yanvar 2005-ci ilə qədər əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2005.- 500 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi: 15 yanvar 2005-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2005.- 179 s.
 • Piriyev, Əzim Səlim oğlu. Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə orqanları: dərslik / Ə. S. Piriyev; red. M. C. Qarayeva.- Bakı: Çıraq, 2005.- 608 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi: 5 fevral 2005-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2005.- 264 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası: 24 avqust 2002-ci il tarixdə olan dəyişiklik və əlavələrlə.- Bakı: Qanun, 2005.- 64 s.
 • Əsgərov, Ziyafət Abbas oğlu. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququnun əsasları: dərslik / Z. A. Əsgərov, E. H. Nəsirov, M. İsmayılov; elmi red. Z. A. Əsgərov.- Bakı: QAPP-POLIQRAF NPK, 2005.- 376 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2005.- 616 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi: 25 yanvar 2005-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2005.- 239 s.
 • Əliyev, Etibar Əli oğlu. Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat hüququ: dərs vəsaiti / E. Ə. Əliyev; elmi red. L. H. Hüseynov; red. A. A. Abbasbəyli; Bakı Dövlət Universiteti, Bakı Biznes Universiteti.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2005.- 544 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi: Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il 11 noyabr, 2004-cü il 8 iyun, 12 oktyabr və 30 dekabr, 2005-ci il 4 mart, 14 iyun və 28 iyun tarixli Qanunlarına əsasən edilmiş dəyişikliklər və əlavələrlə.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2005.- 328 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: 5 yanvar 2005-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Təkrar nəşr.- Bakı: Qanun, 2005.- 352 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: 1 fevral 2005-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2005.- 196 s.
 • Azərbaycan rəqəmlərdə - 2005: statistik məcmuə = Azerbaijan in figures- 2005: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev.- Bakı: Səda, 2005.- 249 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Azərbaycan-1995
  III hissə: Qarşıdurmadan milli həmrəyliyə.- Bakı, 2005.- 456 s.
 • Azərbaycan-1995
  II hissə: Qarşıdurmadan milli həmrəyliyə.- Bakı, 2005.- 408 s.
 • Azərbaycan-1995
  I hissə: Qarşıdurmadan milli həmrəyliyə.- Bakı, 2005.- 456 s.
 • Azərbaycan-2003: inkişaf strategiyasında yeni mərhələ.- Bakı, 2005.- 520 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Azərbaycan: qloballaşma dövrünün tələbləri: keçmişin dərsləri, bu günün reallıqları və gələcəyin perspektivləri. Azərbaycan- Siyasət və hökumət. Azərbaycan- Dövlətçilik- Tarix. Qloballaşma- Azərbaycan. Azərbaycan- İqtisadi aspektlər / R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: XXI-YNE, 2005.- 464 s.
 • Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar - 2005: statistik məcmuə = Crimes and offence in Azerbaijan - 2005: statistical publication / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. E. Tağıyeva.- Bakı: Səda, 2005.- 94 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Hacıyeva, Təranə. Azərbaycanda dövlət dili: monoqrafiya / T. Hacıyeva; elmi red. N. Q. Cəfərov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2005.- 62 s.
 • Yanq, Ronald. Azərbaycanda kadrların idarə edilməsinə müasir yanaşma- insan inkişafı = Unlocking the human potential a new approach to HRM for the Civil Service of Azerbaijan / R. Yanq, A. Gilmor, G. D. Quliyeva; tərc. A. A. Qədirli.- Bakı: Ozan, 2005.- 448 s.
 • Azərbaycanda milli siyasət və strateji inkişaf XXI əsrin astanasında: sosial, siyasi və ideoloji aspektlər / Ə. M. Həsənov [et al.]; tərt., bur. məsul S. Həsənov, baş red. Y. Rüstəmov, elmi red. Ə. M. Tağıyev; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: Yazıçı, 2005.- 195 s.
 • Quliyeva, Nərgiz Məlik qızı. Azərbaycanda müasir kənd ailəsi və ailə məişəti: monoqrafiya / N. M. Quliyeva; elmi red. T. H. Musayeva.- Bakı: Elm, 2005.- 346 s.
 • Azərbaycanda tikinti - 2005: statistik məcmuə = Construction in Azerbaijan - 2005: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev.- rəsmi nəşr.- Bakı: Səda, 2005.- 364 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət - 2005: statistik məcmuə = Education, science and culture in Azerbaijan - 2005: statistical publication = Образование, наука и культура в Азербайджане - 2005: статистический сборник / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Bakı: Səda, 2005.- 489 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanda uşaqlar - 2005: statistik məcmuə = Children in Azerbaijan - 2005: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Bakı: Səda, 2005.- 138 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinə dair statistik məlumatlar: 2004-cü ilin yanvar-dekabr aylarında = Statistical information on food security in Azerbaijan: january-december, 2004 / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2005.- 125 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinə dair statistik məlumatlar: 2005-ci ilin yanvar-iyun aylarında = Statistical information on food security in Azerbaijan: january-june, 2005 / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2005.- 266 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinə dair statistik məlumatlar: 2005-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında = Tatistical information on food security in Azerbaijan: janvary-september, 2005 / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2005.- 316 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanda ətraf mühit və səhiyyə - 2005: statistik məcmuə = Enviroment and health care in Azerbaijan - 2005: statistikal yearbook / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Bakı: Səda, 2005.- 218 s..- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Abbasov, Çingiz Mikayıl oğlu. Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya yolları: monoqrafiya / Ç. M. Abbasov; tərc. A. Q. Rəhmanov; red. Ə. X. Nuriyev; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Geostrateji Araşdırmalar Mərkəzi.- Bakı: Elm, 2005.- 252 s.
 • Azərbaycanın regionları - 2005: məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2005.- 713 s.
 • Azərbaycanın statistik göstəriciləri - 2005 = Statistical yearbook of Azerbaijan- 2005 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2005.- 869 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Azərbaycanın əhalisi - 2005: statistik bülleten = Population of Azerbaijan - 2005: statistical bulletin / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; bülletenin rəh. A. Məmmədov.- Bakı, 2005.- 115 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Eminov, Zakir Namin oğlu. Azərbaycanın əhalisi: iqtisadi, sosial və demoqrafik problemlər: monoqrafiya / Z. N. Eminov; elmi red. E. Q. Mehrəliyev.- Bakı, 2005.- 560 s.
 • Bələdiyyələr haqqında sənədlər toplusu: 2005-ci il 1 sentyabra qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / tərt. Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2005.- 312 s.
 • Rüstəmov, İlqar. Çevrilişdən çevrilişə / İ. Rüstəmov; red. N. B. Məmmədli.- Bakı: Gənclik, 2005.- 186 s.
 • Dövlət qulluğu haqqında sənədlər toplusu: 01.09.2005-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul: Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2005.- 160 s.
 • Ağamalı, Fəzail Rəhim oğlu. Dövlətçiliyimizin İlham Əliyev mərhələsi / F. R. Ağamalı; elmi red. Ə. Əhmədov.- Bakı: OSKAR NPM, 2005.- 304 s.
 • Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı: Bakı, 9-10 noyabr 2001-ci il, "Respublika" Sarayı = Первый съезд Азербайджанцев Мира: Баку, 9-10 ноября 2001 г., Дворец "Республика" / Azərbaycan Respublikası xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Respublikası "Kitab" cəmiyyəti.- Bakı: İndigo, 2005.- 234 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi / Q. Ş. Məmmədov, M. Y. Xəlilov.- Bakı: Elm, 2005.- 880 s.
 • Muradov, Allahyar Niyaz oğlu. Elmi-texniki potensial: əsas inkişaf meylləri və problemləri: monoqrafiya / A. N. Muradov; elmi red. Ş. M. Muradov, C. B. Quliyev; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2005.- 324 s.
 • Fəlsəfə və həyat: elmi məqalələr toplusu / AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu
  I bur. / red. Y. İ. Rüstəmov [et al.].- Bakı: Səda, 2005.- 244 s.
 • Heydər Əliyev fondu: 2004-2005 / ön sözün müəl. M. A. Əliyeva.- Bakı, 2005.- 104 s.
 • Heydər Əliyev irsi və Azərbaycan dövlətçiliyi / Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra Katibliyi.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2005.- 911 s.
 • Yusifov, Mübariz İmran oğlu. Heydər Əliyev işığında / M. İ. Yusifov; red. Ç. Hüseynzadə.- Bakı: Nurlan, 2005.- 180 s.
 • Heydər Əliyev mənim həyatımda / tərt. İ. Hüseynli; red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Təhsil, 2005.- 372 s.
 • Aslanov, Aslan Əhməd oğlu. Heydər Əliyev və AzərTAc / A. Ə. Aslanov; red.: V. Musayev, D. M. İsmayılov.- Bakı: Nurlan, 2005.- 178 s.
 • Əliyev, Nəriman Əşrəf oğlu. Heydər Əliyev və Bakının memarlığı / N. Ə. Əliyev.- Bakı: Ulduz, 2005.- 223 s.
 • Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə
  V kitab: İKT dövlətləri / tərt.-müəl.: Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə; red. M. Qurbanlı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 357 s.
 • Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə
  IV kitab: İran İslam Respublikası / tərt.-müəl.: Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə; red. M. Qurbanlı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 478 s.
 • Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə
  III kitab: Türkiyə / tərt.-müəl.: Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə; red. M. Qurbanlı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 757 s.
 • Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə
  II kitab: Türkiyə / tərt.-müəl.: Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə; red. M. Q. Qurbanlı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 589 s.
 • Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə
  I kitab: Türkiyə / tərt.-müəl.: Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə; red. M. Q. Qurbanlı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 542 s.
 • Hərbi xidmətkeçmə haqqında əsasnamə: Azərbaycan Respublikasının 3 oktyabr 1997-ci il tarixli 377-IQ saylı Qanunu ilə təsdiq edilmişdir: 2004-cü il oktyabrın 1-dək olan dəyişikliklər və əlavələr / tərt. A. C. Əliyev.- Bakı: Sipər Hüquq Mərkəzi, 2005.- 224 s.
 • İlham Əliyevin son 6 ayda Prezidentlik fəaliyyəti və Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyəti = Presidency of Ilham Aliyev for the last 6 months and status of civil society in Azerbaijan = Деятельность Президента Ильхама Алиева за последние 6 месяцев и Гражданское Общество в Азербайджане / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası; tərc.: L. Qafarlı, N. Bağırova.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2005.- 95 s.
 • Tağıyev, Əlikram Mirhəsən oğlu. İnsan və siyasət: monoqrafiya / Ə. M. Tağıyev; elmi red. R. S. Mirzəzadə; red. V. Məmmədrzayev; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: "MBM" MMC, 2005.- 188 s.
 • Əlirzayev, Əli Qənbərəli oğlu. İslahatlar və sürətləndirmə strategiyası şəraitində Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri: təcrübə, meyllər və perspektiv istiqamətlər / Ə. Q. Əlirzayev.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 538 s.
 • Məmmədova, Səadət Davud qızı. Keçid dövründə şəxsiyyət problemi: sosioloji aspekt / S. D. Məmmədova; elmi red. R. C. Əzimova.- Bakı: Elm, 2005.- 148 s.
 • Minilliyin inkişaf məqsədlərinə nail olmaq istiqamətində Azərbaycanın tərəqqisi: icra hesabatı - 2003/2004 / Yoxsulluğun Azaldılması və İqtisadi İnkişaf üzrə Dövlət Proqramı.- Bakı, 2005.- 201 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti: dərslik / Ə. M. Həsənov; elmi red.: S. M. Qəndilov, Ə. B. Mehdiyev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2005.- 752 s.
 • Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti fənninə dair metodik vəsait: ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün / Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası; tərt. Ə. M. Həsənov; elmi red.: N. Məhərrəmov, E. Əhmədov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2005.- 110 s.
 • Qafarov, Şamil Saleh oğlu. Müasir iqtisadi sistem və qloballaşma: monoqrafiya / Ş. S. Qafarov; elmi red. Ş. M. Muradov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Polygraphic Production, 2005.- 632 s.
 • Mühasibat işi: normativ sənədlər toplusu: 22 iyun 2005-ci ilədək əlavə və dəyişikliklər / nəşrə məsul: Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2005.- 1136 s.
 • Mühasibat uçotu: qanun, qaydalar, təlimat / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2005.- 456 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  16-cı kitab: iyun, 1998- iyul, 1998.- Bakı: Azərnəşr, 2005.- 552 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  15-ci kitab: mart, 1998- iyun, 1998.- Bakı: Azərnəşr, 2005.- 528 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  14-cü kitab: dekabr 1997- fevral 1998.- Bakı: Azərnəşr, 2005.- 520 s.
 • Şəkuri, Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii ehtiyatları və onların qorunması / B. Q. Şəkuri, A. H. Mərdanlı; elmi red. Z. Nəcəfova.- Bakı: "MBM" MMC, 2005.- 344 s.
 • Naxçıvana xoş gəlmisiniz! = Welcome to Nakhchivan!.- Naxçıvan, 2005.- 25 s.
 • Ovçuluq haqqında: normativ-hüquqi aktlar toplusu / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2005.- 116 s.
 • Özünü doğrultmuş varislik / tərt. D. Xəlilova; red. T. Budaqov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2005.- 135 s.
 • Pasportlar, şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyatla bağlı normativ aktlar.- Bakı: Qanun, 2005.- 172 s.
 • Qeyri-hökumət təşkilatlarında maliyyə idarəetməsinin təşkili / tərt.-müəl. A. Nəsibov, M. Babayev, B. Osmanov.- Bakı: Teymur Poliqraf MMC, 2005.- 104 s.
 • Regionların sosial-iqtisadi inkişafı: 2004-2008-ci illər: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. A. M. Vəliyev
  Yanvar, 2005.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2005.- 275 s.
 • Rəhimzadə, Mirvari Əziz qızı. Sabaha saçılan nur / M. Ə. Rəhimzadə, İ. Əsgəroğlu; elmi red.: R. Novruzoğlu, M. Əhmədoğlu.- Bakı: Ozan, 2005.- 302 s.
 • Sağlamlıq imkanları məhdud olan insanlar haqqında sənədlər toplusu: qanunlar, fərmanlar, sərəncamlar / Azərbaycan Gənc Hüquqşünaslar Birliyi; tərt.: Ş. Şükürov, R. Nurəliyev, S. Abdullayev; red. E. Məmişov.- Bakı, 2005.- 234 s.
 • Piriyev, Abbas Musa oğlu. Siyasi strategiya və milli təhlükəsizlik: monoqrafiya / A. M. Piriyev; red. F. Q. Vahidov; Bakı Dövlət Universiteti.- Yenidən işlənilmiş nəşr.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.- 544 s.
 • Əliyev, Aqil Əlirza oğlu. Sosial sferanın iqtisadi və metodoloji əsasları: monoqrafiya / A. Ə. Əliyev, A. S. Quliyev; red. A. Ş. Şəkərəliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 304 s.
 • Xoşməramlı səfir
  I kitab / tərt.: H. Paşayev, A. Qasımov; elmi red. İ. M. Hüseynova.- Bakı: ŞƏMS, 2005.- 192 s.
 • Xronologiya: Azərbaycan xalqının ulu öndəri Heydər Əlirza oğlu Əliyev / tərt. Ə. Əlisəfaoğlu; red. Ə. Əlirzaqızı.- Bakı: Araz, 2005.- 178 s.
 • İsmayılov, Çingiz. Xəzər dənizinin və sahilyanı ərazilərin ekologiyası / Ç. İsmayılov; Ekson Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti MMM, Ekson Mobilin törəmə şirkəti.- Bakı: Ayna Mətbu Evi, 2005.- 127 s.
 • Yerli büdcə prosesi
  № 2: Bələdiyyənin sosial-iqtisadi inkişaf proqramı: metodiki tövsiyə.- Bakı: "Ekspert" iqtisadi jurnalı, 2005.- 64 s.
 • Yerli büdcə prosesi
  № 1: Bələdiyyədə büdcə sənədləşməsi: metodiki tövsiyə.- Bakı: "Ekspert" iqtisadi jurnalı, 2005.- 68 s.
 • Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə dövlət proqramı: 2003-2005: illik konfrans, Bakı, 12 may, 2005.- Bakı, 2005.- 52 s.
 • YUNESKO-Azərbaycan: gələcəyə körpü: toplu = UNESCO-Azerbaijan: bridge to future / tərt.: R. Süleymanov, A. Axundov.- Bakı: Təhsil, 2005.- 160 s.
 • Qaralov, Zahid İbrahim oğlu. Əbədiyyətə gedən yollar / Z. İ. Qaralov; tərt. G. Zahidqızı.- Bakı: Elm, 2005.- 576 s.
 • Qasımov, Alış Məmiş oğlu. Əmək hüququ: ümumi hissə: dərs vəsaiti / A. M. Qasımov; elmi red. İ. İ. İsmayılov.- Bakı: Qanun, 2005.- 280 s.
 • Mirzəyev, Məmməd Ələkbər oğlu. "Qara qızıl" ağ səadət rəngində / M. Ə. Mirzəyev, C. X. Mirzəliyev
  V kitab.- Bakı: "MBM" MMC, 2004.- 208 s.
 • "Əsrin müqaviləsi"- 10 il = "The contract of the century"- 10 years.- Bakı, 2004.- 36 s.
 • Azərbaycan dövlət qulluğunda kadrların idarəolunması ixtisasının yaradılması
  I cild / red.: R. Yanq, A. Gilmor.- Bakı, 2004.- 81 s.
 • Azərbaycan iqtisadiyyatının cari və potensial müqayisəli üstünlüklərinin tədqiqi / İqtisadi İslahatlar Mərkəzi.- Bakı, 2004.- 24 s.
 • Azərbaycan parlamenti və beynəlxalq təşkilatlar = Parliament of Azerbaijan and international organizations / tərc.: S. Qəhrəmonova, R. Axundov, İ. Quliyev; tərt.: A. Babayev, H. Babayev; red. M. N. Ələsgərov.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2004.- 420 s.
 • Azərbaycan Prezidenti / red. V. Yolçiyev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2004.- 264 s.
 • Cəfərov, İlqar Mərdan oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının şərhi / İ. M. Cəfərov; elmi red. E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2004.- 552 s.
 • Əsgərov, İdris Qasım oğlu. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin kommentariyası / İ. Q. Əsgərov, B. H. Əsədov; red. Y. Ə. Mehdiyev.
  I kitab.- Bakı: Qanun, 2004.- 520 s.
 • Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının Bülleteni
  № 6-7 / red. F. Məmmədov.- Bakı: Ədliyyə Nəşriyyat Evi MMC, 2004.- 80 s.
 • Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının Bülleteni
  № 5 / red. F. Məmmədov.- Bakı: Ədliyyə Nəşriyyat Evi MMC, 2004.- 92 s.
 • Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı: 2004-2008-ci illər / red. F. C. Əliyev; tərt. T. Ə. Əhmədov.- Bakı: Nurlar NPM, 2004.- 160 s.
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətin gömrük statistikası - 2004, III rüb: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2004.- 276 s.
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikası - 2004, I rüb: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2004.- 264 s.
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikası - 2004, II rüb: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2004.- 273 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: 2004-cü il dekabrın 1-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2004.- 416 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi: 2004-cü il dekabrın 1-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2004.- 740 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi: 2004-cü il fevralın 20-nə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2004.- 112 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman): həbs edən zaman nələri unutmamalısan?.- Bakı, 2004.- 12 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman): tutulduğun zaman nələri bilməlisən?.- Bakı, 2004.- 20 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) aparatı: İşgəncəyə- yox! Çevik araşdırma qrupu ilə əməkdaşlığa hazırsınızmı?.- Bakı, 2004.- 12 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2004.- 240 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi: 2004-cü il mayın 1-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2004.- 296 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Məcəllələr Külliyyatı.- Bakı: Qanun, 2004.- 1608 s.
 • Bayramov, Mayıl Abbas oğlu. Azərbaycan Respublikasının məhkəmə hakimiyyəti / M. A. Bayramov; elmi red. M. Ə. Cəfərquliyev.- Bakı: Qanun, 2004.- 408 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi: 2004-cü il mayın 1-dək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Təkrar nəşr.- Bakı: Qanun, 2004.- 108 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası: 1999-2003 / tərt. Ə. Nuriyev; red. S. M. Qəndilov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 424 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Torpaq qanunvericiliyi üzrə praktiki toplu / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2004.- 592 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: 2000-ci il 11 iyul tarixli qanunla təsdiq edilmiş, 2001-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minmişdir: 2004-cü il martın 1-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2004.- 356 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: 15 fevral 2004-cü ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə.- Təkrar nəşr.- Bakı: Qanun, 2004.- 280 s.
 • Allahverdiyev, Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikasının vərəsəlik hüququ: vərəsəlik qanunvericiliyinin kommentariyası: mühazirə kursu: dərs vəsaiti / S. S. Allahverdiyev; elmi red. S. Səlimov.- Bakı: Nurlan, 2004.- 500 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: 2004-cü il oktyabrın 1-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2004.- 272 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: 05.08.2004-cü ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə.- Bakı: Qanun, 2004.- 204 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Qanunvericiliyi / tərt. Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2004.- 592 s.
 • Azərbaycan rəqəmlərdə - 2004: statistik məcmuə = Azerbaijan in figures- 2004: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev.- Bakı: Səda, 2004.- 247 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Azərbaycan əhalisinin sosial-iqtisadi müdafiə olunmasının müayinəsi = People's sosio-economic security survey of Azerbaijan = Обследование социально-экономической защищенности населения Азербайджана: toplu / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2004.- 201 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • İsmayılov, İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələri XX əsrdə / İ. Z. İsmayılov.- Bakı, 2004.- 154 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycan: Heydər Əliyevdən İlham Əliyevə: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin dövlət başçısı kimi fəaliyyətinin bir illiyinə həsr olunur / N. Q. Cəfərov, D. O. Osmanlı; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 160 s.
 • Babayev, Xanəli Babəli oğlu. Azərbaycançılıq, elmi-dini maarifçilik, mənəvi özünüdərk nümunəsi / X. Babayev; red. N. Abdullayev.- Bakı: Borçalı NPM, 2004.- 144 s.
 • Azərbaycanda ailələr - 2004: statistik məcmuə = Families in Azerbaijan - 2004: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev.- Bakı: Səda, 2004.- 400 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Hüseynov, Tofiq Həsən oğlu. Azərbaycanda bazar sisteminin iqtisadi problemləri: monoqrafiya / T. Hüseynov; elmi red. Ş. M. Muradov.- Bakı: Elm, 2004.- 228 s.
 • Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar - 2004: statistik məcmuə = Crimes and offence in Azerbaijan - 2004: statistical publication / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. E. Tağıyeva.- Bakı: Səda, 2004.- 94 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanda elm - 2004: statistik məcmuə = Science in Azerbaijan - 2004: statistical publication = Наука в Азербайджане - 2004: статистический сборник / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Bakı: Səda, 2004.- 157 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti: İlk illik məruzənin qısa icmalı = Состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане краткий обзор первого годичного доклада: краткий обзор первого годичного доклада = Provision and protection of human rights and freedoms in Azerbayjan: summary first annual report / E. T. Süleymanova.- Bakı: Qanun, 2004.- 174 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 • Yanq, Ronald. Azərbaycanda müasir dövlət qulluğu modeli axtarışı: dünya təcrübəsi kontekstində / R. Yanq, R. C. Şabanov; tərc.: A. A. Qədirli, İ. Hacıyeva, R. Əliyeva; red. Ə. Abdullayev.- Bakı, 2004.- 334 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində
 • Azərbaycanda mədəniyyət - 2004: statistik məcmuə = Culture in Azerbaijan - 2004: statistikal publication / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Bakı: Səda, 2004.- 101 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanda səhiyyə - 2004: statistik məcmuə = Health care in Azerbaijan - 2004: statistikal yearbook / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Bakı: Səda, 2004.- 149 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanda tikinti - 2004: statistik məcmuə = Construction in Azerbaijan - 2004: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev.- rəsmi nəşr.- Bakı: Səda, 2004.- 332 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanda təhsil - 2004: statistik məcmuə = Education in Azerbaijan - 2004: statistical publication / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Bakı: Səda, 2004.- 170 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanda uşaqlar - 2004: statistik məcmuə = Children in Azerbaijan - 2004: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Bakı: Səda, 2004.- 120 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanda əhalinin iqtisadi fəallığının müayinəsi: müayinənin keçirilməsinin metodologiyası və əmək bazarında vəziyyətin təhlili: toplu / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2004.- 234 s.
 • Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi - 2004: statistik məcmuə = Food security in Azerbaijan - 2004: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2004.- 813 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanda ətraf mühit - 2004: statistik məcmuə = Environment in Azerbaijan - 2004: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Bakı: Səda, 2004.- 110 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanı yeni qələbələrə aparan lider: görüşlər, rəsmi qəbullar, müsahibələr və məqalələr
  II kitab / tərt., ön sözün müəl. Z. Əzimov, elmi red. L. A. Məmmədova.-Bakı: ŞƏMS, 2004.-406 s.
 • Azərbaycanı yeni qələbələrə aparan lider
  I kitab: Görüşlər, rəsmi qəbullar, müsahibələr və məqalələr / red. V. İ. Abdullayev.- Bakı: ŞƏMS, 2004.- 536 s.
 • İmanova, Solmaz Muxtar qızı. Azərbaycanın beynəlxalq parlament təşkilatları ilə əlaqələri: 1991-1998-ci illər: monoqrafiya / S. M. İmanova; elmi red. M. C. Qasımlı.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 172 s.
 • Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri - 2004: statistik məcmuə = Demographic indicators of Azerbaijan - 2004: statistical publication / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev.- Bakı: Səda, 2004.- 385 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Azərbaycanın ekoetik problemləri: elmi, hüquqi, mənəvi aspektlər: monoqrafiya / Q. Ş. Məmmədov; elmi red. B. Ə. Budaqov.- Bakı: Elm, 2004.- 380 s.
 • Əhmədov Ə. Azərbaycanın iqtisadiyyatı / Ə. Əhmədov, M. Hacıyev; red. E. Cəfərov.- Bakı: Səda, 2004.- 177 s.
 • Azərbaycanın milli audit standartları / tərt.-müəl. Q. H.Bayramov, red. Ş. H. Yaqubov.- Bakı: Nağıl evi, 2004.- 338 s.
 • Səmədov, Abutalıb Qənbər oğlu. Azərbaycanın qurtuluş tarixi / A. Q. Səmədov
  II cild: Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi / elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: OSKAR NPM, 2004.- 376 s.
 • Azərbaycanın regionları - 2004: məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2004.- 697 s.
 • Azərbaycanın statistik göstəriciləri - 2004 = Statistical yearbook of Azerbaijan- 2004.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi: Səda, 2004.- 801 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Atakişiyev, Müşviq Cəmil oğlu. Azərbaycanın yeni neft siyasəti və iqtisadi yükşəliş / M. C. Atakişiyev; elmi red. Z. Ə. Səmədzadə.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2004.- 264 s.
 • Böyük insan haqqında / red. V. Yolçiyev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2004.- 296 s.
 • Böyük yolun davamçısı: Prezidentin yüz günü / red.: L. H. Hüseynov, A. M. Qasımov; tərt. E. İ. Abdullayev.- Bakı: Təhsil, 2004.- 304 s.
 • İbadoğlu, Qubad. Bələdiyyə büdcəsini necə təhlil etməli?: metodik vəsait / Q. İbadoğlu, A. Mehtiyev, R. Ağayev; elmi red. R. B. Əliyev.- Bakı: Ekspert, 2004.- 150 s.
 • Bələdiyyə qanunvericiliyinin mövcud vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri / Mülki Cəmiyyətə Doğru Mərkəzi, Dünya Bankı, Avrasiya Fondu, Açıq Cəmiyyət İnstitutu- Yardım Fondu; red. E. Məmmədli.- Bakı: Nağıl evi, 2004.- 216 s.
 • Bələdiyyələr haqqında sənədlər toplusu: 2004-cü ilin mayına qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / tərt. Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2004.- 292 s.
 • Göyçaylı, Şövqi Yusifziya oğlu. Coğrafiya və coğrafi ekologiyanın problemləri: nəzəri və metodoloji aspektlər: monoqrafiya / Ş. Y. Göyçaylı.- Bakı: Ulu, 2004.- 268 s.
 • Cəmiyyət. İdeologiya. Təfəkkür: məqalələr toplusu / AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu; red. Y. İ. Rüstəmov [et al.].- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2004.- 202 s.
 • Qəhrəmanov, Nadir. Dayaq nöqtəsi / N. Qəhrəmanov; elmi red. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Nurlan, 2004.- 196 s.
 • Demokratikləşmənin inkişafında vətəndaş cəmiyyəti ilə birgə insan hüquqları üzrə maarifləndirmənin rolu: Ombudsmanların III Bakı Beynəlxalq Konfransının materialları = Human Rights Education in Collaboration with the Civil Society-Key of Democratization: reports at the III Baku International Conference of the Ombudspersons / E. Suleymanova [et al.]; tərt M. Məmmədov; red. E. Suleymanova.- Baku, 2004.- 136 p.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 • Mirzəzadə, Aydın Böyükkişi oğlu. Demokratiya plyus / A. B. Mirzəzadə.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2004.- 415 s.
 • Dövlət qulluğu haqqında sənədlər toplusu.- Bakı: Qanun, 2004.- 156 s.
 • Yusifov, Mübariz İmran oğlu. Dövlətçilik və dil / M. İ. Yusifov; red.: Ş. Yusifli, R. Ələkbərov; Gəncə Dövlət Universiteti.- Bakı: Nurlan, 2004.- 176 s.
 • Dünyanı heyran qoyan insan / bur. məsul R. Ə. Mehdiyev, tərt.-red. A. Ə. Aslanov, V. Musayev, D. M. İsmayılov.- Bakı: Azərnəşr, 2004.- 376 s.
 • Şəkərəliyev, Arif Şəkərəlı oğlu. Gömrük işinin təşkili və idarə olunması: dərslik / A. Ş. Şəkərəliyev, C. Q. Nuriyev, A. Ə. Əliyev; red. Ş. S. Bağırov.- Yenidən işlənmiş və tamamlanmış variantda.- Bakı: Qanun, 2004.- 324 s.
 • Heydərov, Kəmaləddin Fəttah oğlu. Gömrük işinin əsasları: dərslik / K. F. Heydərov.- Bakı: Qanun, 2004.- 568 s.
 • Çobanov, Mədəd Namaz oğlu. Görkəmli strategiyaçı / M. N. Çobanov; elmi red. N. M. Xudiyev; red. İ. İsmayılov; Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Mərkəzi.- II nəşr.- Bakı: Borçalı NPM, 2004.- 60 s.
 • Gələcək gənclərindir / red. Ə. M. Qarayev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2004.- 496 s.
 • Heydər Əliyev - Ümummilli lider / Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra Katibliyi.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2004.- 774 s.
 • Hüseynov, Həsən. Heydər Əliyev Azərbaycanın tarixi, İlham Əliyev bu tarixin davamıdır / H. Z. Hüseynov; red. Ə. Əhədov.- Bakı: Araz, 2004.- 330 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan idmanı: sənədli publisistika / Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi; red. heyəti: Ə. M. Qarayev [et al.].- Bakı: Turan evi, 2004.- 160 s.
 • Bayramov, Qurban Məmməd oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan tarix elmi / Q. M. Bayramov; elmi red. İ. M. Hüseynova.- Bakı: Təhsil, 2004.- 264 s.
 • Xəlilov, Rahid Süleyman oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan, Atatürk və türk dünyası Nizami Cəfərovun elmi araşdırmalarında / R. S. Xəlilov; elmi red. Y. İ. Rüstəmov; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: Elm, 2004.- 148 s.
 • Heydər Əliyevin İran İslam Respublikası ilə əlaqədar baxışları: İran İslam Respublikasının hörmətli Prezidenti Zati-Aliləri cənab Seyid Məhəmməd Xatəminin Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri / tərt. F. Bəyat.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 156 s.
 • Heyvandarlığın inkişafının əsas məsələlərinə dair birdəfəlik müayinənin yekunları: 2003-cü ilin sentyabr ayı vəziyyətinə: statistik məcmuə = Results of a one-off survey on basic aspects of livestock farming development: on september, 2003: statistical issue / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2004.- 605 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Hüquqi dövlətdə KİV və Məhkəmə Hakimiyyəti: beynəlxalq konfrans = Presse und Justiz im Rechtsstaat: die Internationale Konferenz = Mass Media, the Judiciary and the Rule of Law: international Conference = СМИ и судебная власть в правовом государстве: международная конференция.- Bakı, 2004.- 556 s.- Azərbaycan, alman, ingilis və rus dillərində
 • Tağıyev, Əlikram Mirhəsən oğlu. İki əsrin qovşağında Azərbaycan: milli və millətlərarası problemlərin həlli yolunda / Ə. M. Tağıyev, M. A. Şükürov.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 194 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. İlham Əliyev: siyasi portret cizgiləri / N. Q. Cəfərov, D. O. Osmanlı; elmi red. N. S. Əhmədli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: AzAtaM, 2004.- 76 s.
 • İlham Əliyevin prezidentliyinin 365 günü və vətəndaş cəmiyyəti: sosioloji tədqiqat: sentyabr-dekabr 2004 = Civil society and 365 days of Ilham Aliyev’s presidency: Sociological survey: September-December 2004 = 365 дней президентства Ильхама Алиева и гражданское общество: социологическое исследование: сентябрь-декабрь 2004 / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası; Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası.- Bakı: Polygraphic Production, 2004.- 488 s.
 • Novruzov, Vahid Tapdıq oğlu. İnkişaf və tərəqqinin Heydər Əliyev modeli / V. T. Novruzov; red. Ş. H. Yaqubov.- Bakı: Azərnəşr, 2004.- 288 s.
 • Muradov, Şahbaz Musa oğlu. İnsan potensialı: əsas meyllər, reallıqlar, problemlər: monoqrafiya / Ş. M. Muradov; red. A. A. Nadirov.- Bakı: Elm, 2004.- 660 s.
 • Abışov, Vaqif Gülağa oğlu. İnzibati hüquq: dərs vəsaiti: 3 hissədə / V. G. Abışov, A. V. İsmayılov, H. Q. Eyvazov
  I hissə / elmi red. M. B. Əhmədov.- Bakı: Qanun, 2004.- 316 s.
 • İqtisadiyyat və neft: Heydər Əliyevin yeni neft strategiyasının reallaşmasında İlham Əliyevin xidmətləri / red. N. Süleymanov.- Bakı: Nurlan, 2004.- 234 s.
 • Abbasov, Vaqif Məhərrəm oğlu. Liderlik fəlsəfəsi / V. M. Abbasov; red. F. Nadir.- Bakı: Təhsil, 2004.- 204 s.
 • Quliyev, Fərid Tofiq oğlu. Millət və dövlət gəlirləri: gəlir nəzəriyyəsi: monoqrafiya / F. T. Quliyev; elmi red. M. X. Meybullayev.- Bakı: Nağıl evi, 2004.- 328 s.
 • Minilliyin inkişaf məqsədlərinin əldə edilməsi istiqamətində Azərbaycanın nailiyyətləri: illik hesabat - 2003 / Yoxsulluğun Azaldılması və İqtisadi İnkişaf üzrə Dövlət Proqramı.- Bakı, 2004.- 119 s.
 • Qənbərov, Miri Əhəd oğlu. Minilliyin zirvəsində: publisistik məqalələr, müsahibələr, xatirələr, rəylər... / M. Ə. Qənbərov; tərt.-red. İ. Əmənullayev.- Bakı: MBM, 2004.- 360 s.
 • Əsgərov, Ələddin Abdulla oğlu. Müasir ekologiya: ekologiyaya giriş: dərslik / Ə. A. Əsgərov, E. M. Hüseynov.
  I cild.- Gəncə: İlkin, 2004. - 316 s.
 • Hüseynova, İradə Mehtiqulu qızı. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu: monoqrafiya / İ. M. Hüseynova; elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Təhsil, 2004.- 472 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  13-cü kitab: oktyabr, 1997- dekabr,1997.- Bakı: Azərnəşr, 2004.- 520 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  12-ci kitab: avqust, 1997- oktyabr, 1997.- Bakı: Azərnəşr, 2004.- 432 s.
 • Özəlləşdirmə və qiymətli kağızlar haqqında sənədlər toplusu / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2004.- 624 s.
 • Əliyev, Mayis Nəbi oğlu. Pensiya hüququnun problemləri: dərslik / M. N. Əliyev; elmi red. A. M. Qasımov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2004.- 642 s.
 • Quliyev, Raqib. Postsosialist iqtisadi transformasiyası: Azərbaycandan dəyərləndirmələr / R. Quliyev; Azərbaycan Texniki Universiteti, Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar və İnkişaf Agentliyi.- Bakı: Nurlar NPM, 2004.- 288 s.
 • Prezident İlham Əliyev / bur. məsul R. Ə. Mehdiyev; tərt.: T. Ə. Əhmədov, H. Musayev, E. Qədirli; elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2004.- 366 s.
 • Aslanova, Rəbiyyət Nurullah qızı. Qloballaşma və mədəni müxtəliflik / R. N. Aslanova.- Bakı: Elm, 2004.- 264 s.
 • Kərimov, Vaqif Həsən oğlu. Qoşa zirvə / V. H. Kərimov; bur. məsul. M. N. Ələsgərov; elmi red. E. Məmmədov; red. Ə. Oğuz.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2004.- 176 s.
 • Regional Görüşlər - 2004: İctimai Maarifləndirmə və Yayım Proqramı / Yoxsulluğun Azaldılması və İqtisadi İnkişaf üzrə Dövlət Proqramı, Minilliyin İnkişaf Məqsədləri.- Bakı: Ümid, 2004.- 43 s.
 • Regionların sosial-iqtisadi inkişafı: 2004-2008-ci illər: statistik məlumat / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. A. M. Vəliyev
  İyul, 2004.- Bakı: Səda, 2004.- 168 s.
 • Sabaha doğru / "Heydər Əliyev irsi" Beynəlxalq Elektron Kitabxana; bur. məsul V. Süleymanov.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2004.- 82 s.
 • Quliyev, İbrahim. Sabaha inamla və İlhamla / İ. Quliyev; elmi red. A. Mirzəzadə.- Bakı: Təhsil, 2004.- 144 s.
 • Siyasət zirvəsində / tərt. E. Nəsibov; elmi red. S. M. Qəndilov.- Bakı: Yurd NPB, 2004.- 439 s.
 • Abdullayev, Vaqif İdris oğlu. Sülh və sabitlik prezidenti / V. İ. Abdullayev; elmi red. R. F. Mustafayev.- Bakı: Təhsil, 2004.- 280 s.
 • Qasımov, Alış Məmiş oğlu. Taleyi tarixə dönən şəxsiyyət: Azərbaycan əsrlərin qovuşağında: tarix və reallıqlar / A. M. Qasımov; elmi red. F. F. Qasımzadə.- Bakı: Təhsil EİM, 2004.- 240 s.
 • Rəhimov, Sabir Hilal oğlu. Turizm- ekskursiya işinin təşkili: dərs vəsaiti / S. H. Rəhimov; elmi red. H. B. Soltanova.- Bakı: Mütərcim, 2004.- 12 s.
 • Musayev, Akif Fərhad oğlu. Vergi siyasətinin iqtisadi problemləri / A. F. Musayev.- Bakı: Elm, 2004.- 792 s.
 • Kəlbiyev, Yaşar Atakişi oğlu. Vergilər və vergitutma: sxem və cədvəllərdə: dərs vəsaiti / Y. A. Kəlbiyev; elmi red. A. F. Musayev.- Bakı: Təfəkkür NPM, 2004.- 400 s.
 • Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı Qaydası: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 31 oktyabr tarixli 145 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2004.- 52 s.
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Xalq və dövlət naminə / N. M. Xudiyev; elmi red. F. Şahbazlı; red.: A. Əhmədova, S. Ağababayeva.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2004.- 400 s.
 • Xalqa bağışlanan ömür
  IV kıtab / elmi red. İ. M. Hьseynova.- Bakı: ŞƏMS, 2004.- 392 s.
 • Xalqa bağışlanan ömür
  III kitab / tərt. M. Xəlilov.- Bakı: ŞƏMS, 2004.- 544 s.
 • Xalqa bağışlanan ömür
  II kitab / tərt. O. Abbasoğlu.- Bakı: ŞƏMS, 2004.- 520 s.
 • Əsgəroğlu, İslam. Xilaskar. Qurucu. Fövqəlbəşər / İ. Əsgəroğlu.- Bakı: Ozan, 2004.- 296 s.
 • Novruzoğlu, Rövşən. XXI əsr... Azərbaycan dövlətçiliyinin təhlükə mənbələri: milli təhlükəsizlik kontekstində: 5 cilddə / R. Novruzoğlu; elmi red.: M. N. Quluzadə, Z. Məmmədzadə.
  I cild / elmi red.: M. Quluzadə, Z. Məmmədzadə.- Bakı: NUR-A, 2004.- 492 s.
 • Qasımov, Əbdül. Xəzər dənizi planktonunun ekologiyası / Ə. H. Qasımov; tərc. A. R. Əliyev; red. Ə. H. Qasımov; AMEA Zoologiya İnstitutu.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 550 s.
 • Yeni iş yerləri: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. A. M. Vəliyev
  İyul, 2004.- Bakı: Səda, 2004.- 169 s.
 • Ərzaq məhsullarının qiymətlərinin öyrənilməsinə dair birdəfəlik statistik müşahidənin nəticələri: 2002-ci il və 2003-cü ilin 6 aylıq məlumatları üzrə: statistik məcmuə = Results of one-off statistical survey on study of prices of food products: statistical collestion / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2004.- 592 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • "Azərbaycan - müstəqillikdən sonra": beynəlxalq konfransın materialları: Bakı, 3-4 mart, 2003 / Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 309 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 • "Heydər Əliyev və Azərbaycanda insan hüquqlarının təminatı": Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları: 8 may, 2003 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).- Bakı, 2003.- 56 s.
 • Mirzəyev, Məmməd Ələkbər oğlu. "Qara qızıl" ağ səadət rəngində / M. Ə. Mirzəyev, C. Mİrzəliyev
  IV kitab.- Bakı: QAPP-POLIQRAF NPK, 2003.- 320 s.
 • Avanqard / Ana Vətən Partiyasının Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi və Mətbuat Xidməti; bur. məsul F. R. Ağamalı.- Bakı: Oskar NPM, 2003.- 256 s.
 • Azəralüminium: açıq səhmdar cəmiyyəti: İlham Əliyev cənablarının 2003-cü il 5 oktyabr Gəncə, 12 oktyabr Sumqayıt şəhərlərindən qısa fotoreportaj = Короткий фоторепортаж о поездках премьер-министра Азербайджанской Республики, г-на Ильгама Алиева в города Гянджа и Сумгаит, состоявшихся соответственно 5 и 12 октября 2003 года = The short photo-report about visit of the prime minister of Azerbaijan Republic Mr. Ilham Aliyev to Gandja and Sumgayit cities on 05 and 12 October 2003 accordingly.- Bakı, 2003.- 92 с.
 • Azərbaycan: bələdçi kitabı / Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi; layihənin rəh. Ə. M. Qarayev; red. heyəti R. Hümbətov [et al.].- Bakı: AzərOlimpik İnterneyşnl, 2003.- 256 s.
 • Azərbaycan Bələdiyyələri: qanunvericilik və təcrübə / tərt. A. Abbasov, Z. Məmmədova.- Bakı, 2003.- 24 s.
 • Azərbaycan diasporuna dövlət qayğısı / red. R. Sultanqızı.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 304 s.
 • Mirzə, Valeh. Azərbaycan dövlətçiliyinin qoşa qanadı / V. Mirzə; bur. məsul Q. M. Əliyev; elmi red. Ə. Ə. Ağayev.
  I kitab.- Bakı: Təhsil, 2003.- 192 s.
 • Azərbaycan hüququnun əsasları: dərslik / E. İ. Abdullayev [et al.]; ön sözün müəl. İ. M. Zeynalov; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti
  I cild / red. E. İ. Abdullayev.- Bakı: ABU, 2003.- 676 s.
 • Azərbaycan iqtisadiyyatı / A. A. Nadirov [et al.].- Bakı: Elm, 2003.- 344 s.
 • Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının Xəbərləri
  № 3 / baş red. M. M. Pənahov.- Bakı, 2003.- 110 s.
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikası - 2002: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2003.- 492 s.
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikası - 2003: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2004.- 512 s.
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikası - 2003, I rüb: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2003.- 304 s
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikası - 2003, III rüb: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2003.- 334 s.
 • Mehrəliyev, Eybalı Qara oğlu. Azərbaycan Respublikasında demoqrafik proseslərin regional təhlili: dərs vəsaiti / E. Q. Mehrəliyev; elmi red. S. M. Muradov; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Elm, 2003.- 236 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).- Bakı, 2003.- 28 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi: 2004-cü il sentyabrın 1-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2003.- 340 s.
 • Azərbaycan Respublikasının iştirakçısı olduğu beynəlxalq konvensiyaların milli qanunvericilikdə təsbiti / red. E. T. Süleymanova; tərt.: A. Səfixanlı, Z. H. Əliyev.- Bakı: Qanun, 2003.- 58 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi: 2003-cü il oktyabrın 1-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2003.- 696 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Külliyyatı: 10 kitabda / red. heyəti: S. Mirzəyev [et al.].
  III kitab: 1996-1997: 30 sentyabr 1997-ci il tarixə olan dəyişiklik və əlavələrlə.- Bakı: Qanun, 1997.- 840 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Seçki məcəlləsi.- Bakı: Ədliyyə Nəşriyyat Evi MMC, 2003.- 244 s.
 • Rəcəbli, Hadi Musa oğlu. Azərbaycan Respublikasının sosial siyasətinin transformasiyası və komporativ təhlili: monoqrafiya / H. M. Rəcəbli; elmi red. R. F. Mustafayev.- Bakı: Gənclik, 2003.- 372 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: 1 fevral 2003-cü ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2003.- 188 s.
 • Azərbaycan tarixi: 7 cidddə / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
  VII cild: İyun 1941-2002-ci il / məsul red. T. B. Qaffarova [et al.].- Bakı: Elm, 2003.- 676 s.
 • Məmmədli, Elnur Cəmil oğlu. Azərbaycan-Böyük Britaniya münasibətləri: 1991-2003-cü illər / E. C. Məmmədli; elmi red. M. C. Qasımlı.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 173 s.
 • Azərbaycanda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri və problemləri: elmi əsərlərin toplusu / elmi red. A. H. Hacıyev.- Bakı: İqtisadi İslahatlar Mərkəzi, 2003.- 297 s.
 • Azərbaycanda mədəniyyət siyasəti / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi.- Bakı: Nağıl evi, 2003.- 232 s.
 • Hacıbəyli, Ənnağı. Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin monitorinqi / Ə. Hacıbəyli.- Bakı: "Patronat-S" şirkəti, 2003.- 152 s.
 • Azərbaycanda tikinti - 2003: statistik məcmuə = Construction in Azerbaijan - 2003: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev.- Bakı: Səda, 2003.- 291 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanda uşaqlar - 2003: statistik məcmuə = Children in Azerbaijan - 2003: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Bakı: Səda, 2003.- 90 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Əkbərov, Rahib Abdulla oğlu. Azərbaycanın dövlət və hüquq tarixi: ən qədim dövrlərdən XXI əsrin əvvəllərinə qədər / R. A. Əkbərov, S. M. Səlimov; elmi red. İ. İ. İsmayılov.- Bakı: Qanun, 2003.- 532 s.
 • Əkbərov, Rahib Abdulla oğlu. Azərbaycanın dövlət və hüquq tarixi: ən qədim dövrlərdən XXI əsrin əvvəllərinə qədər / R. A. Əkbərov, S. M. Səlimov; elmi red. İ. İ. İsmayılov.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2003.- 488 s.
 • Azərbaycanın dövlət və hüququnun əsasları: dərs vəsaiti / Z. A. Əsgərov [et al.]; elmi red. Z. A. Əsgərov.- Bakı: QAPP-POLIQRAF NPK, 2003.- 440 s.
 • Əliyev, Aydın. Azərbaycanın iqtisadi siyasəti: Azərbaycanın xarici ticarət-iqtisadi əlaqələri / A. Əliyev.- Bakı: Qanun, 2003.- 323 s.
 • Azərbaycanın statistik göstəriciləri - 2003 = Statistical yearbook of Azerbaijan- 2003 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2003.- 773 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Kazımov, Zülfüqar. Azərbaycanın uğur rəmzi / Z. Kazımov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2003.- 344 s.
 • Azərbaycanın əhalisi - 2003: statistik bülleten = Population of Azerbaijan - 2003: statistical bulletin / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; bülletenin rəh. A. Məmmədov; tərc. G. Xəlilova.- Bakı, 2003.- 111 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Bağırov, Mübariz Məmmədhüseyn oğlu. Banklar və bank əməliyyatları: dərslik / M. M. Bağırov; elmi red. A. Ş. Şəkərəliyev.- Bakı: Nurlan, 2003.- 512 s.
 • Böyük gələcək / Ana Vətən Partiyasının Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi və Mətbuat Xidməti; bur. məsul F. R. Ağamalı.- Bakı: Oskar NPM, 2003.- 260 s.
 • Bələdiyyə informasiya sistemi. Versiya 2.01. Bələdiyyələrin Məlumat Bazası. Bələdiyyələrin Qanunvericilik Bazası. Regionlar haqqında Məlumat Bazası. Statistik göstəricilər. Məqalələr. Azərbaycan Unicode standartları.- Bakı: Multimedia Center, 2003.- 1 el. opt. disk (CD-ROM)
 • Demokratiya - antidemokratiya: İnsan Haqları Bəyannaməsi üstündə rəmzi məhkəmə çəkişmələri / tərt. N. Mehdi; red. Ə. Abbasov.- Bakı: Qanun, 2003.- 211 s.
 • Xankişiyev, Aslan. Diplomatiya və iqtisadiyyat / A. Xankişiyev, S. Mehdiyev; elmi red. Y. M. Mahmudov; red. M. Salahov.- Bakı: Elnur-P, 2003.- 264 s.
 • Dövlət qulluğu məsələlərinə dair normativ hüquqi aktlar / bur. məsul S. A. İsmayılov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2003.- 171 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Ekoloqların məlumat kitabı / Q. Ş. Məmmədov, M. Y. Xəlilov.- Bakı: Elm, 2003.- 516 s.
 • Fenomen / Ana Vətən Partiyasının Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi və Mətbuat Xidməti; bur. məsul F. R. Ağamalı.- Bakı: OSKAR NPM, 2003.- 264 s.
 • Əliyev, Aydın Əli oğlu. Gömrük işi və dünya iqtisadiyyatının inkişafı: monoqrafiya / A. Ə. Əliyev; red. Ş. S. Bağırov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 240 s.
 • İsmayılqızı, Vəsimə. Goranboyda izim qaldı... / V. İsmayılqızı.- II nəşr, əlavələrlə.- Bakı: İsmayıl NPM, 2003.- 192 s.
 • Heydər Əliyev: biblioqrafik məlumat kitabı / tərt.: A. A. Xələfov, S. Sadıqova.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2003.- 434 s.
 • Heydər Əliyev dünyanın gözü ilə / red. T. Tofiq qızı; tərt.: E. Miraləm, R. Qaraxanlı.- Bakı: Təhsil, 2003.- 148 s.
 • Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu / Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra Katibliyi.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2003.- 640 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan memarlığının inkişafı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Zati-Aliləri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları / tərt. N. Əliyev; red. G. Məmmədova.- Bakı: Nurlan, 2003.- 165 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan parlamenti / məsul red. M. Ələsgərov; tərt.: A. Babayev, H. Babayev.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2003.- 543 s.
 • Sadıqov, Fikrət. Heydər Əliyev və Azərbaycanın kimya sənayesi = Гейдар Алиев и химическая промышленность Азербайджана / F. M. Sadıqov; tərc. Ü. Hüseynova; red. T. N. Şahtaxtinski [et al.].- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2003.- 143 s.
 • Heydər Əliyev və dövlətin aqrar siyasəti: 1993-2003 / tərt. D. Lətifov; məsul red. E. R. İbrahimov.- Bakı: Gənclik, 2003.- 776 s.
 • Əliyev, Qoşqar Cəlal oğlu. Heydər Əliyev və milli mentalitet fəlsəfəsi / Q.C. Əliyev.- Bakı: Qismət, 2003.- 248 s.
 • Heydər Əliyev və müasir Azərbaycan: I ümumrespublika Əliyevşünaslıq konfransının materialları: 6 may 2003-cü il / elmi red. R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 2003.- 362 s.
 • Heydər Əliyev və mətbuat: müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar: 4 cilddə
  IV cild: noyabr, 2002- mart, 2003 / red. R. Ə. Mehdiyev; tərt.: Ə. Abbasov, T. Ə. Əhmədov.- Bakı: Nurlar NPM, 2003.- 640 s.
 • Heydər Əliyev və mətbuat: müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar: 4 cilddə
  III cild: iyul, 1998- sentyabr, 2000 / red. R. Ə. Mehdiyev; tərt.: Ə. Abbasov, T. Ə. Əhmədov.- Bakı: Nurlar NPM, 2003.- 640 s.
 • Heydər Əliyev və mətbuat: müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar: 4 cilddə
  II cild: iyul, 1996- iyul, 1998 / tərt.: Ə. Abbasov, T. Ə. Əhmədov; red. R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Nurlar NPM, 2003.- 640 s.
 • Heydər Əliyev və mətbuat: müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar: 4 cilddə
  I cild: yanvar, 1990- iyul, 1996 / tərt.: Ə. Abbasov, T. Ə. Əhmədov; red. R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Nurlar NPM, 2003.- 640 s.
 • Hüseynova, İradə Mehtiqulu qızı. Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi = Гейдар Алиев и мирный процесс на Кавказе = Heydar Aliyev and the Peace Process in the Caucasus: magistr hazırlığı üçün proqram / İ. M. Hüseynova; red. Ə. İ. Muxtarov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Təhsil, 2003.- 112 s.
 • Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə / tərt.-müəl. Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə; red. M. Qurbanlı.
  IV kitab: Türkiyə Cümhuriyyəti.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 519 s.
 • Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə / tərt.-müəl. Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə; red. M. Qurbanlı.
  III kitab: Türkiyə Cümhuriyyəti.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 471 s.
 • Əliyev, Vilayət Hüseyn oğlu. Heydər Əliyevin dil siyasəti / V. H. Əliyev; elmi red. N. Cəfərov.- Bakı: Nurlan, 2003.- 100 s.
 • Mirələmov, Hüseynbala Fazil oğlu. Həqiqət: publisistik düşüncələr / H. F. Mirələmov; red. Ə. R. Xələfli.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2003.- 448 s.
 • Mirələmov, Hüseynbala Fazil oğlu. Həqiqət: publisistik düşüncələr / H. F. Mirələmov; red. Ə. Xələfli.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2003.- 448 s.
 • Məmmədov, Məhərrəm Fərman oğlu. III Respublika: milli inkişaf modeli və strategiyası / M. F. Məmmədov.- Bakı: Elm, 2003.- 155 s.
 • İlham Əliyev: Biz hər şeyə nail olacağıq / Ana Vətən Partiyasının Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi və Mətbuat Xidməti; bur. məsul F. R. Ağamalı.- Bakı: Oskar NPM, 2003.- 268 s.
 • İlham Əliyev: Heç bir təzyiq məni öz yolumdan çəkindirə bilməz / Ana Vətən Partiyasının Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi və Mətbuat Xidməti; bur. məsul F. R. Ağamalı.- Bakı: OSKAR NPM, 2003.- 236 s.
 • Bulut, Cihan. İnflyasiya, faiz, valyuta məzənnəsi arasındakı münasibət və Azərbaycan: nəzəri və praktiki analiz / C. Bulut, N. Kamalov; red.: Ə. Abbasov, Y. H. Həsənli.- Bakı: Qafqaz Universiteti nəşri, 2003.- 232 s.
 • İnsan Hüquqları Ümumi Bəyannaməsi və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları Üzrə Müvəkkilinin (Ombudsman) Aparatı ; red. E. Süleymanova ; tərt. Z. Əliyev. - Bakı : Atra, 2003. - 33 s.
 • Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının əsas iqtisadi göstəricilərinin öyrənilməsinə dair birdəfəlik müayinənin yekunları: 2001-ci ilin məlumatları üzrə: statistik məcmuə = Results of the one time survey on analysis of main economic indicators agricultural producers: by information of the year of 2001: statistical issue / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2003.- 621 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Mühasibat işi: normativ sənədlər toplusu: 10 may 2003-cü ilədək əlavə və dəyişikliklərlə / tərt., nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2003.- 764 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  11-ci kitab: iyul, 1997- avqust, 1997.- Bakı: Azərnəşr, 2003.- 452 s.
 • Hüseynova, İradə Mehtiqulu qızı. Müstəqilliyimizin təminatçısı: məqalələr, çıxışlar, müsahibələr, rəylər... / İ. M. Hüseynova.- Bakı: Təhsil, 2003.- 504 s.
 • Mədəniyyət - 2003: statistik məcmuə = Culture - 2003: statistical publication / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Bakı, 2003.- 73 s..- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Məhkumların hüquqi vəziyyəti / red. E. T. Süleymanova; tərt. A. Səfixanlı.- Bakı: Qanun, 2003.- 60 s.
 • Olimp / Ana Vətən Partiyasının Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi və Mətbuat Xidməti; bur. məsul F. R. Ağamalı.- Bakı: Oskar NPM, 2003.- 252 s.
 • Qurbani, Abdulla. Olimpiya məşəli / A. Qurbani; red. V. H. Əliyev.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2003.- 340 s.
 • Əhmədov, Məhiş Alış oğlu. Qloballaşma və milli iqtisadiyyatın formalaşması: monoqrafiya / M. A. Əhmədov; elmi red.: M. X. Meybullayev.- Bakı: Azərnəşr, 2003.- 520 s.
 • Novruzov, Siyavuş Dünyamalı oğlu. Seçki kompaniyasının planlaşdırılması və idarə olunması: dərs vəsaiti / S. D. Novruzov; red. Z. A. Əsgərov, Ə. C. Əhmədov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2003.- 272 s.
 • Siyasətdə və dövlət əhəmiyyətli qərarların qəbul edilməsində qadın və kişilərin balanslaşdırılmış iştirakı: Nazirlər Komitəsinin Rec (2003) 3 Tövsiyəsi və izahat memorandumu / Avropa Şurası İnsan hüquqları üzrə Baş Direktoratlığı.- Bakı: Avropa Şurasının Azərbaycan Respublikasında İnformasiya Ofisi, 2003.- 70 s.
 • Strateq / Ana Vətən Partiyasının Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi və Mətbuat Xidməti; bur. məsul F. R. Ağamalı.- Bakı: Oskar NPM, 2003.- 368 s.
 • Səhiyyə - 2003: statistik məcmuə = Health care - 2003: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Bakı: Səda, 2003.- 147 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Təhsil - 2003: statistik məcmuə = Education - 2003: statistical publication / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Bakı, 2003.- 149 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • VII Beynəlxalq Bakı "Energetika, Ekologiya, Ekonimiya" Konqresi: 26-27 iyun, 2003 = Seventh Baku International Congress "Energy, Ecology, Ekonomy": 26-27 June, 2003 = Седьмой Бакинский Международный Конгресс "Энергия, Экология, Экономия": 26-27 июня, 2003.- Bakı, 2003.- 16 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • XX-XXI: iki əsrin nadir dövlət xadimi və lideri mövzusunda elmi sessiyanın materialları: 22 aprel 2003-cü il / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası; elmi red.: S. M. Qəndilov, Ə. X. Nuriyev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 228 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. XXI əsrdə milli dövlətçilik / R. Ə. Mehdiyev; elmi red. S. S. Xəlilov.- Bakı: XXI-YNE, 2003.- 248 s.
 • Tuncay, Bəxtiyar. XXI əsrin perspektivləri: Azərbaycandan baxış / B. Tuncay; elmi red. N. S. Əhmədli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: AzAtaM, 2003.- 89 s.
 • Səfərov, Səttar İsmayıl oğlu. Yeni Azərbaycan: iqtisadiyyat, siyasət, dinamizm / S. İ. Səfərov.- Bakı: Azərnəşr, 2003.- 290 s.
 • Yeni Azərbaycan - Yeni Lider / Ana Vətən Partiyasının Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi və Mətbuat Xidməti; bur. məsul F. R. Ağamalı.- Bakı: Oskar NPM, 2003.- 252 s.
 • Yeni Azərbaycan Partiyası müstəqil Azərbaycanı müstəqillik yolunda inkişaf etdirməyə qadir bir partiyadır: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Zati-Aliləri cənab Heydər Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 10-cü ildönümünə həsr olunmuş təntənəli yığıncağındakı nitqi.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2003.- 36 s.
 • Yeni Qeostrateji münasibətlərdə Cənubi Qafqaz regionunun yeri: beynəlxalq elmi konfrans: işçi materiallar = South Caucasus in the Context of New Geostrategical Relations: International Conference: working materials / Qərb universiteti.- Bakı: Qərb Universiteti NPM, 2003.- 275 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Əliyev, Etibar Əli oğlu. Yol hərəkətinin beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi və milli qanunvericilik: dərs vəsaiti / E. Ə. Əliyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2003.- 260 s.
 • Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə dövlət proqramı: 2003-2005.- Bakı: QAPP-POLIQRAF NPK, 2003.- 288 s.
 • Ətraf mühit - 2003: statistik məcmuə = Environment - 2003: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Bakı: Səda, 2003.- 110 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Mirzəyev, Məmməd Ələkbər oğlu. "Qara qızıl" ağ səadət rəngində / M. Ə. Mirzəyev, C. X. Mirzəliyev
  III kitab.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2002.- 346 s.
 • Audit: qanunvericilik və normativ sənədlər / Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası
  II cild / tərt.: Q. H. Bayramov, R. Qənizadə, S. Rəhimova; red. Ş. H. Yaqubov.- Bakı: Nağıl evi, 2002.- 320 s.
 • Hümbətov, Əlövsət. Azərbaycan rabitəsi müstəqillik dövründə: 1991-2001 / Ə. Hümbətov.- Bakı: Adiloğlu, 2002.- 240 s.
 • Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 10 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans: materiallar 14 yanvar 2002-ci il / Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi; məs. red. S. A. Nəzərli.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, 2002.- 70 s.
 • Cəfərov, İlqar Mərdan oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya hüququnun əsasları: məntiqi- struktur sxemlər: dərs vəsaiti / İ. M. Cəfərov; elmi red. Q. N. Vəliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2002.- 232 s.
 • İsmayılov, İbrahim İsa oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və hüququnun əsasları: dərslik / İ. İ. İsmayılov; məsul red. A. M. Qasımov.- Bakı: Qanun, 2002.- 180 s.
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikası - 2002, I rüb: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2002.- 300 s.
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikası - 2002, II rüb: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2002.- 322 s.
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikası - 2002, III rüb: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2002.- 324 s.
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikası - 2002, IV rüb: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2002.- 322 s.
 • Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin hüquqi bazası: qanunlar, fərmanlar, sərəncamlar, əsasnamələr
  I kitab / red. heyəti: Z. Qaralov, S. Hüseynzadə, Ş. Əliyev.- Bakı: Pedaqogika, 2002.- 248 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Hərbi qanunlar toplusu / tərt. İ. Şahmaroğlu.- Bakı: Qanun, 2002.- 300 s.
 • Hüseynzadə, Çingiz. Azərbaycan Respublikasının Milli Olimpiya Komitəsi - 10 il = National Olimpic Committee of the Republik of Azerbaijan - 10 years / Ç. Hüseynzadə, C. Rəhmanov; layihənin rəh. İ. H. Əliyev; tərc.: G. Rüstəmova, L. Mədətova, T. Cəfərov.- Bakı, 2002.- 438 s.
 • Qasımov, Alış Məmiş oğlu. Azərbaycan Respublikasının əmək hüququnda qarşılıqlı maddı məsuliyyət: monoqrafiya / A. M. Qasımov; elmi red. İ. İ. İsmayılov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2002.- 312 s.
 • Azərbaycan Respublikasının ətraf mühitə dair qanunvericilik toplusu / Azərbaycan Respublikasının Ekoloqiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi; baş red. H. S. Bağırov; məsul red. F. Əliyev
  II cild.- Bakı: El-Alliance, 2002.- 426 s.
 • Azərbaycan Respublikasının ətraf mühitə dair qanunvericilik toplusu / Azərbaycan Respublikasının Ekoloqiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi; baş red. H. S. Bağırov; məsul red. F. Əliyev
  I cild.- Bakı: El-Alliance, 2002.- 406 s.
 • Azərbaycan rəqəmlərdə - 2002: statistik məcmuə = Azerbaijan in figures- 2002: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. M. Vəliyev.- Bakı: Səda, 2002.- 132 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan tarixində Heydər Əliyev şəxsiyyəti / Y. M. Mahmudov; elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Təhsil, 2002.- 328 s.
 • Azərbaycan-1994
  II hissə: Milli dövlətçilik sınaq qarşısında.- Bakı, 2002.- 432 s.
 • Azərbaycan-1994
  I hissə: Milli dövlətçilik sınaq qarşısında.- Bakı, 2002.- 472 s.
 • Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri və Heydər Əliyev: 1991-2001
  I kitab / red. M. C. Mərdanov.- Bakı: Qafqaz Universiteti nəşri, 2002.- 180 s.
 • Azərbaycançılıq- birliyimizin əsasıdır: 2001-ci il noyabrın 9-10-da Bakıda keçirilmiş Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayında və "Gülüstan" sarayındakı rəsmi qəbulda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2002.- 34 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Azərbaycanda iqtisadiyyatın və sosial sahənin yüksəlişi özəl sektorun inkişafından asılıdır: görüşlər, fərmanlar, əsasnamələr, qaydalar, proqramlar, tədbirlər / H. Ə. Əliyev; tərt. T. Əhmədov.- Bakı: Nurlar NPM, 2002.- 112 s.
 • Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına dair: Fərmanlar. Əsasnamələr. Qaydalar. Proqramlar. Tədbirlər / tərt. T. Ə. Əhmədov.- Bakı: Nurlar NPM, 2002.- 122 s.
 • Azərbaycanın Dövlət müstəqilliyinin 10 illiyinə həsr olunmuş "Suverenlik, demokratiya, dövlət idarəçiliyi" mövzusunda elmi sessiyanın materialları: 10 oktyabr 2001-ci il / red. S. M. Qəndilov.- Bakı, 2002.- 163 s.
 • Səmədov, Abutalıb Qənbər oğlu. Azərbaycanın qurtuluş tarixi / A. Q. Səmədov
  III cild: Xəyanət / elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Tural-Ə NPM, 2002.- 456 s.
 • Azərbaycanın statistik göstəriciləri - 2002: statistik məcmuə = Statistical yearbook of Azerbaijan - 2002: statistical publication / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev.- rəsmi nəşr.- Bakı: Səda, 2002.- 768 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycanşünaslığa giriş / N. Q. Cəfərov; elmi red. H. R. İmanov; red. S. A. Nəzərli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: AzAtaM, 2002.- 600 s.
 • Quliyev, Raqib. Böyük transformasiya: Azərbaycan təşəbbüsləri / R. Quliyev; red. Ə. P. Babayev.- Bakı: Nurlar NPM, 2002.- 256 s.
 • Abdullayev, Elşad İslam oğlu. Bələdiyyə hüququ: dərslik / E. İ. Abdullayev, S. H. Həsənova.- Bakı: Təhsil, 2002.- 336 s.
 • Vəliyev, Əhməd Abdulkərim oğlu. Bəsirət ünvanı / Ə. A. Vəliyev; red. Ə. Q. Əlirzayev.- Bakı: Odlar Yurdu, 2002.- 256 s.
 • Seyidov, Yusif Mirəhməd oğlu. Demokratiyanın uzun yolu: toplu / Y. M. Seyidov; rеd. M. İ. Əlizadə
  II kitab.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2002.- 216 s.
 • Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı: Bakı şəhəri, 9-10 noyabr 2001-ci il / bur. məsul R. Ə. Mehdiyev; tərt. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2002.- 351 s.
 • Budaqov, Budaq Əbdüləli oğlu. Heydər Əliyev fenomeni / B. Ə. Budaqov.- II nəşri.- Bakı: İsmayıl NPM, 2002.- 136 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq məfkurəsi / elmi red. R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 2002.- 232 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycanda Olimpiya Hərəkatı: Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 10 illik yubileyinə həsr olunur / layihənin rəh. İ. H. Əliyev.- Bakı, 2002.- 43 s.
 • Heydər Əliyev və bələdiyyələr: toplu / tərt.: E. İ. Abdullayev, V. Tofiqli; bur. məsul M. S. Qəfərov.- Bakı: Beynəlxalq Universitet NPM, 2002.- 55 s.
 • Quliyeva, Xatirə. Heydər Əliyev və mənəvi-estetik dəyərlər / X. Quliyeva; elmi red. V. Həbiboğlu.- Bakı: Azərnəşr, 2002.- 176 s.
 • Əliyev, Həsən Əlirza oğlu. Həyəcan təbili / H. Ə. Əliyev; Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi.- Təkrar nəşr.- Bakı, 2002.- 175 s.
 • II Beynəlxalq simpozium: "Fövqəladə hallarda ekologiya və texnologiya problemləri" 8-10 oktyabr 2002-ci il: məruzələr və çıxışlar = II International symposium "Ecologial and technological problems in states of emergency" October 8-10, 2002: the reports and protrusions / red. H. O. Ocaqov.- Bakı: R.N.Novruz-94, 2002.- 602 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • İlham Əliyev fenomeni = Phenomenon of Ilham Aliyev / lahiyənin müəl.: F. Ağamalı; tərt.: A. V. Mənsimli, V. M. Hüseynov.- Bakı, 2002.- 1 el. opt. disk (CD-ROM).- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • İlk Bakı bələdiyyələri: ensiklopedik-məlumat kitabı.- Bakı: Mütərcim, 2002.- 272 s.
 • Əlirzayev, Əli Qəmbərəli oğlu. İqtisadiyyat: düşüncələr, baxışlar: monoqrafiya / Ə. Q. Əlirzayev; elmi red. A. A. Nadirov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2002.- 466 s.
 • Əsgərov, Ziyafət Abbas oğlu. Konstitusiya hüququ: dərslik / Z. A. Əsgərov; elmi red. M. N. Ələsgərov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2002.- 632 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  10-cu kitab: may, 1997- iyul, 1997.- Bakı: Azərnəşr, 2002.- 472 s.
 • Abdullayev, Vaqif İdris oğlu. Müstəqilliyimizin strategiyası / V. İ. Abdullayev; elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2002.- 416 s.
 • Şahverdiyev, Zəhmət Əbülfət oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası 1991-2001-ci illərdə / Z. Ə. Şahverdiyev, İ. Ə. Zeynalov; elmi red.: H. Həşimli, B. Zeynalov.- Bakı: Qismət, 2002.- 168 s.
 • Qələbə bizimlədir / red. A. Məmməd; tərt. S. Hьseynov.- Bakı, 2002.- 129 s.
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Sabaha inamla / N. M. Xudiyev; elmi red. A. Babayev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2002.- 432 s.
 • Seçkilər informasiya texnologiyaları güzgüsündə = Выборы в зеркале информационных технологий = Elections in the mirror of informational technologies / MSK yanında İnformasiya Mərkəzi; layihənin rəh. İ. Babayev.- Bakı: XXI-YNE, 2002.- 312 s.
 • Əlizadə, Məmməd İsa oğlu. Tarixə yaddaş ömür / M. İ. Əlizadə; red. X. H. Kazımlı.- Bakı: Qanun, 2002.- 240 s.
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Xalqın İlhamı / N. M. Xudiyev.- Təbriz, 2002.- 101 s.
 • Məmmədov, Zahid Səttar oğlu. XXI əsr: iqtisadi inkişafın nəqliyyat faktoru: monoqrafiya / Z. S. Məmmədov; elmi red. Z. Ə. Səmədzadə.- Bakı: Azərnəşr, 2002.- 386 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Yeni Azərbaycan Partiyası: yaranması, formalaşması və əsas fəaliyyət istiqamətləri / Ə. M. Həsənov, A. B. Mirzəzadə.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2002.- 200 s.
 • Yeni Azərbaycan Partiyası: 1992-2002: Azərbaycanın dünəni, bu günü və gələcəyi.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2002.- 467 s.
 • Yeni Azərbaycan Partiyası - 10 il / bur. məsul Ə. Əhmədov; tərt.: M. Q. Qurbanlı, İ. Əliyev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2002.- 216 s.
 • Yeni əsrdə yeni lider / elmi red. Q. Q. Mehdiyev; red. Q. Əfəndiyev.- Bakı: Araz, 2002.- 238 s.
 • Mirzəyev, Məmməd Ələkbər oğlu. "Qara qızıl" ağ səadət rəngində / M. Ə. Mirzəyev, C. X. Mirzəliyev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2001.- 336 s.
 • Əbilov, Ataxan Vəli oğlu. Avropa Şurası və Azərbaycan / A. V. Əbilov; elmi red. A. Rəcəbli.- Bakı: QAPP-POLIQRAF NPK, 2001.- 100 s.
 • Azərbaycan dövləti bundan sonra da yaşayacaq və müstəqilliyimiz əbədİ, daimi olacaqdır = Азербайджанское государство будет жить и впредь, наша независимость станет постоянной, вечной.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2001.- 107 s.
 • Əfəndiyev, Eldar Məmməd oğlu. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin şərhi: Xüsusi hissə / E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2001.- 919 s.
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikası - 2001: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2001.- 470 s.
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikası - 2001, III rüb: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2001.- 300 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin 1999-cu il siyahıyaalınması = The Population Census of the Azerbaijan Republic / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. Z. A. Abbasəliyev [et al.].- Bakı: Səda, 2001.- 480 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 1999-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
  IX hissə: Əhalinin mənzil şəraiti / tərt. Z. A. Abbasəliyev [et al.].- Bakı: Səda, 2001.- 612 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 1999-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
  VIII hissə: Ev təsərrüfatları / tərt. Z. A. Abbasəliyev [et al.].- Bakı: Səda, 2001.- 660 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 1999-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
  VII hissə: Əhalinin məşğulluq vəziyyəti / tərt. Z. A. Abbasəliyev [et al.].- Bakı: Səda, 2001.- 820 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 1999-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
  VI hissə: Əhalinin iqtisadi aktivlik statusuna görə bölgüsü / tərt. Z. A. Abbasəliyev [et al.].- Bakı: Səda, 2001.- 855 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 1999-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
  V hissə: Əhalinin yaşayış üçün gəlir mənbələri / tərt. Z. A. Abbasəliyev [et al.].- Bakı: Səda, 2001.- 842 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 1999-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
  IV hissə: Əhalinin milli tərkibi / tərt. Z. A. Abbasəliyev [et al.].- Bakı: Səda, 2001.- 582 s.
 • Azərbaycan Respublikası: 1991-2001 / F. H. Abdullazadə [et al.]; red. R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: XXI-YNE, 2001.- 280 s.
 • Qaffarov, Tahir Baqi oğlu. Azərbaycan Respublikası: əsrə bərabər on il: 1991-2001 / T. B. Qaffarov; elmi red. İ. Əliyev.- Bakı: Tural-Ə NPM, 2001.- 325 s.
 • Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin hüquqi bazası: qanunlar, fərmanlar, sərəncamlar, əsasnamələr.
  I kitab: 1999-2001.- Bakı: Pedaqogika, 2001.- 248 s.
 • Mirzəzadə, Aydın Böyükkişi oğlu. Azərbaycan Respublikasında çoxpartiyalı sistemin formalaşması xüsusiyyətləri: monoqrafiya / A. B. Mirzəzadə; elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Azərnəşr, 2001.- 280 s.
 • Azərbaycan Respublikasında mədəniyyət siyasəti = Cultural policy in the Republic of Azerbaijan = Культурная политика в Азербайджанской Республике / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi.- Bakı, 2001.- 106 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində
 • Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə haqqında Əsasnamə: Azərbaycan Respublikasının 29 iyun 2001-ci il tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2001.- 43 s.
 • Mərdanov, Misir Cumayıl oğlu. Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri / M. C. Mərdanov, Ə. Q. Quliyev; elmi red. R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2001.- 272 s.
 • Allahverdiyev, Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikasının mülki hüququ: dərslik / S. S. Allahverdiyev
  II cild.- Bakı: Diqesta, 2001.- 822 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi / red. İ. Şahmaroğlu.- Bakı: Qanun, 2001.- 488 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2001.- 614 s.
 • Azərbaycan XX əsrdə = Azerbaijan in XX century
  II hissə.- rəsmi nəşr.- Bakı: Səda, 2001.- 698 s.
 • Azərbaycan XX əsrdə = Azerbaijan in XX century
  I hissə.- rəsmi nəşr.- Bakı: Səda, 2001.- 355 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü minilliyin ayrıcında / H. Ə. Əliyev.- Bakı: XXI-YNE, 2001.- 55 s.
 • Əzimli, Azər. Azərbaycan-NATO münasibətləri: 1992-2000 / A. Əzimli; elmi red. M. C. Qasımov.- Bakı: Adiloğlu, 2001.- 226 s.
 • Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində yeni mərhələ: Rusiya Federasiyasının prezidenti V.V. Putinin Azərbaycana rəsmi səfəri: 9-10 yanvar 2001-ci il / elmi red. R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Qismət, 2001.- 184 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Azərbaycan: tarixi irs və müstəqillik fəlsəfəsi / R. Ə. Mehdiyev; red.: İ. Ö. Vəliyev, K. Muxtarov.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, 2001.- 276 s.
 • Azərbaycanda ombudsman təsisatı: elmi versiyalar / M. Cavad [et al.]; tərc. M. Nəcəfov; AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu.- Bakı, 2001.- 98 s.
 • Əjdərov, Təhmasib Hüseyn oğlu. Azərbaycanda vergiqoyma və vergi siyasəti problemləri / T. H. Əjdərov; red. G. Ə. Gənciyev.- Bakı: Sabah, 2001.- 155 s.
 • Azərbaycanda yeni mədəniyyət siyasətinin formalaşdırılmasına yardım = Support in establishment of new cultural policy in Azerbaijan = Содействие формированию новой культурной политики в Азербайджане: məcmuə / "Simurq" Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası; red. heyəti: F. Məmmədov [et al.]; tərt. F. Məmmədov [et al.]; tərc. A. Məlikov [et al.].- Bakı: Sabah, 2001.- 195 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində
 • Azərbaycanda Yoxsulluğun Azaldılması Sahəsində Dövlət Proqramı = Азербайджанская Республика Промежуточный Документ Государственной Программы в Области Сокращения Бедности = Republik of Azerbaijan Interim Poverty Reduction Strategy Paper / bədii red. İ. İsmayılov.- Bakı: QAPP-POLIQRAF NPK, 2001.- 382 s.
 • Azərbaycanın statistik göstəriciləri - 2001 = Statistical yearbook of Azerbaijan- 2001 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2001.- 699 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Azərbaycanın əhalisi - 2000: statistik bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; bülletenin rəh. A. Məmmədov.- Bakı, 2001.- 83 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycanşünaslığa giriş / N. Q. Cəfərov; elmi red. H. R. İmanov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- 120 s.
 • Daxili audit standartları. Daxili audtin aparılması standartları. Daxili auditorlar İnstitutu. Etika məsələsi.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, 2001.- 32 s.
 • Heydərov, Kəmaləddin Fəttah oğlu. Gömrük hüququ: ümumi hissə: tədris-metodik vəsait / K. F. Heydərov, A. H. Əzimov; red. A. Əliyev; Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Tədris Mərkəzi.- Bakı: Hərbi nəşriyyat, 2001.- 200 s.
 • Heydər Əliyev işığı - İpək yolu / bur. məsul A. Muradverdiyev; red.: T. Məmmədov, Hidayət.- Bakı: Qismət, 2001.- 248 s.
 • Heydər Əliyev mədəni irsimizin keşiyində / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi.
  II kitab.- Bakı, 2001.- 547 s.
 • Heydər Əliyev mədəni irsimizin keşiyində / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi.
  I kitab.- Bakı, 2001.- 439 s.
 • Həbiboğlu, Vəli. Heydər Əliyev və Azərbaycan diasporu / V. Həbiboğlu; ön sözün müəl., red. V. M. Arzumanlı; AMEA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Qartal, 2001.- 358 s.
 • Həsənova, Məlahət. Heydər Əliyev və Azərbaycan dövlətçiliyində qadın məsələsi / M. Həsənova; red. S. M. Qəndilov.- Bakı: Elm, 2001.- 80 s.
 • Orucov, Hidayət Xuduş oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət / H. X. Orucov; elmi red. Ə. Abdullayev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2001.- 159 s.
 • Heydər Əliyevin neft strategiyası: Azərbaycanın müstəqilliyi və rifahı naminə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi.
  I hissə.- Bakı, 2001.- 495 s.
 • Heydər Əliyevin neft strategiyası: Azərbaycanın müstəqilliyi və rifahı naminə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi.
  II hissə.- Bakı, 2001.- 479 s.
 • Əliyev, Eldar İbrahim oğlu. Həyat və tarixi həqiqətlər / E. İ. Əliyev; red. Ş. Səlimbəyli.- Bakı: Araz, 2001.- 200 s.
 • İlham Əliyev bu günün və gələcəyin uğur faktorudur
  II kitab / bur. məsul F. R. Ağamalı.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2001.- 552 s.
 • İlham Əliyev: Mən istənilən səviyyədə istənilən mübarizəyə hazıram
  III kitab / bur. məsul F. R. Ağamalı.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2001.- 480 s.
 • Qurbanov, Şamil Dünyamalı oğlu. İstedadlar ocağı / Ş. D. Qurbanov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2001.- 208 s.
 • Xəlilov, Səlahəddin Sədrəddin oğlu. Lider. Dövlət. Cəmiyyət: monoqrafiya / S. S. Xəlilov; elmi red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 2001.- 358 s.
 • Kərimli, İrşad Abdul oğlu. Milli iqtisadiyyatın əsasları: dərs vəsaiti / İ. A. Kərimli, N. M. Süleymanov; red. T. S. Vəliyev.- Bakı: ABU NPM, 2001.- 308 s.
 • Nadirov, Asəf Abbasqulu oğlu. Müstəqil Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf məsələləri / A. A. Nadirov.- Bakı: Elm, 2001.- 452 s.
 • Müstəqil dövlətimiz və parlamentimiz = Our independent state and the parlament / Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi; məsul red. M. N. Ələsgərov.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2001.- 552 s.
 • Polis Akademiyasının tarixi: 1921-2001 / Azərbaycan Respublikası DİN-in Polis Akademiyası; tərt.: R. İ. Rəsulov, N. H. Cəfərli; red. U. H. Canıyeva.- Bakı: Novruz-94 nəşriyyatı, 2001.- 120 s.
 • Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haqqında Qanun / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2001.- 32 s.
 • Sınaqlardan çıxmış, böyük və şərəfli yol keçmiş Yeni Azərbaycan Partiyası cəmiyyətdə özünəməxsus aparıcı yer tutmuşdur.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2001.- 55 s.
 • Həsənov, Simran Seyfəddin oğlu. Səhmdar cəmiyyətlərinin hüquqi statusu: daxili korporativ sənədlər, qanunvericilik aktları / S. Həsənov; red. A. Atakişiyev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2001.- 248 s.
 • Yeni Azərbaycan Partiyasının II Qurultayı: 21 noyabr 2001-ci il.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2001.- 152 s.
 • Yeni, müstəqil Azərbaycan uğrunda!: Yeni Azərbaycan Partiyası.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2001.- 23 s.
 • Əfvetmə haqqında əsasnamə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2001.- 24 s.
 • Əmək bazarı rəqəm və diaqramlarda: statistik məcmuə = Labour market in figures and diagrams: statistic volume / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Məmmədov.- Bakı: Səda, 2001.- 158 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Abdullayev, Çingiz Əli oğlu. Almaniya-Azərbaycan əlaqələri = Deutsch-Azerbaidshanische beziehungen: monoqrafiya / Ç. Ə. Abdullayev; red. P. Rüstəmzadə.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, 2000.- 20 s.
 • Əhmədov, Ə. Azərbaycan iqtisadiyyatı: dərslik / Ə. Əhmədov, M. Hacıyev.- Bakı: Səda, 2000.- 161 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 1999-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. Z. A. Abbasəliyev [et al.]
  II hissə. III kitab: Azərbaycan Respublikasının qadınları / tərt. Z. A. Abbasəliyev [et al.].- Bakı: Səda, 2000.- 634 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 1999-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. Z. A. Abbasəliyev [et al.]
  II hissə. II kitab: Təhsil müəssisələrində oxuyan əhalinin cins tərkibi və yaş qrupları üzrə bölgüsü.- Bakı: Səda, 2000.- 619 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 1999-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. Z. A. Abbasəliyev [et al.]
  I hissə. III kitab: Azərbaycan Respublikasının qadınları.- Bakı: Səda, 2000.- 620 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 1999-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. Z. A. Abbasəliyev [et al.]
  I hissə. II kitab: Əhalinin təhsil səviyyəsinə görə bölgüsü.- Bakı: Səda, 2000.- 744 s.
 • Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması, 1999-cu il / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. Z. A. Abbasəliyev [et al.]
  I hissə: Azərbaycan Respublikasının inzibati-ərazi bölgüsü və əhalisi haqqında məlumatlar.- Bakı: Səda, 2000.- 565 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Bələdiyyə Qanunvericiliyi.
  Ι kitab: Qanunlar. Fərmanlar. Təlimatlar / tərt.: M. Səlimzadə, E. Nəbiyev.- Bakı: Elm, 2000.- 136 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi / bur. məsul: F. M. Ələsgərov, S. A. İsmayılov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000.- 223 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi / red.: F. Ağazadə, İ. Şahmar oğlu.- Bakı: Qanun, 2000.- 116 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi / bur. məsul E. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2000.- 240 s.
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi: 1 sentyabr 2000-ci il tarixində qüvvəyə minmişdir / bur. məsul Ə. Babayev.- Bakı: Minimaks NPM, 2000.- 192 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi.- Bakı: Qanun, 2000.- 488 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi / bur. məsul: S. A. İsmayılov, F. M. Ələsgərov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000.- 246 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsi: 1999-cu il 28 dekabr tarixli qanunla qəbul edilmişdir / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2000.- 304 s.
 • Azərbaycan Respublikasının rayon, şəhər, şəhərlərdə rayon İcra hakimiyyəti başçılarının aparatlarında sənədlərlə iş barədə Təlimat / bur. məsul S. İsmayılov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000.- 63 s.
 • Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri: Zaqatala rayonu / Azərbaycan EA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Şəki Regional Elmi Mərkəzi; red.: B. Ə. Budaqov, Ə. V. Məmmədov.- Bakı: İsmayıl NPM, 2000.- 84 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi / bur. məsul S. A. İsmayılov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000.- 231 s.
 • Azərbaycan-1993: anarxiyadan sabitliyə / red. Ə. B. Mehdiyev.- Bakı, 2000.- 415 s.
 • Azərbaycan-Çin: dostluq sərhədlər açır.- Bakı, 2000.- 150 s.
 • Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri = Государственность в Азербайджане и её символы = The Statehood and state symbols in Azerbaijan: kitab-albom / Azərbaycan EA, Azərbaycan Tarixi Muzeyi; tərt. N. M. Vəlixanlı.- Bakı: Elm, 2000.- 96 s.
 • Azərbaycanda uşaqlar - 2000: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2000.- 44 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycanın ABŞ və Avropa dövlətləri ilə münasibətləri: 1991-1996 / Ə. M. Həsənov; elmi red. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Elm, 2000.- 368 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Azərbaycanın inkişaf dialektikası / R. Ə. Mehdiyev; red.: K. Muxtarov, İ. Vəliyev.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 2000.- 288 s.
 • Azərbaycanın statistik göstəriciləri - 2000 = Statistical yearbook of Azerbaijan- 2000 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2000.- 64 с.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Davos: qlobal iqtisiyyatın üfüqləri: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Davos Dünya İqtisadi Forumu ilə əlaqədar İsveçrəyə işgüzar səfəri: 27-30 yanvar 2000-ci il / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.- Bakı: Nurol, 2000.- 86 s.
 • Dövlət müdriklik məktəbi: "Heydər Əliyev və Dövlət İdarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə" mövzusunda 3-4 may 2000-ci il tarixdə Bakıda keçirilmiş elmi praktik konfransın materialları / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 214 s.
 • Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında Qanun / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2000.- 28 s.
 • Gender tədqiqatları: toplu / Gender və İnsan Hüququ Araşdırma Birliyi; tərt. R. S. Mirzəzadə [et al.].- Bakı, 2000.- 91 s.
 • Heydərov, Kəmaləddin Fəttah oğlu. Gömrük işinin əsasları: 4 cilddə / K. F. Heydərov
  IV cild: Gömrük işinin idarə edilməsi və inkişafı / elmi red. C. Q. Həsənov; red. A. Ə. Əliyev.- Bakı: Azərnəşr, 2000.- 296 s.
 • Heydərov, Kəmaləddin Fəttah oğlu. Gömrük işinin əsasları: 4 cilddə / K. F. Heydərov; elmi red. C. Q. Həsənov.
  III cild: Gömrük orqanlarının hüquq-mühafizə fəaliyyəti.- Bakı: Azərnəşr, 2000.- 496 s.
 • Heydər Əliyev işığı - İpək yolu / red. Hidayət; bur. məsul A. Muradverdiyev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 242 s.
 • Heydərov, Kəmaləddin Fəttah oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanda gömrük sisteminin təkamülü: iqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyası üzrə / K. F. Heydərov; red. M. Cavad.- Bakı: Ozan, 2000.- 256 s.
 • Heydər Əliyev və Gürcüstan / tərc.: M. Mamaladze, L. Qabeçava; ön sözun müəl. H. Hacıyev.- Bakı; Тбилиси, 2000.- 424 s.- Azərbaycan və gürcü dillərində
 • Heydər Əliyev: Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir: Azərbaycanlıların ümumrusiya konqresində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi: Moskva, 22 iyun 2000-ci il = Гейдар Алиев: Азербайджан- родина всех Азербайджанцев: Речь Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева на всероссийском конгрессе азербайджанцев: Москва, 22 июня 2000 года.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000.- 143 s.
 • İnzibati hüquqpozmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Məcəlləsi.- Bakı, 2000.- 140 s.
 • Abdullayev, Şirzad Əyyub oğlu. Kommersiya banklarında kredit resurslarının təşkili və kredit risklərinin sığortası / Ş. Ə. Abdullayev, N. N. Xudiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2000.- 156 s.
 • Kütləvi informasiya vasitələri haqqında Qanun. Reklam haqqında Qanun.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2000.- 64 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  9-cu kitab: mart, 1997- may, 1997 / bur. məsul R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2000.- 466 s.
 • Məhkəmə nəzarətçiləri və məhkəmə icraçıları haqqında Qanun: 28 dekabr 1999-cu ildə qəbul edilmişdir.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2000.- 16 s.
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası.- Bakı: Qanun, 2000.- 24 s.
 • Prokurorluq haqqında Qanun: 5 iyul 2000-ci il tarixli qanunla edilmiş dəyişiklik və əlavələrlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2000.- 32 s.
 • Vergi, sahibkarlıq və gömrük haqqında qanunlar, normativ-hüquqi aktlar toplusu / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.
  II cild.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2000.- 896 s.
 • Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Qanun / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2000.- 24 s.
 • XXI əsrə sülh körpüsü: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının İstanbul Zirvə görüşü ilə əlaqədar Türkiyəyə səfəri: 17-20 noyabr 1999-cu il / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.- Bakı: Nurol, 2000.- 212 s.
 • Yeni Azərbaycan Partiyasının I Qurultayı: 20-21 dekabr 1999-cu il: stenoqrafik hesabat / bur. məsul Ə. C. Əhmədov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000.- 248 s.
 • Yurdda sülh, cahanda sülh uğrunda: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyəyə işgüzar səfəri, 31 oktyabr - 2 noyabr 1999-cu il / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi, AzərTAc.- Bakı: Nurol, 2000.- 257 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı: nitqlər, məruzələr, çıxışlar / H. Ə. Əliyev; tərt. V. M. Quliyev; red. A. H. Rüstəmli.- Bakı: Ozan, 2000.- 548 s.
 • Qasımov, Cəlal Əbil oğlu. "Müstəqillik, dövlətçilik və milli təhlükəsizliyin keşiyində" muzeyi / C. Ə. Qasımov; red. F. İskəndərov.- Bakı: Mütərcim, 1999.- 6 s.
 • Amnistiya haqqında normativ aktlar: 1991-1998.- Bakı: Qanun, 1999.- 48 s.
 • Azərbaycan beynəlxalq aləmdə / tərt.: E. İ. Abdullaev, F. İ. Muradov.
  V cild: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1999-cu ildə xarici ölkələrə səfərlərinə dair materiallar.- Bakı: Göytürk, 1999.- 476 s.
 • Azərbaycan beynəlxalq aləmdə / tərt.: E. İ. Abdullaev, F. İ. Muradov.
  IV cild: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1998-ci ildə xarici ölkələrə səfərlərinə dair materiallar.- Bakı: Göytürk, 1999.- 520 s.
 • Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun qərarlar məcmuəsi: 1998-1999 / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 1999.- 64 s.
 • Rəcəbli, Rəna. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının baş memarı / R. Rəcəbli; elmi red. Q. Ə. Rəcəbli.- Bakı: Mütərcim, 1999.- 15 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Arbitraj Məhkəməsi haqqında Qanun. Azərbaycan Respublikasının Təsərrüfat Prosessual Məcəlləsi / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 1999.- 175 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi: sənədlər toplusu.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 1999.- 268 s.
 • Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri: Şəki rayonu / Azərbaycan EA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Şəki Regional Elmi Mərkəzi; red.: B. Ə. Budaqov, Ə. C. Əyyubov.- Bakı: İsmayıl NPM, 1999.- 112 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi / bur. məsul S. A. İsmayılov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1999.- 207 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 1 fevral tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 1999.- 224 s.
 • Azərbaycanda qaçqınlar və məcburi köçkünlər: qadınların və uşaqların vəziyyəti: statistik məlumat = Refugees and internally displaced persons in Azerbaijan: women and children: statistical data / Birləşmiş Millətlər Təşkilatı; tərt. R. Məmmədzadə, R. İbrahimbəyova.- Bakı: Səda, 1999.- 52 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycanda qadınlar və kişilər = Women and Men in Azerbaijan: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 1999.- 64 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Həsənov, Hafiz Bəşir oğlu. Azərbaycanda seçkilər və müşahidəçilərin seçkilərdə iştirakı / H. B. Həsənov, M. Ə. Hüseynov.- Bakı, 1999.- 118 s.
 • Azərbaycanın gələcəyi etibarlı əllərdədir / Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi.- Bakı: Azərbaycan, 1999.- 152 s.
 • Həsənov, Hafiz Bəşir oğlu. Bələdiyyə idarəetməsi / H. B. Həsənov, M. Ə. Hüseynov.- Bakı, 1999.- 60 s.
 • Bələdiyyələr haqqında: nəzəriyyələr, təcrübələr, sənədlər toplusu / red. F. Ağazadə.- Bakı: Qanun, 1999.- 338 s.
 • Demokratik seçkilərin əks-sədası / tərt. S. İsmayılov.- Bakı: Göytürk, 1999.- 352 s.
 • Demokratiya yolunda: Azərbaycan Respublikasında əhalinin qeydiyyatına dair beynəlxalq simpoziumun materialları / AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu.- Bakı, 1999.- 58 s.
 • Xəlilov, Səlahəddin. Fəlsəfədən siyasətə / S. S. Xəlilov; elmi red.: K. Talıbzadə, F. Qasımzadə.- II nəşri.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 1999.- 336 s.
 • Heydərov, Kəmaləddin Fəttah oğlu. Gömrük işinin əsasları: 4 cilddə / K. F. Heydərov
  II cild: Gömrük orqanlarının iqtisadi fəaliyyəti / elmi red. C. Q. Həsənov; red. E. B. Mirzəyev.- Bakı: Azərnəşr, 1999.- 392 s.
 • Həbiboğlu, Vəli. Heydər Əliyev və Azərbaycan diasporu / V. Həbiboğlu; red. V. M. Arzumanlı; Azərbaycan EA Milli Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Qartal, 1999.- 120 s.
 • Məmmədov, Ziya Ərzuman oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan dəmir yolları / Z. Ə. Məmmədov; red. M. Mirnəsiroğlu.- Bakı: Azərnəşr, 1999.- 304 s.
 • Heydər Əliyev və Gəncə = Heydar Aliev and Ganja = Гейдар Алиев и Гянджа: fotoalbom / red. N. Əbdüləzimov.- Bakı: Şərq-Qərb, 1999.- 156 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində
 • Mirzəyev, Ramiz Şəmşəd oğlu. Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycan dövləti = Heydar Aliyev and new oil strategy of independent Azerbaijan / R. Ş. Mirzəyev; red. B. Y. Sadıqov; tərc. R. Ə. İsayev.- Bakı: Göytürk, 1999.- 157 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Həşimi (Cavanşir), Abdulla Əmir. İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi-siyasi münasibətlər: 1991-1997 / A. Ə. Həşimi.- Stockholm, 1999.- 208 s.
 • Mənim idealım Heydər Əliyev / red. R. Əşirqızı.- Bakı: Qorqud, 1999.- 207 s.
 • Naxçıvan Muxtar Respublikası: 1969-1999: kitab-albom / tərt. Ə. M. Həsənov; foto. N. Babayev.- Naxçıvan: Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi, 1999.- 216 s.
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası.- Naxçıvan, 1999.- 53 s.
 • Naxçıvan statistika güzgüsündə: tarixi-statistik məcmuə / C. Quliyev [et al.]; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 1999.- 128 s.
 • Qadın və siyasət / "İnam" Plüralizm Mərkəzi; tərt.-müəl. R. S. Mirzəzadə.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1999.- 48 s.
 • V Beynəlxalq Bakı "Energetika, Ekologiya, Ekonomiya" Konqresi: 21-24 sentyabr, 1999.- Bakı , 1999.- 20 s.
 • Vergi, sahibkarlıq və gömrük haqqında qanunlar, normativ-hüquqi aktlar toplusu / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.
  I cild.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 1999.- 596 s.
 • Xalqa mənsub olan həyat / tərt. C. Xəlilov.- Bakı: Şirvannəşr, 1999.- 152 s.
 • Yeni Azərbaycan partiyasının hər bir üzvü dövlətimizin, Azərbaycan Prezidentinin siyasətinin həyata keçirilməsində mübariz insan, mübariz əsgər olmalıdır: Azərbaycan Prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Heydər Əliyevin YAP-ın idarə heyətinin, siyasi şurasının, partiyanın qurultayına hazırlıq üzrə təşkilat komitəsinin üzvləri və mərkəzi aparatın rəhbər işçiləri ilə görüşü, 4 sentyabr 1999-cu il.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1999.-95 s.
 • Yerli icra Hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 28 sentyabr tarixli 192 nömrəli fərmanı ilə edilmiş dəyişikliklər və əlavələrlə / bur. məsul S. İsmayılov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1999.- 63 s.
 • Audit: qanunvericilik və normativ sənədlər / Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası
  I cild / tərt.: V. T. Novruzov, Q. H. Bayramov, A. Eyvazov.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 192 s.
 • Azərbaycan beynəlxalq aləmdə / tərt.: E. İ. Abdullaev, F. İ. Muradov.
  III cild: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1997-ci ildə xarici ölkələrə səfərlərinə dair materiallar.- Bakı: Göytürk, 1998.- 776 s.
 • Azərbaycan ekologiyası. Təbiəti mühafizə: 1969-1998 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi; red.: M. Həsənov, V. Musayev.- Bakı: Press-Alyans, 1998.- 161 s.
 • Heydərov, Kəmaləddin Fəttah oğlu. Azərbaycan gömrük xidməti yeni dünya - təsərrüfat münasibətləri şəraitində: monoqrafiya / K. F. Heydərov, C. Q. Həsənov; elmi red. Q. Q. Mokrov.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 192 s.
 • Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi plenumunun qərar məcmuəsi: 1961-1997.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 1998.- 480 s.
 • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri və hüquqi vəziyyətinə dair qanunlar toplusu: 1990-1998.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 1998.- 88 s.
 • Mövsümov, Mövsüm Allahverdi oğlu. Azərbaycan Respublikasının mülki-prosessual hüququ: dərslik / M. A. Mövsümov, F. A. Cabbarlı; red.: A. C. Abbasquliyev, A. M. Qasımov.- Bakı: Qanun, 1998.- 330 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Nikah və Ailə Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 1998.- 152 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Külliyyatı: 10 kitabda
  IV kitab: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarları: 1992-1993: 1 iyun 1998-ci il tarixə olan dəyişiklik və əlavələrlə.- Bakı: Qanun, 1998.- 788 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Külliyyatı: 10 kitabda / red. heyəti: S. Mirzəyev [et al.].
  II kitab: 1993-1995: 30 sentyabr 1997-ci il tarixinə olan dəyişikliklər və əlavələrlə.- Bakı: Qanun, 1998.- 624 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Külliyyatı: 10 kitabda / red. heyəti: S. Mirzəyev [et al.].
  I kitab: 1991-1992.- Bakı: Qanun, 1998.- 844 s.
 • Azərbaycan tarixinin parlaq səhifələri.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1998.- 63 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Azərbaycan torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi: monoqrafiya / Q. Ş. Məmmədov.- Bakı: Elm, 1998.- 282 s.
 • Nəsirov, Elman Xudam oğlu. Azərbaycan-ABŞ münasibətləri: 1991-1997-ci illər / E. X. Nəsirov; elmi red. R. Orucov.- Bakı: Qanun, 1998.- 136 s.
 • Azərbaycanı dünyaya saydıran insan / tərt.-müəl. RS. Mirzəzadə.- Bakı, 1998.- 335 s.
 • Azərbaycanın dünəni, bu günü və sabahı - Heydər Əliyev: fotoalbom.- Bakı, 1998.- 74 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbayсanın xarici siyasəti: Avropa dövlətləri və ABŞ: 1991-1998 / Ə. M. Həsənov; elmi red. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 315 s.
 • Dünya Azərbaycanlılarına: [Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibətilə 1997-ci il dekabrın 27-də Respublika sarayında keçirilmiş təntənəli toplantıda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi] = Ко всем азербайджанцам мира: [речь Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева на торжественном собрании, посвященном дня Солидарности азербайджанцев всего мира 27 декабря 1997 года].- Bakı , 1998.- 83 s.
 • Mustafayev, Qara Teyfur oğlu. Ekologiya sxemlərdə = Экология в схемах: учебное пособие = Ekology in schemes: text book: dərs vəsaiti / Q. T. Mustafayev, F. V. Sultan-zadə; red. Ə. R. Əhmədov.- Bakı, 1998.- 215 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Heydərov, Kəmaləddin Fəttah oğlu. Gömrük işi - iqtisadi suverenlik və təhlükəsizlik / K. F. Heydərov, T. T. İbrahimov; red. A. Ə. Əliyev.- Bakı: Səda, 1999.- 184 s.
 • Heydərov, Kəmaləddin Fəttah oğlu. Gömrük işinin əsasları: 4 cilddə / K. F. Heydərov
  I cild: Gömrük işinin təşkili və texnologiyası / elmi red. C. Q. Həsənov; red. A. Ə. Əliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 496 s.
 • Heydər Əliyev - 75.- Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1998.- 184 s.
 • Əkbərov, Bəxtiyar. Heydər Əliyev milli konstitusiyamızın yaradıcısı və banisidir / B. Əkbərov; red. A. Qəhrəmanov.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 96 s.
 • Maqsudov, Fəraməz Qəzənfər oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi / F. Q. Maqsudov.- Bakı: Elm, 1998.- 260 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan iqtisadiyyatı / Ə. T. Nağıyev [et al.].- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 388 s.
 • Əliyev, Rafiq Yəhya oğlu. Heydər Əliyev, din və mənəvi dəyərlər / R. Y. Əliyev; red.: A. H. Paşazadə, A. M. Məmmədov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 1998.- 76 s.
 • İnzibati hüquqpozmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Məcəlləsi: 1998-cu ilin iyunun 1-nə qədər olan dəyişikliklər və əlavələrlə.- Bakı: Qanun, 1998.- 168 s.
 • İnzibati hüquqpozmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Məcəlləsi: 1998-ci il oktyabrın 1-nə olan dəyişiklik və əlavələrlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 1998.- 196 s.
 • İpək Yolu = Silk Way / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 1998.- 88 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  8-ci kitab: noyabr, 1996- mart, 1997.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 488 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  7-ci kitab: iyun, 1996- noyabr, 1996.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 520 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev.
  6-cı kitab: mart, 1996- iyun, 1996.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 511 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  5-ci kitab: noyabr, 1995- mart, 1996.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 500 s.
 • Ömürdən səhifələr / red. V. İ. Abdullayev.- Bakı, 1998.- 130 s.
 • Prezident: xronika
  I kitab: 1993-1997-ci illər / tərt.-müəl. A. Ə. Bəşirli; foto. R. Bağırov, O. Məmmədov.- Bakı: WestPrint-98, 1998.- 199 s.
 • Prezident imzası - Prezident qayğısı: toplu / tərt. A. C. Məmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 492 s.
 • Qurtuluş / tәrt.: A. Ə. Babayev, H. Babayev.- Bakı: Milli Mәclisin nәşri, 1998.- 462 s.
 • Quruculuq, yaradıcılıq illəri: statistik məcmuə = Years of establishment and creation: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; bur. məsul M. Qardaşxanova.- Bakı, 1998.- 229 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Xalqın səsi- haqqın səsi / tərt. V. İsmayılov; red. A. Cəmil.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1998.- 127 s.
 • Aforizmlər: Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışlarından seçilmiş müdrik fikirlər / bur. məsul R. Ə. Mehdiyev; tərt.: Ş. Q. Əsgərov, S. S. Xəlilov; red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1997.- 36 s.
 • Avropa Şurası və Azərbaycan: sülh, əmin-amanlıq və demokratiya naminə.- Bakı, 1997.- 239 s.
 • Azərbaycan beynəlxalq aləmdə / tərt.: E. İ. Abdullaev, F. İ. Muradov.
  II cild: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1995-1996-cı illərdə xarici ölkələrə səfərlərinə dair materiallar.- Bakı: Göytürk, 1997.- 761 s.
 • Azərbaycan nefti dünya siyasətində.
  II kitab.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1997.- 263 s.
 • Azərbaycan Prezidentinin gənclərlə görüşü: 1 fevral 1997-ci il / Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi.- Bakı: Sabah, 1997.- 104 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: 1997-ci il aprelin 1-nə olan dəyişiklik və əlavələrlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 192 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi.- Bakı: Qanun, 1997.- 176 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. - Bakı : Azərbaycan nəşriyyatı, 1997.- 112 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Külliyyatı: 10 kitabda.
  V kitab: Qanunlar... Fərmanlar... Sərəncamlar: 1997-1998: 1 yanvar 1999-cu il tarixə olan dəyişiklik və əlavələrlə.- Bakı: Qanun, 1997.- 786 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Qanunları Məcəlləsi: 1997-ci il oktyabrın 1-nə olan dəyişiklik və əlavələrlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 1997.- 192 s.
 • Qaffarov, Tahir Baqi oğlu. Azərbaycan tarixi: XX əsrin 80-90-ci illəri / T. B. Qaffarov; elmi red. T. T. Mustafazadə.- Bakı: Mütərcim, 1997.- 141 s.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan və ATƏT: Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Dağlıq Qarabağ problemi ümumavropa təhlükəsizliyi fonunda / Ə. M. Həsənov; elmi red. N. İsayev.- Bakı: İşıq, 1997.- 80 s.
 • Azərbaycan və Müstəqil Dövlətlər Birliyi: 1996 = Azerbaycan and Commonwealth Independent States: 1996 / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; bur. məsul M. Qardaşxanova.- Bakı, 1997.- 260 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Həsənov, Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan-ABŞ: anlaşılmaz münasibətlərdən strateji tərəfdaşlığa doğru: oktyabr 1991- avqust 1997 / Ə. M. Həsənov; elmi red. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1997.- 103 s.
 • Azərbaycan-Fransa: əməkdaşlığın genişlənməsinə mühüm töhfə: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransaya rəsmi səfəri / tərt. O. Sadıqov.- Bakı: Şərq-Qərb, 1997.- 114 s.
 • Azərbaycan-Rusiya: dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafında yeni mərhələ: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiyaya rəsmi səfəri = Азербайджан-Россия: новая веха в развитии отношений дружбы и сотрудничества: официальный визит Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева в Россию / tərt. O. Sadıxov; bur. məsul: H. Orucov, E. Namazov.- Bakı: Şərq-Qərb, 1997.- 164 s.
 • Azərbaycan-Türkiyə: dostluq, qardaşlıq, strateji əməkdaşlıq: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyəyə rəsmi səfəri / tərt.: Ş. Şahməmmədov, O. Sadıqov.- Bakı: Şərq-Qərb, 1997.- 200 s.
 • Azərbaycanın qısa statistik portreti = The brief portrait of Azerbaijan / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 1997.- 46 s.
 • Paşayev, Qüdrət Şükür oğlu. Azərbaycanın xarici iqtisadi fəaliyyətinin cinayət və gömrük qanunvericiliyilə müdafiəsi / Q. Ş. Paşayev; red. İ. M. Rəhimov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 1997.- 168 s.
 • Birlikdə yeni əsrə doğru: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfəri, 27 iyul - 7 avqust 1997-ci il / AzərTAc; tərt.: E. Namazov [et al.].- Bakı, 1998.- 416 s.
 • Biz öz yurdumuza qayıdacagıq / tərt.: M. Maşayev [et al.].- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1997.- 519 s.
 • Yusifov, Mübariz İmran oğlu. Dahi şəxsiyyətin nitq fenomeniliyi / M. İ. Yusifov.- Bakı, 1997.- 144 s.
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan dili / N. M. Xudiyev; red. A. A. Axundov.- Bakı: Təhsil, 1997.- 288 s.
 • Əliyev, İrşad Nadir oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanın kənd təsərrüfatı / İ. N. Əliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 152 s.
 • Heydər Əliyev və Bakı Dövlət Universiteti / tərt. Ə. Əhmədov.- Bakı, 1997.- 139 s.
 • Lissabon sammiti - 1996 / tərt.: Ə. Həsənov, Ş. Şahməmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 312 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqillik yollarında / H. Ə. Əliyev; bur. məsul F. Abdullazadə
  IV cild.- Bakı: Azərbaycan, 1997.- 534 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqillik yollarında / H. Ə. Əliyev; bur. məsul F. Abdullazadə
  III cild.- Bakı: Azərbaycan, 1997.- 510 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqillik yollarında / H. Ə. Əliyev; bur. məsul F. Abdullazadə
  II cild.- Bakı: Azərbaycan, 1997.- 446 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqillik yollarında / H. Ə. Əliyev; bur. məsul F. Abdullazadə
  I cild.- Bakı: Azərbaycan, 1997.- 558 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqillik yolu: seçilmiş fikirlər / H. Ə. Əliyev; red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1997.- 136 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev.
  4-cü kitab: iyun, 1995- noyabr, 1995.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 528 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev.
  3-cü kitab: dekabr, 1994- iyun, 1995.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 488 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev.
  2-ci kitab: may, 1994- dekabr, 1994.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 604 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublər, müsahibələr / H. Ə. Əliyev; bur. məsul F. Mehdiyev.
  1-ci kitab: iyun, 1993- may, 1994.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 612 s.
 • Məhkəmələr və hakimlər haqqında Qanun. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında Qanun / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 1997.- 64 s.
 • Ömrün üç günü: Naxçıvan: 29-31 oktyabr 1996-cı il.- Türkiyə: ERGÜN, 1997.- 91 s.
 • Qlobal üfüqlər: Prezident Heydər Əliyevin ABŞ səfəri / red.: B. Bler, J. Qəribova.- ABŞ: Azerbaijan International, 1997.- 68 s.
 • Veteranlara dövlət qayğısı: qanunlar, fərmanlar, qərarlar və digər normativ sənədlər toplusu / tərt. Ç. K. Həsənov; red. B. M. Hüseynov.- Bakı: Vətən nəşriyyatı, 1997.- 299 s.
 • Əhmədov, Məmməd Bəhəddin oğlu. Azərbaycan: yeni neft erası və beynəlxalq siyasət: monoqrafiya / M. B. Əhmədov; elmi red. A. N. Abbasbəyli.- Bakı: Elm, 1997.- 124 s.
 • Qasımov, Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində: 1991-1995-ci illər / M. C. Qasımov.- Bakı: Gənclik, 1996.- 136 s.
 • Azərbaycan Milli Dövlət quruculuğu yolunda: 1994-cü il oktyabr, 1995-ci il mart hadisələri və Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyətə həsr olunmuş ümumxalq toplantısının (5-6 aprel 1996-cı il Respublika Sarayı) materialları.- Bakı: Azərnəşr, 1996.- 368 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası = Конституция Азербайджанской Республики.- Bakı: Qanun, 1996.-180 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiya tərəfindən hazırlanmış, 1995-ci il noyabrın 12-də keçirilən Azərbaycan Respublikası referendumunda qəbul olunmuşdur. 1995-ci il noyabrın 27-dən qüvvəyə minmişdir / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1996.- 62 s.
 • Azərbaycan-Gürcüstan: dostluğumuzun təntənəsi: Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstana rəsmi səfəri / tərt.: H. Orucov, Ş. Şahməmmədov.- Bakı: Şərq-Qərb, 1996.- 108 s.
 • Azərbaycan-Özbəkistan: dostluğumuz daim yaşayır və möhkəmlənir: Özbəkistan Prezidenti İslam Kerimovun Azərbaycana rəsmi səfəri / tərt.: N. Həsənzadə, O. Sadıqov.- Bakı: Şərq-Qərb, 1996.- 80 s.
 • Azərbaycan-Türkmənistan: qardaşlığımız əbədidir: Türkmənstan Prezidenti Saparmurad Niyazov- Türkmənbaşının Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri / tərt.: H. Qani, X. İşanov, R. Pənahov.- Bakı: Şərq-Qərb, 1996.- 52 s.
 • İsmayılov, İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycanda dövlətçilik fikri oçerkləri / İ. Z. İsmayılov.- Bakı: Maarif, 1996.- 148 s.
 • Şamiloğlu, Zəlimxan. Biosfer, ekologiya, dünyamızın gələcəyini düşünəndə / Z. Şamiloğlu; red. S. V. Səmimi.- Bakı: Maarif, 1996.- 150 s.
 • Həsənova, Leyla. Dağ-mədən sənayesi və ətraf mühit / L. Həsənova; elmi red. N. Ə. Nəbiyev.- Bakı: Elm, 1996.- 82 s.
 • İlham Əliyev böyük siyasətdə: reallıqlar və perspektivlər / Ana Vətən partiyasının siyasi araşdırmalar mərkəzi və mətbuat xidməti.
  I kitab.- Bakı: Qanun, 1996.- 336 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqillik yollarında / H. Ə. Əliyev; tərt. A. Muradverdiyev, N. İbrahimov, T. Ağayev
  II cild.- Bakı: Azərbaycan, 1996.- 1051 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqillik yollarında / H. Ə. Əliyev; tərt. A. Muradverdiyev, N. İbrahimov, T. Ağayev
  I cild .- Bakı: Azərbaycan, 1996.- 979 s.
 • İsmayılov, İbrahim. Əmək hüququ: dərslik / İ. İsmayılov, M. Rəsulov, A. Qasımov.- Bakı: Qanun, 1996.- 320 s.
 • Əsrin müqaviləsi = Yüzyılın anlaşması = Contract of the Century = Контракт века / tərt. H. Orucov.- Bakı: Azərnəşr, 1996.- 103 s.- Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində.
 • Ətraf mühiti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə: dərs vəsaiti / elmi red. Ş. Göyçaylı; red. V. Paşayev.- Bakı: Hərbi nəşriyyat, 1996.- 238 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası.- Bakı: Milli Məclisinin nəşri, 1995.- 63 s.
 • Azərbaycan xalqının hünəri əbədi yaşayacaqdır: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin II dünya müharibəsinin başa çatmasının 50 illiyi ilə əlaqədar çıxışları və fərmanları: yanvar- may 1995-ci il.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1995.- 32 s.
 • Azərbaycan. Oktyabr-94, Mart-95. Qəsd: dövlət çevrilişi cəhdlərinin xronikası / tərt. H. Orucov; red.: T. Babayev, A. Bağırov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 816 s.
 • Vəliyev, İsmayıl Ömər oğlu. Azərbaycanın siyasi partiyaları və ictimai təşkilatları / İ. Vəliyev, C. Hüseynov; red. K. Muxtarov.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1995.- 96 s.
 • Xankişiyev, Əli. Prezident Heydər Əliyev və onun siyasət məktəbi / Ə. Xankişiyev; red.: R. Z. Xəndan, İ. Həmidov.- Bakı: Qorqud, 1995.- 56 s.
 • Azərbaycanın statistik göstəriciləri - 1994 = Statistical yearbook of Azerbaijan - 1994 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 1994.- 313 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Səfərli, Əlyar Qurbanəli oğlu. Tarixin dörd günü / Ə. Q. Səfərli, H. C. Əlibəyli; Azərbaycan Respublikasının İrandakı Səfirliyi.- Tehran, 1994.- 166 s.
 • Vəliyev, Cəfər Cəbrayıl oğlu. Xalqın iradəsi ilə: referendum və prezident seçkiləri haqqında düşüncələr / C. C. Vəliyev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1994.- 30 s.
 • Məmmədov, Zahid Səttar oğlu. Naxçıvanın təbii sərvətləri / Z. Məmmədov; red. Z. Ağayeva.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 42 s.
 • Əliyev, Həsən Əlirza oğlu. Təbiətin keşiyində / H. Ə. Əliyev, X. N. Həsənov; red. B. Ə. Budaqov.- Bakı: Maarif, 1993.- 311 s.
 • Salmanov, Məmməd Əhəd oğlu. Tətbiqi ekologiyanın əsasları / M. Ə. Salmanov; red. S. Nəzərli, T. Ə. İsmayılov; Azərbaycan Respublikası EA Mikrobiologiya bölməsi.- Bakı: Bilik, 1993.- 192 s.
 • Azərbaycan Respublikasının ekoloji konsepsiyası / U. K. Ələkbərov [et al.]; red. A. Ə. Mənsurov; Azərbaycan Respublikası Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzərət Komitəsi.- Bakı: Ergün, 1992.- 24 s.
 • Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikası - 2003, IV rüb: bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- Bakı, 2004.- 352 s.

In Russian

 • Сеидзаде, Диляра Багир кызы. Азербайджан в начале XX века: путь к независимости / Д. Б. Сеидзаде; ред. А. Гасанов.- 2-е изд., перераб. и доп.- Баку: Bizim kitab, 2018.- 357 с.
 • Мамедов, Магеррам Фарман оглу. III Республика: модель и стратегия национального развития / М. Ф. Мамедов; науч. ред.: С. М. Гандилов, Н. Мамедов; пер. на рус. Р. Бабаева.- Баку: АФполигрАФ, 2017.- 192 с.
 • Кулиев, Руфат Атакиши оглы. Мировая экономика и Азербайджан / Р. А. Кулиев; науч. ред. И. А. Лютый.- Баку: Şərq-Qərb, 2017.- 504 с.
 • Мехтиев, Рамиз Энвер оглы. Национальная идея Азербайджана в эпоху глобальных трансформаций: в двух книгах / Р. Э. Мехтиев; ред.: Н. А. Волынчик, Е. А. Кочанова
  Кн. 2.- М.: Политическая энциклопедия, 2017.- 365 с.
 • Миришли, Фуад Рашид оглы. Развитие международного туризма в контексте возрождения Великого Шелкового пути: монография = Development of international tourism in the context of the revival of the Great Silk Road: monograph / Ф. Р. Миришли.- М.: Известия, 2017.- 509 с.
 • Алиев, Тарбиз Насиб оглы. Инновационное развитие промышленности Азербайджана: нефтепереработка, химия и нефтехимия: монография / Т. Н. Алиев.- М.: Palmarium academic publishing, 2016.- 232 с.
 • История Азербайджана: с древнейших времен до первых десятилетий XXI века: учебник / М. Г. Абдуллаев, С. С. Алиярлы, С. Ю. Сулейманова [и др.]; пер. на рус.: Ю. М. Насибли, Н. А. Джаваншира; под науч. ред. М. Г. Абдуллаева.- Баку: Изд-во БГУ, 2016.- 452 с.
 • Политика Гейдара Алиева: Толерантность: выступления, речи, встречи, поздравления / Государственный Комитет Азербайджанской Республики по Работе с Религиозными Структурами; авт. предисл. М. Гурбанлы.- Баку: Нурлар, 2016.- 424 с.
 • Ибрагимов, Ибрагим Ариф оглы. Стратегия эффективного влияния: внешняя политика, "мягкая сила" и энергетическая дипломатия Азербайджана в 21-м веке / И. Ибрагимов; науч. ред. О. А. Зимарин.- М.: Весь Мир, 2016.- 240 с.
 • Джаббаров, Зейтулла Абдул оглу. Четверть века в независимом Азербайджане / З. А. Джаббаров; ред. Н. М. Мамедов.- М.: ОАО Бакинская Книжная Типография №3, 2016.- 450 с.
 • Каджар, Чингиз. Баку и Европа: исторические этюды / Ч. Каджар; Фонд Культуры Азербайджана.- Баку: Şərq-Qərb, 2015.- 107 с.
 • Гусейнов, Рафаэль Джагидович. Глядя из Москвы: год в жизни России и Азербайджана в репортажах, очерках и интервью российского журналиста / Р. Д. Гусейнов; ред. А. Мустафа-заде.- Баку: Азернешр, 2015.- 448 с.
 • История Ассоциации культуры Азербайджана "Симург": 1990-2015 / Ассоциация культуры Азербайджана "Симург"; науч. ред. Т. Нагиев; ред. Ш. Кесеменли.- Баку: "Ol" npkt, 2015.- 390 с.
 • Миришли, Фуад Рашид оглы. Международная экономическая интеграция: учебник / Ф. Р. Миришли; ред. И. Е. Еремеев.- М.: Известия, 2015.- 400 с.
 • Миришли, Фуад Рашид оглы. Мировая экономика: учебник / Ф. Р. Миришли.- 6-е изд., перераб. и доп.- М.: Книга и бизнес, 2015.- 692 с.
 • Парламентские выборы - 2015: позиции и мнения = Parlament seçkiləri - 2015: mövqelər və rəylər / Центр Стратегических Исследований при Президенте Азербайджанской Республики; сост.: Т. Аллахъярова, Н. Махмудов, А. Мамедов.- Bakı: Aston-Print, 2015.- 232 с.
 • Миришли, Фуад Рашид оглы. Регионализация мировой экономики: монография / Ф. Р. Миришли; ред. И. Е. Еремеев.- М.: Известия, 2015.- 392 с.
 • Гейдар Алиев - всегда впереди эпохи: сборник / под общ. ред. Г. Х. Оруджева; ред. Л. Сулайманова.- Баку: Апострофф, 2014.- 176 с.
 • Конституция Азербайджанской Республики: принята референдумом Азербайджанской Республики 12 ноября 1995 г.: вступила в силу с 27 ноября 1995 г.- Баку: PG, 2014.- 55 с.
 • Конференция, посвященная 90-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиевича Алиева: Пекин, 6 мая 2013 года / Посольство Азербайджанской Республики в Китайской народной Республике; пер. на рус. и кит. Хуан Чуньянь.- Пекин: б. и., 2014.- 124 с.- Çin və rus dillərində
 • Румянцев, Сергей. Миграция и диаспоростроительство в постсоветском Азербайджане: основные тенденции и доминирующие дискурсы / С. Ю. Румянцев; науч. ред. И. Мамедзаде; Институт философии и права НАНА.- Баку: САБАХ, 2014.- 165 с.
 • Гасанов, Али Магомедали оглу. Политика национального развития и безопасности Азербайджанской Республики: монография / А. М. Гасанов; науч. ред. К. Аллахвердиев; Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики.- Баку: Zərdabi LTD MMC, 2014.- 672 с.
 • Алиева, Мехсети Мамед гызы. Азербайджано-британские отношения на современном этапе: монография / М. М. Алиева; науч. ред. А. Н. Аббасбейли.- Баку: МВМ, 2013.- 272 с.
 • Муршудли, Фахри Фуад оглы. Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности Азербайджана в условиях финансовой глобализации: монография / Ф. Ф. Муршудли; науч. ред. Ш. Г. Гаджиев.- Баку: Şərq-Qərb, 2013.- 416 с.
 • Гасанов, Акрам Ширван оглы. Банковское право Азербайджана: взгляд со стороны / А. Ш. Гасанов.- 2-е изд., перераб. и доп.- Баку, 2013.- 531 с.
 • Габала: регионы Азербайджана / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; авт. текста Э. Эюбов; ред. Л. Рахманова; науч. конс. А. Мамедли; фот. Ш. Муршудлу.- Баку: ИД Golden Book, 2013.- 87 с.
 • Ахундова, Эльмира Гусейн кызы. Гейдар Алиев: личность и эпоха / Э. Г. Ахундова; ред. Э. И. Алиева
  Ч. 6. кн. 2: Возвращение: 1993-2003.- Баку: CBS, 2013.- 496 с.
 • Ахундова, Эльмира Гусейн кызы. Гейдар Алиев: личность и эпоха / Э. Г. Ахундова; ред. Э. И. Алиева
  Ч. 6. кн. 1: Возвращение: 1993-2003.- Баку: CBS, 2013.- 504 с.
 • Ахундова, Эльмира Гусейн кызы. Гейдар Алиев: личность и эпоха / Э. Г. Ахундова; ред. Э. И. Алиева
  Ч. 5: Нахичеванский излом: 1990-1993.- Баку: CBS, 2013.- 760 с.
 • Губа: регионы Азербайджана / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; авт. текста Э. Эюбов; науч. конс. А. Э. Мамедли; худож.: Ш. Муршудлу, М. Рагимов.- Баку: ИД Golden Book, 2013.- 85 с.
 • Гусар: регионы Азербайджана / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; авт. текста Э. Эюбов; науч. конс. А. Мамедли; фот.: Ш. Муршудлу, З. Джафаров.- Баку: ИД Golden Book, 2013.- 65 с.
 • Чернявский, Станислав Иванович. Десять лет истории Азербайджана: 2003-2013 годы: монография / С. И. Чернявский.-М.: Флинта, 2013.-400 с.
 • Мехтиев, Рамиз Энвер оглы. Десять лет, изменившие Азербайджан: 2003-2013 / Р. Э. Мехтиев.- М.: Гриф и К, 2013.- 247 с.
 • Мамедов, Рамин Гусейн оглы. Дружбе нет альтернативы: мнения лидеров, учёных, журналистов / Р. Г. Мамедов.- Баку: Зия, 2013.- 397 с.
 • Ахундова, Нигяр Рашид кызы. Из истории развития культуры Азербайджана: XX-XXI век / Н. Р. Ахундова; науч. ред. Дж. А. Бахрамов; Бакинский Университет Бизнеса.- Баку: Бакинский Университет Бизнеса, 2013.- 377 с.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 • Исмаиллы: регионы Азербайджана / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; авт. текста Э. Эюбов; ред. Л. Рахманова; науч. конс. А. Мамедли; фот.: Ш. Муршудлу, М. Рагимов.- Баку: ИД Golden Book, 2013.- 71 с.
 • Гасанов, Али Магомедали оглу. Современные международные отношения и внешняя политика Азербайджана: учебник / А. М. Гасанов; пер. Н. Хидиров [и др.]; науч. ред. М. М. Алиева; ред.: Э. И. Алиева, В. Н. Морозков; Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики.- 2-е изд., доп.- Баку: Zərdabi LTD MMC, 2013.- 1008 с.
 • Трудовой кодекс Азербайджанской Республики: с изменениями и дополнениями на 15 октября 2013 года / отв. за вып. Э. М. Эфендиев.- Баку: Юридическая литература, 2013.- 316 с.
 • Гусейнова, Алмаз Мирзахан гызы. Экономика и демографические процессы в Азербайджане: монография / А. М. Гусейнова; науч. ред.: М. А. Мамедов, С. М. Ягубов.- Баку: Политех, 2013.- 178 с.
 • Этнотуризм в Азербайджане - Ивановка: пособие для туристов / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; авт. текста Э. Эюбов; науч. конс. А. Э. Мамедли; худож. Ш. Муршудлу.- Баку: ИД Golden Book, 2013.- 20 с.
 • Этнотуризм в Азербайджане - Красная Слобода: пособие для туристов / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; авт. текста Э. Эюбов; науч. конс. А. Э. Мамедли; худож.: М. Рагимов, Ш. Муршудлу.- Баку: ИД Golden Book, 2013.- 24 с.
 • Этнотуризм в Азербайджане - Лагич: пособие для туристов / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; авт. текста Э. Эюбов; науч. конс. А. Э. Мамедли; худож.: М. Рагимов, Ш. Муршудлу.- Баку: ИД Golden Book, 2013.- 26 с.
 • Этнотуризм в Азербайджане - Нидж: пособие для туристов / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; авт. текста Э. Эюбов; науч. конс. А. Э. Мамедли; худож.: М. Рагимов, Ш. Муршудлу.- Баку: ИД Golden Book, 2013.- 24 с.
 • Этнотуризм в Азербайджане - Хыналыг: пособие для туристов / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; авт. текста Э. Эюбов; науч. конс. А. Э. Мамедли; худож. Ш. Муршудлу.- Баку: ИД Golden Book, 2013.- 26 с.
 • Насиров, Эльшад. Административное право: учебник / Э. Х. Насиров, Р. Асланов; науч. ред. Р. Исмаилов; Бакинский Государственный Университет.- Баку: Ганун, 2012.- 576 с.
 • Азербайджан: путь к независимости-20: аналитический обзор / Г. Мирза [и др.]; ред. А. Абдурахманова; Центр Стратегических Исследований при Президенте Азербайджанской Республики.-Баку: Центр Стратегических Исследований, 2012.-88 с.
 • Гасанов, Али Магомедали оглу. Геополитика: теории, методология, акторы, история, характеристика, понятия: учебник / А. М. Гасанов; науч. ред.: М. Гасымов, К. Аллахвердиев; ред.: М. Абдуллаев, А. Мехтиев; рец. П. Г. Дарабади [и др.]; Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики.- Баку: Zərdabi LTD MMC NPM, 2012.- 688 с.
 • Диалог культур в условиях глобализации: материалы Бакинского форума, посвященного памяти Гейдара Алиева / М. К. Керимов [и др.]; редкол. Т. Т. Ахмедова [и др.]; сост., отв. ред.: А. А. Гезалов, И. Р. Мамедзаде; авт. предисл. Л. И. Алиева; под общ. ред.: Н. М. Мамедова, А. Н. Чумакова.- М.: Канон+ РООИ Реабилитация, 2012.- 616 с.
 • Махмудов, Ягуб Микаил оглы. Победное шествие идей Гейдара Алиева / Я. М. Махмудов; пер. с англ. Э. Лятифовой; науч. ред. А. М. Гасанов; ред.: Е. Х. Гезалова, Н. Мамедова, Г. Талыбова.- Баку: Təhsil, 2012.- 680 с.
 • Азизов, Анар Али оглы. Предпринимательство в туризме Азербайджана: монография / А. А. Азизов; науч. ред. И. М. Аббасов; Бакинский Университет Бизнеса.- Баку: Бакинский Университет Бизнеса, 2012.- 307 с.
 • Пивовар, Ефим Иосифович. Российско-азербайджанские отношения: конец XX- начало XXI века: монография / Е. И. Пивовар.- М.: Kremlin Multimedia, 2012.- 448 с.
 • Гасымлы, Муса Джафар оглы. Украинско-азербайджанские политические отношения: история и современность: монография / М. Дж. Гасымлы, О. Р. Купчик, А. У. Дамиров.- Киев: ИД Дмитрия Бураго, 2012.- 160 с.
 • Сеидбейли, Мариам Гасан гызы. Азербайджанская диаспора в России: особенности и тенденции формирования и развития: 1988-2010 гг.: монография / М. Г. Сеидбейли; науч. ред., авт. проекта Я. М. Махмудов; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- 2-е изд., доп.- Баку: Şərq-Qərb, 2011.- 576 с.
 • Гасанов, Акрам Ширван оглы. Банковское право Азербайджана / А. Ш. Гасанов.- М.: Юриспруденция, 2011.- 480 с.
 • Кулиев, Руфат Атакиши оглу. Глобализация мировой экономики и Азербайджан / Р. А. Кулиев.- Баку, 2011.- 320 с.
 • Медведев, Дмитрий Анатольевич. Гуманитарные вызовы XXI века / Д. А. Медведев, И. Г. Алиев; под ред.: С. Нарышкина, Р. Э. Мехтиева.- М.: Терра: ИТАР-ТАСС, 2011.- 247 с.
 • О Гейдаре Алиеве телеграфным текстом / авт. предисл. Л. И. Алиева.- Баку: CBS Polygraphic Production, б. г.- 512 с.
 • Алиев, Тарбиз Насиб оглы. Организация внешнеэкономических связей между Азербайджаном и ОАЭ: учебное пособие / Т. Н. Алиев, С. А. Саламиан.- Баку: АГНА: МВМ, 2011.- 80 с.
 • Ахмедова, Хавер Сурхай гызы. Роль искусства в процессе глобализации: монография / Х. С. Ахмедова; науч. ред. Т. Гаджиев; Бакинская Музыкальная Академия им. Узеира Гаджибейли.-Баку: Элм, 2011.-172 с.
 • Российско-азербайджанские отношения за 20 лет: история и перспективы / Е. В. Бахревский [и др.]; Российский Институт Стратегических исследований, Центр Стратегических Исследований при Президенте Азербайджанской Республики.- Баку, 2011.- 124 с.
 • Гасанлы, Джамиль Поладхан оглы. Русская революция и Азербайджан: трудный путь к независимости: 1917-1920: монография / Дж. П. Гасанлы; науч. ред. С. М. Исхаков; рец. Э. М. Аббасов.- М.: Флинта, 2011.- 672 с.
 • Мамедов, Рамин Гусейн оглы. Сыны Страны Огней в истории России: диаспора / Р. Г. Мамедов; ред.: Б. Закирова, С. Микайылгызы.- Баку: Зия, 2011.- 496 с.
 • Мамедов, Рамин Гусейн оглы. Сыны Страны Огней в истории России: диаспора / Р. Г. Мамедов; ред.: Б. Закирова, С. Микайылгызы.- 2-е изд., испр. и доп.- Баку: Зия, 2011.- 320 с.
 • Трудовой кодекс Азербайджанской Республики: с изменениями и дополнениями на 15 января 2011 года / отв. за вып. Э. М. Эфендиев.- Баку: Юридическая литература, 2011.- 316 с.
 • Уголовно-процессуальный Кодекс Азербайджанской Республики: с изменениями и дополнениями на 15 января 2011 года / отв. за вып. Э. М. Эфендиев.- Баку: Юридическая литература, 2011.- 552 с.
 • Уголовное право Азербайджанской Республики: Общая часть: в схемах и определениях: учебное пособие / В. С. Комиссаров [и др.]; Бакинский Государственный Университет.- Баку: Zərdabi LTD MMC NPM, 2011.- 352 с.
 • Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики: с изменениями и дополнениями на 15 февраля 2011 года / отв. за вып. Э. М. Эфендиев.- Баку: Юридическая литература, 2011.- 304 с.
 • Алиев, Шафа Тифлис оглы. Важнейшие детерминанты устойчивого развития экономики Азербайджана: сборник статей / Ш. Т. Алиев; науч. ред. А. И. Байрамов.- Баку: Элм, 2010.- 196 с.
 • Миришли, Фуад Рашид оглы. Век Азербайджана: развитие национального хозяйства в условиях глобализации мировой экономики: монография / Ф. Р. Миришли; науч. ред. Л. В. Пронченко.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ИСЭПиМ, 2010.- 497 с.
 • Взаимодействие культур в условиях глобализации: материалы Международной научной конференции, посвященной памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева: Москва, 15-16 июня 2009 г. / А. Ф. Аббасов [и др.]; сост.: А. А. Гезалов, И. Р. Мамед-заде; авт. предисл. Л. И. Алиева; редкол. Т. Т. Ахмедова [и др.]; под общ. ред.: Н. М. Мамедова, А. Н. Чумакова; Институт философии РАН, Институт философии, социологии и права НАНА, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Российское философское общество, Представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ.- М.: Канон+ РООИ Реабилитация, 2010.- 528 с.
 • Гурбанова, Сона Аллахверди гызы. Гейдар Алиев и внешнеполитический курс Азербайджанской Республики / С. А. Гурбанова; науч. ред. Я. М. Махмудов; ред. Дж. А. Бахрамов; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Şərq-Qərb, 2010.- 72 с.
 • Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики: с изменениями и дополнениями на 15 января 2011 года / отв. за вып. Э. М. Эфендиев.- Баку: Юридическая литература, 2010.- 746 с.
 • Гражданский Процессуальный Кодекс Азербайджанской Республики: с изменениями и дополнениями на 15 января 2011 года / отв. за вып. Э. М. Эфендиев.- Баку: Юридическая литература, 2010.- 288 с.
 • Конституция Азербайджанской Республики: принята 12 ноября 1995 года: с изменениями и дополнениями, принятыми референдумом 24 августа 2002 года: с изменениями и дополнениями, принятыми референдумом 18 марта 2009 года; с дополнениями, принятыми Конституционным законом № 7-III KQD по 13 декабря 2005 года.- Баку: Qanun, 2010.- 64 с.
 • Аскеров, Зияфат Аббас оглы. Конституция Азербайджанской Республики и основы права: учебник / З. А. Аскеров, Э. Х. Насиров, М. И. Исмаилов; пер.: З. А. Аскеров, Э. Х. Насиров, Р. Асланов; науч. ред. З. А. Аскеров; Бакинский Государственный Университет.- Баку: Qanun, 2010.- 464 с.
 • Курбанов, Афад Магомед оглы. Мехрибан Алиева и ее роль в современном Азербайджане = Müasir Azərbaycanda Mehriban Əliyevanın rolu / А. М. Курбанов, Р. А. Курбанов.- М.: МГИУ, 2010.- 368 с.
 • Налоговый кодекс Азербайджанской Республики: с дополнениями и изменениями по состоянию на 1 января 2010 года.- Баку: ООО Megabayt, 2010.- 283 с.
 • Алиев, Натиг Ага Ами оглы. Нефть и нефтяной фактор в экономике Азербайджана в XXI веке: монография / Н. А. Алиев; науч. ред. С. Караев.- Баку: Letterpress, 2010.- 244 с.
 • Гасанов, Эльдар Гумбат оглы. Основы государства и права Азербайджана: учебник / Э. Г. Гасанов; науч. ред. Х. Дж. Аликперов; ред. А. Мустафазаде.- Баку: Азернешр, 2010.- 568 с.
 • Султанов, Чапай Али оглы. Политические и экономические этюды по Южному Кавказу: хроника с 1850 по 2010 гг. / Ч. А. Султанов.- Баку: Чашыоглы, 2010.- 660 с.
 • Аббасова, Айтен Рафиг гызы. Правовое регулирование охраны магистральных трубопроводов Азербайджанской Республики / А. Р. Аббасова.- Баку: OKA Ofset, 2010.- 320 с.
 • Агамалы, Фазаил Рагим оглы. Президент- Реформатор / Ф. Р. Агамалы; ред. Э. И. Алиева.- СПб.: Юридический центр Пресс, 2010.- 288 с.
 • Юзбашиев, Исрафил Габиб оглы. Развитие и совершенствование внешнеэкономических связей Азербайджана со странами ГУАМ / И. Г. Юзбашиев; конс.: Ш. М. Мурадов, С. Г. Ахвердова; Институт Экономики НАНА.- Баку: Элм, 2010.- 198 с.
 • Керимов, Атик Эхсан оглы. Рынок банковских услуг: теория и практика: на примере коммерческих банков Азербайджанской Республики: монография / А. Э. Керимов; науч. ред. Ш. Г. Гаджиев.- Баку: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2010.- 400 с.
 • Алиев, Шафа Тифлис оглы. Специальные экономические зоны: приоритеты и проблемы использования в условиях глобализации / Ш. Т. Алиев; науч. ред. А. И. Байрамов.- Баку: Элм, 2010.- 140 с.
 • Магеррамзаде, Алибала Саттар оглу. Экономическая и политическая стратегия Президента Ильхама Алиева / А. С. Магеррамзаде; науч. ред. Т. Мамедов; ред. А. Магеррамли; конс. З. А. Самедзаде.- Баку: Элм и Тахсил, 2010.- 360 с.
 • Сеидбейли, Мариам Гасан гызы. Азербайджанская диаспора в России: особенности и тенденции формирования и развития: 1988-2007 гг.: монография / М. Г. Сеидбейли; науч. ред. А. Ф. Дашдамиров; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Элм, 2009.- 396 с.
 • Гражданский кодекс Азербайджанской Республики: с дополнениями и изменениями на 02 февраля 2009 года / отв. за вып. Ш. Худуоглу.- Баку: Qanun, 2009.- 544 с.
 • Гражданский Процессуальный Кодекс Азербайджанской Республики: с изменениями и дополнениями на 15 января 2009 года / отв. за вып. Э. М. Эфендиев.- Баку: Юридическая литература, 2009.- 288 с.
 • Мамедов, Исмаил Магомед оглы. История Азербайджана: с древнейших времен до наших дней: учебник / И. М. Мамедов; пер. с азерб. Ю. Насибова; науч. ред. С. Мамедов.- Баку: Маариф, 2009.- 672 с.
 • Конституция Азербайджанской Республики: принята 12 ноября 1995 года: с изменениями и дополнениями, принятыми референдумом 24 августа 2002 года: с изменениями и дополнениями, принятыми референдумом 18 марта 2009 года; с дополнениями, принятыми Конституционным законом № 7-III KQD по 13 декабря 2005 года.- Баку: Qanun, 2009.- 60 с.
 • Культура и культурные шедевры Азербайджана - уникальное послание будущим поколениям: о деятельности первой леди Азербайджана, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, президента Фонда Гейдара Алиева, президента Фонда друзей культуры Азербайджана, депутата Милли Меджлиса Мехрибан ханум Алиевой / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики, Международный Музыкальный Совет, Азербайджанский Национальный Комитет; науч. рук. С. Мамедалиева; сост.: Л. Мамедова, М. Ахмедов, А. Эйвазов; отв. за вып.: Ф. Бабаев, В. Бахманлы; авт. проекта Л. Кязимова.- Доп. и перераб. изд.- Баку: Çinar-Çap, 2009.- 798 с.
 • Алиева, Эльмира Исмаил кызы. Люди... События... Время...: сборник публикаций / Э. И. Алиева
  Кн. 2.- Баку: Indigo, 2009.- 710 с.
 • Пашаев, Хафиз Мир Джалал оглы. Манифест одного посла: о том, как начиналась дипломатическая миссия Азербайджана в Америке / Х. М. Пашаев; пер. с азерб. под ред. С. Мамедзаде; Азербайджанская Дипломатическая Академия.- Баку: Чашыоглы, 2009.- 356 с.
 • Дамирчиев, Мушфик Искендер оглы. Налоговое право Азербайджанской Республики: учебное пособие / М. И. Дамирчиев, Н. П. Кучерявенко, С. М. Рагимова; науч. ред. А. Касумов.- Баку: Qanun, 2009.- 424 с.
 • Султанов, Чапай Али оглы. Сквозь призму шахмат... / Ч. А. Султанов.- Баку: Чашыоглы, 2009.- 372 с.
 • Зейналова, Судаба Мехти гызы. Азербайджано-германские отношения в контексте интеграции Азербайджана в Европейское сообщество / С. М. Зейналова; науч. ред. Т. А. Мусаева.- Баку: Мутарджим, 2008.- 76 с.
 • Миришли, Фуад Рашид оглы. Глобализация мировой экономики: феномен Азербайджана: учебник / Ф. Р. Миришли; науч. ред.: В. П. Делия, Л. В. Пронченко.- М.: ИСЭПиМ, 2008.- 498 с.
 • Гаджиев, Джахангир Февзи оглы. Денежно-кредитная система и Международный банк Азербайджана / Д. Ф. Гаджиев.- М.: Финансы и статистика, 2008.- 240 с.
 • Цыганов, Олег Владимирович. Ильхам Алиев: открытый мир = Ilham Aliyev: open world / О. В. Цыганов.- М.: ИД Хроникер, 2008.- 308 с.
 • Зенькович, Николай. Ильхам Алиев: взгляд из Москвы / Н. А. Зенькович.- М.: Яуза: Эксмо, 2008.- 512 с.
 • Кодекс по исполнению наказаний Азербайджанской Республики: с изменениями и дополнениями на 30 сентября 2008 года / отв. за вып. Э. М. Эфендиев.- Баку: Юридическая литература, 2008.- 176 с.
 • Мамедов, Рамин Гусейн оглы. Люди одной земли / Р. Г. Мамедов; ред. Р. Бабаев.- Баку: Ziya-Nurlan, 2008.- 266 с.
 • Налоговый кодекс Азербайджанской Республики: с дополнениями и изменениями на 20 февраля 2008 года / отв. за вып. Ш. Худуоглу.- Баку: Qanun, 2008.- 460 с.
 • Зенькович, Николай Александрович. Национальная политика: творцы и исполнители: энциклопедия биографий / Н. А. Зенькович.- М.: ЗАО ОЛМА Медиа Групп, 2008.- 608 с.
 • Султанов, Чапай Али оглы. Нефтегазовые стратегии и политика в XXI веке / Ч. А. Султанов.- Баку: Нурлар, 2008.- 704 с.
 • Алиев, Гафар Мамед оглу. Основоположник, спаситель и созидатель современного Азербайджана / Г. М. Алиев; науч. ред. А. М. Гасанов.- Баку: Шамс, 2008.- 456 с.
 • Кулиев, Руфат Атакиши оглы. Регулирование инвестиционной деятельности: учебное пособие / Р. А. Кулиев; науч. ред. И. А. Лютый; Азербайджанский Технический Университет.- Баку, 2008.- 308 с.
 • Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики: с дополнениями и изменениями на 01 декабря 2008 года / отв. за вып. Ш. Худуоглу.- Баку: Qanun, 2008.- 420 с.
 • Миришли, Фуад Рашид оглы. Экономическое развитие Азербайджана в условиях глобализации мирового хозяйства: монография / Ф. Р. Миришли, В. П. Делия; науч. ред. Л. В. Пронченко.- М.: ИСЭПиМ, 2008.- 346 с.
 • Юнусов, Ариф Сейфулла оглы. Азербайджан в начале XXI века: конфликты и потенциалы: монография / А. С. Юнусов; ред. Р. Гусейнов; Институту мира и демократии.- Баку: Адильоглы, 2007.- 276 с.
 • Эфендиев, Октай Фиридун оглы. Внешнеэкономическая деятельность современного Азербайджана: учебное пособие / О. Ф. Эфендиев, Э. А. Алиев; науч. ред. С. Р. Зейналов; отв. ред. И. О. Гулиев.- Баку: ИПП Зардаби LTD, 2007.- 328 c.
 • Зенькович, Николай Александрович. Гейдар Алиев: зигзаги судьбы / Н. А. Зенькович.- М.: Яуза: Эксмо, 2007.- 608 с.
 • Гейдар Алиев и религиозная политика в Азербайджане: реальности и перспективы: международная конференция, 3-4 апреля 2007 год: Баку, дворец "Гюлистан" / Государственный Комитет по работе с религиозными образованиями Азербайджанской Республики; сост. Г. Исмаилов, под ред. Г. Х. Оруджева, ред. С. А. Назарли, ред. пер. Р. Новрузов.- Баку: Абилов, Зейналов и сыновья, 2007.- 400 с.
 • Мурадов Ш.М. Глобализация, демографическое развитие и трудовая активность населения в Азербайджане: монография / Ш. М. Мурадов, А. К. Гезалова, Р. Дж. Эфендиев; ред. А. К. Алескеров.- Баку: Элм, 2007.- 264 с.
 • Андриянов, Виктор Иванович. Ильхам Алиев / В. И. Андриянов, Г. Ф. Мираламов.- М.: Молодая гвардия, 2007.- 396 с.
 • Озеров, Михаил. Ильхам Алиев: я верю в мой Азербайджан / М. Озеров.- М.: Бослен, 2007.- 352 с.
 • Рустамов, Юсиф Иман оглу. История социально-политических и правовых учений: курс лекций / Ю. Рустамов; науч. ред. А. Рзаев; Институт философии, политических и правовых исследований НАНА.- Баку: Изд-во Университета Азербайджан: Сяда, 2007.- 484 с.
 • Кремлевские будни Гейдара Алиева / авт.-ред. З. Фараджев; сост. Э. Аскеров; ред. Р. Камалов.- Баку: Адильоглы, 2007.- 394 с.
 • Мехтиев, Рамиз Энвер оглы. На пути к демократии: размышляя о наследии / Р. Э. Мехтиев; ред. Т. Нуриева.- Баку: Şərq-Qərb, 2007.- 752 с.
 • Кулиев, Руфат Атакиши оглы. Переходная экономика Азербайджана: некоторые аспекты развития: монография / Р. А. Кулиев; науч. ред. Г. А. Мамедов.- Баку: Элм, 2007.- 240 с.
 • Аскеров, Алимирзамин. Современное дипломатическое и консульское право: учебник / А. Аскеров; Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики, Дипломатическая академия МИД Азербайджанской Республики.- Баку: Нурлан, 2007.- 496 с.
 • Гасанов, Али Магомедали оглу. Современные международные отношения и внешняя политика Азербайджана: учебник / А. М. Гасанов; науч. ред.: С. М. Гандилов, А. Мехтиев; Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики.- Баку: Sərq-Qərb, 2007.- 904 с.
 • Шакирзаде, Незрин. Содружество Независимых Государств / Н. А. Шакирзаде; Институт философии, политических и правовых исследований НАНА
  Азербайджанская Республика во внешнеполитических и внешнеэкономических процессах: 1991-2006 гг.: монография.- Баку: Сада, 2007.- 512 с.
 • Трудовой Кодекс Азербайджанской Республики: с изменениями и дополнениями на 1 сентября 2007 года / отв. за вып. Э. М. Эфендиев.- Баку: Юридическая литература, 2007.- 272 с.
 • Уголовно-процессуальный Кодекс Азербайджанской Республики: утвержден Законом Азербайджанской Республики от 14 июля 2000 года, вступил в силу с 1 сентября 2000 года: с изменениями и дополнениями на 15 ноября 2007 года / отв. за вып. Э. М. Эфендиев.- Баку: Юридическая литература, 2007.- 552 с.
 • Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики: с дополнениями и изменениями на 1 августа 2007 года / отв. за вып. Ш. Худуоглу.- Баку: Qanun, 2007.- 388 с.
 • Аббасов, Чингиз Микаил оглы. Экономика Азербайджана на путях глобализации: предпосылки и последствия: монография / Ч. М. Аббасов; отв. ред. Насруллаев Ф.А.; Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики, Центр Геостратегических Исследований.- Баку: Элм, 2007.- 384 с.
 • Мамед-заде, Наргиз Сабир кызы. Взаимоотношения Азербайджанской Республики со славянскими странами СНГ и Восточной Европы: монография / Н. С. Мамед-заде; науч. ред. А. М. Касумов.- Баку: Ганун, 2006.- 200 с.
 • Атакишиев, Бахтияр Сархад оглы. Конституция Азербайджанской Республики и основы права: научное произведение / Б. С. Атакишиев.- Баку: Абилов, Зейналов и сыновья, 2006.- 194 с.
 • Мехтиев, Рамиз Энвер оглы. Парламентские выборы 2005 года: предварительный анализ: итоги и выводы / Р. Э. Мехтиев.- Баку: XXI-YNE, 2006.- 320 с.
 • Мухсинова, Лейла Хасановна. Проблемы устойчивого развития топливно-энергетического комплекса Азербайджана: монография / Л. Х. Мухсинова; ред. Ш. М. Мурадов; Институт Экономики НАНА.- Баку: Элм, 2006.- 412 с.
 • Иманов, Назим Музаффар оглы. Рейтинг Азербайджана в международных сравнительных исследованиях / Н. М. Иманов; науч. ред. Э. М. Исмаилов; Институт Стратегических Исследований Кавказа.- Баку: ИД Кавказ, 2006.- 495 с.
 • Махмудов, Ягуб Микаил оглы. Азербайджан: краткая история государственности / Я. М. Махмудов; науч. ред.: М. Н. Мирзоев; ред.: Э. М. Лятифова.- Баку: Тахсил, 2005.- 160 с.
 • Андриянов, Виктор Иванович. Гейдар Алиев / В. И. Андриянов, Г. Ф. Мираламов.- М.: Молодая гвардия, 2005.- 396 с.
 • Гусейнова, Ирада Мехтигулу кызы. Гейдар Алиев - от политического руководителя к общенациональному лидеру / И. М. Гусейнова; науч. ред. А. М. Гасанов; рец.: Дж. Б. Гулиев, Г. М. Байрамов, О. Б. Султанов.- Баку: Тахсил, 2005.- 504 с.
 • Кулиев, Руфат Атакиши оглы. Инвестиционная политика в Азербайджане: реалии, проблемы и перспективы: монография / Р. А. Кулиев; науч. ред. М. Х. Мейбуллаев.- Баку: Элм, 2005.- 196 с.
 • Налоги и налогообложение в Азербайджане: учебник / А. Ф. Мусаев [и др.]; науч. ред.: Д. А. Багиров.- Баку: Элм, 2005.- 530 с.
 • Аббасов, Чингиз Микаил оглы. Пути интеграции Азербайджана в мировую экономику: монография / Ч. М. Аббасов; отв. ред. А. Х. Нуриев; Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики, Центр Геостратегических Исследований.- Баку: Элм, 2005.- 263 с.
 • Ширалиев, Васиф Мусеиб оглы. Развитие рынка жилья в Азербайджане: монография / В. М. Ширалиев, А. М. Новрузова; науч. ред. В. М. Ширалиев; Азербайджанский Архитектурно-Строительный Университет.- Баку: Нурлан, 2005.- 156 с.
 • Джабиев, Рауф Мирза оглы. Социально-экономическое развитие Азербайджанской Республики за годы независимости: монография / Р. М. Джабиев.- Баку: Зия+, 2005.- 283 с.
 • Мехтиев, Рамиз Энвер оглы. Азербайджан: вызовы глобализации: уроки прошлого, реалии настоящего и перспективы будущего / Р. Э. Мехтиев.- Баку: ХХI-YNE, 2004.- 584 с.
 • Эйвазов, Джаннатхан. Безопасность Кавказа и стабильность развития Азербайджанской Республики / Дж. Эйвазов; науч. ред.: Э. М. Исмаилов; Азербайджанский Институт Стратегических Исследований Развития Кавказа.- Баку: Нурлан, 2004.- 352 с.
 • Мирзоева, Светлана. Гейдар Алиев: искусство прошло через всю мою жизнь / С. Мирзоева; фото: Я. Халилова [и др.].- Баку: ОКА Офсет, 2004.- 258 с.
 • Садыхов, Фикрет Якуб оглы. Дипломатическая служба Азербайджана: политические приоритеты, этапы формирования / Ф. Я. Садыхов.- Баку: Адильоглы, 2004.- 300 с.
 • Мехтиев, Имран Азим оглы. Инвестиционная структура Азербайджана и ее влияние на развитие экономики: монография / И. А. Мехтиев.- М.: МАКС-Пресс, 2004.- 220 с.
 • Кулиев, Руфат Атакиши оглы. Инвестиционные проблемы в условиях рыночных трансформаций экономики Азербайджана: монография / Р. А. Кулиев; науч. ред. А. Х. Нуриев.- Баку: Элм, 2004.- 327 с.
 • Исмаилов, Ровшан Рагим оглы. Институт гражданства Азербайджанской Республики: учебное пособие / Р. Р. Исмаилов; науч. ред. М. Н. Алескеров.- Баку: Изд-во Бакинского Университета, 2004.- 147 с.
 • Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках: утвержден Законом Азербайджанской Республики от 11 июля 2000 года, вступил в силу с 1 января 2000 года: с изменениями и дополнениями 1 января 2004 года / отв. за вып. Э. М. Эфендиев.- Баку: Юридическая литература, 2004.- 292 с.
 • Конституция Азербайджанской Республики: принята 12 ноября 1995 года: с изменениями и дополнениями по 24 августа 2002 года.- Баку: Qanun, 2004.- 48 с.
 • Культурная политика в Азербайджане: доклад, тезисы доклада / Министерство Культуры Азербайджанской Республики.- Баку: Нагыл эви, 2004.- 254 с.
 • Мосты дружбы: Украина-Азербайджан = Dostluq körpüləri: Ukrayna-Azərbaycan
  Кн. 1.- Киев, 2004.- 175 с.
 • Семейный кодекс Азербайджанской Республики: с изменениями и дополнениями по 20 июля 2004 года / отв. за вып. Ш. Худуоглу.- Баку: Qanun, 2004.- 111 с.
 • Уголовный кодекс Азербайджанской Республики / отв. за вып. Э. М. Эфендиев.- Баку: Юридическая литература, 2004.- 220 с.
 • Самедзаде, Зияд Алиаббас оглу. Этапы большого пути: экономика Азербайджана за полвека, ее новые реалии и перспективы / З. А. Самедзаде.- Баку: Нурлар, 2004.- 936 с.
 • Абдуллазаде, Фатма Гусейн кызы. Гейдар Алиев: политический портрет / Ф. Г. Абдуллазаде; отв. ред.: А. Гулиев, Ф. Агазаде; Международная конференция "Азербайджан- Украина".- Харьков: Форт, 2003.- 20 с.
 • Сеидов, Мирказым Гейдар оглы. Две стороны одной медали / М. Г. Сеидов.- Новосибирск, 2003.- 304 с.
 • Алиев, Ильхам Гейдар оглы. Каспийская нефть Азербайджана / И. Г. Алиев; науч. ред. А. Х. Мирзаджанзаде; отв. ред.: Л. Гусейнов, Р. Аббасов, М. Ахмедов.- М.: Известия, 2003.- 712 с.
 • Алиев, Эльдар Ибрагим оглы. Недосягаемые вершины / Э. И. Алиев; пер. с азерб. Г. А. Джафарова; ред. З. Гаралов.- Баку: Элм, 2003.- 304 с.
 • Юзбашева, Гюльшен Заид кызы. Реструктуризация промышленности Азербайджана: монография / Г. З. Юзбашева; Институт Экономики НАНА.- Баку: Элм, 2003.- 352 с.
 • Уполномоченный по правам человека (Омбудсман) Азербайджанской Республики.- Баку, 2003.- 27 с.
 • Азербайджан - Россия: новые взаимоотношения, новые горизонты / Секретариат Президента Азербайджанской Республики.- Баку: Nurol, 2002.- 575 с.
 • Чингизоглы, Таир. Внутренняя и внешняя политика Азербайджанской Республики на пути вступления в Совет Европы / Т. Чингизоглы.- Баку: QAPP-POLIQRAF NPK, 2002.- 68 с.
 • Чернявский, Станислав Иванович. Новый путь Азербайджана / С. И. Чернявский.- М.: Азер-Медиа: Книга и бизнес, 2002.- 352 с.
 • Сеидов, Анвер Джумшуд оглы. Применение международных правовых норм в судопроизводстве Азербайджанской Республики: монография / А. Дж. Сеидов; науч. ред. Р. Ф. Мамедов.- Баку: Гянджлик, 2002.- 246 с.
 • Гафаров, Завер Мурад оглы. Применение современного международного транспортного права в Азербайджанской Республике: учебное пособие / З. М. Гафаров, Э. А. Алиев; отв. ред. С. Р. Зейналов.- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.- 352 с.
 • Агаев, Исфендияр Бахлул оглы. Рецидив в системе множественности преступлений / И. Б. Агаев.- М.: Юристъ, 2002.- 108 с.
 • Таможенный кодекс Азербайджанской Республики.- Баку: Qanun, 2002.- 416 с.
 • Уголовный кодекс Азербайджанской Республики / отв. за вып. Ш. Худуоглу.- Баку: Qanun, 2002.- 320 с.
 • Азербайджанская Республика в Содружестве Независимых Государств / Секретариат Президента Азербайджанской Республики.- Баку: Nurol, 2001.- 287 с.
 • За новый, независимый Азербайджан!: Партия Новый Азербайджан.- Баку: Изд-во Азербайджан, 2001.- 23 с.
 • Налоговый кодекс Азербайджанской Республики: утвержден Законом Азербайджанской Республики от 11 июля 2000 года: вступил в силу с 1 января 2001 года / отв. за вып. Э. М. Эфендиев.- Баку: Юридическая литература, 2001.- 180 с.
 • Алиев Н.А. ОЭТ Баку-Тбилиси-Джейхан: от видения к реальности / Н. А. Алиев, М. А. Мирзоев, Э. К. Шахбазов.- Баку: Изд-во Азербайджан, 2001.- 168 с.
 • Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики: вступил в силу 1 сентября 2000 года / пер. с азерб. Р. Рагимова [и др.]; рук. работы Э. Мамедова; отв. за выпуск Э. Эфендиев.- Баку: Юридическая литература, 2001.- 567 с.
 • Мирзоев, Мамед Алекбер оглы. "Азербайджан- ЭКСПО-2000": факты, размышления / М. А. Мирзоев, Э. К. Шахбазов.- Баку: Чашыоглы, 2000.- 192 с.
 • Гаджиев, Шамседдин Гуммет оглы. Азербайджан на пути к мировому сообществу: стратегия внешнеэкономического развития: монография / Ш. Г. Гаджиев.- Баку: Експрес-об’ява, 2000.- 504 с.
 • Гражданский кодекс Азербайджанской Республики: общая часть: [пер. с азерб.] / отв. за вып. Э. Сулейманов.- Баку, 2000.- 250 с.
 • Гражданский кодекс Азербайджанской Республики: специальная часть: [пер. с азерб.] / отв. за вып. Э. Сулейманов.- Баку, 2000.- 256 с.
 • Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики: утвержден Законом Азербайджанской Республики от 28 декабря 1999 года: вступил в силу с 1 сентября 2000 года / отв. за вып. Э. М. Эфендиев.- Баку: Юридическая литература, 2000.- 248 с.
 • Мамедов, Гариб Шамиль оглы. Земельная реформа в Азербайджане: правовые и научно-экологические вопросы: монография / Г. Ш. Мамедов; ред. И. А. Крупеников.- Баку: Элм, 2000.- 374 с.
 • Конституция Азербайджанской Республики.- Баку: Qanun, 2000.- 48 с.
 • Независимый Азербайджан: новые ориентиры: монография: в 2-х т. / Российский Институт Стратегических исследований
  Т. 2 / Э. М. Иванов [и др.]; под ред. Е. М. Кожокина.- М.: РИСИ, 2000.- 322 с.
 • Независимый Азербайджан: новые ориентиры: монография: в 2-х т. / Российский Институт Стратегических исследований
  Т. 1 / В. Г. Митяев [и др.]; под ред. Е. М. Кожокина.- М.: РИСИ, 2000.- 423 с.
 • Уголовный кодекс Азербайджанской Республики / отв. за вып. С. А. Велиев.- Баку: Digesta, 2000.- 236 с.
 • Аббасбейли, Агалар Нариман оглы. Азербайджан в системе международных и региональных организаций / А. Н. Аббасбейли, А. М. Гасанов.- Баку: Азернешр, 1999.- 256 с.
 • Гражданский кодекс Азербайджанской Республики: по состояние на 1 июня 1999 г.- Баку, 1999.- 140 с.
 • Трудовой кодекс Азербайджанской Республики: выступает в силу с 1 июля 1999 года.- Баку, 1999.- 144 с.
 • Азербайджанская нефть в политике мира
  Кн. 5 / сост.: И. Г. Алиев, А. Мурадвердиев.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1998.- 329 с.
 • Азербайджанская нефть в политике мира
  Кн. 3.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1998.- 399 с.
 • Акперов, Бахтияр. Гейдар Алиев - основоположник и создатель национальной конституции Азербайджана / Б. Акперов; отв. ред. Р. Мамедов; пер. М. Мехтиева.- Баку: ИПО Азербайджанская Энциклопедия, 1998.- 96 с.
 • Кодекс о браке и семье Азербайджанской Республики.- Баку, 1998.- 52 с.
 • Азербайджан- Казахстан: официальный визит Президента Казахстана его превосходительства господина Нурсултана Назарбаева в Азербайджан: 16-17 сентября 1996 года.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1997.- 71 с.
 • Азербайджан-Казахстан: официальный визит Президента Казахстана его превосходительства господина Нурсултана Назарбаева в Азербайджан: 16-17 сентября 1996 года.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1997.- 71 с.
 • Азербайджанская нефть в политике мира
  Кн. 4 / сост.: И. Г. Алиев, Г. Гасанов, А. Мурадвердиев.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1997.- 471 с.
 • Азербайджанская нефть в политике мира
  Кн. 2.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1997.- 263 с.
 • Гейдар Алиев / авт. текста Ф. Абдуллазаде.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1997.- 97 с.
 • Аббасбейли, Агалар. Гейдар Алиев и мировая политика / А. Аббасбейли, Э. Аббасбейли; ред. А. Гасанов.- Баку: Азернешр, 1997.- 328 с.
 • Дипломатия мира: об итогах визитов Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева в зарубежные страны: 1993-1997 гг. / авт.-сост. И. Шукуров.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1997.- 391 с.
 • Конституция Азербайджанской Республики: подготовлена Комиссией по разработке проекта новой Конституции Азербайджанской Республики под председательством Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева, принята на референдуме Азербайджанской Республики 12 ноября 1995 года. Вступила в силу 27 ноября 1995 года / отв. за выпуск Э. М. Эфендиев.- Баку: Юридическая литература, 1997.- 62 с.
 • Жилищный кодекс Азербайджанской Республики - Баку, 1996.- 51 с.
 • Шукуров, Ибрагим. ОИК: Армения признана агрессором: об итогах работы Президента Азербайджана Гейдара Алиева на 7-м Исламском Саммите в Касабланке 13-17 декабря 1994 года; 1415 хиджры / И. Шукуров; ред. Н. Алиев.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1995.- 16 с.
 • Гейдар Алиев открывает миру Азербайджан / авт.-сост. Н. Ибрагимов, И. Шукуров.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1994.- 175 с.

In English

 • Huseynov, Yusif. Geopolitics and the Diplomacy of the European Energy Security: Role of Azerbaijan / Y. Huseynov.- Berlin: Lambert Academic Publishing, 2018.- 266 p.- İngilis dilində.
 • The Role of Azerbaijan in Regional and Global Arena: Realites and Perspectives: Post-Conference Evaluation Report / Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan.- Baku: Vanur Poliqraf MMC, 2017.- 71 p.- İngilis dilində.
 • United Nations - Azerbaijan: 25 years of partnership = Birləşmiş Millətlər Təşkilatı - Azərbaycan: tərəfdaşlığın 25 ili / United Nations Office in Azerbaijan.- Baku, 2017.- 167 p.- İngilis və Azərbaycan dillərində.
 • Azerbaijan over 10 years / Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan.- w. p.: SAM, w. y.- 30 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan: Leisure Coast Resort.- w. c.: w. p., w. y.- 42 p.- İngilis dilində.
 • Aghayev, Isfandiyar. Problems of Multiplicity of Crimes in the Criminal legislation of the Russian Federation and the Azerbaijan Republic / I. Aghayev.- Leipzig: Leipzider Universitätsverlag GMBH, 2016.- 271 p.- İngilis dilində.
 • Shahdag Mountain Resort: season 2016-2017.- w. c.: w. p., 2016.- 34 p.- İngilis dilində.
 • Abbasbeyli, Agalar. The Basis of National Security of the Republic of Azerbaijan: manual / A Abbasbeyli, N. Mammad-zada; ed.: F. S. Huseynov, A. N. Gurbanova.- Baku: Elm və Təhsil, 2016.- 252 p.- İngilis dilində.
 • The Law of the Republic of Azerbaijan on Legal Protection of Topographies of Integrated Circuits.- Baku, 2016.- 12 p.- İngilis dilində.
 • Assessment of the implementation status of treaty body recommendations on sexual and reproductive health and rights in the Republic of Azerbaijan / United Nations Population Fund, Office of the High Commissioner for Human Rights, The Commissioner for Human Rights (Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan; comp.: J. B. Mesquita, P. Bayramova, R. Rumzada.- Baku, 2015.- 120 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan: information for tourists / Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan; proj. aut. T. Efendiyev; ed. S. Rustamova.- Baku: Digital Age Production, 2015.- 99 p.- İngilis dilində
 • Azerbaijan and the New Energy Geopolitics of Southeastern Europe / M. Assenova [et al.]; ed.: M. Assenova, Z. Shiriyev.- Washington: Jamestown Foundation, 2015.- 402 p.- İngilis dilində.
 • Baku 2015: 1st European Games / The National Olympic Committee of the Republic of Azerbaijan.- Baku: Şərq-Qərb, 2015.- 127 p.- İngilis dilində.
 • Qajar, Chingiz. Baku and Europe: historical essays / C. Qajar; Azerbaijan Culture Foundation.- Baku: East West, 2015.- 96 p.- İngilis dilində
 • Status of the Implementation of Recommendations made by the Commissioner for Human Rights (Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan / Commissioner for Human Rights (Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan; drafted by M. Amiraliyev; trans. S. Shener.- Baku: RS Poliqraf MMC, 2015.- 168 p.- İngilis dilində.
 • Trilateral Dimension of Azerbaijan's Foreign Policy / Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan; ed.: F. Mammadov, F. Chiragov.- Baku: Aston-Print, 2015.- 148 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan and its Neighbourhood in 2003-2013: Reforms, Development and future Perspectives: Think Tank Reports on Azerbaijan and the South Caucasus / Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan.- Baku: Strateji Araюdэrmalar Mərkəzi, 2014.- 294 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan – Georgia - Turkey: Trilateral Alliance and the Future of Regional Politics / Center for Strategic Studies; ed. C. Davies.- Bakı: SAM, 2014.- 42 p.- İngilis dilində.
 • Mahmudov, Ahmad. Current problems of the Economy of Azerbaijan / A. Mahmudov; scien. ed. Z. Samadzadeh; ed. board: A. Nadirov [et al.].
  Vol. 2.- Baku: Elm, 2014.- 400 p.- İngilis dilində.
 • Mahmudov, Ahmad. Current Problems of the Economy of Azerbaijan / A. Mahmudov; scien. ed. Z. Samadzadeh; ed. board: A. Nadirov [et al.].
  Vol. 1.- Baku: Elm, 2014.- 416 p.- İngilis dilində.
 • State Oil Fund of the Republic of Azerbaıjan: Annual Report- 2013 / comp. T. Kerimli; trans. F. Akhundov.- Baku, 2014.- 152 p.
 • The Caspian Sea Chessboard: geo-political, geo-strategic and geo-economic analysis / M. B. Assanbayev [et al.]; ed.: C. Frappi, A. Garibov; Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan.- Milano: EGEA, 2014.- 242 p.- İngilis dilində.
 • 30 Historical Visits: Official and State Visits of the National Leader of Azerbaijan Heydar Aliyev: 1993-2003 / Heydar Aliyev Heritage Research Center; trans. Q. Bayramov; ed. Q. Bayramov [et al.]; head of the group F. Babayev.- Baku: CBS Polygraphic Production, 2013.- 343 p.- İngilis dilində
 • Mammadov, Garib Shamil oglu. Agrarian Policy of Heydar Aliyev in Azerbaijan / G. Sh. Mammadov; ed. H. Babaogli; Academician of Azerbaijan National Academy of Sciences.- Baku: Elm, 2013.- 336 p.- İngilis dilində.
 • Discover Gabala: Qafqaz Resort Hotel / Gilan Tourism; ed. L. Javanshir; phot. V. Amrullayev [et al.].- Baku: Avangard MMC, 2013.- 108 p.- İngilis, Azərbaycan və rus dillərində.
 • Wilson, Graeme. Heydar: the rise and fall and rise again of Heydar Aliyev and Azerbaijan / G. H. Wilson.- London: Media Prima, 2013.- 600 p.- İngilis dilində.
 • To the Land of Fire - Azerbaijan.- Baku, 2013.- 59 p.- İngilis dilində.
 • Ziyadov, Taleh. Azerbaijan as a Regional Hub in Central Eurasia: Strategic Assessment of Euro-Asian Trade and Transportation / T. Ziyadov; Azerbaijan Diplomatic Academy, School of International Affairs and Business.- Baku: Sharg-Garb, 2012.- 287 p.- İngilis dilində
 • Azerbaijan child and youth peace network / Commissioner for Human Rights (Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan, Azerbaijan Child and Youth Peace Network, Azerbaijan Woman and Development Center.- Baku, 2012.- 16 p.- İngilis dilində.
 • State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan: Annual Report- 2011.- Baku: w. p., 2012.- 68 p.- İngilis dilində
 • Azerbaijan: guidebook / Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan; head of project A. Garayev; ed.: R. Humbatov, M. Aliyeva, F. Rzayeva.- 6th ed.- Baku: AzerOlympic International Company, 2011.- 316 p.- İngilis dilində.
 • Aliyev, İlham Heydar oglu. Humanitarian Challenges of the XXI Century / I. H. Aliyev, D. A. Medvedev; ed.: S. Naryshkin, R. A. Mehdiyev.- Baku; М.: Терра: ИТАР-ТАСС, 2011.- 246 p.- İngilis dilində.
 • Wilson, Graeme. Ilham: Portrait of a President / G. H. Wilson; ed. B. Saunders [et al.].- London: Media Prima, 2011.- 520 p.- İngilis dilində.
 • The Azerbaijani culture - a message to future generations: about activity of the First Lady of Azerbaijan, the UNESCO and ISESCO Good Will Ambassador, Member of Parliament Mehriban Aliyeva / Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan, The Musical Council of Azerbaijan, International Musical Council, Azerbaijan National Committee; res. supervisor S. Mammadaliyeva; comp.: L. Mammadova, A. Eyvazov, M. Ahmedov; resp. for release: F. Babayev, V. Bahmanly; project auth. L. Kazymova.- 2nd ed., changed and added.- Baku: Chinar-Chap, 2011.- 748 p.- İngilis və ərəb dillərində
 • Mehdiyev, Ramiz Anvar oglu. Azerbaijan - 2003-2008: thinking about time / R. A. Mehdiyev.- Baku: Şərq-Qərb, 2010.- 176 p.- İngilis dilində
 • Allahyarova, Tahira. Political Parties in Azerbaijan: from One Election to Another / T. Allahyarova, F. Mammadov; science ed. E. Nuriyev; Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan.- Baku: CBS Polygraphic Production, 2010.- 135 p.- İngilis dilində
 • Azerbaijan: Information for Tourists / trans. P. Nagiyev; text by M. Farajullayeva; ed. S. Rustamli.- Baku: Digital Age Production, 2009.- 72 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan in Global Politics: Crafting Foreign Policy / Azerbaijan Diplomatic Academy; ed.: A. Petersen, F. Ismailzade.- Baku: Chashioglu, 2009.- 372 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan in the World: articles, interviews, chronology / Azerbaijan Diplomatic Academy
  Vol. I: 2008 / P. Goble [et al.].- Baku: Chashioglu, 2009.- 351 p.
 • Mirbabayev, Miryusif Fazil ogly. Concise History of Azerbaijani Oil / M. F. Mirbabayev; scien. ed. R. I. Shukyurov.- 2th. ed.- Baku: Azerneshr, 2009.- 340 p.- ingilis dilində
 • Hajiev, Jahangir. The monetary system and the International Bank of Azerbaijan: monograph / J. Hajiev.- Stockholm: CA&CC Press, 2009.- 224 p.- Ingilis dilində
 • Travel Agencies of Azerbaijan / Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan.- Baku: AzerOlympic International Company, 2009.- 72 p.- İngilis dilində.
 • Aliyev, Heydar Alirza oglu. Words of Wisdom / H. A. Aliyev; preface by M. Aliyeva; Heydar Aliyev Foundation
  Vol. 2: October 1998-2003 October.- Baku: Chashioglu, 2009.- 400 p.- İngilis dilində.
 • Aliyev, Heydar Alirza oglu. Words of Wisdom / H. A. Aliyev; preface by M. Aliyeva; Heydar Aliyev Foundation
  Vol. 1: June 1993-1998 October / preface by M. Aliyeva.- Baku: Chashioglu, 2009.- 371 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan: grand travel / Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan.- Baku: Avangard MMC: Chashioglu, 2008.- 110 p.- ingilis dilində
 • Azerbaijan: Information for Tourists / aut.-comp. M. Farajullayeva; trans. P. Nagiyev; ed. S. Rustamli.- Baku: Digital Age Production, 2008.- 67 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan: travel information and 10 postcards about Azerbaijan: photoalbum / The Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan Respublic.- Baku: AzerOlympic International Company, 2008.- 24 p.- İngilis dilində
 • Heydar Aliyev - National Leader of Azerbaijan / trans. Urdu Zia Ullah Khan; comp. E. Madatli.- Islamabad: Leaf Publications, 2008.- 162 p.- İngilis dilində.
 • Heydar Aliyev and ICT Policy / foreword A. M. Abbasov.- Baku: w. p., 2008.- 171 p.- İngilis dilində
 • One Year of Azerbaijan - 2007: facts, events, comments / head of the project S. Nabiyev; pref. by E. Mammadyarov; ed. K. Ibrahim.- Baku: Çaşıoğlu, 2008.- 296 p.- İngilis dilində
 • The Presidential Elections of Azerbaijan Republic in Documents: October 15, 2008 / Association for Civil Society Development in Azerbaijan.- Baku: ACSDA, 2008.- 104 p.- ingilis dilində
 • Heydar Aliyev and Religious Policy in Azerbaijan: realities and prospects: the İnternational Conference: 3-4 April, 2007: Baku, "Gulistan" Palace / State Committee on the Works with Religious Organizations of the Azerbaijan Republic; trans. F. Karimov; comp. G. Ismayiov; ed. S. Nazarli.- Baku: Abilov, Zeynalov & Sons, 2007.- 399 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan: 100 questions answered / T. Heydarov [et al.]; ed.: T. Bagiyev, T. Heydarov.- Baku: The Anglo-Azerbaijani Youth Society, 2006.- 164 p.- ingilis dilində
 • Azerbaijan: information for tourists / aut.-comp. M. Farajullayeva, trans. P. Nagiyev, ed. S. Rustamli.- Baku: Digital Age Production, 2006.- 55 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan-USA New horizons of strategic partnership: Official Visit of Ilham Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan to the United States of America. Washington, April 25-28, 2006.- Baku, 2006.- 109 p.- İngilis dilində.
 • The Sample Statistical Survey "On transition of youth of age 15-29 years from education to working activity" in Azerbaijan / State Statistical Committee of Azerbaijan Republic.- Baku, 2006.- 300 p.- İngilis dilində.
 • Welcome to Azerbaijan / Embassy of the Republic of Azerbaijan in Egypt.- Cairo, 2006.- 72 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan: tourism regions = Азербайджан: туристические регионы.- Baku: Chashioglu, 2005.- 134 p.- İngilis dilində
 • The Annual Reports of the Commissioner for Human Rights On Status of Provision and Protection of Human Rights and Freedoms in Azerbaijan: 2003-2005 = Годичные доклады Уполномоченного по правам человека (Омбудсмана) Азербайджанской Республики о положении в области обеспечения и защиты прав и основных свобод человека в Азербайджане: 2003-2004 = Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) illik məruzələri: 2003-2005 / Commissioner for Human Rights (Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan.- Bakı, 2005.- 1 el. opt. disk (CD-ROM).- ingilis, rus və Azərbaycan dillərində
 • Azerbaijan Progresses toward the Achievement of the Millenium Development Goals: Annual progress report - 2003 / State Programme on Poverty Reduction and Economic Development.- Baku: CBS, 2004.- 119 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan progresses toward the achievement of the millennium development goals: annual report- 2003.- Baku, 2004.- 119 p.
 • Cultural Policy in Azerbaijan / Ministry of Culture of the Republic of Azerbaijan; comp.: P. Byulbyuloglu, S. Mamedaliyeva, N. Akhundova.- Baku: Nagil Evi, 2004.- 202 p.- ingilis dilində
 • President Heydar Aliyev.- [s. l.], [s. a.].- 21 p.- İngilis dilində
 • Survey of the Economic Activity of the Population of Azerbaijan: methodology and analysis of the labour market situation / State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan.- Baku, 2004.- 234 p.- İngilis dilində
 • Towards the future / "Heydar Aliyev’s Heritage" International On-line Library; ed. V. Suleymanov; trans. T. Guliyev.- Baku, 2004.- 72 p.- İngilis dilində
 • Commissioner for Human Rights (Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan.- Baku, 2003.- 27 p.- İngilis dilində
 • Constitutional Law on the Human Rights Commissioner (Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan.- Baku, 2003.- 14 p.- ingilis dilində.
 • Mitrică, Minodor. The Revival of Azerbaijan / M. Mitrică.- Bucureşti: Editura Paideia, 2003.- 255 p.- İngilis dilində.
 • Welcome to Azerbaijan = Добро пожаловать в Азербайджан.- Baku: AzerOlympic International Company, 2003.- 215 p.- İngilis və rus dillərində.
 • Azerbejdżan: przewodnik dla przedsiębiorców / red. A. Nariniec.- Warszawa: UNIDO ITRO, 2002.- 152 s.- İngilis dilində
 • Azerbaijan in the new millennium: State directory = Azərbaycan yeni minillikdə: Dövlət kitabı = Азербайджан в новом тысячелетии: Государственная книга / ed. A. Rasizade [et al.].- Baku, 2001.- 432 p.- İngilis, Azərbaycan və rus dillərində
 • Official Visit of the President of the Azerbaijan Republic His Excellency Mr Heydar Aliyev to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: 19 to 24 July, 1998 = Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-Aliləri Cənab Heydər Əliyevin Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığına rəsmi səfəri : 19-24 fevral 1998-ci il / Anglo-Caspian Services Ltd.- İstanbul: Icar, 1999.- 84 p.- İngilis və Azərbaycan dillərində.
 • Abdullayev, Vaqif. Ready for Big Politigs / V. Abdullayev; trans. from azer. G. Bayramov.-Baku: Azerbaijan Publishing House, 1999.-117 p.- İngilis dilində.
 • Aliyev, Heydar Alirza oglu. Azerbaijan oil in the world policy / H. A. Aliyev; comp.: I. Aliyev, A. Muradverdiyev; trans. G. Bayramov.- Baku: Azerbaijan Publishing House, 1998.- 323 p.- İngilis dilində.
 • Akparov, Bakhtiyar. Heydar Aliyev- founder and begetter of Azerbaijan's national constitution / B. Akparov; ed. R. Mamedov; trans. E. Hajiyev.- Baku: Encyclopaedia of Azerbaijan PPE, 1998.- 96 p.- İngilis dilində.
 • The Constitution of the Azerbaijan Republic. - w. c. : w. p., 1998. - 160 p. - ingilis dilində.
 • Heydar Aliyev and the Development of Oil in Azerbaijan.- Baku: SOCAR- State Oil Company of Azerbaijan Republic, 1997.- 17 p.- İngilis dilində.
 • The Constitution of the Azerbaijan Republic.- Baku: Azerbaijan Publishing house, 1997.- 159 p.- ingilis dilində

In another languages

 • Алиев, Гафар. Азербайжандын тышкы саясаты жана анын чыныгы достору / Г. Алиев; орус тиленен кот. М. Асаналиев; Түрк тилдүү мамлекеттердин саәсатын колдоо фонду.- Бишкек: Улуу Тоолор, 2018.- 128 с.- Qırğız dilində.
 • Azerbaycan Kamu Personel Yönetimi / R. Z. Rehimli.- İstanbul: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2016.- 275 s.- Türk dilində.
 • Хасанов, Али. Геосиёсат / А. Хасанов ; тарж. Б. Шариф; Озарбойжон Республикасининг Ўзбекистондаги элчихонаси, Хайдар Алиев номидаги Озарбойжон Маданият Маркази, Ozarbayjon Davlat axborot agentligi.- Тошкент: TAMADDUN, 2016.- 528 б.- Özbək dilində.
 • Azerbaïdjan - état leader du Sud Caucase / J. Soppelsa [et al.].- Paris: A2C MEDIAS, 2015.- 189 p.- Fransız dilində.
 • Mehdijevas, Ramizas. Azerbaidžano praeities netektys ir ateities vizija / R. Mehdijevas; iš azerb. calbos: M. Gamzajevas, E. Ratkuviene, red. liet. kalbos A. Bagdonaviciene, red. M. Gamzajevas; Lietuvos azerbaidzanieciu bendrija.- Vilnius: UAB BALTO print, 2015.- 123 p.- Litva dilində.
 • Zeynalov, Fazil. Les Ressources pétroliéres et gaziéres de l' AzerbaÏdjan: la transformation d' un pays en un hub énergétique régional / F. Zeynalov.- Montréal: Éditions Publibook, 2015.- 245 p.- Fransız dilində.
 • Azerbaycan Belediye Sistemi / tert. E. Zengin.- İstanbul: Anadolu Ofset, 2014.- 357 s.- Türk dilində.
 • Aserbaidschan: Treffpunkt der Kulturen und Zivilisationen / Heydär Äliyev Stiftung; fot. F. Chayrulin [et al.].- Baku: Bestpack, 2013.- 59 S.- Alman dilində.
 • Zeynalov, Fazil. Azerbaïdjan, au carrefour de l'Eurasie: le destin tumultueux d'une Nation face aux rivalités des grandes puissances / F. Zeynalov; La Librairie des Humanités.- Paris: L'Harmattan, 2013.- 425 p.- Fransız dilində.
 • Azerbaycan’ın Kültürel Miras Örnekleri UNESCO listelerinde: turistler için kılavuz / terc. A. Hüseynov; metin Ü. Heyderova; ed. A. Aslantaş; proje M. Hudiyeva.- Baku: Golden book, 2013.- 23 s.- Türk dilində.
 • Денисенко, Анатолий. Лıдер двох епох: Азербайджансько-украïнськи вiдносини через призму життя i дiяльностi Гейдара Алişва = Leader of Two Epochs: Azerbaijan-Ukrainian relations in terms of Heydar Aliyev life and activities / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи.- Киiв: Планета, 2013.- 323 с.- Ukrayna və ingilis dillərində.
 • Магмудов, Ягуб. Переможний хıд ıдей Гейдара Алıєва / Я. Магмудов; пер. з рос. В. Бiннатова; ред. Е. Мадатлi.- Киев: Видавничий Дiм Дмитра Бураго, 2013.- 260 с.- Ukrayna dilində.
 • Azerbaïdjan / Fondation Heydar Aliyev; phot. E. Khalilov [et al.].- Bakou: Şərq-Qərb, 2012.- 355 p.- Fransız dilində.
 • Azerbaïdjan, un pays aux ambitions européennes / F. Zeynalov [et al.]; ed.: F. Zeynalov, J. Fontanel.- Paris: L'Harmattan, 2011.- 206 p.- Fransız dilində.
 • Rehimli, Recep. Azerbaycan Devlet Personel Yönetimi / R. Rehimli.- Ankara: Kültür Ajans Yayınları, 2011.- 256 s.- Türk dilində
 • Haydar Aliyev: "Azerbaycan'ın bağımsızlığı ebedidir / Haydar Aliyev Mirası Araştırma Merkezi; terc.: M. Babayeva, R. Hüseynov; red.: A. Üreğen, K. Bayramov.- Bakü: CBS Polygraphic Production, 2011.- 371 s.- Türk dilində.
 • Orucov, Hidayet Xuduş oğlu. Haydar Aliyev ve Azerbaycan'da Millî Siyaset / H. X. Orucov; azer. terc. A. Üregen; ed. M. Saatçı.- İstanbul: Da Yayınçılık, 2010.- 208 s.- Türk dilində.
 • Zengin, Eyüp. Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Azerbaycan / E. Zengin; İstanbul Ticaret Odası.- İstanbul: İTO Çağrı Merkezi, 2010.- 406 s.- Türk dilində.
 • Андриянов, Виктор Иванович. Хайдар Алиев / В. И. Андриянов, Х. Ф. Мираъламов; тарж. Н. Рахимжонов.- Тошкент: O'zbekiston, 2010.- 552 б.- Özbək dilində.
 • Ilham Aliyev. Azerbajdzsán és Európa Energiabiztonsága: [müsahibəsi və nitqləri] / trans. G. Kárpáti.- Budapest, 2009.- 32 p.- Macar, Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Haydar Aliyev - Azerbaycan devletinin kurucusu ve gururu: toplu / F. Ahmedov [et al.]; ed. S. Aran; Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu.- İstanbul: Stil Matbaa San. ve Tic. A.Ş., 2009.- 129 s.- Türk dilində.
 • Le Relazioni fra l'Azerbaigian e l'Italia / Ambasciata della Republica dell'Azerbaigian nella Republica Italiana; trad. in it. A. Rafiyeva; autore del testo E. Z. Karimov; veste: A. Ismayil, M. Zulfugarov, N. Huseynova.- Roma: Ambasciata della Republica dell'Azerbaigian nella Republica Italiana, 2009.- 85 p.- İtalyan və Azərbaycan dillərində
 • Mehmetov, İsmail Muhammet oğlu. Türk Kafkası'nda Siyasi ve Etnik Yapı: Azerbaycan Tarixi: Eski Cağlardan Günümüze / İ. M. Mehmetov; tert.: E. N. Necef, Ş. Necefov.- İstanbul: Ötüken neşriyat, 2009.- 853 s. - Türk dilində.
 • Michałowski, Witold. Rzecz o Hejdarze Alijewie / W. St. Michałowski; tłum. Cz. Seniuch; red. B. Walicka.- Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Odysseum, 2008.- 155 s.- Polyak dilində.
 • Зяньковiч, Мiкалай Аляксандровiч. Гейдар Алiеў: зiгзагi лёсу / М. А. Зяньковiч; пер. з рус. В. М. Зяньковiча.- Мiнск: Медыяфакт, 2008.- 608 с.- Belarus dilində.
 • Gurbanov, Turab. Le pétrole de la Caspienne et la politique extérieure de l' Azerbaïdjan / T. Gurbanov
  Vol. 2: Questions geopolitiques. III part.- Paris: L'Harmattan, 2007.- 289 p.- Fransız dilində.
 • Gurbanov, Turab. Le pétrole de la Caspienne et la politique extérieure de l' Azerbaïdjan / T. Gurbanov
  Vol. 1: Questions économiques et juridiques. I-II part.- Paris: L'Harmattan, 2007.- 303 p.- Fransız dilində.
 • Adıgözel, Hüseyin. Zirve: Haydar Aliyev`in hayatı / H. Adıgьzel; red. M. Kurbanlı.- İstanbul: İlerı yayınları, 2007.- 493 s.- Türk dilində.
 • Rehimli, Recep. Azerbaycan kamu personel sistemi / R. Rehimli; Azerbaycan Milli Bilimler Akademiyası İnsan Hakları Enstitüsü.- Ankara, 2006.- 136 s.- Türk dilində.
 • Aras, Osman Nuri. Azerbaycan ekonomisi ve yatırım imkanları / O. N. Aras; Azerbaycan Türk Sanayici ve İşadamları Beynelhalk Cemiyetı.- Bakü: Qismət, 2005.- 394 s.- Türk dilində.
 • Абдуллаєв, Вагіф. Президент миру та стабiльностi / В. Абдуллаєв; пер. с азерб. М. Салманова.- Киiв: МОЛОДЬ, 2005.- 263 с.- Ukrayna dilində.
 • Polidor, Paul. İstiqlal: in memoriam Heydar Aliyev: 1923-2003 / P. Polidor.- Bucureşti: Paideia, 2004.- 175 p.- Rumın dilində.
 • Aras, Osman Nuri. Azerbaycan ekonomisi: makro ekonomik ve sektörel analiz / O. N. Aras; red. C. Bulut; Qafqaz Üniversitesi, Kafkasya Araştırmaları Merkezi Yayınları.- Bakü: Adiloğlu, 2003.- 234 s.- Türk dilində.
 • Ülkü, İrfan. Bağımsızlıkdan sonra Azerbaycan / İ. Ülkü.- İstanbul: Doğan Kitap, 2000.- 388 s.- Türk dilində.
 • Heydar Alıyev rămine liderul necontestat al ţărıı sale / R. Abbasov [et al.]; Centrului cultural al azerbaidjanilor din Republica Moldova "Azeri".- Bakı: Chişinău, 2000.- 63 s.- Moldav dilində.
 • Allahverdiyev, Qaley Əli oğlu. Müstəqil Azərbaycanın lideri Heydər Əliyev / Q. Ə. Allahverdiyev; red. A. Ə. İbrahim Səad.- Qahirə, 1996.- 59 s.- Ərəb dilində.
 • Aliyev, Haydar. Değişmeyen mevki / H. Aliyev; terc.: T. Aliyeva, S. Mehmedova; tert. N. Ibrahimov.- Baku: Azerbaycan, 1994.- 40 s.- Türk dilində.